Nghị định số 36/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
60
lượt xem
1
download

Nghị định số 36/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 36/1999/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 36/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/1999/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 36/1999/N -CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 1999 QUY NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG VÙNG LÃNH H I, VÙNG TI P GIÁP LÃNH H I, VÙNG C QUY N KINH T VÀ TH M L C NA C A NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ngày 28 tháng 3 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam u b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính cũng b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 2. Trong vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a Vi t Nam, L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có thNm quy n x ph t hành vi vi ph m hành chính theo quy nh t i Ngh nh này trong các lĩnh v c an ninh, tr t t an toàn, b o v môi trư ng, b o v ngu n l i th y s n, tài nguyên khoáng s n, hành vi v n chuy n trái phép ngư i và v n chuy n mua bán trái phép hàng hóa, vũ khí, ch t n , ch t ma túy và các ch t kích thích, các hành vi buôn l u và các hành vi vi ph m hành chính thu c các lĩnh v c khác có liên quan. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính thì x ph t theo thNm quy n, n u không thu c thNm quy n thì ph i l p biên b n và chuy n cho L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ho c cơ quan có thNm quy n khác x ph t theo quy nh c a pháp lu t.
 2. i u 3. Trong vùng n i th y, khi có yêu c u, L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có trách nhi m ph i h p, tr giúp các l c lư ng chuyên ngành khác th c hi n nhi m v , b o m các ho t ng trên bi n th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t; trư ng h p L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ch ng phát hi n các hành vi vi ph m hành chính thì ph i áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, thông báo và chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính. 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i do ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i i u 35 Ngh nh này ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Các nguyên t c x ph t vi ph m hành chính khác ư c áp d ng theo các kho n 2, 3, 4, 5 và 6 i u 3 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 5. Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c hi n theo i u 7 và i u 8 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 6. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính, th i h n ư c coi là chưa b x lý vi ph m hành chính. 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính ư c th c hi n; th i h n trên ư c tính là hai năm i v i vi ph m hành chính trong các lĩnh v c môi trư ng, xu t khNu, nh p khNu, xu t c nh, nh p c nh, các hành vi buôn l u, buôn bán hàng gi ; n u quá các th i h n nói trên thì không x ph t, nhưng có th b áp d ng các bi n pháp quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 11 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Các quy nh khác v th i hi u áp d ng các kho n 2 và 3 i u 9 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 3. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính, n u quá m t năm, k t ngày thi hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 7. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này ư c áp d ng theo Chương II Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Chương 2: HÌNH TH C VÀ M C X PH T I V I CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH M C 1: VI PH M V AN NINH, TR T T AN TOÀN TRÊN BI N i u 8. X ph t i v i vi ph m c a tàu thuy n nư c ngoài có m t trong các hành vi sau ây: 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi d ng l i ho c neo u trái phép trong lãnh h i Vi t Nam.
 3. 2. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) X khói mù, b n các lo i súng, phóng các tín hi u ho c s d ng các v t li u n trong vùng lãnh h i và vùng ti p giáp lãnh h i Vi t Nam vào b t c m c ích gì, tr trư ng h p b n n tín hi u c p c u và b n súng chào; b) Gây c n tr cho các ho t ng giao thông hàng h i, các ho t ng ánh b t, nuôi tr ng h i s n, các ho t ng tìm ki m, thăm dò và khai thác các ngu n l i bi n. 3. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Gây nhi u i v i h th ng thông tin liên l c, các lo i máy, thi t b c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; b) S d ng trái phép các lo i máy ra a, máy phát sóng siêu âm, máy quan tr c, máy o c, các khí tài l n và các lo i máy khác kh o sát thăm dò tình hình a lý, khí tư ng th y văn, ch t áy, sâu ho c b t k m c tiêu thăm dò nào khác trong lãnh h i Vi t Nam; c) Không ưa toàn b các vũ khí c nh và lưu ng trên tàu v tư th b o qu n khi tàu thuy n có trang b vũ khí vào vùng ti p giáp lãnh h i, vùng lãnh h i Vi t Nam; d) Không áp d ng các bi n pháp chuyên môn phòng ng a nguy hi m và c h i ho c không cung c p cho các nhà ch c trách Vi t Nam các tài li u k thu t v các ch t phóng x , các ch t nguy hi m hay c h i có trên tàu khi ư c yêu c u i v i tàu ch y b ng năng lư ng nguyên t và các tàu thuy n ch các ch t phóng x , chuyên ch ho c s d ng các ch t nguy hi m hay c h i ư c phép i qua vùng ti p giáp lãnh h i và vùng lãnh h i Vi t Nam; e) ưa ngư i ra kh i tàu thuy n ho c ưa ngư i xu ng tàu thuy n không theo úng quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam v xu t c nh, nh p c nh; ch a ch p, ng lõa, bao che ho c ti p tay cho nh ng ngư i vi ph m pháp lu t c a Vi t Nam trong vùng lãnh h i và vùng ti p giáp lãnh h i Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác: a) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính quy nh t i i m a kho n 2; i m a và b kho n 3 i u này; b) Bu c ngư i và phương ti n vi ph m hành chính quy nh t i i u này r i kh i vùng nư c ang ho t ng ho c r i kh i vùng bi n Vi t Nam. i u 9. X ph t i v i hành vi vi ph m c a tàu thuy n ánh cá nư c ngoài i l i trong các vùng bi n Vi t Nam. 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 4. a) Không thu c t lư i ho c các d ng c ánh b t khác; b) Không ưa v tr ng thái b o qu n t t c các lo i máy thăm dò, phát hi n, d d n cá. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng n u tái ph m m t trong các hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 10. X ph t i v i các hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân nư c ngoài vào nghiên c u khoa h c các vùng bi n Vi t Nam. 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi nghiên c u khoa h c không úng v i a i m ư c phép nghiên c u. 2. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi mang theo vũ khí, n dư c, ch t n , phương ti n trinh sát, các ch t c h i. 3. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi t, s d ng các thi t b hay d ng c , các công trình nghiên c u mà không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n Vi t Nam. 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác: a) T ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này; b) Bu c ph i tháo d các công trình, thi t b , d ng c và có th b thu h i gi y phép ho c ình ch ho t ng i v i vi ph m hành chính quy nh t i kho n 3 i u này. i u 11. X ph t i v i hành vi vi ph m hành chính khác trong lĩnh v c an ninh, tr t t trên bi n ư c áp d ng theo quy nh t i i u 18, tr i m b kho n 2 Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh, tr t t . i u 12. X ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, ư c áp d ng theo quy nh t i i u 21, tr các i m b và c kho n 1, i m d kho n 2 Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph . i u 13. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v phòng ch ng và ki m soát ma túy ư c áp d ng theo quy nh t i i u 22, tr kho n 2; các i m a, b, c, g và h kho n 3; các i m b, c và e kho n 4 Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph . i u 14. X ph t i v i hành vi vi ph m trong s d ng, i u khi n phương ti n, ho t ng kinh doanh v n t i bi n và d ch v hàng h i. 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không có h chi u thuy n viên;
 5. b) Không có ch ng ch chuyên môn hàng h i c a thuy n viên. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Không có gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n; b) Không th c hi n ăng ký thay i ch tàu theo úng quy nh c a pháp lu t khi tàu ã ư c chuy n d ch s h u; c) Hành ngh kinh doanh v n t i bi n và d ch v hàng h i không có gi y phép ho c gi y phép ã h t h n; d) Kinh doanh không úng v i n i dung, ph m vi ư c quy nh trong gi y phép; e) Không th c hi n úng các quy nh doanh nghi p ã ăng ký (lu ng tuy n, vùng ho t ng, tên tàu); g) S a ch a, tNy xóa gi y phép kinh doanh v n t i bi n và d ch v hàng h i. 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng n 3 tháng các gi y ch ng nh n chuyên môn ho c gi y phép ho t ng hàng h i i v i vi ph m quy nh t i các i m b và e kho n 2 i u này. i u 15. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v an toàn sinh m ng ngư i và tàu. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Tàu không có b ng quy nh nhi m v c u sinh t t i các v trí c n thi t; b) Tàu không có các b ng ch d n thao tác các thi t b c u sinh; c) Không có b ng phân công v c u sinh, c u m i v i t ng thuy n viên trên tàu và các nơi công c ng trên tàu; d) Không có y các trang b c u sinh theo quy nh; e) Các trang b c u sinh không b o m ch t lư ng t t, không b o m s n sàng ho t ng ư c ngay. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Thuy n viên không có b ng c p, ch ng ch chuyên môn theo quy nh; b) Tàu không có biên ch an toàn t i thi u theo quy nh;
 6. c) Ngư i ư c b trí m nhi m ch c danh không úng v i tên ngư i ã ăng ký trong s danh b thuy n viên; d) Không có nh t ký tàu ho c s d ng nh t ký tàu sai quy nh; e) Không có s hi u ăng ký c a phương ti n theo quy nh. 3. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Các trang b c u sinh ã h t h n s d ng; b) Không có các trang b c u sinh. 4. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng có th i h n t 3 tháng n 6 tháng ho c không th i h n gi y phép ho t ng hàng h i c a tàu, gi y ch ng nh n v hu n luy n an toàn cơ b n i v i vi ph m hành chính quy nh t i i u này. i u 16. X ph t i v i hành vi ch hàng hóa, hành khách quá tr ng t i cho phép. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng trên m i hành khách vư t s lư ng quy nh. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi ch hàng hóa quá tr ng t i cho phép. 3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 700.000 ng trên m i hành khách i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1; ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này trong trư ng h p tái ph m. i u 17. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v an toàn phòng ch ng cháy n v i tàu thuy n. 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) Các trang b c u h a không tr ng thái s n sàng ho t ng; b) Không có các d u hi u c nh báo ho c ch d n c n thi t nh ng nơi d cháy, d n ; c) Không có sơ h th ng c u h a, b ng phân công c u h a và b ng ch d n thao tác trên tàu. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây:
 7. a) Không ch p hành ho c ch p hành không y các quy nh v phòng cháy, ch a cháy; b) Không trang b y các trang b c u h a theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; c) Các bình c u h a xách tay không còn ho t ng ư c; d) Các trang b c u h a không t úng nơi quy nh trên tàu; e) Thuy n viên trên tàu không s d ng thành th o các trang b c u h a; g) Không có k ho ch ng c u trong trư ng h p khNn c p. i u 18. X ph t i v i hành vi vi ph m quy t c b o m an toàn hàng h i. 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n vi ph m quy t c hành trình sau ây: a) Không s d ng ho c s d ng không úng các lo i tín hi u theo quy nh; b) Không th c hi n úng các quy t c v tránh va trên bi n. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không t d u hi u báo hi u khi phương ti n ho c các v t c n khác b chìm m t o thành v t chư ng ng i trên bi n; b) Không t d u hi u báo hi u các o nhân t o ho c các công trình trên bi n; c) Làm d ch chuy n ho c làm m t tác d ng c a báo hi u hàng h i. 3. áp d ng các bi n pháp khác: Bu c t ngay báo hi u i v i vi ph m quy nh t i các i m a và b kho n 2; bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u i v i vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u này. i u 19. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v tr t t , an toàn giao thông trên bi n. 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Cho phương ti n khác bám, bu c sai quy nh vào phương ti n c a mình khi tàu ang hành trình; b) S d ng phương ti n lai d t không úng ch c năng;
 8. c) Tàu khách không có n i quy ho c ngư i ng i trên mui ho c hai bên m n tàu; d) X p hàng hóa không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch hàng hóa c h i, các ch t d gây cháy, n cùng v i hành khách; b) L p bi n s gi khi lưu hành phương ti n. 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng có th i h n t 3 tháng n 6 tháng ho c không th i h n b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng i v i vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2 i u này. i u 20. X ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v tìm ki m c u n n. 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n nghĩa v theo quy nh v tìm ki m c u n n hàng h i. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành l nh i u ng không có lý do chính áng ho c thi u trách nhi m khi th c hi n l nh i u ng c a cơ quan có thNm quy n. i u 21. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v tr c v t tài s n chìm m bi n. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không báo cáo ho c báo cáo không úng khi phát hi n tài s n chìm m bi n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m các quy nh v tr c v t ho c b o qu n, gi i quy t tài s n chìm m bi n. 3. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m các quy nh v tr c v t ho c mua bán các hi n v t kh o c và l ch s trên vùng lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i. 4. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n s d ng th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 2 và 3 i u này. M C II: VI PH M V B O V MÔI TRƯ NG BI N i u 22. X ph t i v i hành vi vi ph m v x các ch t th i và các ch t c h i. 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 9. a) Th i d u m , hóa ch t c h i, ch t phóng x vư t quá gi i h n cho phép trên các vùng bi n; b) X các lo i rác, nư c bNn, c n bNn, nư c th i có l n d u và các ch t c h i khác t trên t u xu ng bi n trong nh ng khu v c c m, khu v c h n ch ; c) X các ch t th i và các ch t c h i trên bi n không theo úng các quy nh v b o v môi trư ng. 2. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m t i kho n 1 i u này trong trư ng h p tái ph m. 3. Ph t ti n t trên 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m t i kho n 2 i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 4. Áp d ng các bi n pháp khác: Bu c b i thư ng thi t h i; bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i; kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng; t m gi phương ti n vi ph m i v i các hành vi vi ph m t i các kho n 1, 2 và 3 i u này. i u 23. X ph t i v i hành vi vi ph m v v n chuy n ch t c h i. 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không có tài li u v các ch t c h i; b) Không có gi y phép v n chuy n các ch t c h i; c) Không áp d ng các bi n pháp phòng ng a c bi t theo quy nh v b o v môi trư ng. 2. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m t i kho n 1 i u này trong trư ng h p tái ph m. 3. Ph t ti n t trên 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 4. Áp d ng các bi n pháp khác: Bu c phương ti n vi ph m r i kh i vùng nư c ang ho t ng ho c r i kh i vùng bi n Vi t Nam. i u 24. X ph t i v i hành vi vi ph m v khai thác, kinh doanh ng th c v t quý hi m thu c danh m c do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n công b ư c áp d ng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng.
 10. i u 25. X ph t i v i hành vi vi ph m v phòng tránh s c môi trư ng trong tìm ki m, thăm dò, khai thác, v n chuy n d u khí ư c áp d ng theo quy nh t i i u 12 Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph . i u 26. X ph t i v i hành vi vi ph m trong vi c kh c ph c h u qu s c môi trư ng ư c áp d ng theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph . M C 3: VI PH M V KHAI THÁC VÀ B O V NGU N L I TH Y S N i u 27. X ph t i v i hành vi vi ph m v s d ng gi y phép, bao g m không có gi y phép, gi y phép gi , gi y phép do cơ quan không úng thNm quy n c p. 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i dư i 50 t n. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t 50 t n n 100 t n. 3. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t trên 100 t n. 4. Hình th c x ph t b sung: T ch thu toàn b h i s n, s n phNm th y s n ch bi n, ngư c dùng ánh b t h i s n trái phép. i u 28. X ph t i v i hành vi vi ph m v b o v môi trư ng s ng và b o v các loài th y s n, v qu n lý khai thác th y s n, v qu n lý tàu thuy n ánh cá ư c áp d ng theo quy nh t i các i u 4 và 5; các kho n 2, 3, 4, 5, 6 và 7 i u 6; các kho n 2 và 3 i u 7 Ngh nh s 48/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v ngu n l i th y s n. i u 29. X ph t i v i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c ho t ng ngh cá i v i ngư i và phương ti n nư c ngoài ư c áp d ng theo quy nh t i các i u 16, 17 và 18 Ngh nh s 49/CP ngày 13 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph . M C 4: VI PH M TRONG CÁC LĨNH V C KHÁC i u 30. X ph t i v i hành vi vi ph m các quy nh v trao i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu c a cư dân biên gi i ư c áp d ng theo i u 8 Ngh nh s 54/1998/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v h i quan. i u 31. X ph t i v i hành vi khai man, tr n thu ư c áp d ng theo i u 3; vi c t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu ư c áp d ng theo i u 6 Ngh nh s 22/CP ngày 17 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu .
 11. i u 32. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v kinh doanh xu t khNu, nh p khNu hàng hóa; vi ph m c a ch phương ti n v n t i ư c áp d ng theo các kho n 2 và 3 i u 14; i m a i u 21 Ngh nh s 01/CP ngày 03 tháng 01 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. i u 33. X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v kh o sát, thăm dò, khai thác, qu n lý khoáng s n ư c áp d ng theo quy nh t i các i u 4, 5, 6 và 8 Ngh nh s 35/CP ngày 23 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v khoáng s n. i u 34. X ph t i v i hành vi vi ph m hành chính khác trên các vùng bi n và th m l c a Vi t Nam thu c thNm quy n c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c áp d ng theo các quy nh c a pháp lu t x ph t hành chính có liên quan c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VÀ ÁP D NG CÁC BI N PHÁP NGĂN CH N HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH i u 35. Nh ng ngư i sau ây có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính. 1. C nh sát viên i nghi p v C nh sát bi n ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng. 2. T trư ng t nghi p v C nh sát bi n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng. 3. i trư ng i nghi p v C nh sát bi n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 1.000.000 ng; c) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra n 500.000 ng. 4. H i i trư ng H i i C nh sát bi n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 2.000.000 ng; c) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra n 1.000.000 ng;
 12. d) Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e) ình ch ho t ng gây ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh. 5. H i oàn trư ng H i oàn C nh sát bi n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 2.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e) ình ch ho t ng gây ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh; g) Tiêu h y văn hóa phNm c h i, nh ng v t phNm c h i nh hư ng n s c kh e con ngư i. 6. Ch huy trư ng vùng C nh sát bi n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh; g) Tiêu h y văn hóa phNm c h i, nh ng v t phNm c h i nh hư ng n s c kh e con ngư i. 7. C c trư ng C c C nh sát bi n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép theo thNm quy n, tr trư ng h p gi y phép do cơ quan Nhà nư c c p trên c p thì ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thu h i gi y phép; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; e) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng s ng, lây lan d ch b nh;
 13. g) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; h) Bu c tàu thuy n và thuy n viên nư c ngoài r i kh i vùng bi n Vi t Nam; i) Tiêu h y văn hóa phNm c h i, nh ng v t phNm c h i nh hư ng n s c kh e con ngư i. 8. Ch t ch U ban nhân dân các c p th c hi n quy n x lý vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 27 và i u 28 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính trong ph m vi a phương do mình qu n lý i v i các hành vi vi ph m ư c quy nh t i Ngh nh này. Trư ng h p nh ng ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i các kho n 3, 4, 5, 6, 7 và 8 i u này v ng m t ho c ư c s y quy n c a h thì c p phó c a nh ng ngư i ó có thNm quy n x ph t theo thNm quy n c a h . i u 36. ThNm quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n hành vi vi ph m hành chính. 1. Nh ng ngư i sau ây có quy n áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính: a) i trư ng i nghi p v C nh sát bi n; b) H i i trư ng H i i C nh sát bi n; c) H i oàn trư ng H i oàn C nh sát bi n; d) Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n; e) C c trư ng C c C nh sát bi n. 2. Vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 3. Khi áp d ng các bi n pháp này ngư i có thNm quy n ph i tuân th nghiêm ng t quy nh t i các i u 39, 41, 42, 43 và 44 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 4. Trư ng h p nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này v ng m t ho c không th th c hi n nhi m v c a mình thì c p phó c a h có quy n quy t nh. i u 37. Th t c x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh t i Chương VI Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. B Tài chính ph i h p v i B Qu c phòng hư ng d n chi ti t v th t c n p ph t, vi c thu, qu n lý và s d ng ti n thu t vi c x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a Ngh nh này. Chương 4: KHI U N I, T CÁO, X LÝ VI PH M
 14. i u 38. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo. 1. T ch c, cá nhân b x lý vi ph m hành chính theo Ngh nh này ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998. Trong th i gian ch k t qu gi i quy t khi u n i c a cơ quan, ngư i có thNm quy n, t ch c, cá nhân b x ph t v n ph i thi hành quy t nh x ph t, tr trư ng h p ph i tháo d công trình xây d ng. Trong trư ng h p t ch c, cá nhân khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i thì có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ho c kh i ki n v án hành chính t i tòa án theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng vi ph m hành chính ư c quy nh t i Ngh nh này c a các t ch c, cá nhân khác theo các quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998. 3. Cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i i u 35 Ngh nh này. i u 39. X lý vi ph m. 1. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong Ngh nh này mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t quá thNm quy n quy nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính n u có hành vi c n tr , ch ng i ngư i thi hành công v có trách nhi m ki m tra, ki m soát, x ph t ho c c tình trì hoãn, tr n tránh th c hi n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 40. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 41. B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c C nh sát bi n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 15. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản