Nghị định số 163/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
103
lượt xem
11
download

Nghị định số 163/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 163/2007/NĐ-CP về danh mục các chất ma tuý và tiền chất do Chính phủ ban hành để sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 163/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 163/2007/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2007 NGHN NNH S A TÊN, B SUNG, CHUY N, LO I B M T S CH T THU C DANH M C CÁC CH T MA TUÝ VÀ TI N CH T BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 67/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 C A CHÍNH PH BAN HÀNH CÁC DANH M C CH T MA TUÝ VÀ TI N CH T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Công an, B trư ng B Y t , B trư ng B Công thương, B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH : i u 1. S a tên ch t, tên khoa h c, b sung, chuy n danh m c, lo i b iv im ts ch t trong danh m c các ch t ma tuý và ti n ch t ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph Ban hành các danh m c ch t ma tuý và ti n ch t như sau: 1. S a tên ch t i v i các ch t ma tuý trong Danh m c II, Danh m c III như sau: a) Danh m c II: Tên ch t (cũ) S th t Tên ch t s a l i trong Danh (m i) Tên khoa h c m c b - 3 - acetoxy - 6 - Bectacetylmethadol 58 Betacetylmethadol dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane 1 - (3 - cyano - 3,3 - Dienoxin 71 Difenoxin diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid a - (+) - 4 - dimethylamino - Dextroproxyphen 137 Dextropropoxyphene 1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate b) Danh m c III: Tên ch t(cũ) S th t trong Tên ch t s a l i Tên khoa h c
  2. Danh m c (m i) Amphepramone 171 Amfepramone 2 - (diethylamino) propiophenone Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o - fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 Ethyloflazepate 189 Ethylloflazepate - oxo - 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate (+) - 3 - [(a - methylphenylethyl) Fenpoporex 192 Fenproporex amino] proionitrile 11 - chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b - phenyl - 4H Ketasolam 197 Ketazolam - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione 7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - Loprazepam 200 Lorazepam 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H - 1,4 - benzodiazenpin - 2 - one 7 - chloro - 5 - (o - chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - Lometazepam 201 Lormetazepam methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one 3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - Methylprylon 208 Methyprylon piperidine - dione 8 - chloro - 6 - (o - fluorophenyl) - Midasolam 209 Midazolam 1 - methyl - 4H - imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin 1 - 1 - diphenyl - 1 - (2 - Pipardrol 220 Pipradrol piperidyl) - methanol 5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric Pyrovalerone 223 Secbutabarbital acid 5 - (1 - methylbutyl) - 5 - Vinylbutal 227 Vinylbital vinylbarbituric acid 2. S a tên khoa h c i v i các ch t ma tuý trong Danh m c II, Danh m c III như sau: a) Danh m c II: S th t Tên khoa h c s a l i Tên ch t trong Tên khoa h c (cũ) (m i) Danh m c N- [1 - [2 - (4 - ethyl 4,5 - N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5 dihydro 5 - oxo - 1 H - - dihydro - 5 - oxo - 1H - Alfentanil 49 tetrazol - 1 - y) ethyl] - 4- tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4 (methoxymethy) - 4 - - (methoxymethyl) - 4 - piperidyl] - N - piperidinyl] - N -
  3. phenylpropanamide phenylpropanamide N - [1 - [1 - methyl - 2 - N - [1 - [1 - methyl - 2 - Alphamethylthiofenianyl 53 (2 - thieny) ethyl] - 4 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide piperidyl] propionanilide b - 3 - ethyl - 1 - methyl - b - 3 - ethyl - 1 - methyl - Betameprodine 59 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine propionoxypiperidine. 1 - (3 - cyano - 3,3 - 1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropy) - 4 - (2 - diphenylpropyl) - 4 - (2 - Bezitramide 62 oxo - 3 - propionyl - 1 - oxo - 3 - propionyl - 1 - benzimidazoliny) - benzimidazolinyl) - piperidine piperidine 2 - dimethylamino - 1 - 2 - dimethylaminoethyl - Dimenoxadol 73 ethoxy - 1,1 - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate diphenylacetate 6 – methyldihydromor - 6- Methyldihydromorphine 99 phine methyldihydromorphine 5- 5- Metopon 100 methyldihydromorphione methyldihydromorphinone 4,4 - diphenyl - 6 - 4,4 - diphenyl - 6 - Norpipanone 111 piperidino - 3 - hexaoe piperidino - 3 - hexanone 1 - (3 - hydroxy - 3 - 1 (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpropyl) - 4 - Phenoperidine 123 phenylpiperidine - 4 - phenylpipeidine - 4 - carboxylic acid ethyl carboxylic acid ethyl ester ester (± )-3- (+) - 3 - methoxy - N - Racemethorphan 128 methoxy - N - methylmorphinan methylmorphinan (+) - 4 - [2 - methyl - 4 - (±) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - oxo - 3,3 - diphenyl - 4 - Racemoramide 129 (1 - pyrrolidiny) butyl] (1 - pyrrolidinyl)butyl] morpholine morpholine (+) – hydroxy - N - (±) - 3 - hydroxy - N - Racemorphan 130 methylmorphinan methylmorphinan N - [4 - (methoxymethyl) N - [4 - (methoxymethyl) - 1- [2 - (2 - thienyl) – Sulfentanil 131 - 1- [ - (thieny)] - 4 - ethyl ] - 4 - piperidyl] piperidyl] propionanilide] propionanilide (+) - ethyl - trans - 2 - (±) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) 1 - (dimethylamino) - 1 - Tilidine 134 phenyl - 3 - cyclohexene - phenyl - 3 - cyclohexene 1 carboxylate - 1 - carboxylate
  4. (+) - 2 - amino - 1 - (±) - a - Amphetamine 145 phenylpropane methylphenethylamine 7 - [2 - i(a - 7 - [2 - (a - methylphenylethyl) Fenetylline 147 methylphenethyl - amino) amino] ethyl] ethyl] theophylline thiophenylline (-) - - (- l- a- Levamphetamine 148 methylphenylethylamine methylphenethylamine (-) - N - a - (-) - N, a Levomethamphetamine 149 methylphenylethylamine dimethylphenethylamine Metamfetamine (+) - N, a - (±) - N, a - 152 racemate dimethylphenethylamine dimethylphenethylamine a - (a - methoxybenzyl) - a - (a - methoxybenzyl) - 4 - (b - 4 - (b - Zipeprol * 159 methoxyphenethyl) - 1 - methoxyphenethyl) - 1 - piperezineethano piperezineethanol b) Danh m c III: S th t Tên khoa h c s a l i Tên ch t trong Tên khoa h c (cũ) (m i) Danh m c 21 - cycloproply - 7 - a - [(s) 21 - cyclopropyl - 7 - a - - 1 - hydroxy - 12,2 - [(S) - 1 - hydroxy - 1,2,2 Buprenorphine 161 trimethylpropyl] - 6,14 - - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - tetrahydrooripavine tetrahydrooripavine (+) - - a - [(R) - 1 - (+) - (R) - a - [(R) - 1 - Cathine 163 aminoethyl] benzyl alcohol aminoethyl]benzylalcohol 5 - (o - fluoropheny) - 1,3 - 5 - (o - fluorophenyl) - dihydro - 1 - methyl - 7 - 1,3 - dihydro - 1 - methyl Flunitrazepam 165 nitro - 2H - 1,4 - - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one benzodiazepin - 2 - one (2R*, 6R*, 11R*) - (2R*, 6R*, 11*) - 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 - hexahydro - - hexahydro - 6,11 - dimehyl 6,11 - dimethyl - 3 - (3 - Pentazocine 167 - 3 - (3 - methyl - 2 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 butenyl) - 2,6 - methano - 3 - - methano - 3 - benzazsocin - 8 - ol benzazocin - 8 - ol 7 - chloro - 2 - 7 - chloro - 2 (methylamino) (methylamino) - 5 - Chlordiazepoxide 178 - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - phenyl - 3H - 1,4 - bensodiazepin - 4 - oxide benzodiazepine - 4 - oxide
  5. 7 - chloro - 2,3 - dihydro - 2 7 - chloro - 2,3 - dihydro - oxo - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - - 2 - oxo - 5 - phenyl - 1H Clorazepate 181 bensodiazepin - 3 - - 1,4 - benzodiazepine - 3 carboxylic acid - carboxylic acid 7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 7 - chloro - 2,3 - dihydro Medazepam 203 - methyl - 5 - phenyl - 1H - - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1,4 - benzodiazepam 1H - 1,4 - benzodiazepine 3. B sung m t s ch t ma tuý và ti n ch t vào các Danh m c II, Danh m c III và Danh m c IV như sau: a) Danh m c II: STT Tên ch t Tên khoa h c (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl) 1 Tramadol cyclohexan-1-ol 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine (ho c tên khác: 2 2C-B 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-1-aminoethane) b) Danh m c III: STT Tên ch t Tên khoa h c N, N, 6 - trimethyl - 2 - p - tolylimidazol [1,2 - a] pyridine - 3 - 1 Zolpidem acetamide c) Danh m c IV: STT Tên ch t Tên khoa h c Safrol, Isosafrol ho c b t kỳ h p ch t nào có ch a Safrol ho c 1 Isosafrol. 2 Acetyl chloride (ho c tên khác: Ethanoyl chlorid). Acetyl chloride 3 Thionyl chloride (ho c tên khác: Sunfur oxychloride). Thionyl chloride 4. Chuy n t Danh m c I vào Danh m c II i v i ch t ma tuý sau: S th t trong Tên ch t Tên khoa h c Danh m c (5a, 6a) - 4,5 - epoxy - 3 - methoxy - 17 - Acetyldihydrocodeine 46 methyl - morphinan - 6 - ol acetat 5. Lo i b ra kh i Danh m c I i v i ch t sau: Tên ch t S th t trong Danh m c Tên khoa h c Secbutabarbital 47 5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid
  6. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản