Nghị định số 28/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:464

0
54
lượt xem
4
download

Nghị định số 28/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 28/2001/NĐ-CP về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 28/2001/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 28/2001/NĐ - CP Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 28/2001/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2001V BAN HÀNH DANH M C HÀNG HÓA VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 2001 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh quy t s 292/NQ-UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 c a y ban Thư ng v Qu c h i v Chương trình gi m thu nh p kh u c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này Danh m c hàng hóa và thu su t các m t hàng c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 2001. Đi u 2. B Tài chính hư ng d n chi ti t thi hành Ngh đ nh này. Đi u 3. Ngh đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2001. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH V ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 2001 (Ban hành kèm Ngh đ nh s 28/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph )
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mã HS Mô t hàng hoá T/s Ký T/s CEPT (%) ưu hi u đãi (%) 01 02 03 04 05 06 01 CHƯƠNG 1 Đ ng v t s ng 0101 Ng a, l a, la s ng - Ng a: 0101.1 - - Ng a thu n ch ng đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 1.00 0101.1 - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 9.00 0101.2 - L a, la s ng 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 0102 Trâu, bò s ng 0102.1 - Trâu, bò thu n ch ng đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 0102.9 - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 0103 L n s ng 0103.1 - L n thu n ch ng đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 - Lo i khác: 0103.9 - - Lo i n ng dư i 50 kg 5 I 5 5 5 5 5 5 1.00 0103.9 - - Lo i 50 kg tr lên 5 I 5 5 5 5 5 5 2.00 0104 C u, dê s ng 0104.1 - C u: 0 0104.1 - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.10 0104.1 - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.90 0104.2 - Dê: 0 0104.2 - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.10
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0104.2 - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.90 0105 Gia c m s ng, g m các lo i gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, gà Nh t b n - Lo i không quá 185 g: 0105.1 - - Gà: 1 0105.1 - - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 1.10 0105.1 - - Gà tây: 2 0105.1 - - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 2.10 0105.1 - - Lo i khác: 9 0105.1 - - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 9.10 - Lo i khác: 0105.9 - - Gà tr ng lư ng không quá 2000g: 2 0105.9 - - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 2.10 0105.9 - - Lo i khác: 9 0105.9 - - - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 9.10 0106.0 Đ ng v t s ng khác 0 0106.0 - Nuôi thu n ch ng đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.10 0106.0 - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.90 02 CHƯƠNG 2 Th t và các b ph n n i t ng c a đ ng v t đư c dùng làm th c ph m 0201 Th t trâu, bò, tươi ho c ư p l nh 0201.1 - Th t c con ho c n a con không đ u 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0201.2 - Th t pha có xương 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0201.3 - Th t l c xương 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0202 Th t trâu, bò, ư p đông 0202.1 - Th t c con và n a con không đ u 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0202.2 - Th t pha có xương 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0202.3 - Th t l c xương 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0203 Th t l n, tươi, ư p l nh ho c ư p đông - Tươi ho c ư p l nh: 0203.1 - - Th t c con và n a con không đ u 30 I 20 20 20 15 10 5 1.00 0203.1 - - Th t mông và th t vai có xương 30 I 20 20 20 15 10 5 2.00 0203.1 - - Lo i khác 30 I 20 20 20 15 10 5 9.00 - ư p đông: 0203.2 - - Th t c con và n a con không đ u 30 I 20 20 20 15 10 5 1.00 0203.2 - - Th t mông, th t vai có xương 30 I 20 20 20 15 10 5 2.00 0203.2 - - Lo i khác 30 I 20 20 20 15 10 5 9.00 0204 Th t c u ho c dê, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0204.1 - Th t c u non, c con, n a con b d c 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 không đ u, tươi ho c ư p l nh - Th t c u khác tươi ho c ư p l nh: 0204.2 - - Th t c con và n a con b d c 20 I 15 15 15 10 10 5 1.00 0204.2 - - Th t pha có xương khác 20 I 15 15 15 10 10 5 2.00 0204.2 - - Th t l c 20 I 15 15 15 10 10 5 3.00 0204.3 - Th t c u non, c con, n a con b d c 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 không đ u, ư p đông - Th t c u lo i khác, ư p đông:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0204.4 - - Th t c con và n a con b d c 20 I 15 15 15 10 10 5 1.00 0204.4 - - Th t pha có xương khác 20 I 15 15 15 10 10 5 2.00 0204.4 - - Th t l c xương 20 I 15 15 15 10 10 5 3.00 0204.5 - Th t dê 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0205.0 Th t ng a, l a, la, tươi, ư p l nh ho c 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 ư p đông 0206 B ph n n i t ng c a: l n, trâu, bò, c u, la, l a tươi, ư p l nh ho c ư p đông dùng làm th c ph m 0206.1 - C a trâu, bò, tươi ho c ư p l nh 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 - C a trâu, bò, ư p đông: 0206.2 - - Lư i 20 I 15 15 15 10 10 5 1.00 0206.2 - - Gan 20 I 15 15 15 10 10 5 2.00 0206.2 - - B ph n khác 20 I 15 15 15 10 10 5 9.00 0206.3 - C a l n, tươi ho c ư p l nh 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 - C a l n, ư p đông: 0206.4 - - Gan 20 I 15 15 15 10 10 5 1.00 0206.4 - - B ph n khác 20 I 15 15 15 10 10 5 9.00 0206.8 - C a lo i đ ng v t khác, tươi ho c ư p 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 l nh 0206.9 - C a lo i đ ng v t khác, ư p đông 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0209.0 M l n không dính n c, m gia c m, 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 chưa n u ch y ho c chưa chi t su t cách khác, tươi, ư p l nh, ư p đông, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô ho c hun khói
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0210 Th t và các b ph n n i t ng, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô, hun khói dùng làm th c ph m; b t làm t th t và t các b ph n n i t ng dùng làm th c ph m - Th t l n: 0210.1 - - Th t mông, vai, có xương 20 I 15 15 15 10 10 5 1.00 0210.1 - - Th t d i 20 I 15 15 15 10 10 5 2.00 0210.1 - - Lo i khác 20 I 15 15 15 10 10 5 9.00 0210.2 - Th t trâu, bò 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 0210.9 - Lo i khác, k c b t ăn, th c ăn làm t 20 I 15 15 15 10 10 5 0.00 th t ho c các b ph n n i t ng d ng th t 03 CHƯƠNG 3 Cá và đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m và đ ng v t không xương s ng, s ng dư i nư c khác 0301 Cá s ng 0301.1 - Cá c nh 30 I 20 20 15 15 10 5 0.00 - Cá s ng khác: 0301.9 - - Cá h i (Salmo trutta, 1 Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster): 0301.9 - - - Gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 1.10 0301.9 - - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 1.90 0301.9 - - Lươn (Anguilla spp): 2 0301.9 - - - Gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 2.10 0301.9 - - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 2.90 0301.9 - - Cá chép: 3
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0301.9 - - - Gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 3.10 0301.9 - - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 3.90 0301.9 - - Lo i khác: 9 0301.9 - - - Gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 9.10 0301.9 - - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.90 0302 Cá tươi ho c ư p l nh, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá thu c nhóm 0304 - Cá h i, tr gan và b c tr ng cá: 0302.1 - - Cá h i (Salmo trutta, Oncorhynchus 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0302.1 - - Cá h i Thái Bình Dương 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Đ i Tây Dương (Salmo salar) và cá h i sông Đa nuyp (Hucho hucho) 0302.1 - - Cá h i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Cá b t (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), tr gan và b c tr ng cá: 0302.2 - - Cá bơn lư i bò (Halibut) (Reinhardtius 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 hippoglossoides Hippoglossus hippo- glossus, Hippoglossus stenolepis) 0302.2 - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0302.2 - - Cá bơn sole (lá mít) (Solea spp.) 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 0302.2 - - Cá b t khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cá ng (thu c dòng Thunus), cá ng bơi ngư c dòng ho c cá ng b ng có s c (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), tr gan và tr ng cá: 0302.3 - - Cá ng tr ng ho c vây dài (Thunnus 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 alalunga) 0302.3 - - Cá ng vây vàng (Thunnus albacares) 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0302.3 - - Cá ng b ng có s c ho c cá ng bơi 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 ngư c dòng 0302.3 - - Cá ng khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0302.4 - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 pallasii), tr gan và b c tr ng cá 0302.5 - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 Gadus macrocopphalus), tr gan và b c tr ng cá - Cá khác, tr gan và b c tr ng cá: 0302.6 - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 Sardinops spp.), cá Sác-đin lo i nh (Sardinella spp.), và cá trích cơm (Spattus sprattus) 0302.6 - - Cá tuy t ch m đen (Melanogrammus 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 aeglefinus) 0302.6 - - Cá tuy t đen (Pollachius virens) 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 0302.6 - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 30 I 10 10 5 5 5 5 4.00 australasicus, Scomber japonicus) 0302.6 - - Cá nhám góc và cá m p khác 30 I 10 10 5 5 5 5 5.00 0302.6 - - Cá chình (Anguilla spp.) 30 I 10 10 5 5 5 5 6.00 0302.6 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0302.7 - Gan và b c tr ng cá 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0303 Cá ư p đông, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá thu c nhóm 0304
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0303.1 - Cá h i Thái Bình Dương (Oncorhynchus 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), tr gan và b c tr ng cá - Cá h i khác, tr gan và b c tr ng cá: 0303.2 - - Cá h i (dòng Salmo) (Salmo trutta, 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0303.2 - - Cá h i Đ i Tây Dương (Salmo salar) và 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 cá h i sông Đanuyp (Hucho Hucho) 0303.2 - - Cá h i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Cá b t (pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solaidae, Scophthalmidae và Citharidae), tr gan và b c tr ng cá: 0303.3 - - Cá bơn lư i bò (Halibut) (Reinhardtius 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 hippoglossoides, Hippoglossus hippog- lossus, Hippoglossus stenolepis) 0303.3 - - Cá bơn sao (Pleuronectes platessa) 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0303.3 - - Cá bơn sole (lá mít) (Solea spp.) 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 0303.3 - - Cá b t khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Cá ng bơi ngư c dòng (of the genus Thunnus) ho c cá ng b ng có s c (Euthynnus (Kasuwuonus) pelamis), tr gan và b c tr ng cá: 0303.4 - - Cá ng tr ng ho c vây dài (Thunnus 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 alalunga) 0303.4 - - Cá ng vây vàng (Thunnus albacares) 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0303.4 - - Cá ng ngư c dòng ho c lo i b ng có 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 s c 0303.4 - - Cá ng lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0303.5 - Cá trích, tr gan và b c tr ng cá (Clupea 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 harengus, Clupea pallasii)
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0303.6 - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 Gadus macrocopphalus), tr gan và b c tr ng cá - Cá khác, tr gan và b c tr ng cá: 0303.7 - - Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 Sardinops spp), cá Sac-đin lo i nh (Sardin-ella spp.), cá trích cơm (Sprattus sprattus) 0303.7 - - Cá tuy t ch m đen (Menalogramus 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 aeglefinus) 0303.7 - - Cá tuy t đen (Pollachius virens) 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 0303.7 - - Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 30 I 10 10 5 5 5 5 4.00 australasicus, Scomber japonicus) 0303.7 - - Cá nhám và cá m p khác 30 I 10 10 5 5 5 5 5.00 0303.7 - - Lươn (Anguilla spp.) 30 I 10 10 5 5 5 5 6.00 0303.7 - - Cá sói bi n (Dicentrarchus labrax, 30 I 10 10 5 5 5 5 7.00 Dicentrarchus punctatus) 0303.7 - - Cá Meluc (Merluccius spp., Urophycis 30 I 10 10 5 5 5 5 8.00 spp.) 0303.7 - - Cá khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0303.8 - Gan và b c tr ng cá 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0304 Lư n cá và các lo i th t khác c a cá (băm ho c không băm), tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0304.1 - Tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0304.2 - Th t lư n cá ư p đông 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0304.9 - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0305 Cá s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; cá hun khói, đã ho c chưa làm chín trư c ho c trong quá trình hun khói; b t thô, b t m n, b t viên t th t cá dùng cho ngư i 0305.1 - B t thô, b t m n, b t viên t th t cá dùng 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 cho ngư i
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0305.2 - Gan cá và tr ng cá s y khô, hun khói, 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 mu i ho c ngâm nư c mu i 0305.3 - Cá khúc s y khô, mu i ho c ngâm trong 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 nư c mu i, chưa hun khói - Cá hun khói, k c cá khúc: - Cá hun khói, k c cá khúc: 0305.4 - - Cá h i Thái Bình Dương 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch và Oncorhynchus rhodurus), cá h i Đ i Tây Dương (Salmo salar) cá h i vùng sông Đa-nuýp (Hucho Hucho) 0305.4 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 pallasii) 0305.4 - - Cá khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Cá khô đã ho c chưa mu i, nhưng chưa hun khói: 0305.5 - - Cá tuy t (gadus morhua, gadus ogac, 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 gadus macrocephalus) 0305.5 - - Cá khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Cá mu i, chưa s y khô ho c chưa hun khói và cá ngâm nư c mu i: 0305.6 - - Cá trích (Clupea harengus, Clupea 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 pallasii) 0305.6 - - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 Gadus macrocephalus) 0305.6 - - Cá tr ng (Engrulis spp.) 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 0305.6 - - Cá khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0306 Đ ng v t giáp xác có mai, v ho c không s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; đ ng v t giáp xác có mai, v đã h p chín ho c lu c chín trong nư c, đã ho c chưa ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm trong nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng làm th c ph m cho ngư i
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - ư p đông: 0306.1 - - Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306.1 - - Tôm hùm khác (loài Homorus) 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0306.1 - - Tôm nh , tôm Pan-đan (prawns) 30 I 10 10 5 5 5 5 3.00 0306.1 - - Cua 30 I 10 10 5 5 5 5 4.00 0306.1 - - Lo i khác k c b t thô, b t m n, b t 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 viên c a đ ng v t giáp xác dùng cho ngư i - Chưa ư p đông: 0306.2 - - Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306.2 - - Tôm hùm khác 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0306.2 - - Tôm nh , tôm Pan-đan (prawns): 3 0306.2 - - - Phù h p đô làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 3.10 0306.2 - - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 3.90 0306.2 - - Cua 30 I 10 10 5 5 5 5 4.00 0306.2 - - Lo i khác, k c b t thô, b t m n, b t 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 viên c a đ ng v t giáp xác dùng cho ngư i 0307 Đ ng v t thân m m có mai, v ho c không s ng, tươi, ư p l nh ho c ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; các lo i đ ng v t không xương s ng, s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác ho c thân m m s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác, dùng làm th c ph m cho ngư i 0307.1 - Sò: 0 0307.1 - - S ng 30 I 10 10 5 5 5 5 0.10
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0307.1 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.90 - Con đi p, k c con đi p n hoàng thu c dòng Pecnen ho c dòng Chlamy ho c dòng Placopecten: 0307.2 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0307.2 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Trai (Mytilus spp, Perna spp): 0307.3 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0307.3 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - M c (Sepia òfficinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và m c ng (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp, Sepioteu-this spp.): 0307.4 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0307.4 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - B ch tu c (Octopus spp.): 0307.5 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0307.5 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0307.6 - c, tr c bi n 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 - Lo i khác, k c b t c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c, tr đ ng v t giáp xác, dùng cho ngư i: 0307.9 - - S ng, tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0307.9 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 04 CHƯƠNG 4 S a và các s n ph m t s a; tr ng chim và tr ng gia c m; m t ong t nhiên; th c ph m g c đ ng v t, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0405 Bơ và các ch t béo khác và các lo i tinh d u ch t s a; cao s a 0405.9 - Lo i khác: 0 0405.9 - - D u bơ 5 I 5 5 5 5 5 5 0.10 0406 Pho mát và s a đông 0406.1 - Pho mát tươi (k c pho mát t váng 0 s a), chưa lên men và s a đông dùng làm pho mát: 0406.1 - - S a đông dùng làm pho mát 15 I 15 15 10 10 10 5 0.20 0408 Tr ng chim và tr ng gia c m đã bóc v , lòng đ tr ng, tươi, s y khô, h p chín ho c lu c chín trong nư c, đóng bánh, ư p đông ho c b o qu n cách khác, đã ho c chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác - Lòng đ tr ng: 0408.1 - - Đã s y khô 20 I 5 5 5 5 5 5 1.00 0408.1 - - Lo i khác 20 I 5 5 5 5 5 5 9.00 - Lo i khác: 0408.9 - - Đã s y khô 20 I 5 5 5 5 5 5 1.00 0408.9 - - Lo i khác 20 I 5 5 5 5 5 5 9.00 0409.0 M t ong t nhiên 20 I 5 5 5 5 5 5 0.00 0410.0 Th c ph m g c đ ng v t chưa đư c chi 0 ti t ho c ghi nơi khác 0410.0 - T chim 20 T 20 20 15 15 10 5 0.10 0410.0 - Lo i khác 20 T 20 20 15 15 10 5 0.90 05 CHƯƠNG 5 Các s n ph m khác t đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi chương khác
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0501.0 Tóc chưa ch bi n, đã ho c chưa r a 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 s ch ho c g t t y; ph li u tóc 0502 Lông c ng và lông c a l n ho c l n lòi, lông con l ng và các lo i lông dùng làm bàn ch i khác; ph li u c a chúng 0502.1 - Lông l n, lông l n lòi và các ph li u t 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 lông l n 0502.9 - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 0503.0 Lông b m ng a, ph li u t lông b m 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 ng a, đã ho c không làm thành l p, có ho c không có nguyên li u ph tr 0504.0 Ru t, bong bóng, d dày đ ng v t (tr 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 cá), toàn b ho c t ng ph n, tươi, ư p l nh, ư p đông, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô ho c hun khói 0506 Xương và lõi s ng, chưa ch bi n, đã kh m , sơ ch (nhưng chưa c t thành hình), x lý b ng a xít ho c kh gelatin; b t và ph li u t các s n ph m trên 0506.1 - Ch t s n và xương đã x lý b ng a xít 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 0506.9 - Lo i khác: 0 0506.9 - - B t xương 5 I 5 5 5 5 5 5 0.10 0506.9 - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.90 0507 Ngà, mai đ ng v t h rùa, lư c cá voi (phi n s ng hàm trên) và hàm răng lư c cá voi, s ng g c hươu, móng gu c, móng vu t, m chim chưa ch bi n ho c đã sơ ch nhưng chưa c t thành hình; b t và ph li u t các s n ph m trên 0507.1 - Ngà; b t và ph li u t ngà: 0 0507.1 - - Ngà voi 5 I 5 5 5 5 5 5 0.10 0507.1 - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.90 0507.9 - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0508.0 San hô và các ch t li u tương t , chưa 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 ch bi n ho c đã sơ ch nhưng chưa gia công thêm; v đ ng v t thân m m, đ ng v t giáp xác ho c đ ng v t da gai và mai m c chưa ch bi n ho c sơ ch nhưng chưa c t thành hình; b t và các ph li u t các s n ph m trên 0509.0 B t bi n t nhiên g c đ ng v t 5 I 5 5 5 5 5 5 0.00 0510.0 Long diên hương (l y t tinh d ch cá 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 voi, dùng làm nư c hoa); ch t x hương (t c y hương và hươu x ), ch t thơm l y t côn trùng cánh c ng; m t đã ho c chưa s y khô, các ch t tuy n và các s n ph m đ ng v t khác dùng đ ch bi n dư c ph m tươi, ư p l nh, ư p đông ho c b o qu n t m th i dư i hình th c khác 0511 Các s n ph m đ ng v t khác chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; đ ng v t thu c chương 1 ho c chương 3 đã ch t, không dùng làm th c ph m cho ngư i 0511.1 - Tinh d ch trâu, bò 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 - Lo i khác: 0511.9 - - S n ph m t cá, đ ng v t giáp xác, 1 đ ng v t thân m m, đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác; đ ng v t thu c chương 3 đã ch t: 0511.9 - - - Đ ng v t thu c chương 3 đã ch t 5 I 5 5 5 5 5 5 1.10 0511.9 - - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 1.90 0511.9 - - Lo i khác 5 I 5 5 5 5 5 5 9.00 06 CHƯƠNG 6 Cây s ng và các lo i cây tr ng khác, c , r và các lo i tương t ; hoa c t r i và các lo i lá trang trí 0601 Thân c , r c , thân ng, thân r , d ng ng , d ng sinh trư ng ho c có hoa; cây và r rau di p xoăn, tr r thu c nhóm 1212
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0601.1 - Thân c , r c , thân ng, thân r d ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 ng 0601.2 - Thân c , r c , thân ng, thân r , đang 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 phát tri n ho c có hoa; cây và r rau di p xoăn 0603 Hoa c t r i và n hoa dùng làm hoa bó ho c đ trang trí, tươi, khô, đã nhu m, t y, th m t m ho c x lý cách khác 0603.1 - Tươi 40 I 20 20 20 15 10 5 0.00 0603.9 - Lo i khác 40 I 20 20 20 15 10 5 0.00 0604 Tán lá, cành và các ph n khác c a cây, không có hoa ho c n , các lo i c , rêu đ a y dùng làm nguyên li u đ trang trí, làm hoa bó, tươi, khô, đã nhu m, t y, th m t m ho c x lý cách khác 0604.1 - Rêu và đ a y 40 I 20 20 20 15 10 5 0.00 - Lo i khác: 0604.9 - - Tươi 40 I 20 20 20 15 10 5 1.00 0604.9 - - Lo i khác 40 I 20 20 20 15 10 5 9.00 07 CHƯƠNG 7 Rau và m t s lo i c , r ăn đư c 0701 Khoai tây, tươi ho c ư p l nh 0701.1 - Đ làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.00 0701.9 - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0702.0 Cà chua, tươi ho c ư p l nh 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0703 Hành, hành tăm, t i, t i tây, các lo i rau h hành t i khác, tươi ho c ư p l nh 0703.1 - Hành, các lo i hành tăm: 0 0703.1 - - Phù h p đô làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.10
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0703.1 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.90 0703.2 - T i: 0 0703.2 - - Phù h p đô làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.10 0703.2 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.90 0703.9 - T i tây và các lo i rau h hành t i: 0 0703.9 - - Phù h p đô làm gi ng 0 I 0 0 0 0 0 0 0.10 0703.9 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.90 0704 B p c i, hoa lơ, xu hào, c i xoăn và các lo i rau ăn tương t , tươi ho c ư p l nh 0704.1 - Hoa lơ và hoa lơ kép ch u rét 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0704.2 - C i Brussels 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0704.9 - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0705 Rau di p và rau di p xoăn, tươi ho c ư p l nh - Rau di p: 0705.1 - - Rau di p cu n 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0705.1 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 - Rau di p xoăn: 0705.2 - - Rau di p xoăn r c 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0705.2 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0706 Cà r t, c c i d u, c c i đư ng non đ làm rau tr n (sa-lát), c n c , c c i ri và các lo i c r ăn đư c tương t tươi ho c ư p l nh 0706.1 - Cà r t và c c i 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0706.9 - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0707.0 Dưa chu t và dưa chu t ri, tươi ho c 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 ư p l nh 0708 Rau đ u đã ho c chưa bóc v , tươi ho c ư p l nh 0708.1 - Đ u Hà lan 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0708.2 - Đ u h t 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0708.9 - Rau đ u khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0709 Rau khác, tươi ho c ư p l nh 0709.1 - Cây A-ti-sô 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0709.2 - Măng tây 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0709.3 - Cà tím 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0709.4 - C n tây, tr lo i c n c 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 - N m và n m c c: 0709.5 - - N m 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0709.5 - - N m c c 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0709.6 - Qu dòng Capsicum và Pimenta: 0 0709.6 - - t qu 30 I 10 10 5 5 5 5 0.10 0709.6 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.90 0709.7 - Rau Bi-na, rau Bi-na New Zealand, rau 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 Bi-na tr ng trong vư n khác 0709.9 - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0710 Rau các lo i (đã ho c chưa h p chín ho c lu c chín), ư p đông 0710.1 - Khoai tây 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 - Rau đ u các lo i đã ho c chưa bóc v :
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0710.2 - - Đ u Hà lan 30 I 10 10 5 5 5 5 1.00 0710.2 - - Đ u h t 30 I 10 10 5 5 5 5 2.00 0710.2 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 9.00 0710.3 - Rau Bi na, rau Bi na New Zealand ho c 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 rau Bi na tr ng trong vư n 0710.4 - B p ngô ng t dùng làm rau (Sweet Corn) 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0710.8 - Rau khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0710.9 - H n h p các lo i rau 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0711 Rau các lo i đã b o qu n t m th i (ví d : b ng hơi ô xít lưu huỳnh, ngâm mu i, ngâm nư c lưu huỳnh ho c ngâm trong dung d ch b o qu n khác), nhưng không ăn ngay đư c 0711.1 - Hành 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0711.2 - ô-liu 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0711.3 - N b ch hoa 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0711.4 - Dưa chu t và dưa chu t ri 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0711.9 - Rau khác; h n h p các lo i rau: 0 0711.9 - - H n h p các lo i rau 30 I 10 10 5 5 5 5 0.10 0711.9 - - Lo i khác 30 I 10 10 5 5 5 5 0.90 0712 Rau khô, d ng nguyên, c t, thái lát, v n ho c d ng b t nhưng chưa ch bi n thêm 0712.2 - Hành 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0712.3 - N m và n m c c 30 I 10 10 5 5 5 5 0.00 0712.9 - Rau khác; h n h p các lo i rau: 0
Đồng bộ tài khoản