Nghị định số 27/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định số 27/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 27/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Trải, tỉnh Yên Bái do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 27/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/1998/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 27/1998/N -CP NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P THN TR N HUY N L THU C CÁC HUY N TR M T U VÀ MÙ CANG CH I, T NH YÊN BÁI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p th tr n huy n l thu c các huy n Tr m T u và Mù Cang Ch i, t nh Yên Bái như sau: 1. Thành l p th tr n Tr m T u - th tr n huy n l huy n Tr m T u trên cơ s 372,5 ha di n tích t nhiên và 2.863 nhân khNu c a xã Hát L u. a gi i hành chính th tr n Tr m T u: ông giáp xã Hát L u; Tây giáp xã B n Công; Nam giáp xã Hát L u; B c giáp xã Hát L u. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Hát L u có 1.461,7 ha di n tích t nhiên và 2.580 nhân khNu. 2. Thành l p th tr n Mù Cang Ch i - th tr n huy n l huy n Mù Cang Ch i trên cơ s 407 ha di n tích t nhiên và 1.132 nhân khNu c a xã M D ; 335 ha di n tích t nhiên và 905 nhân khNu c a xã Kim N i. Th tr n Mù Cang Ch i có 742 ha di n tích t nhiên và 2.037 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Mù Cang Ch i: ông giáp xã M D ; Tây giáp xã Kim N i; Nam giáp các xã Ch Cu Nha và Kim N i; B c giáp xã M D . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã M D có 6.505 ha di n tích t nhiên và 2.438 ngư i. Xã Kim N i có 3.261 ha di n tích t nhiên và 1.064 nhân khNu.
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản