Nghị định số 20/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
33
lượt xem
2
download

Nghị định số 20/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 20/2000/NĐ-CP về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 20/2000/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2000/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2000 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 20/2000/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2000 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TI N T VÀ HO T Đ NG NGÂN HÀNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo đ ngh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng là nh ng hành vi c a t ch c, cá nhân c ý ho c vô ý vi ph m các quy t c qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng mà chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng theo quy đ nh t i Ngh đ nh này thì b x ph t vi ph m hành chính. T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng liên quan đ n lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính thì cũng b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh này, tr trư ng h p Đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác. Đi u 2. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Đi u 3. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng là 2 năm, k t ngày th c hi n hành vi vi ph m hành chính. N u quá th i h n nói trên thì không x ph t, nhưng b áp d ng bi n pháp quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u 9 c a Ngh đ nh này. Đi u 4. Th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính, n u sau m t năm, k t ngày thi hành xong quy t đ nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t đ nh x ph t mà không tái ph m thì đư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. Đi u 5. Th t c x ph t vi ph m hành chính Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng th c hi n theo quy đ nh t i Chương VI c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Đi u 6. Cư ng ch , th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính Vi c cư ng ch , th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính đư c th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 55, 56 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Đi u 7. Thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính Vi c thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính đ i v i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 54 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Đi u 8. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Khi ti n hành x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng, thì nh ng tình ti t sau đây đư c coi là tình ti t gi m nh và tình ti t tăng n ng: 1. Nh ng tình ti t gi m nh : Ngư i vi ph m hành chính đã ngăn ch n, làm gi m b t tác h i c a hành vi vi ph m ho c t nguy n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i. 2. Nh ng tình ti t tăng n ng: a) Vi ph m có t ch c; b) Vi ph m nhi u l n ho c tái ph m; c) L i d ng ch c v , quy n h n; d) L i d ng hoàn c nh chi n tranh, thiên tai ho c nh ng hoàn c nh khó khăn đ c bi t khác c a xã h i đ vi ph m; đ) Vi ph m trong th i gian đang ch p hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. e) Vi ph m trong th i gian đang ch p hành hình ph t c a b n án hình s ; g) Sau khi vi ph m mà có hành vi tr n tránh, che gi u. Chương 2: HÌNH TH C VÀ TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TI N T VÀ HO T Đ NG NGÂN HÀNG Đi u 9. Hình th c x ph t vi ph m hành chính 1. Đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau đây: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính còn b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung sau đây: a) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng đ vi ph m hành chính; b) Tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t đ ng nghi p v có liên quan đ n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính còn b áp d ng m t trong các bi n pháp x lý sau đây: a) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do hành vi vi ph m hành chính gây ra. Đi u 10. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng 1. Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; c) áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp x lý khác theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 và kho n 3 Đi u 9 c a Ngh đ nh này. d) Đ ngh Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t đ ng nghi p
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v có liên quan đ n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng. 2. Chánh Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 10.000.000 đ ng; c) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và bi n pháp x lý khác theo quy đ nh t i đi m a kho n 2 và kho n 3 Đi u 9 c a Ngh đ nh này. d) Đ ngh Giám đ c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n ho c không có th i h n vi c th c hi n m t ho c m t s ho t đ ng nghi p v có liên quan đ n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng; đ ng th i báo cáo Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c. 3. Thanh tra viên Ngân hàng đang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 200.000 đ ng. Đi u 11. U quy n x ph t vi ph m hành chính Trong trư ng h p nh ng ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u 10 c a Ngh đ nh này y quy n cho c p Phó ho c v ng m t, thì c p Phó đư c x ph t theo th m quy n quy đ nh t i Đi u 10 c a Ngh đ nh này. Chương 3: VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TI N T VÀ HO T Đ NG NGÂN HÀNG, HÌNH TH C X PH T VÀ M C PH T M C 1: VI PH M HÀNH CHÍNH V GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T Đ NG, GI Y PHÉP HO T Đ NG NGHI P V , V CƠ C U T CH C C A T CH C TÍN D NG Đi u 12. Vi ph m v gi y phép thành l p và ho t đ ng, gi y phép ho t đ ng nghi p v (g i chung là gi y phép) 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho mư n, cho thuê ho c chuy n như ng gi y phép cho t ch c, cá nhân khác; b) Ho t đ ng không đúng Đi u l ho c ho t đ ng khi chưa đư c c p có th m quy n chu n y Đi u l (tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác);
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) T y xoá, s a ch a gi y phép. 2. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi ti p t c ho t đ ng ngân hàng khi gi y phép đã h t th i h n ho c không gia h n gi y phép (đ i v i trư ng h p ph i gia h n). Đi u 13. X ph t vi ph m v tr s làm vi c, thành l p, gi i th t ch c tín d ng 1. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi thay đ i đ a đi m đ t tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, văn phòng đ i di n mà chưa đư c c p có th m quy n cho phép; 2. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th t ch c tín d ng mà chưa đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n; b) M s giao d ch, chi nhánh, công ty tr c thu c, văn phòng đ i di n t i các đ a bàn trong nư c, nư c ngoài, k c nơi đ t tr s chính mà chưa đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n; c) Thành l p công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán đ c l p b ng v n t có đ ho t đ ng trên m t s lĩnh v c ngân hàng mà chưa đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n. M C 2: VI PH M HÀNH CHÍNH V QU N TR , ĐI U HÀNH, KI M SOÁT, KI M TRA, KI M TOÁN N I B Đi u 14. X ph t vi ph m v qu n tr , đi u hành, ki m soát 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Ch t ch H i đ ng qu n tr kiêm nhi m ch c v T ng giám đ c (Giám đ c) ho c Phó T ng giám đ c (Phó Giám đ c) c a t ch c tín d ng (tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác); b) Ch t ch ho c các thành viên khác c a H i đ ng qu n tr y quy n cho ngư i không ph i là thành viên H i đ ng qu n tr th c hi n nhi m v c a mình; c) Ch t ch H i đ ng qu n tr tham gia H i đ ng qu n tr ho c tham gia đi u hành t ch c tín d ng khác (tr trư ng h p t ch c đó là công ty c a t ch c tín d ng); d) T ng giám đ c (Giám đ c), Phó T ng giám đ c (Phó Giám đ c) không cư trú t i Vi t Nam trong th i gian đương nhi m; đ) B trí làm thành viên Ban ki m soát, K toán trư ng trong cùng m t t ch c tín d ng nh ng ngư i là b , m, v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c (Giám đ c);
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. e) Thành viên Ban ki m soát do đư c b nhi m ho c do Đ i h i đ ng c đông b u ra không th c hi n đúng nhi m v và quy n h n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng, đ i v i t ch c tín d ng có hành vi b u ho c b trí nh ng ngư i sau đây là thành viên H i đ ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám đ c (Giám đ c), Phó T ng giám đ c (Phó Giám đ c), K toán trư ng: a) Đang b truy c u trách nhi m hình s ; b) Đã b k t án v các t i xâm ph m an ninh qu c gia, xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa, s h u c a công dân, các t i nghiêm tr ng v kinh t ; đã b k t án v các t i ph m khác mà chưa đư c xoá án; c) Đã t ng là thành viên H i đ ng qu n tr ho c T ng giám đ c (Giám đ c) c a m t công ty đã b phá s n ho c là đ i di n theo pháp lu t c a m t công ty b đình ch ho t đ ng do vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng, tr các trư ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u 50 c a Lu t Phá s n doanh nghi p. 3. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng, đ i v i hành vi: H i đ ng qu n tr nhân danh t ch c tín d ng quy t đ nh nh ng v n đ liên quan đ n m c đích, quy n l i t ch c tín d ng nhưng trái v i Đi u l ho t đ ng c a t ch c tín d ng ho c các quy đ nh khác c a pháp lu t. Đi u 15. Vi ph m v thay đ i tên g i c a t ch c tín d ng, m c v n, n i dung, ph m vi ho t đ ng 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi thay đ i m t trong nh ng n i dung sau đây mà chưa đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n: a) Tên c a t ch c tín d ng; b) Thành viên H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c (Giám đ c), thành viên Ban ki m soát. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i hành vi thay đ i m t trong nh ng n i dung sau đây mà chưa đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n: a) M c v n đi u l , m c v n đư c c p; b) N i dung, ph m vi ho t đ ng; c) T l c ph n c a cá nhân ho c t ch c s h u trên 10% v n đi u l ho c n m gi trên 10% v n c ph n. 3. Áp d ng hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép t 3 tháng đ n 6 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i các kho n 1, 2 Đi u này.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 16. Vi ph m v ki m tra, ki m toán n i b 1. Ph t c nh cáo đ i v i hành vi: a) Không l p chương trình ki m tra và ki m toán n i b theo quy đ nh c a pháp lu t; b) T ch c b máy ki m tra, ki m toán n i b thu c b máy đi u hành không đúng quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t trên 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không th c hi n vi c ki m tra và ki m toán n i b đ nh kỳ ho c không ti n hành ki m tra vi c ch p hành pháp lu t và ho t đ ng nghi p v trên t t c các lĩnh v c t i tr s chính, s giao d ch, chi nhánh, văn phòng đ i di n và các công ty tr c thu c theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Không th c hi n ki m toán ho t đ ng nghi p v c a t ch c tín d ng theo quy đ nh c a pháp lu t. M C 3: VI PH M HÀNH CHÍNH V HUY Đ NG V N Đi u 17. Vi ph m v nh n ti n g i 1. Ph t c nh cáo đ i v i t ch c có tham gia b o hi m ti n g i b t bu c nhưng không n p phí b o hi m ti n g i đúng th i h n theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng phi ngân hàng không th c hi n đúng quy đ nh v nh n ti n g i c a t ch c, cá nhân theo quy đ nh t i Đi u 45 c a Lu t Các t ch c tín d ng. Đi u 18. Vi ph m v phát hành gi y t có giá Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có hành vi phát hành các lo i: ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác đ huy đ ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài mà không đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n. M C 4: VI PH M HÀNH CHÍNH V CHO VAY, B O LÃNH NGÂN HÀNG, CHI T KH U VÀ CHO THUÊ TÀI CHÍNH Đi u 19. Vi ph m v cho vay 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không lưu gi đ h sơ tín d ng theo quy đ nh t i Đi u 55 c a Lu t Các t ch c tín d ng; b) Không công b công khai các m c lãi su t cho vay cho khách hàng bi t;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Hình th c văn b n h p đ ng tín d ng và các b n thuy t trình, ch ng t kèm theo không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t trên 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) L p h p đ ng tín d ng không đúng quy đ nh c a pháp lu t; b) Không ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng trong th i h n hi u l c c a h p đ ng tín d ng. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay đ i v i t ch c, cá nhân không đáp ng đ y đ đi u ki n vay v n theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Áp d ng lãi su t; mi n, gi m lãi cho vay; thu hoa h ng ti n vay; gia h n n ; đi u ch nh kỳ h n n ; đ o n không theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i hành vi cho vay trên cơ s c m c b ng c phi u c a chính t ch c tín d ng cho vay. 5. Áp d ng bi n pháp khác Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u trong th i h n 1 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 3 Đi u này. Đi u 20. Vi ph m v chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi c p tín d ng dư i hình th c chi t kh u, tái chi t kh u, c m c thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác không theo quy đ nh c a pháp lu t . Đi u 21. Vi ph m v b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p đ ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác (g i chung là b o lãnh) 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi không lưu gi đ h sơ b o lãnh theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) B o lãnh cho t ch c, cá nhân không đáp ng đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t; b) áp d ng t l phí b o lãnh không theo quy đ nh c a pháp lu t.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) B o lãnh vư t m c quy đ nh c a pháp lu t; b) Nh n tài s n th ch p b o lãnh và th c hi n các quy đ nh khác v b o lãnh không theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng chưa đư c c p có th m quy n cho phép th c hi n thanh toán qu c t mà có hành vi b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác đ i v i ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. 5. Áp d ng hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép v th c hi n nghi p v b o lãnh trong th i gian 3 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 22. Vi ph m v ho t đ ng cho thuê tài chính 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi không lưu gi đ h sơ cho thuê tài chính theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi l p h p đ ng cho thuê tài chính không theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi: a) Không l p h p đ ng cho thuê tài chính; b) Cho thuê tài chính đ i v i t ch c, cá nhân không có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t; c) T ng giá tr tài s n cho thuê đ i v i 1 khách hàng so v i v n t có vư t quá t l theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng th c hi n nghi p v cho thuê tài chính khi chưa đư c c p gi y phép. 5. Áp d ng hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng cho thuê tài chính t 3 tháng đ n 6 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i các kho n 2, 3 Đi u này. M C 5: VI PH M HÀNH CHÍNH V QU N LÝ NGO I H I VÀ QU N LÝ KINH DOANH VÀNG Đi u 23. Vi ph m quy đ nh v qu n lý ngo i h i, qu n lý kinh doanh vàng 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Không niêm y t công khai t giá mua và t giá bán ngo i t , giá mua và giá bán vàng t i tr s giao d ch theo quy đ nh c a c p có th m quy n; b) Không g i báo cáo theo quy đ nh c a c p có th m quy n v ho t đ ng ngo i h i và ho t đ ng kinh doanh vàng. 2. Ph t ti n t trên 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Có hành vi gian l n trong mua, bán vàng; không s d ng hóa đơn, ch ng t do B Tài chính phát hành; b) Mua, bán, thanh toán ngo i t đ i v i khách hàng ho c chi tr ngo i t c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài g i v không theo đúng t giá niêm y t và các quy đ nh khác c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi cho vay b ng ngo i t không theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t trên 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) M tài kho n ho c s d ng tài kho n ngo i t nư c ngoài mà chưa đư c phép ho c không đúng quy đ nh trong gi y phép c a c p có th m quy n; b) Chuy n ngo i h i ho c vàng ra nư c ngoài và vào Vi t Nam trái quy đ nh c a pháp lu t; c) T ch c tín d ng không ch p hành đúng quy đ nh c a pháp lu t v tr ng thái ngo i h i ho c tr ng thái đ ng Vi t Nam; d) T ch c có ngu n thu ngo i t không ch p hành đúng quy đ nh c a pháp lu t v vi c bán ngo i t thu đư c cho t ch c tín d ng; đ) T ch c không ch p hành đúng quy đ nh c a pháp lu t v vay, tr n nư c ngoài, v b o lãnh và tái b o lãnh cho kho n vay nư c ngoài; e) T ch c, cá nhân mua, bán, s d ng vàng tiêu chu n qu c t trái quy đ nh c a pháp lu t; g) T ch c, cá nhân che gi u ho c đ ng lõa v i hành vi vi ph m pháp lu t v ho t đ ng ngo i h i ho c ho t đ ng kinh doanh vàng. 5. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) T ch c kinh doanh ngo i h i ho c kinh doanh vàng mà không đư c c p có th m quy n c p gi y phép;
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) T ch c ho t đ ng ngo i h i, ho t đ ng kinh doanh vàng khi đã b đình ch ho c gi y phép ho t đ ng ngo i h i, gi y phép ho t đ ng kinh doanh vàng đã h t h n; c) T ch c tín d ng ho t đ ng ngo i h i, ho t đ ng kinh doanh vàng, phát hành ho c làm đ i lý phát hành các lo i ch ng ch ti n g i, trái phi u và các gi y t có giá khác b ng ngo i t ho c b ng vàng đ huy đ ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài mà chưa đư c Ngân hàng Nhà nư c c p phép. 6. Áp d ng hình th c x ph t b sung và bi n pháp khác: a) T ch thu s ngo i h i ho c vàng quy đ nh t i các đi m b, e kho n 4 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng ngo i h i, ho t đ ng kinh doanh vàng trong th i h n 3 tháng, n u tái vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 5 Đi u này; c) Bu c ch m d t các ho t đ ng quy đ nh t i các đi m a, b kho n 5 Đi u này. M C 6: VI PH M HÀNH CHÍNH V K TOÁN, NGÂN QU , TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, MUA, Đ U TƯ VÀO TÀI S N C Đ NH VÀ KINH DOANH B T Đ NG S N Đi u 24. Vi ph m v k toán, th ng kê C p có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 10 c a Ngh đ nh này đư c x ph t vi ph m hành chính v k toán, th ng kê trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng theo các quy đ nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k toán, lĩnh v c th ng kê. Đi u 25. Vi ph m v an toàn kho qu Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m ch đ an toàn kho qu theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 26. X ph t vi ph m v m tài kho n và duy trì d tr b t bu c 1. C nh cáo đ i v i hành vi m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c nhưng duy trì t i đó s dư bình quân th p hơn v i m c d tr b t bu c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Áp d ng bi n pháp khác: Bu c th c hi n ngay m c d tr b t bu c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 27. Vi ph m v ngân qu Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: 1. Trích l p các qu trái quy đ nh c a pháp lu t.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. S d ng qu d tr b sung v n đi u l đư c trích hàng năm theo t l 5 % l i nhu n sau thu và các qu khác đ tr l i t c c ph n. 3. Chuy n qu d tr b sung v n đi u l và các qu khác ra nư c ngoài không đúng quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 28. Vi ph m v mua, đ u tư vào tài s n c đ nh Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi mua, đ u tư vào tài s n c đ nh c a mình vư t quá 50% v n t có. Đi u 29. X ph t vi ph m v kinh doanh b t đ ng s n 1. Ph t ti n t 15.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có hành vi tr c ti p kinh doanh b t đ ng s n. 2. Áp d ng bi n pháp khác: Bu c ch m d t ho t đ ng tr c ti p kinh doanh b t đ ng s n. M C 7: VI PH M HÀNH CHÍNH V B O Đ M AN TOÀN HO T Đ NG C A T CH C TÍN D NG Đi u 30. Vi ph m v an toàn trong ho t đ ng cho vay, b o lãnh 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi cho vay mà t ng dư n cho vay c a t ch c tín d ng đ i v i các đ i tư ng sau vư t quá 5% v n t có c a t ch c tín d ng: a) T ch c ki m toán, Ki m toán viên đang ki m toán t i t ch c tín d ng, K toán trư ng, Thanh tra viên; b) T ch c, cá nhân s h u trên 10% v n đi u l ho c n m gi trên 10% v n c ph n c a t ch c tín d ng; 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay h p v n không đúng quy đ nh c a pháp lu t; b) Duy trì m c b o lãnh đ i v i m t khách hàng và t ng m c b o lãnh vư t quá t l so v i v n t có c a t ch c tín d ng do c p có th m quy n quy đ nh. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có m t trong nh ng hành vi sau: a) Cho vay đ i v i thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám đ c (Giám đ c), Phó T ng giám đ c (Phó Giám đ c) c a t ch c tín d ng; b) Cho vay đ i v i ngư i th m đ nh ho c ngư i xét duy t cho vay;
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Cho vay đ i v i b , m, v , ch ng, con c a thành viên H i đ ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám đ c (Giám đ c), Phó T ng giám đ c (Phó Giám đ c) c a t ch c tín d ng; d) T ch c tín d ng ch p nh n b o lãnh c a các đ i tư ng quy đ nh t i các đi m a, b, c kho n 3 Đi u này đ làm cơ s cho vi c c p tín d ng đ i v i khách hàng; đ) C p tín d ng không có b o đ m ho c c p tín d ng v i nh ng đi u ki n ưu đãi cho nh ng đ i tư ng sau: - T ch c ki m toán, Ki m toán viên đang ki m toán t i t ch c tín d ng, K toán trư ng, Thanh tra viên; - Các cá nhân, t ch c s h u trên 10% v n đi u l ho c n m gi trên 10% v n c ph n c a t ch c tín d ng; - Doanh nghi p có m t trong nh ng đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1Đi u này s h u trên 10% v n đi u l c a doanh nghi p đó. 4. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi: T ng dư n cho vay đ i v i m t khách hàng vư t quá 15% v n t có c a t ch c tín d ng, tr trư ng h p đ i v i nh ng kho n cho vay theo quy đ nh c a Chính ph , cho vay t các ngu n v n y thác c a Chính ph , c a t ch c, cá nhân ho c trư ng h p khách hàng vay là t ch c tín d ng khác. 5. Áp d ng bi n pháp khác: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u trong th i h n 1 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i Đi u này. Đi u 31. Vi ph m v t l b o đ m an toàn trong ho t đ ng c a ngân hàng 1. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có hành vi không th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t v duy trì m t trong nh ng t l sau đây: a) Kh năng chi tr ; b) T l an toàn v n t i thi u; c) T l t i đa c a ngu n v n ng n h n đư c s d ng đ cho vay trung và dài h n; d) T l t i đa dư n cho vay so v i s dư ti n g i. 2. Áp d ng bi n pháp khác: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u trong th i h n 1 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i đi u này.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 32. Vi ph m v gi i h n góp v n, mua c ph n 1. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có m t trong nh ng hành vi sau: a) Góp v n, mua c ph n vào m t doanh nghi p ho c t ng m c góp v n, mua c ph n trong t t c các doanh nghi p vư t m c t i đa theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Chuy n như ng c ph n trái quy đ nh c a pháp lu t. 2. Áp d ng bi n pháp khác: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u trong th i h n 1 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i Đi u này. Đi u 33. Vi ph m v d phòng r i ro 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có hành vi phân lo i tài s n có ho t đ ng ngân hàng không đúng quy đ nh c a c p có th m quy n. 2. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng có hành vi: a) L p d phòng r i ro không đúng quy đ nh c a pháp lu t; b) S d ng d phòng r i ro không đúng quy đ nh c a pháp lu t. 3. Áp d ng bi n pháp khác: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u trong th i h n 1 tháng đ i v i vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. M C 8: VI PH M HÀNH CHÍNH V THÔNG TIN VÀ BÍ M T HO T Đ NG NGÂN HÀNG Đi u 34. Vi ph m v qu n lý thông tin, báo cáo ho t đ ng ngân hàng 1. Ph t c nh cáo đ i v i hành vi g i báo cáo không đúng th i h n theo quy đ nh c a c p có th m quy n. 2. Ph t ti n t trên 200.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi không g i đ báo cáo ho c g i báo cáo không đúng m u bi u theo quy đ nh c a c p có th m quy n. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Báo cáo không trung th c v ho t đ ng c a t ch c tín d ng;
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Cung c p cho t ch c, cá nhân nh ng thông tin liên quan đ n ho t đ ng c a Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng mà không đư c phép c a c p có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t ho c chưa có s ch p thu n c a khách hàng, tr trư ng h p quy đ nh t i các Đi u 102, Đi u 103, kho n 2 Đi u 104 c a Lu t Các t ch c tín d ng. 4. Ph t ti n t trên 5.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi: không báo cáo ngay c p có th m quy n v di n bi n không bình thư ng trong ho t đ ng có th nh hư ng nghiêm tr ng đ n tình hình kinh doanh c a t ch c tín d ng. Đi u 35. Vi ph m v bí m t ho t đ ng ngân hàng Ph t ti n đ i v i hành vi vô ý làm ti t l bí m t ho c làm m t tài li u, s li u trong danh m c bí m t Nhà nư c c a ngành ngân hàng nhưng chưa gây h u qu nghiêm tr ng: 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi làm ti t l bí m t các lo i tài li u, s li u trong danh m c bí m t Nhà nư c c a ngành ngân hàng thu c đ "M t". 2. Ph t ti n t trên 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm ti t l bí m t các lo i tài li u, s li u trong danh m c bí m t Nhà nư c c a ngành ngân hàng thu c đ "T i m t". 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm ti t l bí m t các lo i tài li u, s li u trong danh m c bí m t Nhà nư c c a ngành ngân hàng thu c đ "Tuy t m t". M C 9: VI PH M HÀNH CHÍNH V XÂM PH M QUY N T CH KINH DOANH C A T CH C TÍN D NG, C N TR VI C THANH TRA, KI M TRA, KHÔNG TH C HI N YÊU C U C A THANH TRA NGÂN HÀNG, C NH TRANH B T H P PHÁP Đi u 36. Hành vi xâm ph m các m i quan h và quy n t ch kinh doanh c a t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t đ ng ngân hàng Ph t c nh cáo đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: 1. Ép bu c t ch c tín d ng c p tín d ng ho c góp v n, mua c ph n ho c ho t đ ng ngo i h i sai quy đ nh; 2. Che gi u ho c đ ng lõa v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 37. Hành vi c n tr vi c thanh tra, ki m tra ho c không th c hi n yêu c u c a Thanh tra Ngân hàng 1. Ph t c nh cáo đ i v i m t trong nh ng hành vi sau:
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Trì hoãn, l n tránh, ho c không cung c p văn b n, tài li u, ch ng t , s li u theo yêu c u c a t ch c Thanh tra, Đoàn thanh tra, ho c có th đo n đ i phó v i Thanh tra viên đang thi hành nhi m v ; b) Gi u di m, s a ch a ch ng t , s sách ho c thay đ i tang v t trong khi đang b thanh tra; c) T ý tháo b , di chuy n ho c có hành vi khác làm thay đ i hi n tr ng niêm phong: kho, qu , két b c, đá quý, s sách, ch ng t k toán, h sơ tín d ng, h sơ b o lãnh ho c các tang v t đang b niêm phong, t m gi . 2. Ph t ti n t trên 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không ch p hành quy t đ nh x lý c a Thanh tra ngân hàng; b) Can thi p vào vi c x lý c a Thanh tra ngân hàng. Đi u 38. X ph t hành vi c nh tranh b t h p pháp Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi thông tin sai s th t làm t n h i l i ích c a t ch c tín d ng và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân khác. Chương 4: GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M Đ I V I NGƯ I CÓ TH M QUY N X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TI N T VÀ HO T Đ NG NGÂN HÀNG Đi u 39. Gi i quy t khi u n i, kh i ki n v quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính và t cáo v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. Vi c khi u n i, kh i ki n và gi i quy t khi u n i, kh i ki n v quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng, th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 128 c a Lu t Các t ch c tín d ng, Lu t Khi u n i, t cáo và các quy đ nh pháp lu t khác. 2. Vi c t cáo và gi i quy t t cáo v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng, th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 90 c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và các quy đ nh pháp lu t khác. Đi u 40. X lý vi ph m đ i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng Ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t đ ng ngân hàng có hành vi dung túng, bao che cho t ch c, cá nhân vi ph m, không x ph t, ho c x ph t không đúng quy đ nh c a pháp lu t, x ph t vư t quá th m quy n quy đ nh thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t hành chính ho c
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 41. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này đ u b bãi b . Đi u 42. Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này. Đi u 43. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản