Nghị định số 205-NN/NĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
6
download

Nghị định số 205-NN/NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 205-NN/NĐ về thể lệ bầu cử những ủy viên dự khuyết do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 205-NN/NĐ

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 205-NN/N Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 1946 B TRƯ NG B N IV Chi u s c l nh s 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 t ch c các h i ng nhân dân và y ban hành chính; Chi u ngh nh s 164 ngày 29 tháng 12 năm 1945 nh th l b u c các h i ng nhân dân và y ban hành chính c p xã, huy n, t nh và kỳ; Chi u ngh nh s 31 ngày 28 tháng 01 năm 1946 nh th l b u c các h i ng nhân dân và y ban hành chính thành ph và khu ph ; Chi u ngh nh s 30 ngày 28 tháng 01 năm 1946 nh th l b u c nh ng y viên d khuy t trong các y ban hành chính. NGHN NNH: i u th 1. – Khi b u c y ban hành chính, thì y viên d khuy t s l y theo th t trong nh ng ngư i nhi u phi u nh t mà không ư c trúng c y viên chính th c, b t c ch c gì, mi n là ư c ít ra: 1/4 s phi u các h i viên có m t c a h i ng nhân dân xã ( y viên d khuy t c p xã). 1/4 s phi u các h i viên có m t c a h i ng nhân dân t nh ( y viên d khuy t c p t nh). 1/8 s phi u các h i viên c a h i ng nhân dân trong toàn huy n, và ph i quá 1/4 s phi u h p l ( y viên d khuy t c p huy n). 1/8 s phi u các h i viên c a các h i ng nhân dân các t nh trong toàn kỳ và quá 1/4 s phi u h p l (u viên d khuy t c p kỳ). Nhưng n u l n u chưa s y viên chính th c thì chưa l y y viên d khuy t. i u th 2. - N u không ai s ã nh i u th nh t thì s b u y viên d khuy t. Sau khi b u, n u v n chưa ai s y, thì ai nhi u phi u hơn ư c tuy n làm y viên d khuy t theo th t s phi u. i u th 3. – Ngh nh s 30 ngày 28 tháng 01 năm 1946 và i u th 50 ngh nh s 31 ngày 28 tháng 01 năm 1946 k trên, nay bãi b .
  2. i u th 4. - ng lý s v b N i v và Ch t ch y ban hành chính các kỳ chi u ngh nh thi hành. THAY M T B TRƯ NG B N I V I LÝ TH TRƯ NG Cù Huy C n
Đồng bộ tài khoản