Nghị định số 14/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:198

0
52
lượt xem
4
download

Nghị định số 14/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 14/1999/NĐ-CP về việc ban hành dan mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 14/1999/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 14/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 14/1999/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 V BAN HÀNH DANH M C HÀNG HÓA VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH V ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 1999 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh quy t s 292/NQ- UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 c a y ban Thư ng v Qu c h i v Chương trình gi m thu nh p kh u c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh Ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN; Theo đ ngh c a B Tài chính, NGH Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này Danh m c hàng hóa và thu su t các m t hàng c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v Ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 1999. Đi u 2. B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh này phù h p v i các quy đ nh c a Hi p đ nh v Ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN. Đi u 3. Ngh đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T Đ TH C HI N HI P Đ NH ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) CHO KHU V C M U D CH T DO ASEAN (AFTA) C A VI T NAM NĂM 1999 (Ban hành theo Ngh đ nh s 14/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 1999) T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 01 Chương 1 - Đ ng v t s ng 0101 Ng a, l a, la s ng - Ng a: 0101.11.00 -- Ng a thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 0102 Trâu bò s ng
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0102.10.00 - Trâu bò nuôi thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 0104 Các lo i c u, dê s ng 0104.10 - C u: 0104.10.10 -- Đ làm gi ng 0 0 0104.20 - Dê: 0104.20.10 -- Đ làm gi ng 0 0 0105 Gia c m s ng g m các lo i gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, gà Nh t b n - Lo i không quá 185 gam: 0105.11 -- Gà: 0105.11.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.11.90 -- Lo i khác: 5 5 0105.12 -- Gà tây 0105.12.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.12.90 --- Lo i khác 5 5 0105.19 -- Lo i khác 0105.19.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.19.90 --- Lo i khác 5 5 - Lo i khác 0105.92 -- Gà tr ng lư ng không quá 2000 gam: 0105.92.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.99 -- Lo i khác: 0105.99.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0106 Các đ ng v t s ng khác 0106.00.10 - Nuôi thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 03 Chương 3 - Cá và đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m và các đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác 0301 Cá s ng 0301.10 - Cá c nh 30 25 - Cá s ng khác: 0301.91 -- Cá h i (Salmon truta, Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): 0301.91.10 --- Gi ng 0 0 0301.91.90 --- Lo i khác 30 15
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0301.92 -- Lươn (Anguila sp): 0301.92.10 --- Gi ng 0 0 0301.92.90 --- Lo i khác 30 15 0301.93 -- Cá chép: 0301.93.10 --- Gi ng 0 0 0301.93.90 --- Lo i khác 30 15 0301.99 -- Lo i khác: 0301.99.10 --- Gi ng 0 0 0301.99.90 --- Lo i khác 30 15 0302.00 Cá tươi ho c ư p l nh, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá thu c nhóm 0304 - Cá h i, tr gan và b c tr ng cá: 0302.11.00 -- Cá h i (Salmon truta, Oncorhynchus mykis, 30 15 Oncorhynchus clarki Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): 0302.12.00 -- Cá h i Thái bình dương ( Oncorhynchus nerka, 30 15 Oncorhynchus gobuscha, keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou vàOncorhynchus rhodurus), Đ i tây dương (Salmo Salar) và các h i sông Đa nuýp (Hucho hucho) 0302.19.00 -- Cá h i khác 30 15 - Cá b t (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglosidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), tr gan và b c tr ng cá: 0302.21.00 -- Cá bơn lư i bò (Halibut) (Reihardtius 30 15 hipoglosoides Hipoglosus, Hipo - glosus, Hipoglosus stenolepis) 0302.22.00 -- Cá bơn sao (Pleuronectes platesa) 30 15 0302.23.00 -- Cá bơn sole (lá mít) (Solea sp) 30 15 0302.29.00 -- Cá b t khác 30 15 - Cá ng (thu c dòng Thunus), cá ng bơi ngư c dòng ho c cá ng b ng có s c (Euthynus (Katsuwonus) pelamis), tr gan và tr ng cá: 0302.31.00 -- Cá ng tr ng ho c vây dài (Thunus alalunga) 30 15 0302.32.00 -- Cá ng vây vàng (Thunus albacares) 30 15 0302.33.00 -- Cá ng b ng có s c ho c cá ng bơi ngư c dòng 30 15 0302.39.00 -- Cá ng khác 30 15 0302.40.00 - Cá trích (Clupea haregus, clupea palasi), tr gan và 30 15
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) b c tr ng cá 0302.50.00 - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, gadus 30 15 macrocophalus), tr gan và b c tr ng cá - Cá khác, tr gan và b c tr ng cá: 0302.61.00 -- Cá Sác đin (Sardina pichardus, Sardinops sp.), các 30 15 sác đin lo i nh (Sardinela sp.) và cá trích cơm (Spatus spratus) 0302.62.00 -- Cá tuy t ch m đen (Melanogramus aeglefinus) 30 15 0302.63.00 -- Cá tuy t đen (Polachius virens) 30 15 0302.64.00 -- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 30 15 australasicus, Scomber japonicus 0302.65.00 -- Cá nhám góc và cá m p khác 30 15 0302.66.00 -- Cá chình (Anguila sp) 30 15 0302.69.00 -- Lo i khác 30 15 0302.70.00 - Gan và b c tr ng cá 30 15 0303 Cá ư p đông, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá thu c nhóm 0304 0303.10.00 - Cá h i Thái bình dương ( Oncorhynchus nerka, 30 15 Oncorhynchus gobuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus),tr gan và b c tr ng cá - Cá h i khác tr gan và b c tr ng cá: 0303.21.00 -- Cá h i (dòng Salmon, Salmon truta, 30 15 Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster): 0303.22.00 -- Cá h i Đ i tây dương (Salmo salar) và cá h i sông 30 15 Đa nuýp (Hucho hucho) 0303.29.00 -- Cá h i khác 30 15 -- Cá b t ( pleuronectidae, Bothidae, Cynoglosidae, 30 15 Solaidae, Scophthalmidae và Citharidae), tr gan và b c tr ng cá: 0303.31.00 -- Cá bơn lư i bò (Halibut) (Reihardtius 30 15 hipoglosoides Hipoglosus hipo - glosus, Hipoglosus) 0303.32.00 -- Cá bơn sao (Pleuronectes platesa) 30 15 0303.33.00 -- Cá bơn sole (lá mít) (Solea sp) 30 15 0303.39.00 -- Cá b t khác 30 15 - Cá ng bơi ngư c dòng ( of the genus Thunus) ho c cá ng b ng có s c (Euthynus (Katsuwonus)
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) pelamis), tr gan và b c tr ng cá: 0303.41.00 -- Cá ng tr ng ho c vây dài (Thunus alalunga) 30 15 0303.42.00 -- Cá ng vây vàng (Thunus albacares) 30 15 0303.43.00 -- Cá ng b ng có s c ho c cá ng bơi ngư c dòng 30 15 0303.49.00 -- Cá ng khác 30 15 0303.50.00 - Cá trích (Clupea haregus, clupea palasi), tr gan và 30 15 b c tr ng cá 0303.60.00 - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, gadus 30 15 macrocophalus), tr gan và b c tr ng cá - Cá khác, tr gan và b c tr ng cá: 0303.71.00 -- Cá Sác đin (Sardina pichardus, Sardinops sp.), các 30 15 sác đin lo i nh (Sardinela sp.) và cá trích cơm (Spatus spratus) 0303.72.00 -- Cá tuy t ch m đen (Melanogramus aeglefinus) 30 15 0303.73.00 -- Cá tuy t đen (Polachius virens) 30 15 0303.74.00 -- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 30 15 australasicus, Scomber japonicus 0303.75.00 -- Cá nhám và cá m p khác 30 15 0303.76.00 -- Lươn (Anguila sp.) 30 15 0303.77.00 -- Cá sói bi n (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus 30 15 punctatus) 0303.78.00 -- Cá Meluc (Merlucius sp, U rophycis sp.) 30 15 0303.79.00 -- Cá khác 30 15 0303.80.00 - Gan và b c tr ng cá 30 15 