Nghị định số 39/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2006/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 2006 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH,THÀNH L P CÁC XÃ THU C CÁC HUY N CHƯ SÊ, KÔNG CHRO, AK OA, IA GRAI VÀ KBANG, T NH GIA LAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Gia Lai, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính; thành l p các xã thu c các huy n Chư Sê, Kông Chro, ak oa, Ia Grai và KBang, t nh Gia Lai như sau: 1. Thành l p xã Ia BL thu c huy n Chư Sê trên cơ s 19.114,50 ha di n tích t nhiên và 4.688 nhân khNu c a xã Ia Le. Xã Ia Bl có 19.114,50 ha di n tích t nhiên và 4.688 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ia BL : ông giáp xã Ia Le; Tây giáp huy n Chư Prông; Nam giáp t nh ck L k; B c giáp các xã Ia Ko, Ia Phang, Nhơn Hòa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Ia BL , xã Ia Le còn l i 12.456,50 ha di n tích t nhiên và 7.195 nhân khNu. 2. Thành l p xã ăk Pơ Pho thu c huy n Kông Chro trên cơ s 5.305 ha di n tích t nhiên và 2.054 nhân khNu c a xã Yang Trung. Xã ăk Pơ Pho có 5.305 ha di n tích t nhiên và 2.054 nhân khNu. a gi i hành chính xã ăk Pơ Pho: ông giáp xã Yang Trung; Tây giáp huy n Mang Yang; Nam giáp xã Chơ Long; B c giáp các xã Chư Krêy, An Trung/ Sau khi i u ch nh a gi i chính thành l p xã ăk Pơ Pho, xã Yang Trung còn l i 4.700 ha di n tích t nhiên và 2.185 nhân khNu. 3. Thành l p xã k Kơ Ning thu c huy n Kông Chro trên cơ s 3.553 ha di n tích t nhiên và 740 nhân khNu c a xã Yang Nam, 9.869,20 ha di n tích t nhiên và 1.503 nhân khNu c a xã SRó.
  2. - Xã Yang Nam còn l i 13.366 ha di n tích t nhiên và 3.507 nhân khNu. - Xã SRó còn l i 20.976,40 ha di n tích t nhiên và 2.679 nhân khNu 4. Thành l p xã HNol thu c huy n ak oa trên cơ s 4.685 ha di n tích t nhiên và 2.211 nhân khNu c a xã Trang. Xã HNol có 4.685 ha di n tích t nhiên và 2.211 nhân khNu. a gi i hành chính xã HNol: ông giáp huy n Mang Yang; Tây giáp xã Glar; Nam giáp xã Trang; B c giáp xã Kơ Dang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p HNol, xã Trang còn l i 5.525 ha di n tích t nhiên và 4.054 nhân khNu. 5. Thành l p xã Ia Bă thu c huy n Ia Grai trên cơ s 11.212,05 ha di n tích t nhiên và 5.905 nhân khNu c a xã Ia Hrung. Xã Ia Bă có 11.212,05 ha di n tích t nhiên và 5.905 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ia Bă: ông giáp xã Ia Hrung; Tây giáp xã Ia Tô; Nam giáp th tr n Ia Kha; B c giáp huy n Chư Păh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính tàhnh l p xã Ia Bă, xã Ia Hrung còn l i 4.107,95 ha di n tích t nhiên và 3.152 nhân khNu. 6. Thành l p xã Ia Yok thu c huy n Ia Grai trên cơ s 2.642,71 ha di n tích t nhiên và 8.246 nhân khNu c a xã Ia Sao. Xã Ia Yok có 2.642,71 ha di n tích t nhiên và 8.246 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ia Yok: ông giáp xã Ia Sao; Tây giáp xã Ia Hrung và huy n Chư Păh; Nam giáp các xã Ia Hrung, Ia Dêr; B c giáp huy n Chư Păh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Ia Yok, xã Ia Sao còn l i 3.701,29 ha di n tích t nhiên và 7.874 nhân khNu. 7. i u ch nh 327 ha di n tích t nhiên c a xã ông thu c huy n KBang v th tr n KBang qu n lý. 8. Thành l p xã ak Smar thu c huy n KBang trên cơ s 12.678,66 ha di n tích t nhiên và 2.012 nhân khNu c a xã ông. Xã ak SMar có 12.678,66 ha di n tích t nhiên và 2.012 nhân khNu. a gi i hành chính xã ak SMar: ông giáp t nh Bình nh; Tây giáp xã Lơ Ku; Nam giáp các xã ông, Nghĩa An và th tr n KBang; B c giáp xã Sơ Pai, Krong. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành l p xã ak SMark:
  3. - Th tr n KBang có 2.087 ha di n tích t nhiên và 13.510 nhân khNu. - Xã ông còn l i 3.597,84 ha di n tích t nhiên và 4.948 nhân khNu. - Xã Krong còn l i 31.281,50 ha di n tích t nhiên và 4.012 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , y ban nhân dân t nh Gia Lai và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản