Nghị định số 20/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
3
download

Nghị định số 20/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/1999/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/1999/NĐ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 20/1999/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1999 V KINH DOANH D CH V GIÁM Đ NH HÀNG HÓA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thương m i ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo đ ngh c a B trư ng B Thương m i, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa t i Vi t Nam. Đi u 2. Quy đ nh đ i v i thương nhân kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa 1. Là doanh nghi p đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t; 2. Là doanh nghi p ho t đ ng đ c l p, chuyên kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa; 3. Không có ho t đ ng mua bán hàng hóa, tr vi c mua bán các máy móc, thi t b , v t tư ph c v ngành ngh c a doanh nghi p. Đi u 3. Ph m vi kinh doanh d ch v giám đ nh và vi c c p Ch ng thư giám đ nh hàng hóa 1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa đư c thành l p theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam đư c th c hi n vi c giám đ nh và c p Ch ng thư giám đ nh hàng hóa theo ngành ngh đã ghi trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vi c đăng ký kinh doanh đư c th c hi n t i cơ quan nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. N i dung đăng ký kinh doanh quy đ nh t i Đi u 20 Lu t Thương m i; 2. Doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh thành l p theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đư c th c hi n vi c giám đ nh và c p Ch ng thư giám đ nh hàng hóa theo ngành ngh đã ghi trong Gi y phép đ u tư; 3. Chi nhánh c a t ch c giám đ nh nư c ngoài đư c phép thành l p t i Vi t Nam đư c th c hi n vi c giám đ nh và c p Ch ng thư giám đ nh hàng hóa theo ngành ngh đã ghi trong Gi y phép thành l p chi nhánh t i Vi t Nam. Đi u 4. Nguyên t c ho t đ ng giám đ nh hàng hóa 1. Vi c giám đ nh hàng hóa đư c th c hi n theo th a thu n c a các bên ho c theo yêu c u c a m t trong các bên tham gia h p đ ng có liên quan đ n hàng hóa giám đ nh; theo yêu c u c a cá nhân, t ch c ho c theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c; 2. Ho t đ ng giám đ nh hàng hóa đư c th c hi n theo nguyên t c đ c l p, trung l p, khách quan, khoa h c và chính xác; 3. Không đư c th c hi n vi c giám đ nh hàng hóa trong trư ng h p vi c giám đ nh đó có liên quan đ n quy n và l i ích c a chính doanh nghi p giám đ nh và c a giám đ nh viên. Đi u 5. Qu n lý Nhà nư c v ho t đ ng giám đ nh hàng hóa: B Thương m i là cơ quan ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c đ i v i ho t đ ng kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A DOANH NGHI P KINH DOANH D CH V GIÁM Đ NH HÀNG HÓA VÀ C A GIÁM Đ NH VIÊN Đi u 6. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa 1. C giám đ nh viên đ tiêu chu n theo quy đ nh t i Đi u 6 Ngh đ nh này đ th c hi n vi c giám đ nh; 2. B o đ m vi c giám đ nh phù h p v i n i dung kinh doanh đã đăng ký và theo đúng yêu c u c a bên yêu c u giám đ nh; 3. B o đ m vi c giám đ nh m t cách đ c l p, trung l p, khách quan, khoa h c, k p th i và chính xác; 4. C p Ch ng thư giám đ nh phù h p v i yêu c u giám đ nh và ph i ch u trách nhi m trư c bên yêu c u giám đ nh và trư c pháp lu t v k t qu giám đ nh;
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Đư c y quy n cho doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh khác th c hi n vi c giám đ nh c a mình; 6. Nh n phí giám đ nh theo th a thu n; 7. Trong trư ng h p giám đ nh sai thì ph i tr ti n ph t theo m c doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh và bên yêu c u giám đ nh đã th a thu n nhưng không quá 10 l n phí giám đ nh. Đi u 7. Tiêu chu n giám đ nh viên 1. Giám đ nh viên ph i có các tiêu chu n sau : a) Có trình đ đ i h c ho c cao đ ng v chuyên môn phù h p v i yêu c u và lĩnh v c giám đ nh; b) Đã công tác trong lĩnh v c nghi p v giám đ nh hàng hóa t 3 năm tr lên; c) Không trong th i h n ch p hành k lu t hành chính liên quan đ n lĩnh v c giám đ nh; không trong th i h n thi hành án ph t tù; 2. Giám đ c doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh căn c các tiêu chu n quy đ nh t i Đi u này, tuy n d ng giám đ nh viên và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t đ nh c a mình. Đi u 8. Quy n và nghĩa v c a giám đ nh viên 1. Đư c đ c l p th c hi n vi c giám đ nh khi đư c giao và đư c t ch i th c hi n vi c giám đ nh khi vi c giám đ nh đó có liên quan đ n quy n và l i ích c a mình; 2. Th c hi n vi c giám đ nh hàng hóa m t cách trung th c, khách quan, khoa h c, k p th i, chính xác, theo đúng yêu c u c a bên yêu c u giám đ nh; 3. Đư c t ch i s can thi p c a b t kỳ cá nhân, t ch c nào vào ho t đ ng giám đ nh mà mình đang th c hi n; 4. Ph n ánh trung th c k t qu giám đ nh trong Ch ng thư giám đ nh và ký Ch ng thư giám đ nh; 5. Ch u trách nhi m trư c giám đ c doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh v tính chính xác c a k t qu giám đ nh. Chương 3: CH NG THƯ GIÁM Đ NH VÀ GIÁ TR PHÁP LÝ C A CH NG THƯ GIÁM Đ NH Đi u 9. Ch ng thư giám đ nh
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch ng thư giám đ nh là văn b n xác đ nh tình tr ng th c t c a hàng hóa v s lư ng, ch t lư ng, quy cách, bao bì, giá tr hàng hóa, t n th t, an toàn, v sinh và các yêu c u khác đư c m t doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh đ c l p c p theo yêu c u c a bên yêu c u giám đ nh. Đi u 10. Giá tr pháp lý c a Ch ng thư giám đ nh 1. Ch ng thư giám đ nh ch có giá tr đ i v i hàng hóa đư c yêu c u giám đ nh; 2. Ch ng thư giám đ nh có giá tr ràng bu c đ i v i bên yêu c u giám đ nh n u bên yêu c u giám đ nh không ch ng minh đư c r ng k t qu giám đ nh không khách quan, không trung th c ho c sai v k thu t, nghi p v giám đ nh; 3. Ch ng thư giám đ nh có giá tr ràng bu c trách nhi m đ i v i doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh v nh ng k t qu và k t lu n trong Ch ng thư giám đ nh. Đi u 11. Giám đ nh l i k t qu c a Ch ng thư giám đ nh 1. Trong trư ng h p không công nh n k t qu c a Ch ng thư giám đ nh ban đ u thì bên yêu c u giám đ nh và các bên có liên quan (dư i đây g i t t là bên yêu c u giám đ nh l i) có quy n yêu c u m t t ch c giám đ nh khác giám đ nh l i hàng hóa đã đư c giám đ nh và ph i tr phí giám đ nh; 2. N u k t qu c a Ch ng thư giám đ nh l i phù h p v i k t qu c a Ch ng thư giám đ nh ban đ u thì Ch ng thư giám đ nh ban đ u có giá tr cu i cùng; 3. Trong trư ng h p k t q a c a Ch ng thư giám đ nh l i không phù h p v i k t qu c a Ch ng thư giám đ nh ban đ u : a) N u t ch c giám đ nh ban đ u th a nh n k t qu c a Ch ng thư giám đ nh l i và đư c bên yêu c u giám đ nh l i công nh n thì k t qu c a Ch ng thư giám đ nh l i có giá tr cu i cùng và t ch c giám đ nh ban đ u ph i ch u m t kho n ti n ph t theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 6 Ngh đ nh này; b) N u t ch c giám đ nh ban đ u ho c bên yêu c u giám đ nh l i không th a nh n k t qu c a Ch ng thư giám đ nh l i thì bên yêu c u giám đ nh l i có quy n yêu c u t ch c tr ng tài ch đ nh m t t ch c giám đ nh khác giám đ nh l i. K t qu giám đ nh c a t ch c giám đ nh do tr ng tài ch đ nh có giá tr cu i cùng. L phí tr ng tài do bên yêu c u giám đ nh l i ch u; 4. N u k t qu c a Ch ng thư giám đ nh c a t ch c giám đ nh do tr ng tài ch đ nh: a) Phù h p v i k t qu c a Ch ng thư giám đ nh ban đ u thì t ch c giám đ nh l i ph i ch u kho n ti n ph t theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 6 Ngh đ nh này; b) Phù h p v i k t qu c a Ch ng thư giám đ nh l i thì t ch c giám đ nh ban đ u ph i ch u kho n ti n ph t theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 6 Ngh đ nh này;
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Không phù h p v i k t qu c a Ch ng thư giám đ nh ban đ u và Ch ng thư giám đ nh l i thì t ch c giám đ nh ban đ u và t ch c giám đ nh l i đ u ph i ch u kho n ti n ph t theo quy đ nh t i kho n 7 Đi u 6 Ngh đ nh này. Chương 4: Y QUY N GIÁM Đ NH VÀ VI C GIÁM Đ NH HÀNG HÓA THEO YÊU C U C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C Đi u 12. y quy n giám đ nh hàng hóa Trong trư ng h p bên yêu c u giám đ nh thuê t ch c giám đ nh nư c ngoài th c hi n d ch v giám đ nh hàng hóa t i Vi t Nam mà t ch c giám đ nh đó chưa đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam, thì t ch c giám đ nh nư c ngoài đó đư c y quy n cho doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh đã đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam th c hi n d ch v giám đ nh theo quy đ nh t i Đi u 179 Lu t Thương m i. Đi u 13. H p đ ng y quy n giám đ nh hàng hóa H p đ ng y quy n giám đ nh hàng hóa ph i đư c l p thành văn b n v i nh ng n i dung ch y u sau đây: 1. Tên, đ a ch bên y quy n và bên nh n y quy n giám đ nh hàng hóa; 2. Hàng hóa giám đ nh; 3. N i dung, phương pháp, quy trình giám đ nh; 4. Th i gian, đ a đi m giám đ nh; 5. Phí d ch v , các chi phí khác. Đi u 14. Quy n và nghĩa v c a bên y quy n giám đ nh hàng hóa 1. Yêu c u bên đư c y quy n giám đ nh hàng hóa th c hi n đúng th a thu n trong h p đ ng y quy n giám đ nh; 2. Cung c p thông tin, tài li u c n thi t đ ph c v yêu c u giám đ nh hàng hóa; 3. Ch u trách nhi m v k t qu giám đ nh đ i v i bên yêu c u giám đ nh; 4. Tr phí d ch v và các chi phí khác theo th a thu n trong h p đ ng y quy n giám đ nh. Đi u 15. Quy n và nghĩa v c a bên đư c y quy n giám đ nh hàng hóa 1. Yêu c u bên y quy n giám đ nh cung c p thông tin, tài li u c n thi t đ ph c v vi c giám đ nh hàng hóa theo h p đ ng y quy n giám đ nh;
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Th c hi n vi c giám đ nh hàng hóa theo đúng các th a thu n trong h p đ ng y quy n giám đ nh; 3. Đư c thuê chuyên gia giám đ nh trong và ngoài nư c đ th c hi n d ch v giám đ nh; đư c t m nh p tái xu t phương ti n k thu t đ th c hi n nghi p v giám đ nh; 4. Nh n phí d ch v và các chi phí khác theo th a thu n trong h p đ ng y quy n giám đ nh. Đi u 16. Giám đ nh hàng hóa theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c 1. Hàng hóa đư c giám đ nh theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c trong trư ng h p hàng hóa đó có liên quan đ n vi c th c hi n công v c a cơ quan nhà nư c; 2. Khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n, doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh đư c l a ch n có nghĩa v th c hi n vi c giám đ nh hàng hóa phù h p v i lĩnh v c kinh doanh c a mình và đư c cơ quan tr c ti p yêu c u giám đ nh tr phí giám đ nh; 3. Th tư ng Chính ph giao B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy đ nh c th đi u ki n, tiêu chu n các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh đư c trưng d ng đ th c hi n yêu c u giám đ nh c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 17. Hi u l c thi hành 1. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; 2. Các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám đ nh hàng hóa đã đư c thành l p trư c ngày Ngh đ nh này có hi u l c ph i tuân th các quy đ nh c a Ngh đ nh này; 3. Các B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản