Nghị định số 22/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Nghị định số 22/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 22/2004/NĐ-CP về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 22/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2004/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 1 năm 2004 NGH NH C A CHÍNH PH S 22/2004/N -CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2004 V KI N TOÀN T CH C B MÁY LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO THU C U BAN NHÂN DÂN CÁC C P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; th c hi n ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v công tác tôn giáo; Theo ngh c a B trư ng B N i v và Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph , NGH NH: i u 1. Nguyên t c ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo 1. Tăng cư ng trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác tôn giáo, áp ng yêu c u, nhi m v trong tình hình m i. 2. Phù h p v i nhi m v , kh i lư ng công vi c và yêu c u th c ti n a phương v công tác tôn giáo. 3. Tinh g n, hi u qu , t ch c s , ban, phòng qu n lý a ngành, a lĩnh v c phù h p v i ch trương c i cách hành chính nhà nư c. i u 2. Tiêu chí ki n toàn và mô hình t ch c làm công tác tôn giáo t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) 1. Thành l p Ban Tôn giáo là cơ quan tham mưu, giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác tôn giáo, có con d u, tài kho n riêng khi có ít nh t 4 trong 6 tiêu chí sau: a) Có ho t ng tôn giáo di n ra thư ng xuyên trên a bàn t nh; b) Có t 10% dân s c a t nh tr lên là tín tôn giáo; c) Có s lư ng ch c s c, ch c vi c, nhà tu hành t 200 ngư i tr lên;
  2. d) Có tr s , văn phòng c a các tôn giáo như Toà giám m c, cơ quan trung ương và cơ quan c p t nh c a các t ch c tôn giáo; có i ch ng vi n (Công giáo), H c vi n Ph t h c (Ph t giáo), Vi n Thánh kinh th n h c (Tin lành), các cơ s ào t o h p pháp khác c a các t ch c tôn giáo; có các a i m hành hương, l h i l n c a các tôn giáo; ) Có t 100 cơ s th t tr lên; e) Có a bàn khó khăn, ph c t p. 2. i v i nh ng t nh chưa i u ki n thành l p Ban Tôn giáo theo quy nh t i kho n 1 i u này thì t ch c làm công tác tôn giáo ư c t ch c theo m t trong hai mô hình sau: a) Ban Tôn giáo tr c thu c U ban nhân dân c p t nh, có con d u riêng; U ban nhân dân c p t nh ch o tr c ti p v công tác chuyên môn, Văn phòng U ban nhân dân t nh b o m cơ s v t ch t, kinh phí, phương ti n và i u ki n làm vi c; b) S qu n lý nhà nư c a ngành, a lĩnh v c trong ó có qu n lý công tác tôn giáo và qu n lý m t s công tác chuyên môn khác có liên quan nhi u n công tác tôn giáo, tr c thu c U ban nhân dân c p t nh. 3. Tiêu chí ki n toàn và mô hình t ch c làm công tác tôn giáo qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n). Căn c c i m, kh i lư ng công vi c qu n lý nhà nư c v tôn giáo trên a bàn c p huy n, t ch c làm công tác tôn giáo c p huy n th c hi n như sau: a) Thành l p Phòng Tôn giáo thu c U ban nhân dân c p huy n khi có các tiêu chí sau ây: Có tr s , văn phòng c a các tôn giáo như Toà giám m c, cơ quan trung ương và cơ quan c p t nh c a các t ch c tôn giáo; có i ch ng vi n (Công giáo), H c vi n Ph t h c (Ph t giáo), Vi n Thánh kinh th n h c (Tin lành), các cơ s ào t o h p pháp khác c a các t ch c tôn giáo; có các a i m hành hương, l h i l n c a các tôn giáo; Có ông ng bào theo tôn giáo và ch c s c tôn giáo, có nhi u sinh ho t, ho t ng tôn giáo và a bàn khó khăn, ph c t p. b) i v i nh ng huy n có các ho t ng tôn giáo nhưng chưa các tiêu chí quy nh t i i m a kho n 3 i u này thì t ch c làm công tác tôn giáo th c hi n theo m t trong hai mô hình sau: Thành l p phòng chuyên môn qu n lý a ngành, a lĩnh v c trong ó có công tác tôn giáo và công tác chuyên môn khác có liên quan nhi u n công tác tôn giáo tr c thu c U ban nhân dân c p huy n nhưng b o m s phòng theo quy nh c a Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph ; B trí b ph n chuyên trách làm công tác tôn giáo thu c Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân ho c c a phòng chuyên môn c a U ban nhân dân c p huy n.
  3. 4. i v i xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) không có t ch c c l p mà b trí cán b như sau: a) Phân công m t y viên U ban nhân dân kiêm nhi m theo dõi, t ch c th c hi n công tác tôn giáo trên a bàn; b) i v i xã là a bàn khó khăn, ph c t p có th b trí m t cán b tăng cư ng làm công tác tôn giáo. i u 3. Th m quy n thành l p t ch c b máy làm công tác tôn giáo thu c U ban nhân dân các c p 1. U ban nhân dân c p t nh căn c vào nguyên t c và tiêu chí ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo quy nh t i Ngh nh này, xây d ng án ki n toàn t ch c b máy làm công tác tôn giáo c a a phương mình trình H i ng nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh. 2. i v i nh ng t nh ã có cơ quan làm công tác tôn giáo c p t nh thì không ti n hành th t c thành l p l i. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a cơ quan làm công tác tôn giáo theo hư ng d n c a B trư ng B N i v và Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph ; g i báo cáo Th tư ng Chính ph , Ban Tôn giáo Chính ph và B N i v v công tác ki n toàn t ch c làm công tác tôn giáo a phương. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B N i v ph i h p v i Trư ng ban Ban Tôn giáo Chính ph hư ng d n, theo dõi th c hi n Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản