Nghị định số 115/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
31
lượt xem
1
download

Nghị định số 115/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 115/1999/NĐ-CP về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 115/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/1999/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 115/1999/N -CP NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1999 PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H ND T NH C A T NH NGH AN NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 85 (tám mươi nhăm) i bi u H i ng nhân dân t nh, 31 (ba mươi m t) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND t nh Ngh An (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN STT ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u m i ơn v
  2. 1 Huy n Quỳnh Lưu ơn v b u c s 01 03 i bi u ơn v b u c s 02 03 i bi u ơn v b u c s 03 03 i bi u 2 Huy n Yên Thành ơn v b u c s 04 03 i bi u ơn v b u c s 05 03 i bi u 3 Huy n Di n Châu ơn v b u c s 06 03 i bi u ơn v b u c s 07 02 i bi u ơn v b u c s 08 03 i bi u 4 Huy n Nghĩa àn ơn v b u c s 09 03 i bi u ơn v b u c s 10 03 i bi u 5 Huy n Quỳ H p ơn v b u c s 11 03 i bi u 6 Huy n Quỳ Châu ơn v b u c s 12 02 i bi u 7 Huy n Qu Phong ơn v b u c s 13 02 i bi u 8 Huy n Tân Kỳ ơn v b u c s 14 03 i bi u 9 Huy n Kỳ Sơn ơn v b u c s 15 02 i bi u 10 Huy n Tương Dương ơn v b u c s 16 02 i bi u 11 Huy n Con Cuông ơn v b u c s 17 02 i bi u 12 Huy n Anh Sơn ơn v b u c s 18 03 i bi u 13 Huy n ô Lương ơn v b u c s 19 03 i bi u ơn v b u c s 20 03 i bi u 14 Huy n Thanh Chương ơn v b u c s 21 03 i bi u ơn v b u c s 22 03 i bi u 15 Huy n Nam àn ơn v b u c s 23 02 i bi u ơn v b u c s 24 03 i bi u 16 Huy n Nghi L c ơn v b u c s 25 03 i bi u ơn v b u c s 26 03 i bi u 17 Th xã C a Lò ơn v b u c s 27 02 i bi u 18 Huy n Hưng Nguyên ơn v b u c s 28 03 i bi u
  3. 19 Thành ph Vinh ơn v b u c s 29 03 i bi u ơn v b u c s 30 03 i bi u ơn v b u c s 31 03 i bi u T ng h p: - B u 03 i bi u có 23 ơn v - B u 02 i bi u có 08 ơn v
Đồng bộ tài khoản