Nghị định số 288-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
6
download

Nghị định số 288-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 288-HĐBT về việc quy định việc thi hành pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 288-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 288-H BT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1985 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 288-H BT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1985 QUY NNH VI C THI HÀNH PHÁP L NH B O V VÀ S D NG DI TÍCH LNCH S , VĂN HOÁ VÀ DANH LAM TH NG C NH H I NG B TRƯ NG Căn c vào Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh ã ư c công b theo L nh c a Ch t ch H i ng Nhà nư c s 14-LCT/H NN7 ngày 31 tháng 3 năm 1984; vi c b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh t ư c m c ích giáo d c truy n th ng d ng nư c và gi nư c c a dân t c; giáo d c tinh th n yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i và lòng t hào dân t c; ph c v công tác nghiên c u khoa h c, ph bi n khoa h c, ngh thu t và tham quan du l ch, áp ng nhu c u văn hoá c a nhân dân; làm giàu p kho tàng văn hoá dân t c và góp ph n làm phong phú văn hoá th gi i; Xét ngh c a B Văn hoá, NGHN NNH : I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh là tài s n vô giá trong kho tàng di s n lâu i c a dân t c Vi t Nam. Các cơ quan Nhà nư c, t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân có trách nhi m b o v và s d ng có hi u qu các di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh; các cơ quan có trách nhi m ph i t o i u ki n nhân dân th c hi n quy n làm ch t p th c a mình trong vi c b o v và s d ng các di tích l ch s và danh lam, th ng c nh. i u 2.- Di tích l ch s , văn hoá là nh ng công trình xây d ng, a i m, v t, tài li u và tác phNm có giá tr l ch s , khoa h c, ngh thu t và giá tr văn hoá khác ho c có liên quan n nh ng s ki n l ch s , quá trình phát tri n văn hoá, xã h i. Danh lam th ng c nh là nh ng khu v c thiên nhiên có c nh p ho c có công trình xây d ng p n i ti ng. C th là nh ng i tư ng sau ây:
  2. 1- Nh ng di tích và di ch có liên quan n s phát tri n l ch s d ng nư c và gi nư c c a dân t c, s phát tri n văn hoá và xã h i Vi t Nam. 2- Nh ng di tích và di ch ph n ánh ngu n g c lo i ngư i và các t c ngư i Vi t Nam, ph n ánh n n văn minh v t ch t và tinh th n c a th i c i. 3- Nh ng di tích có liên quan n cu c i ho t ng và sáng t o c a các anh hùng dân t c, các nhà ho t ng chính tr , các nhà ho t ng khoa h c, văn h c, ngh thu t l i l c. 4- Nh ng công trình ki n trúc iêu kh c, các tác phNm ngh thu t, các tài li u lưu tr và thư vi n, các tiêu b n và m u v t, nh ng b sưu t p... có liên quan n s phát tri n l ch s và văn hoá dân t c. 5- Nh ng c nh p thiên nhiên như hang ng, núi r ng, bi n h , nh ng th ng c nh trên m i mi n t nư c, nh ng công trình xây d ng c , p n i ti ng. 6- Các i tư ng khác có giá tr là di tích l ch s , văn hoá. B Văn hoá quy nh chi ti t danh m c và tiêu chuNn các i tư ng ư c coi là di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. i u 3.- Các di tích l ch s , văn hoá thu c quy n s h u c a Nhà nư c, ho c thu c quy n s h u c a t p th , cá nhân. Các danh lam, th ng c nh thu c quy n s h u toàn dân. Di tích l ch s , văn hoá thu c s h u t p th ho c cá nhân ư c Nhà nư c b o h , ư c hư ng d n và giúp trong vi c b o qu n và s d ng, ư c khuy n khích vi c ký g i ho c t ng cho Nhà nư c. Khi chuy n quy n s h u di tích l ch s , văn hoá thu c s h u t p th ho c cá nhân, ngư i ch ph i báo trư c cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n bi t, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ph i báo k p th i v i S Văn hoá t nh, thành ph . Trong trư ng h p ngư i ch mu n bán di tích l ch s , văn hoá thu c s h u c a mình thì các cơ quan b o t n b o tàng ư c quy n mua ưu tiên theo giá tho thu n. i u 4.- Nghiêm c m vi c làm hư h i, tiêu hu , chi m gi trái phép di tích l ch s , văn hoá ho c danh lam, th ng c nh. Nghiêm c m vi c trao i, mua bán trái phép di tích l ch s , văn hoá. C m mang di tích l ch s , văn hoá ra kh i lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p c bi t ư c Ch t ch H i ng B trư ng cho phép. II. TH TH C ĂNG KÝ, CÔNG NH N DI TÍCH LNCH S , VĂN HOÁ VÀ DANH LAM TH NG C NH
  3. i u 5.- T t c nh ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh không k thu c quy n s h u c a ai u ph i ư c ăng ký, ki m kê, công nh n t dư i quy n qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c. i u 6.- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v hành chính tương ương ch u trách nhi m t ch c vi c ăng ký các i tư ng ư c xác nh là di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh và l p h sơ ngh công nh n theo hư ng d n c a B Văn hoá. Căn c vào ngh c a các U ban nhân dân nói trên, B Văn hoá ra quy t nh công nh n và phân lo i các di tích l ch s , văn hoá và danh lam, th ng c nh. Các cơ quan b o tàng thu c B Văn hoá và c a các ngành, các thư vi n và các cơ quan lưu tr . Nhà nư c t ch c ăng ký, ki m kê nh ng di tích l ch s , văn hoá thu c cơ quan mình qu n lý. B Văn hoá quy nh nh ng chi ti t v h sơ và th t c ăng ký, ki m kê, h sơ ngh công nh n di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. i u 7.- Các cơ quan Nhà nư c, các t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và cá nhân có nhi m v kê khai nh ng i tư ng quy nh i u 2 c a Ngh nh này thu c quy n s d ng ho c s h u c a mình thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c ơn v hành chính tương ương. i u 8.- Ngư i phát hi n các i tư ng có d u hi u là di tích l ch s , văn hoá có trách nhi m b o v nguyên tr ng và báo v i cơ quan qu n lý di tích, th ng c nh x lý k p th i. i u 9.- B trư ng B Văn hoá ư c quy n xoá tên m t di tích l ch s , văn hoá ho c m t th ng c nh trong trư ng h p di tích ho c th ng c nh ó b hu ho i hoàn toàn ho c ư c xác minh l i là không tiêu chuNn. III. VI C B O V VÀ S D NG DI TNCH LNCH S , VĂN HOÁ VÀ DANH LAM TH NG C NH i u 10.- Vi c qu n lý di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh quy nh như sau: 1- B Văn hoá ch u trách nhi m trư c H i ng B trư ng t ch c và ch o vi c b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh trong ph m vi c nư c; hư ng d n và ch o s nghi p xây d ng và phát tri n b o tàng trong c nư c; tr c ti p qu n lý nh ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh c bi t quan tr ng, nh ng b o tàng qu c gia. 2- Các B và các ngành khác, sau khi tho thu n v i B văn hoá, ư c phép xây d ng và tr c ti p qu n lý nh ng b o tàng chuyên ngành.
  4. 3- U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ơn v hành chính tương ương t ch c và ch o vi c b o v , s d ng và qu n lý các di tích l ch s , văn hoá, danh lam th ng c nh, các b o tàng thu c a phương mình tr nh ng i tư ng ư c giao cho B Văn hoá qu n lý; l p k ho ch và t ch c th c hi n k ho ch b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh thu c quy n qu n lý c a mình theo quy nh c a pháp lu t; thanh tra và x lý các v vi ph m các quy nh v vi c b o v và s d ng di tích, th ng c nh trong a phương. 4- B Văn hoá ch u trách nhi m trình H i ng B trư ng quy t nh danh m c nh ng di tích l ch s , danh lam th ng c nh do B Văn hoá tr c ti p qu n lý; ban hành quy ch b o v và s d ng các di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh. Quy ch b o v và s d ng nh ng di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh c bi t quan tr ng ph i ư c Ch t ch H i ng B trư ng phê chuNn. i u 11.- M i di tích l ch s , văn hoá là b t ng s n ho c th ng c nh có t m t n ba khu v c b ov : Khu v c I ph i ư c b o t n nguyên tr ng m i y u t g c còn l i. Nghiêm c m b t c m t s thay i, b sung m i nào dù là nh nh t. Trư ng h p trung tu di tích thì ph i theo úng m u cũ. Khu v c II là khu v c bao quanh khu v c I có th ư c xây d ng bia, tư ng ài ho c nh ng công trình văn hoá khác nh m m c ích tôn t o khu v c di tích, th ng c nh. Khu v c III là khung c nh thiên nhiên và th ng c nh c a di tích; có th ư c xây d ng thêm nh ng công trình d ch v như nhà ti p khách, nhà văn hoá, ho c vư n hoa, công viên, nhưng ph i b o m s hài hoà không gian c a di tích, th ng c nh. M i công trình xây d ng trên các khu v c b o v c a di tích, th ng c nh ph i ư c phép c a B Văn hoá. B Văn hoá quy nh th th c khoanh vùng b o v di tích, th ng c nh. i u 12.- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ơn v hành chính tương ương l p b n khoanh vùng b o v nh ng di tích, th ng c nh thu c quy n qu n lý c a mình và ngh B Văn hoá quy t nh. B Văn hoá l p b n khoanh vùng b o v nh ng di tích, th ng c nh c bi t quan tr ng trình Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh. i u 13.- Vi c thăm dò, khai qu t kh o c h c ph i theo các quy nh sau ây: 1- Vi c thăm dò, khai qu t kh o c h c ch ư c ti n hành sau khi có gi y phép c a B Văn hoá.
  5. 2- Ngư i th c hi n vi c thăm dò, khai qu t, ph i có trình chuyên môn v kh o c h c t b c i h c tr lên. 3- Các hi n v t kh o c h c khai qu t ư c u thu c quy n s h u c a Nhà nư c. i u 14.- Các cơ quan qu n lý tr c ti p di tích l ch s , văn hoá và danh lam th ng c nh ư c phép v n ng nhân dân t nguy n óng góp vào vi c b o qu n, tu b di tích và th ng c nh. B trư ng B Văn hoá cùng B trư ng B Tài chính quy nh chi ti t vi c th c hi n i u này. i u 15.- Ch s h u di tích l ch s , văn hoá ư c s d ng di tích l ch s , văn hoá vào m c ích ã quy nh Pháp l nh và Ngh nh này. Khi c n thi t vì l i ích chung, các cơ quan b o t n b o tàng có th mư n trong m t th i gian t i a là 6 tháng nh ng di tích l ch s , văn hoá thu c s h u t p th ho c cá nhân. Các cơ quan b o t n, b o tàng ư c quy n ưu tiên n nghiên c u các do tích l ch s , văn hoá thu c quy n s h u t p th ho c cá nhân. IV. KHEN THƯ NG VÀ X PH T i u 16.- T p th ho c cá nhân nào có công phát hi n ho c nghiên c u khoa h c làm phong phú kho tàng di tích l ch s , văn hoá ho c có thành tích trong vi c b o v di tích l ch s , văn hoá cho Nhà nư c thì ư c khen thư ng thích áng. i u 17.- Ngư i nào vi ph m nh ng i u quy nh trong Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s , văn hoá và danh làm th ng c nh và trong Ngh nh này thì tuỳ theo m c n ng nh mà b x ph t theo các hình th c dư i ây: Ph t vi c nh, ph t ti n. B i thư ng b ng hi n v t, b ng ti n. Truy t trư c pháp lu t. B trư ng B Văn hoá trình Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh c th vi c thư ng, ph t theo quy nh các i u 16, 17 trên ây. V. I U KHO N CU I CÙNG i u 18.-
  6. B trư ng B Văn hoá, các B trư ng, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. Mư i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản