Nghị định số 22/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
98
lượt xem
2
download

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 22/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 22/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2007/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 2007 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P THÀNH PH SÓC TRĂNG THU C T NH SÓC TRĂNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Sóc Trăng, NGHN NNH : i u 1. Thành l p thành ph Sóc Trăng thu c t nh Sóc Trăng trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Sóc Trăng. Thành ph Sóc Trăng có 7.615,22 ha di n tích t nhiên và 173.922 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. a gi i hành chính thành ph Sóc Trăng: phía ông giáp huy n Long Phú; phía Tây giáp huy n M Tú; phía Nam giáp huy n M Xuyên, phía B c giáp các huy n Long Phú và M Tú, t nh Sóc Trăng. T nh Sóc Trăng có 9 ơn v hành chính c p huy n, g m các huy n: Cù Lao Dung, K Sách, Long Phú, M Tú, M Xuyên, Ngã Năm, Th nh Tr , Vĩnh Châu và thành ph Sóc Trăng. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Sóc Trăng và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c và y ban Pháp lu t c a QH; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư; Tài chính,
  2. Giao thông v n t i, - H ND, UBND t nh Sóc Trăng; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : TH, XDPL, CN, NN, TCCB, CCHC, P, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản