intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 38-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

64
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 38-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 38-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38-CP Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 38-CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1997 V S A I VÀ B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 50/CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1996 C A CHÍNH PH V THÀNH L P, T CH C L I, GI I TH VÀ PHÁ S N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và Thư ng tr c Ban ch o Trung ương i m i doanh nghi p, NGHN NNH : S a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 như sau: i u 1. S a i, b sung kho n 1 và kho n 3, i u 2 v v n i u l thành l p doanh nghi p nhà nư c: "1. V n i u l t i th i i m thành l p doanh nghi p nhà nư c không th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh ư c phép kinh doanh có m c v n pháp nh cao nh t theo quy nh t i ph l c s 2 kèm theo Ngh nh s 50/CP." B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư xem xét gi i quy t t ng án c th i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c ã ư c thành l p trư c khi ban hành Ngh nh này ho c các ơn v h ch toán ph thu c c n chuy n thành doanh nghi p h ch toán c L p nh ng t nh m i tách (theo Ngh quy t c a Kỳ h p th 10 Qu c h i khoá IX) và nh ng trư ng h p c bi t khác có m c v n i u l th p hơn m c v n quy nh trên ây. Nguyên t c chung là c g ng b o m cho các doanh nghi p nhà nư c có th ho t ng kinh doanh bình thư ng, phù h p v i kh năng c a ngân sách nhà nư c hàng năm, không gi i quy t ng lo t". "3. Nghiêm c m vi c thành l p doanh nghi p nhà nư c mà không có s n v n i u l . Tr ph n v n do k ho ch Nhà nư c cho vay ưu ãi, các v n vay khác không ư c tính vào v n i u l c a doanh nghi p nhà nư c." i u 2. S a i kho n 3, i u 3 v ngư i ngh thành l p doanh nghi p nhà nư c. "3. Ngư i ngh thành l p doanh nghi p nhà nư c ư c u quy n ký quy t nh thành l p m t s doanh nghi p nhà nư c do mình sáng l p sau khi ư c Th tư ng
  2. Chính ph ho c m t B trư ng ư c Th tư ng Chính ph giao trách nhi m xem xét án và thông báo ng ý b ng văn b n." i u 3. S a i i u 4 v quy t nh thành l p doanh nghi p nhà nư c: " i u 4. Quy t nh thành l p doanh nghi p nhà nư c: 1/ Sau khi thông qua án thành l p doanh nghi p nhà nư c thu c i m a, b dư i ây Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p m t s t ng công ty nhà nư c và m t s doanh nghi p nhà nư c c bi t quan tr ng, Th tư ng Chính ph u quy n cho: a- B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B N i v ký k t quy t nh thành l p m t s doanh nghi p nhà nư c tr c ti p ph c v qu c phòng, an ninh; b- B trư ng B qu n lý ngành kinh t -k thuât, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký quy t nh thành l p m t s t ng công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình quy nh t i Quy t nh s 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994, m t s doanh nghi p có m c v n i u l t i th i i m thành l p doanh nghi p tương ương m c v n d án u tư nhóm A theo quy nh t i Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996; B trư ng B qu n lý ngành kinh t -k thu t ký quy t nh thành l p các doanh nghi p thành viên t ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph ã ký quy t nh thành l p. 2/ B trư ng các B qu n lý ngành kinh t -k thu t quy t nh thành l p nh ng doanh nghi p nhà nư c là thành viên c a t ng công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng ký quy t nh thành l p và các doanh nghi p ho t ng công ích do mình sáng l p. 3/ Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p doanh nghi p thành viên các t ng công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph u quy n cho Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký k t quy t nh thành l p và các doanh nghi p ho t ng công ích do các thành ph lo i hai, các qu n, huy n, th xã thu c a phương mình ngh thành l p ho c do mình sáng l p. 4/ B trư ng B k ho ch và u tư giúp Th tư ng Chính ph xem xét án và tho thu n b ng văn b n cho các B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký quy t nh thành l p nh ng doanh nghi p nhà nư c không quy nh t i các kho n trên ây do B qu n lý ngành kinh t - k thu t và Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh thành l p." i u 4: S a i kho n 1, i u 7 v thNm nh doanh nghi p nhà nư c: "1. Ngư i có thNm quy n quy t nh ho c ư c u quy n quy t nh thành l p doanh nghi p nhà nư c phân công cho t ch c tr c thu c làm u m i x lý h sơ thành l p và s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. Ban Ch o Trung ương i m i doanh nghi p là u m i x lý các h sơ ngh thành l p và s p x p l i doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh ho c u quy n quy t nh thành l p. Ti u ban Ch o i m i doanh nghi p c a B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là u m i x lý các h sơ thành l p danh nghi p thu c quy n B trư ng, Ch
  3. t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p và ư c u quy n quy t nh thành l p. Ngư i quy t nh thành l p ho c ư c u quy n quy t nh thành l p doanh nghi p ph i thành l p H i ng thNm nh g m m t s các chuyên gia am hi u nh ng n i dung c n thNm nh cùng v i Ban Ch o Trung ương ho c các Ti u ban Ch o i m i doanh nghi p xem xét h sơ ngh thành l p doanh nghi p." i u 5. S a i, b sung Kho n 1 và 2 i u 13 v các thay i sau ăng ký kinh doanh: " i u 13: Th tư ng Chính ph u quy n cho Ch t ch H i ng qu n tr các t ng công ty do Th tư ng ký quy t nh thành l p: - Quy t nh vi c thay i và b sung ngành ngh phù h p v i v n i u l , i u ki n công ngh t ng doanh nghi p (tr nh ng ngành ngh có quy nh riêng ph i xin phép Th tư ng Chính ph ho c ph i có gi y phép kinh doanh). - Quy t nh i tên doanh nghi p n u như tên m i không trái v i ngành ngh kinh doanh chính và phù h p v i hư ng d n c a các ngành có liên quan. Sau khi quy t nh thay i ngành ngh và i tên doanh nghi p, Ch t ch H i ng qu n tr ph i báo cáo v i Th tư ng Chính ph ." i u 6. B sung kho n 3 vào i u 17 v i tư ng áp d ng: "3. Các t ch c ng, oàn th chính tr - xã h i trư c ây ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép v n d ng Ngh nh s 388-H BT ngày 20 tháng 11 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v thành l p và gi i th doanh nghi p Nhà nư c nay u th c hi n theo Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph và các quy nh có liên quan. H sơ thành l p doanh nghi p c a các t ch c ng, oàn th c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i n Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; h sơ thành l p doanh nghi p c a các t ch c ng, oàn th c p Trung ương g i n B trư ng B qu n lý ngành kinh t - k thu t c a ngành ngh kinh doanh chính t ch c thNm nh và quy t nh thành l p. i u 7. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Căn c vào n i dung trên ây B K ho ch và u tư hư ng d n các ngành, các a phương th c hi n cho th ng nh t, ng th i nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ban hành quy ch t tên cho doanh nghi p (thu c các thành ph n kinh t ), b o m cùng m t lo i hình doanh nghi p, trên cùng m t a bàn, tên các doanh nghi p không trùng l p nhau, ngăn ng a tình tr ng xâm ph m quy n s h u v b n quy n tên doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n nguyên t c xác nh n v n i u l trong vi c thành l p doanh nghi p nhà nư c và ban hành các quy nh v ch tài chính, các th t c ti n hành gi i th doanh nghi p nhà nư c thay cho các quy nh ã b bãi b .
  4. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2