0304.00 Lư n cá và các lo i th t khác c a cá (băm ho c không băm), tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0304.10.00 - Tươi ho c ư p l nh 30 15 0304.20.00 - Th t lư n, cá ư p đông 30 15 0304.90.00 - Lo i khác 30 15 0305.00 Cá s y khô,mu i ho c ngâm nư c mu i,cá hun khói, đã ho c chưa làm chín trư c ho c trong quá trình hun khói; b t thô, b t m n, b t viên t th t cá dùng cho ngư i 0305.10.00 - B t thô, b t m n, b t viên t th t cá dùng cho ngư i 30 15 0305.20.00 - Gan cá và tr ng cá s y khô, hun khói, mu i ho c 30 15 ngâm nư c mu i 0305.30.00 - Cá khúc s y khô, mu i ho c ngâm trong nư c 30 15 mu i, chưa hun khói - Cá hun khói k c cá khúc:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0305.41.00 -- Cá h i Thái bình dương ( Oncorhynchus nerka, 30 15 Oncorhynchus gobuscha, gobuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus rhodurus), cá h i Đ i Tây dương (Salmo Salar), cá h i vùng sông Đa nuýp (Hucho hucho) 0305.42.00 -- Cá trích (Clupea harengus, Clupea palasi) 30 15 0305.49.00 -- Cá khác 30 15 - Cá khô đã ho c chưa mu i, nhưng chưa hun khói: 0305.51.00 -- Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 30 15 macroephalus) 0305.59.00 -- Cá khác 30 15 - Cá mu i, chưa s y khô ho c chưa hun khói và cá ngâm nư c mu i: 0305.61.00 -- Cá trích (Clupea haregus, clupea palasi) 30 15 0305.62.00 -- Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 30 15 macroephalus) 0305.63.00 -- Cá tr ng (Engrulis sp.) 30 15 0305.69.00 -- Cá khác 30 15 0306 Đ ng v t giáp xác có mai, v ho c không, s ng, tươi, ư p đông, ư p l nh, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; đ ng v t giáp xác có mai, v , đã h p chín ho c lu c chín trong nư c, đã ho c chưa ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng làm th c ph m cho ngư i - Ư p đông 0306.11.00 -- Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác (loài 30 15 Palinurus) (Palinurus sp., Panulirus sp., Jasus sp.) 0306.12.00 -- Tôm hùm khác (loài Homorus) 30 15 0306.13.00 -- Tôm nh , tôm Pan - dan (prawns) 30 15 0306.14.00 -- Cua 30 15 0306.19.00 -- Lo i khác k c b t thô, b t m n, b t viên c a 30 15 đ ng v t giáp xác dùng cho ngư i - Chưa ư p đông: 0306.21 -- Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác (loài Palinurus) 0306.21.10 --- Gi ng 0 0 0306.21.90 --- Lo i khác 30 15 0306.22 -- Tôm hùm khác: 0306.22.10 --- Gi ng 0 0
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0306.22.90 --- Lo i khác 30 15 0306.23 -- Tôm nh , tôm Pan - dan (prawns): 0306.23.10 --- Gi ng 0 0 0306.23.90 --- Lo i khác 30 15 0306.24 -- Cua: 0306.24.10 --- Gi ng 0 0 0306.24.90 --- Lo i khác 30 15 0306.29 -- Lo i khác, k c b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng cho ngư i: 0306.29.10 --- Gi ng 0 0 0306.29.90 --- Lo i khác 30 15 0307 Đ ng v t thân m m có mai, v ho c không, s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; Các lo i đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác ho c thân m m, s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác dùng làm th c ph m cho ngư i 0307.10 - Sò: 0307.10.10 -- S ng 30 15 0307.10.90 -- Lo i khác 30 15 - Con đi p, k c con đi p n hoàng thu c dòng Pecnen ho c dòng Chlamy ho c dòng Placopecten: 0307.21.00 -- S ng, tươi, ư p l nh 30 15 0307.29.00 -- Lo i khác 30 15 - Trai (Mytilus sp, Perna sp): 0307.31 -- S ng, tươi ho c ư p l nh: 0307.31.10 --- Gi ng 0 0 0307.31.90 --- Lo i khác 30 15 0307.39.00 -- Lo i khác 30 15 - M c (Sepia oficinalis, Rosia macrosoma, Sepiola sp.) và m c ng (Omastrephes sp., Loligo sp., Nototodarus sp.,Sepioteu -this sp.): 0307.41 -- S ng, tươi ho c ư p l nh: 0307.41.10 --- Gi ng 0 0 0307.41.90 --- Lo i khác 30 15 0307.49.00 -- Lo i khác 30 15
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) - B ch tu c (octopus sp.) 0307.51.00 -- S ng, tươi ho c ư p l nh: 30 15 0307.59.00 -- Lo i khác 30 15 0307.60.00 - c, tr c bi n 30 15 - Lo i khác, k c b t c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c tr đ ng v t giáp xác, dùng cho ngư i: 0307.91.00 -- S ng, tươi ho c ư p l nh 30 15 0307.99.00 -- Lo i khác 30 15 04 Chương 4 - S a và các s n ph m t s a; tr ng chim và tr ng gia c m; m t ong t nhiên; th c ph m g c đ ng v t, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 0408.00 Tr ng chim và tr ng gia c m đã bóc v , lòng đ tr ng, tươi, s y khô, h p chín ho c lu c chín trong nư c, đóng bánh, ư p đông ho c b o qu n dư i các hình th c khác, đã ho c chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác - Lòng đ tr ng: 0408.11.00 -- Đã s y khô 20 10 0408.19.00 -- Lo i khác 20 10 - Lo i khác: 0408.91.00 -- Đã s y khô 20 10 0408.99.00 -- Lo i khác 20 10 0409.00.00 M t ong t nhiên 20 15 05 Chương 5 - Các s n ph m khác t đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi các chương khác 0501.00.00 Tóc chưa ch bi n, đã ho c chưa r a s ch ho c g t 5 5 t y; ph li u tóc 0502 Lông c ng và lông c a l n ho c l n lòi, lông con l ng và các lo i lông dùng làm bàn ch i khác; ph li u c a chúng 0502.10.00 - Lông l n, lông l n lòi và các ph li u t lông l n 5 5 0502.90.00 - Lo i khác 5 5 0503.00.00 Lông b m ng a và ph li u t lông b m ng a đã 5 5 ho c chưa làm thành l p, có ho c không có nguyên li u ph tr 0507 Ngà, mai đ ng v t h rùa, lư c cá voi (phi n s ng 5 5 hàm trên) và hàm răng lư c cá voi, s ng, g c hươu, móng gu c, móng vu t, m chim, chưa ch bi n ho c đã sơ ch nhưng chưa c t thành hình; B t và
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) ph li u t các s n ph m trên 0507.10 - Ngà, b t và ph li u t ngà: 0507.10.10 -- Ngà voi 5 5 0507.10.90 -- Lo i khác 5 5 0507.90.00 - Lo i khác 5 5 0508.00.00 San hô và các ch t li u tương t , chưa ch bi n ho c 5 5 đã sơ ch nhưng không gia công thêm; v đ ng v t thân m m, đ ng v t giáp xác ho c đ ng v t da gai và mai m c chưa ch bi n ho c sơ ch nhưng chưa c t thành hình; B t và các ph li u t các s n ph m nói trên 0509.00.00 B t bi n t nhiên t g c đ ng v t 5 5 0510.00.00 Long diên hương (l y t tinh d ch cá voi, dùng làm 0 0 nư c hoa), ch t x hương (t c y hương và hươu x ); Ch t thơm l y t côn trùng cánh c ng; M t đã ho c chưa s y khô, các ch t tuy n và các s n ph m đ ng v t khác dùng đ ch bi n dư c ph m, tươi, ư p l nh, ư p đông ho c b o qu n t m th i dư i hình th c khác 06 Chương 6 - Cây s ng và các lo i cây tr ng khác; c , r và các lo i tương t ; hoa c t r i và các lo i lá trang trí 0601.00 Thân c ,r c , thân ng, thân r , d ng ng , d ng 0 0 sinh trư ng ho c có hoa; cây và r rau di p xoăn, tr r thu c nhóm 1212 0601.10.00 - Thân c , r c , thân ng, thân r d ng ng 0 0 0601.20.00 - Thân c , r c , thân ng, thân r đang phát tri n 0 0 ho c có hoa; cây và r rau di p xoăn 07 Chương 7 - Rau và m t s lo i c , r ăn đư c 0701 - Khoai tây tươi ho c ư p l nh 0701.10.00 - Đ làm gi ng 0 0 0701.90.00 - Lo i khác 30 15 0702.00.00 Cà chua tươi ho c ư p l nh 30 15 0703 Hành, hành tăm, t i, t i tây, các lo i rau h hành, t i khác tươi ho c ư p l nh 0703.10.00 - Hành, các lo i hành tăm: * Riêng đ làm gi ng 0 0 0703.20.00 - T i: * Riêng đ làm gi ng 0 0
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0703.90.00 - T i tây và các lo i rau h hành t i: * Riêng đ làm gi ng 0 0 0704.00 B p c i, hoa lơ, su hào, c i xoăn và các lo i rau ăn tương t , tươi ho c ư p l nh 0704.10.00 - Hoa lơ và hoa lơ kép ch u rét 30 15 0704.20.00 - C i Bruxen (Brusels) 30 15 0704.90.00 - Lo i khác 30 15 0705 Rau di p và rau di p xoăn, tươi ho c ư p l nh - Rau di p: 0705.11.00 -- Rau di p cu n 30 15 0705.19.00 -- Lo i khác 30 15 - Rau di p xoăn: 0705.21.00 -- Rau di p xoăn r c 30 15 0705.29.00 -- Lo i khác 30 15 0706 Cà r t, c c i d u, c c i đư ng non đ làm rau tr n (salát), c n c , c c i ri và các lo i c r ăn đư c tương t , tươi ho c ư p l nh 0706.10.00 - Cà r t và c c i 30 15 0706.90.00 - Lo i khác 30 15 0707.00.00 Dưa chu t và dưa chu t ri, tươi ho c ư p l nh 30 15 0708 Rau đ u, đã ho c chưa bóc v , tươi ho c ư p l nh 0708.10.00 - Đ u Hà lan 30 15 0708.20.00 -Đ uh t 30 15 0708.90.00 - Rau đ u khác 30 15 0709 Rau khác tươi ho c ư p l nh 0709.10.00 - Cây Atisô 30 15 0709.20.00 - Măng tây 30 15 0709.30.00 - Cà tím 30 15 0709.40.00 - C n tây tr lo i c n c 30 15 - N m và n m c c: 0709.51.00 -- N m 30 15 0709.52.00 -- N m c c 30 15 0709.60 - Q a dòng Capsicum và Pimenta: 0709.60.10 -- t qu 30 15 0709.60.90 -- Lo i khác 30 15 0709.70.00 - RauBi na, rau Bi - na New Zealand, rau bi - na 30 15 tr ng trong vư n khác
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0709.90.00 - Lo i khác 30 15 0710 Rau các lo i (chưa ho c đã đư c h p chín ho c lu c 30 15 chín), ư p đông 0710.10.00 - Khoai tây 30 15 - Rau đ u các lo i đã ho c chưa bóc v : 0710.21.00 -- Đ u Hà lan 30 15 0710.22.00 -- Đ u h t 30 15 0710.29.00 -- Lo i khác 30 15 0710.30.00 - Rau Bi na, rau Bi - na New Zealand, rau bi - na 30 15 tr ng trong vư n 0710.40.00 - B p ngô ng t dùng làm rau (Sweet corn) 30 15 0710.80.00 - Rau khác 30 15 0710.90.00 - H n h p các lo i rau 30 15 0711 Các lo i rau đư c b o qu n t m th i (ví d : b ng hơi ôxit lưu huỳnh, ngâm mu i, ngâm nư c lưu huỳnh ho c ngâm trong các dung d ch b o qu n khác) nhưng không ăn ngay đư c 0711.10.00 - Hành 30 15 0711.20.00 - Ô liu 30 15 0711.30.00 - N b ch hoa 30 15 0711.40.00 - Dưa chu t và dưa chu t ri 30 15 0711.90 - Rau khác; h n h p các lo i rau: 0711.90.10 -- H n h p các lo i rau 30 15 0711.90.90 -- Lo i khác 30 15 0712 Rau khô d ng nguyên, c t, thái lát, v n ho c d ng b t nhưng chưa ch bi n thêm 0712.20.00 - Hành 30 15 0712.30.00 - N m và n m c c 30 15 0712.90 - Rau khác, h n h p các lo i rau: 0712.90.10 -- H n h p các lo i rau 30 15 0712.90.90 -- Lo i khác 30 15 0713 Rau đ u khô các lo i, đã bóc v qu , đã ho c chưa bóc v h t ho c xay thành m nh 0713.10.00 - Đ u hà lan: 30 25 *Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.20.00 - Đ u hà lan lo i nh : 30 25 *Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 - Đ u h t (Vigna sp., Phaseolus sp.):
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0713.31.00 -- Đ u vigna mungo, herper ho c vigna radiata 30 25 (Vigna mungo(L) Heper ho c vigna radiata (L) Wilczek: * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.32.00 -- Đ u h t đ nh (Phaseolus ho c angularis): 30 25 * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.33.00 -- Đ u tây, k c h t đ u tr ng (Phaseolus vulgaris): 30 25 * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.39.00 -- Lo i khác 30 25 * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.40.00 - Đ u lăng 30 25 * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.50.00 - Đ u t m (Vicia faba var. major) và đ u ng a 30 25 (Vicia faba var.equina, Vicia faba var. minor): * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0713.90.00 - Lo i khác 30 25 * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 0714 S n, c dong, c lan, cúc vú (A ti sô Jerusalem), khoai lang, các lo i c r tương t có hàm lư ng b t ho c inulin cao, tươi, ư p l nh, ư p đông ho c khô, đã ho c chưa thái lát ho c làm thành d ng viên; lõi cây c Sagô 0714.10 -S n 0714.10.10 -- Chưa thái lát ho c chưa làm thành d ng viên 10 7 0714.10.90 -- Đã thái lát ho c làm thành d ng viên 10 7 0714.20.00 - Khoai lang 10 7 0714.90.00 - Lo i khác 10 7 08 Chương 8 - Qu và h t ăn đư c, v qu h chanh ho c h dưa 0801 D a, qu h ch Brazil, h t đào l n h t (h t đi u) tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v -D a 0801.11.00 -- S y khô 30 20 0801.11.19 -- Lo i khác 30 20 - Q a h ch Brazil: 0801.21.00 -- Chưa bóc v 30 20 0801.22.00 -- Đã bóc v 30 20 - H t đào l n h t (h t đi u):
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0801.31.00 -- Chưa bóc v 30 20 0801.32.00 -- Đã bóc v 30 20 0802 Qu h ch khác, tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v - Q a h ch: 0802.11.00 -- C v 30 20 0802.12.00 -- Đã bóc v 30 20 - Qu ph hay h t ph (Corylus sp.): 0802.21.00 -- C v 30 20 0802.22.00 -- Đã bóc v 30 20 - Qu óc chó: 0802.31.00 -- Chưa bóc v 30 20 0802.32.00 -- Đã bóc v 30 20 0802.40.00 - H t d (Castanea sp.) 30 20 0802.50.00 - Qu h trăn 30 20 0802.90.00 - Q a khác 30 25 0803.00.00 Chu i k c chu i lá, tươi ho c khô 30 25 0813 Qu khô, tr các lo i qu thu c nhóm t 0801 đ n 0806; h n h p các lo i qu h ch ho c qu khô thu c chương này 0813.10.00 - Mơ 30 25 0813.20.00 -M nđ 30 25 0813.30.00 - Táo 30 25 0813.40 - Lo i khác 0813.40.10 -- Nhãn khô 30 25 0813.40.20 -- V i khô 30 25 0813.40.90 -- Lo i khác 30 25 0813.50.00 - H n h p các lo i q a h ch, q a khô thu c chương 30 25 này 0814.00.00 V các lo i qu có múi (h chanh) ho c v dưa tây 10 5 (bao g m c dưa h u), tươi, ư p đông, khô ho c đư c b o qu n t m th i trong nư c mu i, nư c lưu huỳnh ho c các dung d ch b o qu n khác 09 Chương 9 - Cà phê, chè, chè paraguay (mate) và các lo i gia v 0901 Cà phê, rang ho c chưa rang, ho c đã kh ch t cafein; v qu và v h t cà phê, các ch t thay th cà phê có ch a cà phê theo t l nào đó - Cà phê chưa rang:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0901.11.00 -- Chưa kh ch t ca phê in 20 15 0901.12.00 -- Đã kh ch t ca phê in 20 15 - Cà phê rang: 0901.21.00 -- Chưa kh ch t ca phê in 50 35 0901.22.00 -- Đã kh ch t ca phê in 50 35 0901.90 - Lo i khác: 0901.90.10 -- V qu và v h t cà phê 20 15 0901.90.90 -- Lo i khác 50 35 0902 Chè đã hoăc chưa pha hương li u: 0902.10.00 - Chè xanh (chưa men), đóng gói s n, tr ng lư ng 50 40 gói không quá 3 kg 0902.20.00 - Chè xanh khác (chưa men) 50 40 0902.30.00 - Chè đen (đã men) và chè đã men m t ph n, 50 40 đóng gói s n, tr ng lư ng gói không quá 3 kg 0902.40.00 - Chè đen (đã men) và chè đã men m t ph n, 50 40 đóng gói khác 0903.00.00 Chè Paraguay (mate) 50 40 0904 H tiêu thu c gi ng piper, t qu , gi ng capicum ho c gi ng Jamaica, khô, xay ho c tán - H t tiêu: 0904.11.00 -- Chưa xay ho c tán 30 15 0904.12.00 -- Đã xay ho c tán 30 15 0904.20 - Các lo i qu dòng Capsium ho c dòng Pimenta: 0904.20.10 -- t 30 15 0904.20.90 -- Lo i khác 30 15 0905.00.00 Vani 20 15 0906 Qu và hoa qu 0906.10.00 - Chưa xay ho c tán 20 15 0906.20.00 - Đã xay ho c tán 20 15 0907.00.00 Đinh hương (c qu , thân, cành) 20 15 0908 H t và v nh c đ u kh u, b ch đ u kh u 0908.10.00 - H t nh c đ u kh u 20 15 0908.20.00 - V nh c đ u kh u 20 15 0908.30.00 - B ch đ u kh u 20 15 0909 H t h i, thì là, rau mùi, thì là Ai c p, cây carum (caraway); H t bách xù 0909.10.00 -H th i 20 15
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 0909.20.00 - H t cây rau mùi 20 15 0909.30.00 - H t cây thì là Ai c p 20 15 0909.40.00 - H t cây carum (caraway) 20 15 0909.50.00 - H t cây thì là; h t cây bách xù (Juniper berier) 20 15 0910 G ng, ngh tây, ngh , húng tây, lá nguy t qu , ca-ri (cury) và các lo i khác 0910.10.00 - G ng 20 15 0910.20.00 - Ngh tây 20 15 0910.30.00 - Ngh 20 15 0910.40.00 - Húng tây, lá nguy t qu 20 15 0910.50.00 - Ca - ry (cury) 20 15 - Gia v khác: 0910.91.00 -- H n h p các gia v đã nêu trong chú gi i 1(b) c a 20 15 chương này 0910.99.00 -- Lo i khác 20 15 10 Chương 10 - Ngũ c c 1001 Lúa mì và h n h p gi a lúa mì và m ch đen (meslin) 1001.10.00 - Lúa mì Durum 0 0 1001.90.00 - Các lo i khác 0 0 1002.00.00 Lúa m ch đen 3 3 1003.00.00 Lúa m ch 3 3 1004.00.00 Y n m ch 3 3 1005 Ngô 1005.90.00 - Lo i khác 5 5 1007.00.00 Lúa mi n 10 5 1008 Ki u m ch, kê, h t cây thóc chim (canary seed), các lo i ngũ c c khác 1008.10.00 - Ki u m ch 10 0 1008.20.00 - Kê 10 5 1008.30.00 - H t cây thóc chim (h lúa) 10 5 1008.90.00 - Ngũ c c khác 10 5 11 Chương 11 - Các s n ph m xay xát; m ch nha tinh b t, inulin, gluten b t mỳ 1102 B t ngũ c c, tr b t mỳ và b t meslin 1102.10.00 - B t lúa m ch đen 20 15 1102.20.00 - B t ngô 20 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 1102.30.00 -B tg o 20 15 1102.90.00 - B t ngũ c c khác 20 15 1103 Ngũ c c d ng v m nh, d ng b t thô và b t viên - D ng v m nh, b t thô: 1103.11.00 -- C a lúa mì 10 7 1103.12.00 -- C a y n m ch 10 10 1103.13.00 -- C a ngô 10 10 1103.14.00 -- C a g o 10 10 1103.19.00 -- C a các ngũ c c khác 10 10 - D ng b t viên: 1103.21.00 -- C a lúa mì 10 7 1103.29.00 -- C a các ngũ c c khác 10 10 1104 Các lo i ngũ c c đư c ch bi n theo cách khác(ví d :xát v , xay, nghi n v m nh, nghi n v n, lát, xát v , nghi n thô) tr g o thu c nhóm 1106; m m ngũ c c nguyên đã v m nh ho c tán - H t ngũ c c xay, ho c tán: 1104.11.00 -- Lúa m ch 10 10 1104.12.00 -- Y n m ch 10 10 1104.19 -- Ngũ c c khác: 1104.19.10 --- Ngô 10 7 1104.19.90 --- Lo i khác 10 7 - Ngũ c c đã ch bi n cách khác (ví d : xát v , nghi n v n, lát ho c nghi n thô): 1104.21.00 -- Lúa m ch 10 10 1104.22.00 -- Y n m ch 10 10 1104.23.00 -- Ngô 10 7 1104.29.00 -- Ngũ c c khác 10 10 1104.30.00 - Phôi ngũ c c, nguyên d ng, xay v m nh hay 10 7 nghi n 1105 Khoai tây d ng b t m n, b t thô, h t, viên ho c d ng m nh lát 1105.10.00 - B t m n, b t thô 20 15 1105.20.00 - D ng h t, viên, m nh lát 10 7 1106 B t m n và b t thô ch bi n t các lo i rau,đ u khô thu c nhóm 0713, t các lo i c , r , c thu c nhóm 0714; ho c t các s n ph m thu c chương 8 1106.10.00 - T rau đ u khô thu c nhóm 0713 20 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 1106.20 - T c , r ho c c thu c nhóm 0714: 1106.20.10 -- T s n 20 15 1106.20.90 -- Lo i khác 20 15 1106.30.00 - T các s n ph m thu c chương 8 20 15 1107 H t ngũ c c đã n y m m (Malt) rang ho c chưa rang 1107.10.00 - Chưa rang 5 5 1107.20.00 - Đã rang 5 5 1108 Tinh b t, inulin - Tinh b t: 1108.11.00 -- Tinh b t mỳ 20 15 1108.12.00 -- Tinh b t ngô 20 15 1108.13.00 -- Tinh b t khoai tây 20 15 1108.14.00 -- Tinh b t s n 20 15 1108.19.00 -- Tinh b t khác 20 15 1108.20.00 - I-nu-lin 20 15 1109.00.00 Gluten lúa mì, đã ho c chưa s y khô 10 10 12 Chương 12 - H t và qu có d u; các lo i qu h t khác; cây công nghi p, cây dư c li u; rơm, r làm th c ăn gia súc 1201.00.00 Đ u tương, h t ho c m nh 10 7 * Riêng lo i đ làm gi ng 0 0 1202 L c v ho c l c nhân chưa rang ho c chưa ch bi n cách khác, đã ho c chưa v m nh 1202.10.00 -L cv : 10 7 * Riêng đ làm gi ng 0 0 1202.20.00 - L c nhân, đã ho c chưa v m nh 10 7 1203.00.00 Cùi d a 10 7 1207 Qu và h t có d u khác, đã ho c chưa v m nh 1207.40.00 - H t v ng 10 10 1207.50.00 - H t mù t t 10 10 1207.99.00 -- H t khác 10 10 1208 B t m n, b t thô t các lo i h t và qu có d u, tr b t t h t mù t t 1208.10.00 - T đ u tương 20 15 1208.90.00 - T các lo i h t, qu khác 20 15 1209 H t, qu và m m dùng đ gieo tr ng 0 0 - H t c c i:
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) 1209.11.00 -- H t c c i đư ng 0 0 1209.19.00 -- H t các lo i c c i khác 0 0 - H t c , tr h t c c i: 1209.21.00 -- H t c linh lăng 0 0 1209.22.00 -- H t c ba lá 0 0 1209.23.00 -- H t c đuôi trâu 0 0 1209.24.00 -- H t c kentucky màu xanh da tr i 0 0 1209.25.00 -- H t c m ch đen 0 0 1209.26.00 -- H t c đuôi mèo 0 0 1209.29.00 -- H t c khác 0 0 1209.30.00 - H t c các lo i cây th o, ch y u đ l y hoa 0 0 - Lo i khác: 1209.91 -- H t rau: 0 0 1209.91.10 --- Su hào 0 0 1209.91.20 --- B p c i 0 0 1209.91.30 --- Súp lơ 0 0 1209.91.40 --- Cà chua 0 0 1209.91.90 --- Lo i khác 0 0 1209.99.00 -- Lo i khác 0 0 1210 Hoa lên men bia (Hublông), tươi ho c khô, đã ho c chưa xay, nghi n thành b t, ho c d ng b t viên, ph n hoa bia 1210.10.00 - Hoa lên men bia (Hublong) chưa nghi n, chưa xay 3 3 thành b t m n, chưa làm thành b t viên 1210.20.00 - Hoa lên men bia (Hublong) đã nghi n, đã xay 5 5 thành b t m n, ho c d ng b t viên; ph n hoa bia 1211 Các lo i cây và các ph n c a cây (c h t, qu ) ch 0 0 y u dùng đ làm nư c hoa,làm dư c ph m, thu c tr sâu, thu c t y u ho c các m c đích tương t , tươi ho c khô đã ho c chưa c t, nghi n ho c xay thành b t 1211.10.00 - R cam th o 0 0 1211.20.00 - R cây nhân sâm 0 0 1211.90 - Các lo i khác: 1211.90.10 -- Cây dư c li u 0 0 1211.90.90 -- Lo i khác 0 0 1212 Q a cây minh quy t, rong bi n và t o bi n khác, c c i đư ng và mía,tươi, ư p l nh, ư p đông ho c khô, đã ho c chưa xay; h t qu , nhân qu và các s n
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) ph m rau khác (bao g m c r rau di p xoăn chưa rang) dùng làm th c ăn cho ngư i, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1212.10.00 - Qu cây minh quy t, k c h t 10 5 1212.20.00 - Rong bi n và các lo i t o khác 10 5 1212.30.00 - H t và nhân h t mơ, đào, m n 10 5 - Lo i khác: 1212.91.00 -- C c i đư ng 10 5 1212.92.00 -- Mía 10 5 1212.99.00 -- Lo i khác 10 5 1213.00.00 Rơm, tr u t cây ngũ c c chưa ch bi n, đã ho c 10 5 chưa băm, xay, ép ho c làm thành d ng viên 1214 C c i Thu đi n, c c i, r c khô, c linh lăng, c ba lá, cây h ng đ u, c i xoăn đ u lupin, đ u t m và các s n ph m tương t dùng làm th c ăn cho gia súc đã ho c chưa làm thành d ng b t viên 1214.10.00 - C đinh lăng đã làm thành b t thô ho c b t viên 1 1 1214.90.00 - Lo i khác: 1 1 13 Chương 13 - Cánh ki n đ ; gôm, các lo i nh a cây và các ch t chi t xu t t th c v t 1301.00 Cánh ki n đ , gôm t nhiên, nh a cây, nh a cây d ng gôm, nh a ô le ô (oleo resins) (ví d nh a thơm) 1301.10 - Cánh ki n đ : 1301.10.10 -- Sen l c và cánh ki n đ tinh ch khác 5 5 1301.10.90 -- Lo i khác 5 5 1301.20.00 - Gôm r p 5 5 1301.90.00 - Lo i khác 5 5 1302 Cao và các ch t chi t xu t th c v t, ch t pectic, mu i c a axít pectinic, mu i c a axit pectic; th ch tr ng, các ch t nh y và ch t làm quánh khác,đã ho c chưa pha ch , l y t các s n ph m th c v t - Cao và các ch t chi t xu t t th c v t: 1302.12.00 -- T cam th o 5 5 1302.13.00 -- T hublong 5 5 1302.14.00 -- T cây kim cúc ho c r lo i cây có ch a ch t 5 5 rotenone 1302.19.00 -- T các lo i cây khác 5 5 1302.20.00 - Ch t petic, mu i c a axit petic 5 5 - Ch t nh y, ch t làm quánh chưa ho c đã pha ch ,
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T/s ưu T/s Mã HS Mô t hàng hoá đãi CEPT (%) (%) l y t s n ph m th c v t: 1302.31.00 -- Th ch tr ng 5 5 1302.32.00 -- Ch t nh y và ch t làm quánh khác đã ho c chưa 5 5 pha ch l y t qu cây minh quy t,h t cây minh quy t hay h t guar 1302.39.00 -- Lo i khác 5 5 14 Chương 14 - V t li u th c v t dùng đ t t, b n; các s n ph m khác t th c v t chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1402 V t li u th c v t ch y u dùng đ lót ho c nh i (ví d : bông g o, tóc th c v t, rong li u) đã ho c chưa làm thành l p v i nguyên li u ph tr ho c không 1402.10.00 - Bông g o 5 5 1402.90.00 - Lo i khác 5 5 1403 V t li u th c v t ch y u dùng làm ch i, bàn ch i (ví d : cây ngũ c c dùng làm ch i, s i c Brazin, c lăng, s i thùa) đã ho c chưa làm thành nùi ho c bó 1403.10.00 - Cây ngũ c c dùng làm ch i 5 5 1403.90.00 - Lo i khác 5 5 1404 Các s n ph m t th c v t chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1404.10.00 - V t li u th c v t thô ch y u dùng trong công ngh 5 5 nhu m, thu c da 1404.20.00 - Xơ dính h t bông 5 5 1404.90.00 - Lo i khác 5 5 15 Chương 15 - M và d u đ ng ho c th c v t và các s n l y t m ho c d u đ ng ho c th c v t; m th c ph m đã đư c ch bi n; các lo i sáp đ ng ho c th c v t 1507.10.00 - D u thô đã ho c chưa kh ch t nh a 5 5 1508 D u l c và các thành ph n c a d u l c đã ho c chưa tinh ch nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c 1508.10.00 - D u thô 5 5 1509 D u ô-liu và các thành ph n c a d u ô-liu đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay đ i thành ph n hóa h c 1509.10.00 - Nguyên ch t 5 5 1510.00 D u khác và các thành ph n c a chúng ch thu đư c t ô-liu, đã ho c chưa tinh ch , nhưng chưa thay đ i thành ph n hóa h c, k c các ch t h n h p c a các lo i d u này, ho c thành ph n c a chúng v i các lo i d u ho c thành ph n c a d u thu c nhóm 1509
Đồng bộ tài khoản