Nghị định số 6-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Nghị định số 6-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 6-HĐBT về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng Tổng cục dầu khí thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 6-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1985 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 6-HĐBT NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY TỔ CHỨC GIÚP VIỆC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DẦU KHÍ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 về tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí, NGHỊ ĐỊNH : Điều 1.- Bộ máy giúp việc Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực công tác gồm có: 1. Văn phòng, 2. Vụ kế hoạch, 3. Vụ khoa học và kỹ thuật, 4. Vụ tài chính kế toán, 5. Vụ lao động tiền lương, 6. Vụ tổ chức cán bộ, 7. Vụ xây dựng cơ bản, 8. Vụ hợp tác quốc tế, 9. Ban thanh tra, 10. Vụ địa chất, địa vật lý dầu khí, 11. Vụ khoan và khai thác dầu khí,
  2. 12. Vụ cơ điện và thiết bị dầu khí, Điều 2.- Mỗi vụ, ban do một trưởng, trưởng ban phụ trách; giúp việc Vụ trưởng, Trưởng ban có một số Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban. Vụ, ban nói chung không tổ chức phòng. Điều 3.- Chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của từng vụ, ban do Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí quy định. Biên chế của các tổ chức nói trên do Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí quy định trong tổng số biên chế được Nhà nước giao. Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu khí và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản