Nghị định số 33/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33/1999/NĐ-CP về việc thành lập các phường và xã thuộc thị xã Bắc Giang và huyện Yên Thế, tính Bắc Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/1999/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 33/1999/N -CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG VÀ XÃ THU C THN XÃ B C GIANG VÀ HUY N YÊN TH , T NH B C GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh B c Giang và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p các phư ng và xã thu c th xã B c Giang và huy n Yên Th , t nh B c Giang như sau: 1. Thành l p phư ng Th Xương thu c th xã B c Giang trên cơ s 439 ha di n tích t nhiên và 12.309 nhân khNu c a xã Th Xương. a gi i hành chính phư ng Th Xương: ông giáp xã Xương Giang; Tây giáp xã Song Mai; Nam giáp phư ng Tr n Phú và phư ng Ngô Quy n; B c giáp huy n L ng Giang. 2. Thành l p xã Xương Giang thu c th xã B c Giang trên cơ s 250 ha di n tích t nhiên và 6.218 nhân khNu còn l i c a xã Th Xương. a gi i hành chính xã Xương Giang: ông và B c giáp huy n L ng Giang; Tây giáp phư ng Th Xương; Nam giáp xã Dĩnh K . 3. Thành l p phư ng Hoàng Văn Th thu c th xã B c Giang trên cơ s 52 ha di n tích t nhiên và 6.469 nhân khNu c a phư ng Lê L i; 115 ha di n tích t nhiên và 2.697 nhân khNu c a xã Dĩnh K . Phư ng Hoàng Văn Th có 167 ha di n tích t nhiên và 9.166 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoàng Văn Th : ông giáp xã Dĩnh K ; Tây giáp phư ng Lê L i; Nam giáp phư ng Lê L i và xã Dĩnh K ; B c giáp phư ng Ngô Quy n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính:
  2. Phư ng Lê L i có 80 ha di n tích t nhiên và 10.031 nhân khNu. Xã Dĩnh K có 432 ha di n tích t nhiên và 10.055 nhân khNu. 4. Thành l p xã ng Ti n thu c huy n Yên Th , t nh B c Giang trên cơ s 3.700 ha di n tích t nhiên và 3.116 nhân khNu c a xã ng Vương. a gi i hành chính xã ng Ti n: ông và B c giáp t nh L ng Sơn; Tây giáp xã Canh N u; Nam giáp xã ng Vương. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã ng Vương có 2.436 ha di n tích t nhiên và 3.849 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh B c Giang, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản