Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn PHú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2002/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 29/2002/N -CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P PHƯ NG NÚI SAM, THN XÃ CHÂU C, THN TR N PHÚ HOÀ VÀ I TÊN XÃ PHÚ HOÀ THÀNH XÃ PHÚ THU N, HUY N THO I SƠN, T NH AN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh An Giang và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Núi Sam thu c th xã Châu c, th tr n Phú Hoà và i tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thu n thu c th xã Châu c, huy n Tho i Sơn, t nh An Giang như sau : 1. Thành l p phư ng Núi Sam thu c th xã Châu c trên cơ s 1.397 ha di n tích t nhiên và 21.241 nhân khNu c a xã Vĩnh T . a gi i hành chính phư ng Núi Sam : ông giáp các xã Châu Phú A, Châu Phú B; Tây giáp xã Vĩnh T ; Nam giáp các xã Vĩnh T , Vĩnh M ; B c giáp các xã Vĩnh T , Vĩnh Ngươn. Sau khi thành l p phư ng Núi Sam, xã Vĩnh T còn l i 3.121 ha di n tích t nhiên và 5.172 nhân khNu. 2. Thành l p th tr n Phú Hoà thu c huy n Tho i Sơn trên cơ s 523 ha di n tích t nhiên và 9.033 nhân khNu c a xã Phú Hoà; 220 ha di n tích t nhiên và 2.056 nhân khNu c a xã Vĩnh Tr ch. Th tr n Phú Hoà có 743 ha di n tích t nhiên và 11.089 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Phú Hoà : ông giáp thành ph Long Xuyên; Tây giáp xã Vĩnh Tr ch và huy n Châu Thành; Nam giáp các xã Vĩnh Tr ch, Phú Thu n, Vĩnh Chánh; B c giáp huy n Châu Thành và thành ph Long Xuyên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Phú Hoà :
  2. - Xã Vĩnh Tr ch còn l i 1.881 ha di n tích t nhiên và 16.725 nhân khNu. - Xã Phú Hoà còn l i 3.013 ha di n tích t nhiên và 9.816 nhân khNu. 3. i tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thu n, huy n Tho i Sơn. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh An Giang, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản