Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2002/ NĐ- CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về Chính sách đối với lao động dô dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

386
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1. Phạm vi áp dụng Nghị định này là các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các biện pháp cơ cấu lại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,bao gồm: 1. Doanh nghiệp giữ 100% vốn nhà nước 2. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 3. Doanh nghiệp nhà nươc chuyển thành Công ty cổ phần; Công tu cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước có thời gian hoạt động không quá 12 tháng kể từ ngày được chứng nhận đăng ký .......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/2002/ NĐ- CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về Chính sách đối với lao động dô dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 41/2002/N§-CP ngμy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 VÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d− do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngμy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Bé LuËt Lao ®éng ngμy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi, NghÞ ®Þnh: Ch−¬ng I ph¹m vi, §èi t−îng ¸p dông §iÒu 1. Ph¹m vi ¸p dông NghÞ ®Þnh nμy lμ c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i ®−îc c¬ quan nhμ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, bao gåm: 1. Doanh nghiÖp gi÷ 100% vèn Nhμ n−íc. 2. Doanh nghiÖp nhμ n−íc chuyÓn thμnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thμnh viªn. 3. Doanh nghiÖp nhμ n−íc chuyÓn thμnh C«ng ty cæ phÇn; C«ng ty cæ phÇn ®−îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp nhμ n−íc cã thêi gian ho¹t ®éng kh«ng qu¸ 12 th¸ng kÓ tõ ngμy ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh theo LuËt Doanh nghiÖp. 4. Doanh nghiÖp nhμ n−íc thùc hiÖn s¸p nhËp, hîp nhÊt. 5. Doanh nghiÖp nhμ n−íc thùc hiÖn giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª. 6. Doanh nghiÖp nhμ n−íc bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông NghÞ ®Þnh nμy lμ ng−êi lao ®éng ®ang thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc cã thêi h¹n tõ 01 ®Õn 03 n¨m, gåm: 1. Ng−êi lao ®éng d«i d− trong c¸c doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vμ 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nμy ®· ®−îc tuyÓn dông tr−íc ngμy 21 th¸ng 4 n¨m 1998 (thêi ®iÓm thùc hiÖn ChØ thÞ sè 20/1998/CT-TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp vμ ®æi míi doanh nghiÖp nhμ n−íc), gåm:
  2. 2 a) Ng−êi lao ®éng ®ang lμm viÖc, khi s¾p xÕp l¹i, doanh nghiÖp ®· t×m mäi biÖn ph¸p t¹o viÖc lμm, nh−ng vÉn kh«ng bè trÝ ®−îc viÖc lμm; b) Ng−êi lao ®éng cã tªn trong danh s¸ch th−êng xuyªn cña doanh nghiÖp nh−ng kh«ng cã viÖc lμm, t¹i thêi ®iÓm s¾p xÕp l¹i, doanh nghiÖp vÉn kh«ng bè trÝ ®−îc viÖc lμm. 2. Ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Ch−¬ng II ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d− §iÒu 3. Ng−êi lao ®éng d«i d− ®ang thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n: 1. §ñ 55 tuæi ®Õn d−íi 60 tuæi ®èi víi nam, ®ñ 50 tuæi ®Õn d−íi 55 tuæi ®èi víi n÷, cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®ñ 20 n¨m trë lªn: a) §−îc nghØ h−u, nh−ng kh«ng trõ phÇn tr¨m l−¬ng h−u do nghØ h−u tr−íc tuæi. b) §−îc h−ëng thªm hai kho¶n trî cÊp sau: - Trî cÊp 03 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng cho mçi n¨m (12 th¸ng) nghØ h−u tr−íc tuæi; - Trî cÊp 05 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng cho 20 n¨m ®Çu c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi. Tõ n¨m thø 21 trë ®i, cø mçi n¨m c«ng t¸c cã ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®−îc trî cÊp thªm 1/2 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng. 2. §ñ tuæi nghØ h−u theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng nh−ng cßn thiÕu thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi tèi ®a 01 n¨m, th× ®−îc Nhμ n−íc ®ãng mét lÇn sè tiÒn b¶o hiÓm x· héi cho nh÷ng th¸ng cßn thiÕu víi møc 15% tiÒn l−¬ng th¸ng ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é h−u trÝ hμng th¸ng. 3. C¸c ®èi t−îng cßn l¹i th× thùc hiÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng vμ ®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é nh− sau: a) Trî cÊp mÊt viÖc lμm ®−îc tÝnh theo sè n¨m thùc tÕ lμm viÖc trong khu vùc nhμ n−íc, cø mçi n¨m ®−îc trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng nh−ng thÊp nhÊt còng b»ng hai th¸ng tiÒn l−¬ng, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng; b) §−îc hç trî thªm hai kho¶n sau: - Trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng cho mçi n¨m thùc tÕ lμm viÖc trong khu vùc nhμ n−íc; - Trî cÊp mét lÇn víi møc 5 triÖu ®ång. c) §−îc h−ëng 06 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng ®Ó ®i t×m viÖc lμm. Tr−êng hîp ng−êi lao ®éng cã nguyÖn väng häc nghÒ th× ngoμi kho¶n tiÒn ®−îc h−ëng ®i t×m viÖc lμm nãi trªn cßn ®−îc ®μo t¹o tèi ®a 06 th¸ng t¹i c¸c c¬ së
  3. 3 d¹y nghÒ do Nhμ n−íc quy ®Þnh. Nhμ n−íc cÊp kinh phÝ cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ nμy ®Ó ®μo t¹o lao ®éng d«i d−. d) Ng−êi lao ®éng cßn thiÕu tèi ®a 05 n¨m tuæi nghØ h−u theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng vμ cã ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mμ ch−a nhËn trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, ngoμi viÖc ®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vμ b kho¶n nμy cßn ®−îc tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi víi møc 15% tiÒn l−¬ng th¸ng tr−íc khi nghØ viÖc cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi t¹i n¬i c− tró cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ h−u ®Ó h−ëng chÕ ®é h−u trÝ vμ tö tuÊt. Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi nãi trªn th× ®−îc b¶o l−u thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi hoÆc h−ëng trî cÊp mét lÇn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. §iÒu 4. Ng−êi lao ®éng d«i d− ®ang thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ 01 ®Õn 03 n¨m th× chÊm døt hîp ®ång lao ®éng vμ ®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é sau: 1. Trî cÊp mÊt viÖc lμm ®−îc tÝnh theo sè n¨m thùc tÕ lμm viÖc trong khu vùc nhμ n−íc, cø mçi n¨m ®−îc trî cÊp 01 th¸ng tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng. 2. Trî cÊp 70% tiÒn l−¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp l−¬ng ®ang h−ëng cho nh÷ng th¸ng cßn l¹i ch−a thùc hiÖn hÕt hîp ®ång lao ®éng ®· giao kÕt, nh−ng tèi ®a còng kh«ng qu¸ 12 th¸ng. 3. Ng−êi lao ®éng cßn thiÕu tèi ®a 05 n¨m tuæi nghØ h−u theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng vμ cã ®ñ 15 n¨m ®ãng b¶o hiÓm x· héi trë lªn mμ ch−a nhËn trî cÊp b¶o hiÓm x· héi mét lÇn, ngoμi viÖc ®−îc h−ëng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vμ 2 §iÒu nμy cßn ®−îc tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi víi møc 15% tiÒn l−¬ng th¸ng tr−íc khi nghØ viÖc cho c¬ quan b¶o hiÓm x· héi t¹i n¬i c− tró cho ®Õn khi ®ñ tuæi nghØ h−u ®Ó h−ëng chÕ ®é h−u trÝ vμ tö tuÊt. Tr−êng hîp ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi nãi trªn th× ®−îc b¶o l−u thêi gian ®ãng b¶o hiÓm x· héi vμ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi hoÆc h−ëng trî cÊp mét lÇn theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. §iÒu 5. Ng−êi lao ®éng ®· nhËn trî cÊp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nμy nÕu ®−îc t¸i tuyÓn dông lμm viÖc ë doanh nghiÖp ®· cho th«i viÖc, hoÆc ë doanh nghiÖp nhμ n−íc kh¸c th× ph¶i hoμn tr¶ l¹i sè tiÒn trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nμy. Doanh nghiÖp tuyÓn dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm thu håi sè tiÒn nªu trªn tõ ng−êi lao ®éng vμ nép toμn bé vμo Quü hç trî lao ®éng d«i d− do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc thμnh lËp theo §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nμy. §iÒu 6. Ngoμi c¸c chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 vμ §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nμy, ng−êi lao ®éng d«i d− ®−îc t¹o ®iÒu kiÖn vay vèn tõ Quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lμm ®Ó tù t¹o viÖc lμm vμ ®−îc giíi thiÖu t×m viÖc lμm míi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  4. 4 Ch−¬ng III Nguån kinh phÝ gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d− §iÒu 7. Quü hç trî lao ®éng d«i d− do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc 1. Thμnh lËp Quü hç trî lao ®éng d«i d− do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhμ n−íc (sau ®©y gäi lμ Quü hç trî lao ®éng d«i d−) ®Ó hç trî ng−êi lao ®éng khi bÞ mÊt viÖc lμm hoÆc nghØ h−u sím do doanh nghiÖp nhμ n−íc thùc hiÖn c¬ cÊu l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy. 2. Quü hç trî lao ®éng d«i d− chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp kinh phÝ cho c¸c doanh nghiÖp; c¬ quan b¶o hiÓm x· héi; c¬ së d¹y nghÒ cho lao ®éng d«i d− vμ c¸c tæ chøc ®−îc thμnh lËp ®Ó gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d− trong c¸c doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. 3. Quü hç trî lao ®éng d«i d− do Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh qu¶n lý vμ ®iÒu hμnh. 4. Nguån cña Quü hç trî lao ®éng d«i d− bao gåm: a) Ng©n s¸ch nhμ n−íc; b) ViÖn trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; c) C¸c nguån kh¸c. §iÒu 8. Tr¸ch nhiÖm chi tr¶ c¸c chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng 1. Doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lμm theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 3; kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nμy. Nh÷ng doanh nghiÖp thËt sù khã kh¨n vÒ tμi chÝnh, sau khi ®· sö dông hÕt quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm (nÕu cã) mμ vÉn kh«ng ®ñ nguån ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é mÊt viÖc cho ng−êi lao ®éng d«i d− th× ®−îc hç trî tõ Quü hç trî lao ®éng d«i d−. 2. Ng−êi lao ®éng tù ®ãng tiÕp b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 3 §iÒu 3 vμ kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nμy. 3. Quü b¶o hiÓm x· héi chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña Bé LuËt Lao ®éng. 4. Quü hç trî lao ®éng d«i d− chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 vμ ®iÓm b, ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu 3; kho¶n 2 §iÒu 4 vμ kinh phÝ ®ãng b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nμy. §èi víi doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, Quü hç trî lao ®éng d«i d− cÊp kinh phÝ ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ng−êi lao ®éng d«i d− thuéc tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nμy. Ch−¬ng IV Tæ chøc thùc hiÖn
  5. 5 §iÒu 9. Tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp 1. X©y dùng ph−¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng, x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt theo yªu cÇu s¶n xuÊt - kinh doanh, x¸c ®Þnh sè lao ®éng d«i d− vμ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng−êi lao ®éng. 2. Phèi hîp víi tæ chøc c«ng ®oμn t¹i doanh nghiÖp tuyªn truyÒn, phæ biÕn chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng vμ Nhμ n−íc, thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ trong doanh nghiÖp; c«ng khai ph−¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng vμ danh s¸ch lao ®éng thuéc diÖn d«i d−. 3. Gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy; thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp cho ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 4. Ban hμnh quy chÕ tuyÓn dông lao ®éng vμ cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng d«i d− do doanh nghiÖp tuyÓn dông kh«ng thuéc ®èi t−îng ¸p dông cña NghÞ ®Þnh nμy b»ng nguån kinh phÝ cña doanh nghiÖp. §iÒu 10. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc 1. Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi: - H−íng dÉn vμ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi lao ®éng d«i d− theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy; - Tham gia víi c¸c c¬ quan liªn quan vÒ s¾p xÕp lao ®éng trong ph−¬ng ¸n ®æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; - Quy ®Þnh c¸c c¬ së d¹y nghÒ tiÕp nhËn ®μo t¹o lao ®éng d«i d−; - §Þnh kú tæng hîp vμ b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nμy. 2. Bé Tμi chÝnh: - Ban hμnh quy chÕ qu¶n lý vμ sö dông Quü hç trî lao ®éng d«i d−. ViÖc sö dông Quü ph¶i chÆt chÏ, tr¸nh bÞ lîi dông; quy ®Þnh cô thÓ, rμnh m¹ch néi dung hå s¬, tiªu chuÈn cÇn cã ®Ó ®−îc h−ëng trî cÊp vμ ph¶i c«ng khai, d©n chñ. - LËp kÕ ho¹ch nguån vèn vμ tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån vèn cho Quü hç trî lao ®éng d«i d−; - Theo dâi, kiÓm tra viÖc chi tr¶ trî cÊp vμ viÖc quyÕt to¸n kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp cho lao ®éng d«i d−; - §Þnh kú tæng hîp vμ b¸o c¸o Thñ t−íng ChÝnh phñ viÖc qu¶n lý vμ sö dông Quü hç trî lao ®éng d«i d−. 3. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam: - H−íng dÉn viÖc thu b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy; - Gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng−êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nμy vμ h−íng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. 4. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty 91:
  6. 6 - ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý x©y dùng ph−¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng vμ thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi lao ®éng d«i d−; - Phª duyÖt ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt lao ®éng d«i d− theo nguyªn t¾c 1 lÇn ®Ó thùc hiÖn ®èi víi tõng doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nμy. - Thμnh lËp tæ chøc ®Ó gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d− ë doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n; - §Þnh kú b¸o c¸o ChÝnh phñ qua Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi t×nh h×nh gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d−. §iÒu 11. §Ò nghÞ Tæng Liªn ®oμn Lao ®éng ViÖt Nam 1. Tham gia víi c¸c c¬ quan nhμ n−íc h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d−. 2. ChØ ®¹o C«ng ®oμn c¸c cÊp phèi hîp víi Thñ tr−ëng ®¬n vÞ tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch cho ng−êi lao ®éng hiÓu râ chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é ®èi víi lao ®éng d«i d− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng. §iÒu 12. NghÞ ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ký ban hμnh ®Õn hÕt ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2005. §iÒu 13. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2