Nghị định số 33/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn;thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc,Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2007/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2007 NGH Đ NH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THN TR N;THÀNH L P XÃ, PHƯ NG, M R NG THN TR N THU C CÁC HUY N I L C, B C TRÀ MY, THĂNG BÌNH VÀ THN XÃ H I AN, T NH QU NG NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, th tr n; thành l p xã, phư ng, m r ng th tr n thu c các huy n i L c, B c Trà My, Thăng Bình và th xã H i An, t nh Qu ng Nam như sau: 1. Thành l p xã i An thu c huy n i L c trên cơ s i u ch nh 661,04 ha di n tích t nhiên và 7.607 nhân khNu c a xã i Hoà. Xã i An có 661,04 ha di n tích t nhiên và 7.607 nhân khNu. a gi i hành chính xã i An: ông giáp xã i Hoà; Tây giáp xã i Cư ng; Nam giáp xã Duy Hoà, huy n Duy Xuyên; B c giáp th tr n Ái Nghĩa và xã i Nghĩa, huy n i L c. 2. i u ch nh 182,48 ha di n tích t nhiên và 565 nhân khNu c a xã i Nghĩa; 211,28 ha di n tích t nhiên và 282 nhân khNu c a xã i Hi p v th tr n Ái Nghĩa qu n lý. Th tr n Ái Nghĩa có 1.230,45 ha di n tích t nhiên và 18.228 nhân khNu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã i Nghĩa còn l i 3.127 ha di n tích t nhiên và 11.655 nhân khNu. - Xã i Hi p còn l i 2.373,72 ha di n tích t nhiên và 7.847 nhân khNu. - Xã i Hoà còn l i 701,94 ha di n tích t nhiên và 6.743 nhân khNu.
  2. Huy n i L c có 18 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: i Hi p, i Hoà, i Nghĩa, i Th ng, i Cư ng, i Minh, i Phong, i Tân, i Chánh, i Th nh, i H ng, i Quang, i ng, i Lãnh, i Hưng, i Sơn, i An và th tr n Ái Nghĩa. 3. Thành l p xã Trà Sơn thu c huy n B c Trà My trên cơ s i u ch nh 4.295 ha di n tích t nhiên và 2.939 nhân khNu c a th tr n Trà My. Xã Trà Sơn có 4.295 ha di n tích t nhiên và 2.939 nhân khNu. a gi i hành chính xã Trà Sơn: ông giáp xã Trà Giang và th tr n Trà My; Tây giáp xã Trà Tân và xã Trà c; Nam giáp xã Trà Giác; B c giáp xã Tiên Ng c, huy n Tiên Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Th tr n Trà My còn l i 2.035 ha di n tích t nhiên và 7.628 nhân khNu. Huy n B c Trà My, có 13 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Trà Kót, Trà Nú, Trà ông, Trà Dương, Trà Giang, Trà Bui, Trà c, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Sơn và th tr n Trà My. 4. Thành l p xã Bình nh B c thu c huy n Thăng Bình trên cơ s i u ch nh 1.452 ha di n tích t nhiên và 4.883 nhân khNu c a xã Bình nh. Xã Bình nh B c có 1.452 ha di n tích t nhiên và 4.883 nhân khNu. a gi i hành chính xã Bình nh B c: ông giáp xã Bình Quý; Tây giáp xã Bình Tr ; Nam giáp xã Bình nh Nam; B c giáp xã Phú Th , xã Qu Thu n và xã Qu Châu, huy n Qu Sơn. 5. Thành l p xã Bình nh Nam thu c huy n Thăng Bình trên cơ s 1.678 ha di n tích t nhiên và 5.274 nhân khNu còn l i c a xã Bình nh. Xã Bình nh Nam có 1.678 ha di n tích t nhiên và 5.274 nhân khNu. a gi i hành chính xã Bình nh Nam: ông giáp xã Bình Quý; Tây giáp xã Bình Tr ; Nam giáp xã Bình Phú; B c giáp xã Bình nh B c, huy n Thăng Bình. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n Thăng Bình có 22 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Bình Dương, Bình Giang, Bình Nguyên, Bình Ph c, Bình Tri u, Bình ào, Bình Minh, Bình Lãnh, Bình Tr , Bình Quý, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Tú, Bình Sa, Bình H i, Bình Qu , Bình An, Bình Trung, Bình Nam, Bình nh B c, Bình nh Nam và th tr n Hà Lam. 6. Thành l p phư ng CNm Nam thu c th xã H i An trên cơ s toàn b 454,94 ha di n tích t nhiên và 6.035 nhân khNu c a xã CNm Nam.
  3. Phư ng CNm Nam có 454,94 ha di n tích t nhiên và 6.035 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng CNm Nam: ông giáp xã CNm Thanh; Tây giáp phư ng Minh An; Nam giáp xã CNm Kim, xã Duy Vinh; B c giáp phư ng Minh An, phư ng Sơn Phong và xã CNm Châu. Sau khi thành l p phư ng CNm Nam: Th xã H i An có 13 ơn v hành chính tr c thu c, g m các phư ng: Minh An, Sơn Phong, CNm Phô, Thanh Hà, Tân An, CNm Châu, CNm An, C a i, CNm Nam và các xã: CNm Hà, CNm Thanh, CNm Kim, Tân Hi p. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Qu ng Nam; Nguy n T n Dũng - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, NN, CN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC
Đồng bộ tài khoản