Nghị định số 79/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
4
download

Nghị định số 79/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 79/1998/NĐ-CP về việc sửa đổi tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 79/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1998 NGHN ĐNNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/1998/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT, NHẬP CẢN H TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT N AM BAN HÀN H KÈM THEO N GHN ĐNN H SỐ 17/CP N GÀY 06 THÁN G 02 N ĂM 1995 CỦA CHÍN H PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1994; Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 24 tháng 02 năm 1990; Theo đề nghị của Tổng cục Hải quan, NGHN ĐNNH: Điều 1. Sửa đổi hàng số 5 của bản Tiêu chuNn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khNu Việt N am ban hành kèm theo N ghị định số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 của Chính phủ như sau : ''Các vật phNm khác ngoài tiêu chuNn hành lý đã ghi ở các hàng số 1, 2, 3, 4 nêu trên (không phải là hàng cấm) khi xuất, nhập cảnh có hộ chiếu được mang theo với tổng trị giá miễn thuế không quá 300 USD, áp dụng đối với công dân Việt N am, người Việt N am định cư ở nước ngoài và người nước ngoài''. Điều 2. N ghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác tại N ghị định số 17/CP ngày 06 tháng 02 năm 1995 vẫn có giá trị thi hành. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức việc thi hành N ghị định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản