Nghị định số 46/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
89
lượt xem
4
download

Nghị định số 46/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 46/2001/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành 1 lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 46/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2001/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2001 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N HÒA THÀNH M R NG THN XÃ TÂY NINH, THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ TÂY NINH VÀ THÀNH 1 L P XÃ TH NH B C THU C HUY N TÂN BIÊN, T NH TÂY NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c -Cán b Chính ph ; NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Hòa Thành m r ng th xã Tây Ninh, thành l p phư ng thu c th xã Tây Ninh và thành l p xã thu c huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính m r ng th xã Tây Ninh trên cơ s sáp nh p vào th xã Tây Ninh toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã: Tân Bình, Ninh Sơn, Ninh Th nh, Th nh Tân, Hi p Ninh và 139 ha di n tích t nhiên v i 7.815 nhân khNu c a xã Hi p Tây thu c huy n Hòa Thành. 2. Thành l p các phư ng thu c th xã Tây Ninh như sau: a) Thành l p phư ng IV thu c th xã Tây Ninh trên cơ s 139 ha di n tích t nhiên và 7.815 nhân khNu c a xã Hi p Tân (ph n i u ch nh vào th xã); 49 ha di n tích t nhiên và 3.408 nhân khNu c a xã Hi p Ninh. Phư ng IV có 188 ha di n tích t nhiên và 11.223 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng IV: ông giáp huy n Hoà Thành; Tây giáp phư ng III; Nam giáp huy n Hoà Thành; B c giáp phư ng Hi p Ninh. b) Thành l p phư ng Hi p Ninh thu c th xã Tây Ninh trên cơ s 331 ha di n tích t nhiên và 17.728 nhân khNu còn l i c a xã Hi p Ninh. a gi i hành chính phư ng Hi p Ninh: ông giáp xã Ninh Th nh; Tây giáp phư ng III và phư ng I; Nam giáp phư ng IV và huy n Hòa Thành; B c giáp xã Ninh Sơn và Ninh Th nh.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính huy n Hòa Thành m r ng th xã Tây Ninh và thành l p các phư ng thu c th xã: Th xã Tây Ninh có 13.965 ha di n tích t nhiên và 112.893 nhân khNu, g m 10 ơn v hành chính tr c thu c: phư ng I, phư ng II, phư ng III, phư ng IV, phư ng Hi p Ninh và các xã: Bình Minh, Tân Bình, Ninh Th nh, Ninh Sơn và Th nh Tân. a gi i hành chính th xã Tây Ninh sau khi m r ng: ông giáp huy n Dương Minh Châu; Tây giáp huy n Châu Thành; Nam giáp huy n Hòa Thành; B c giáp huy n Tân Biên và huy n Tân Châu. Huy n Hòa Thành còn l i 8.816 ha di n tích t nhiên và 129.040 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Long Thành Nam, Long Thành Trung, Long Thành B c, Trư ng Tây, Trư ng ông, Trư ng Hòa, Hi p Tân và th tr n Hoà Thành. Xã Hi p Tân thu c huy n Hòa Thành còn l i 485 ha di n tích t nhiên và 8.635 nhân khNu. 3. Thành l p xã Th nh B c thu c huy n Tân Biên trên cơ s 9.164 ha di n tích t nhiên và 2.960 nhân khNu c a xã Th nh Bình. a gi i hành chính xã Th nh B c: ông giáp huy n Tân Châu; Tây giáp xã Th nh Tây; Nam giáp xã Th nh Bình; B c giáp xã Tân L p. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Th nh B c, xã Th nh Bình còn l i 11.500 ha di n tích t nhiên và 8.404 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản