Nghị định số 125/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
1
download

Nghị định số 125/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 125/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 125/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2006/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2006 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P XÃ, TH TR N THU C CÁC HUY N HÀ QU NG, B O LÂM VÀ H LANG, T NH CAO B NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Cao B ng, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã, th tr n thu c các huy n Hà Qu ng, B o Lâm và H L ng, t nh Cao B ng như sau: 1. Thành l p th tr n Xuân Hoà thu c huy n Hà Qu ng trên cơ s i u ch nh 3.395 ha di n tích t nhiên và 3.460 nhân khNu c a xã Xuân Hoà. Th tr n Xuân Hoà có 3.395 ha di n tích t nhiên và 3.460 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Xuân Hoà: ông giáp xã V n Dính, xã Kéo Yên; Tây giáp xã Quý Nhân và huy n Hoà An; Nam giáp xã Phù Ng c, xã ào Ng n; B c giáp xã Trư ng Hà, xã Nà Sác. 2. Thành l p xã V n Dính thu c huy n Hà Qu ng trên cơ s i u ch nh 1.203 ha di n tích t nhiên và 1.056 nhân khNu còn l i c a xã Xuân Hoà; 853 ha di n tích t nhiên và 960 nhân khNu c a xã Thư ng Thôn. Xã V n Dính có 2.056 ha di n tích t nhiên và 2.016 nhân khNu. a gi i hành chính xã V n Dính: ông giáp xã Thư ng Thôn; Tây giáp th tr n Xuân Hoà; Nam giáp xã Phù Ng c; B c giáp xã Kéo Yên, xã Lũng N m. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Thư ng Thôn còn l i 3.004 ha di n tích t nhiên và 2.148 nhân khNu. Huy n Hà Qu ng có 45.367 ha di n tích t nhiên và 35.184 nhân khNu, có 19 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: ào Ng n, Phù Ng c, Nà Sác, Sóc Hà, Quý Quân, Trư ng Hà, Kéo Yên, Lũng N m, Vân An, C i Viên, T ng C t, N i Thôn, Thư ng Thôn, H ng S , S Hai, Mã Ba, H Thôn, V n Dính và th tr n Xuân Hoà.
  2. 3. Thành l p th tr n Pác Mi u thu c huy n B o Lâm trên cơ s i u ch nh 4.036 ha di n tích t nhiên và 2.619 nhân khNu c a xã Mông Ân. Th tr n Pác Mi u có 4.036 ha di n tích t nhiên và 2.619 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Pác Mi u: ông giáp xã Mông Ân; Tây giáp xã Qu ng Lâm, xã Nam Quang; Nam giáp xã Thái H c, xã Qu ng Lâm; B c giáp xã Lý Bôn, xã Nam Quang, xã Vĩnh Phong. 4. i u ch nh 1.800 ha di n tích t nhiên và 653 nhân khNu c a xã Mông Ân v xã Qu ng Lâm huy n B o Lâm qu n lý. 5. i u ch nh 330 ha di n tích t nhiên và 189 nhân khNu c a xã Mông Ân v xã Thái H c huy n B o Lâm qu n lý. 6. Thành l p xã Th ch Lâm thu c huy n B o Lâm trên cơ s i u ch nh 8.774 ha di n tích t nhiên và 3.897 nhân khNu c a xã Qu ng Lâm. Xã Th ch Lâm có 8.774 ha di n tích t nhiên và 3.897 nhân khNu. a gi i hành chính xã Th ch Lâm: ông giáp xã Nam Quang, xã Tân Vi t; Tây giáp xã Qu ng Lâm; Nam giáp xã Qu ng Lâm; B c giáp xã Nam Cao và huy n Yên Minh, t nh Hà Giang. 7. Thành l p xã Nam Cao thu c huy n B o Lâm trên cơ s i u ch nh 7.507 ha di n tích t nhiên và 2.587 nhân khNu c a xã Nam Quang. Xã Nam Cao có 7.507 ha di n tích t nhiên và 2.587 nhân khNu. a gi i hành chính xã Nam Cao: ông giáp xã Lý Bôn; Tây giáp xã Th ch Lâm và huy n Yên Minh, t nh Hà Giang; Nam giáp xã Nam Quang, xã Th ch Lâm; B c giáp huy n Yên Minh, t nh Hà Giang. 8. Thành l p xã Thái Sơn thu c huy n B o Lâm trên cơ s i u ch nh 5.548 ha di n tích t nhiên và 2.215 nhân khNu c a xã Thái H c. Xã Thái Sơn có 5.548 ha di n tích t nhiên và 2.215 nhân khNu. a gi i hành chính xã Thái Sơn: ông giáp huy n B o L c; Tây giáp xã Thái H c, xã Yên Th ; Nam giáp xã Yên Th ; B c giáp xã Vĩnh Phong, xã Mông Ân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Mông Ân còn l i 5.341 ha di n tích t nhiên và 2.960 nhân khNu. - Xã Qu ng Lâm còn l i 8.720 ha di n tích t nhiên và 6.452 nhân khNu. - Xã Nam Quang còn l i 4.978 ha di n tích t nhiên và 2.985 nhân khNu. - Xã Thái H c còn l i 3.990 ha di n tích t nhiên và 2.732 nhân khNu.
  3. Huy n B o Lâm có 91.341 ha di n tích t nhiên và 47.761 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Mông Ân, Qu ng Lâm, Th ch Lâm, Nam Quang, Nam Cao, Thái H c, Thái Sơn, Yên Th , Vĩnh Quang, Vĩnh Phong, Lý Bôn, Tân Vi t, c H nh và th tr n Pác Mi u. 9. Thành l p th tr n Thanh Nh t thu c huy n H Lang trên cơ s i u ch nh toàn b 1.580 ha di n tích t nhiên và 2.751 nhân khNu c a xã Thanh Nh t. Th tr n Thanh Nh t có 1.580 ha di n tích t nhiên và 2.751 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thanh Nh t: ông giáp xã Quang Long; Tây giáp xã An L c; Nam giáp xã Vinh Quý, xã Vi t Chu; B c giáp xã c Quang, xã Th ng L i. Sau khi thành l p th tr n Thanh Nh t: Huy n H Lang có 46.335 ha di n tích t nhiên và 26.600 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Th Hoa, Quang Long, Lý Qu c, Thái c, Vi t Chu, Vinh Quý, Cô Ngân, Minh Long, Kim Loan, ng Loan, c Quang, An L c, Th ng L i và th tr n Thanh Nh t. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Cao B ng và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng dân t c và y ban Pháp lu t c a QH; - H ND, UBND t nh Cao B ng; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V : P, TCCB, TH, NN, CN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC.
Đồng bộ tài khoản