Nghị định số 70/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Nghị định số 70/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 70/1998/NĐ-CP về việc thành lập các phường và xã thuộc thành phố Quy Nhơn và huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 70/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/1998/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 70/1998/N -CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG VÀ XÃ THU C THÀNH PH QUY NHƠN VÀ HUY N HOÀI ÂN, T NH BÌNH NNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p các phư ng và xã thu c thành ph Quy Nhơn và huy n Hoài Ân, t nh Bình nh như sau: 1. Thành l p phư ng Lý Thư ng Ki t thu c thành ph Quy Nhơn trên cơ s i u ch nh 22 ha di n tích t nhiên và 334 nhân khNu c a phư ng Ngô Mây; 21 ha di n tích t nhiên và 6.373 nhân khNu c a phư ng Lê H ng Phong; 21,3 ha di n tích t nhiên và 1.181 nhân khNu c a phư ng Tr n Phú; Phư ng Lý Thư ng Ki t có 64,3 ha di n tích t nhiên và 7.888 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Lý Thư ng Ki t: ông giáp phư ng Tr n Phú; Tây giáp phư ng Ngô Mây; Nam giáp Bi n ông; B c giáp phư ng Lê H ng Phong. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: a. Phư ng Ngô Mây có 145,5 ha di n tích t nhiên và 17.466 nhân khNu; b. Phư ng Lê H ng Phong có 107 ha di n tích t nhiên và 16.299 nhân khNu; c. Phư ng Tr n Phú có 68,7 ha di n tích t nhiên và 18.780 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Th N i thu c thành ph Quy Nhơn trên cơ s i u ch nh 172,6 ha di n tích t nhiên và 5.979 nhân khNu c a phư ng ng a; 14,3 ha di n tích t nhiên và 4.121 nhân khNu c a phư ng Tr n Hưng o. Phư ng Th N i có 186,9 ha di n tích t nhiên và 10.100 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng Th N i: ông giáp phư ng H i C ng; Tây giáp phư ng Lê H ng Phong; Nam giáp phư ng Tr n Hưng o và phư ng Lê H ng Phong; B c giáp phư ng ng a. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: a. Phư ng ng a có 631,4 ha di n tích t nhiên và 14.372 nhân khNu. b. Phư ng Tr n Hưng o có 48,2 ha di n tích t nhiên và 16.012 nhân khNu. 3. Thành l p xã Ân Tư ng ông và xã Ân Tư ng Tây thu c huy n Hoài Ân trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Ân Tư ng. a. Xã Ân Tư ng ông có 6.006 ha di n tích t nhiên và 5.127 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ân Tư ng ông: ông giáp xã M L c và xã M Trinh, huy n Phù M ; Tây giáp xã Ân Tư ng Tây; Nam giáp xã M Hoà, huy n Phù M ; B c giáp xã Ân Phong. b. Xã Ân Tư ng Tây có 5.314 ha di n tích t nhiên và 7.196 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ân Tư ng Tây: ông giáp xã Ân Tư ng ông, Tây giáp xã Ân Nghĩa; Nam giáp xã Cát Sơn, huy n Phù Cát; B c giáp xã Ân H u. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình nh, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản