Nghị định số 39/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
2
download

Nghị định số 39/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện: Mê Linh, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 39/2008/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, THÀNH L P THN TR N, PHƯ NG THU C HUY N MÊ LINH, HUY N L P TH CH, THN XÃ PHÚC YÊN, T NH VĨNH PHÚC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng thành l p th tr n, phư ng thu c các huy n: Mê Linh, L p Th ch và th xã Phúc Yên, t nh Vĩnh Phúc như sau: 1. Thành l p th tr n Chi ông thu c huy n Mê Linh trên cơ s i u ch nh 486 ha di n tích t nhiên và 9.861 nhân khNu c a xã Quang Minh. Th tr n Chi ông có 486 ha di n tích t nhiên và 9.861 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Chi ông: ông giáp xã Thanh Xuân, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; Tây giáp xã Thanh Lâm và Kim Hoa huy n Mê Linh t nh Vĩnh Phúc; Nam giáp th tr n Quang Minh và xã Thanh Lâm, huy n Mê Linh; B c giáp xã Kim Hoa, huy n Mê Linh và xã Thanh Xuân, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i. 2. Thành l p th tr n Quang Minh thu c huy n Mê Linh trên cơ s 889,6 ha di n tích t nhiên và 19.126 nhân khNu còn l i c a xã Quang Minh. Th tr n Quang Minh có 889,6 ha di n tích t nhiên và 19.126 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Quang Minh: ông giáp xã B c H ng, huy n ông Anh, xã Phú Cư ng, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; Tây giáp xã Thanh Lâm và th tr n Chi ông, huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc; Nam giáp xã Nam H ng, huy n ông Anh, thành ph Hà N i; B c giáp th tr n Chi ông, huy n Mê Linh, xã Thanh Xuân và xã Phú Cư ng huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i. 3. Thành l p th tr n Hoa Sơn thu c huy n L p Th ch trên cơ s i u ch nh 481,57 ha di n tích t nhiên và 6.730 nhân khNu c a Li n Sơn; 3,47 ha di n tích t nhiên và 200 nhân khNu c a xã Thái Hoà.
  2. Th tr n Hoa Sơn có 485,04 ha di n tích t nhiên và 6.930 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Hoa Sơn: ông giáp xã Thái Hoà, huy n L p Th ch, xã ng Tĩnh, huy n Tam Dương; Tây giáp xã Li n Sơn, huy n L p Th ch; Nam giáp xã Liên Hoà, huy n L p Th ch; B c giáp xã Thái Hoà và xã Li n Sơn, huy n L p Th ch. 4. Thành l p th tr n Tam Sơn thu c huy n L p Th ch trên cơ s toàn b 376 ha di n tích t nhiên và 7.655 nhân khNu c a xã Tam Sơn. Th tr n Tam Sơn có 376 ha di n tích t nhiên và 7.655 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Tam Sơn: ông giáp xã Nh o Sơn, huy n L p Th ch; Tây giáp xã Bình B , xã T à, huy n Phù Ninh, t nh Phú Th ; Nam giáp xã Như Th y, huy n L p Th ch; B c giáp xã ng Qu và xã Phương Khoan, huy n L p Th ch. 5. Thành l p phư ng ng Xuân thu c th xã Phúc Yên trên cơ s i u ch nh 339,76 ha di n tích t nhiên và 14.217 nhân khNu c a phư ng Xuân Hoà. Phư ng ng Xuân có 339,76 ha di n tích t nhiên và 14.217 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ng Xuân: ông giáp xã Minh Trí, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; Tây giáp phư ng Xuân Hoà, th xã Phúc Yên; Nam giáp xã Tân Dân, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i; B c giáp xã Ng c Thanh, th xã Phúc Yên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng thành l p th tr n, phư ng: Huy n Mê Linh có 14.126 ha di n tích t nhiên và 187.536 nhân khNu, có 18 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Kim Hoa, Thanh Lâm, i Th nh, Ti n Th nh, Ti n Th ng, V n Yên, Tam ng, Mê Linh, Văn Khê, Tráng Vi t, Hoàng Kim, Th ch à, Chu Phan, Liên M c, Ti n Phong, T L p và th tr n Quang Minh, th tr n Chi ông. Huy n L p Th ch có 32.307 ha di n tích t nhiên và 215.759 nhân khNu, có 37 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Sơn ông, Tri u , ình Chu, Tiên L , Văn Quán, Xuân Lôi, ng Ích, Bàn Gi n, Liên Hoà, T Du, Li n Sơn, Thái Hoà, B c Bình, H p Lý, Quang Sơn, Ng c M , Xuân Hoà, B ch Lưu, Quang Yên, H i L u, ôn Nhân, Nhân o, Phương Khoan, Lãng Công, ng Qu , Nh o Sơn, Tân L p, Vân Tr c, Như Th y, Yên Th ch, T Yên, c Bác, ng Th nh, Cao Phong, th tr n L p Th ch, th tr n Hoa Sơn và th tr n Tam Sơn. Xã Li n Sơn còn l i 1.035 ha di n tích t nhiên và 6.200 nhân khNu. Xã Thái Hoà còn l i 759,84 ha di n tích t nhiên và 7.083 nhân khNu. Phư ng Xuân Hòa còn l i 423,9 ha di n tích t nhiên và 21.396 nhân khNu. Th xã Phúc Yên có 12.029,55 ha di n tích t nhiên và 104.092 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Xuân Hoà, ng Xuân, Trưng Tr c,
  3. Trưng Nh , Hùng Vương, Phúc Th ng và các xã: Cao Minh, Nam Viêm, Ti n Châu, Ng c Thanh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - UB Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Vĩnh Phúc; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản