Nghị định số 90-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
6
download

Nghị định số 90-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 90-CP về việc quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 90-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90-CP Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 1993 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 90-CP NGÀY 24-11-1993 QUI Đ NH CƠ C U KHUNG C A H TH NG GIÁO D C QU C DÂN, H TH NG VĂN B NG, CH NG CH V GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Đ th c hi n th ng nh t cơ c u khung và h th ng giáo d c qu c dân, h th ng văn b ng, ch ng ch v giáo d c và đào t o; Xét đ ngh c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o, NGH Đ NH : Đi u 1. - Cơ c u khung c a h th ng giáo d c qu c dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam bao g m: - Giáo d c m m non: Nhà tr , m u giáo; - Giáo d c ph thông: Ti u h c, trung h c cơ s , trung h c chuyên ban; - Giáo d c chuyên nghi p: Trung h c chuyên nghi p, trung h c ngh , đào t o ngh ; - Giáo d c đ i h c: Cao đ ng, đ i h c, sau đ i h c; - Giáo d c thư ng xuyên. Đi u 2. - H th ng trư ng l p c a n n giáo d c qu c dân bao g m các lo i hình sau đây: - Các lo i hình trư ng l p công l p, bán công, dân l p và tư th c; - Nh ng lo i hình trư ng, l p dành cho nh ng đ i tư ng ph bi n, dành cho h c sinh có tài năng, năng khi u, và nh ng lo i hình trư ng l p dành cho nh ng đ i tư ng đ c bi t như tr có khuy t t t, ch m đi h c ho c b h c v.v...
  2. Ho t đ ng giáo d c, đào t o đư c th c hi n theo nhi u phương th c: dài h n, ng n h n; t p trung, không t p trung, đào t o, b i dư ng; chính qui, không chính qui; t h c, t xa v.v... Đi u 3. - Th i gian khung c a các c p b c giáo d c - đào t o, đ tu i chu n tương ng đ vào các c p b c đó theo hình th c t p trung, chính qui và văn b ng t t nghi p đư c qui đ nh theo b ng sau đây: Đ c đi m Th i Tu i Đi u ki n h c l c Văn b ng gian chu n B c, c p giáo d c đ đư c vào h c t t nghi p khung vào l p c a đ u l p đ u ho c quá trình ho c năm đ u năm giáo d c đ u đào t o theo hình th c t p trung chính quy 1 2 3 4 5 I. B c giáo d c m n 3 năm 3-4 Có b ng ti u h c B ng ti u h c non tháng 3 năm Có b ng trung h c B ng trung h c cơ s - Nhà tr 3 tu i có s 5 năm B ng tú tài - M u giáo 6 tu i Có b ng trung h c 4 năm cơ s Ch ng ch ngh II. B c giáo d c ph 11 tu i thông 3 năm Có b ng trung h c B ng ngh 15 tu i cơ s - Ti u h c Dư i 1 B ng trung h c ch. năm 13-14 Có b ng trung h c nghi p - Trung h c cơ s cơ s 1-2 năm tu i B ng trung h c ngh - Trung h c chuyên Có b ng tú tài ho c nghi p 3-4 năm 15 tu i B ng cao đ ng
  3. III. B c giáo d c 3-4 năm 15 tu i trung h c chuyên Hoàn thành giai đo n chuyên nghi p nghi p 1: 3 năm 15 tu i - Đào t o ngh sau ho c trung h c Ch ng ch đ.h c đ i ti u h c 4-6 năm 18 tu i ngh cương. - Đào t o ngh sau 2 năm 18 tu i Có b ng tú tài ho c Hoàn thành giai đo n trung 2 ho c 4 ho c 2 trung h c chuyên h c cơ s năm nghi p t t nghi p toàn khóa đ i h c. - Trung h c chuyên ho c trung h c nghi p ngh B ng c nhân. - Trung h c ngh Có b ng c nhân B ng cao h c ho c b ng IV. B c giáo d c đ i Có b ng c nhân h c th c sĩ Có b ng cao h c - Cao Đ ng B ng ti n sĩ -Đ ih c - Cao h c - Đào t o ti n sĩ SƠ Đ CƠ C U KHUNG C A H TH NG GIÁO D C QU C DÂN 4. Giáo d c đ i h c Sau đ i h c 18 T 2. Giáo d c ph 3. Giáo d c chuyên nghi p thông 18 T 15 T 15 T
  4. 11 T 11 T 6 tu i Đào t o ti n sĩ Cao h c Giai đo n II Đ i h c (4-6 năm) Giai đo n I Cao đ ng (3 năm) Trung h c chuyên ban (3 năm) Trung h c h c ngh (3-4 năm) Trung h c
  5. chuyên nghi p (3-4 năm) Đào t o ngh (1-2 năm) Trung h c cơ s (4 năm) Ti u h c (5 năm) Nhà tr (3 năm) M u giáo (3 năm) Đào t o ngh (
  6. 3 tu i 3-4 tháng Đ i v i nh ng trư ng h p đ c bi t, có nh ng qui đ nh thích h p v đ tu i và th i gian giáo d c - đào t o. B Giáo d c và Đào t o có th v n d ng th i gian khung nêu trên đ qui đ nh linh ho t v th i gian đào t o trên cơ s b o đ m cho ngư i h c ph i hoàn thành đ y đ chương trình t i thi u c a t ng c p h c, b c h c. Đi u 4. - Giáo d c thư ng xuyên đư c th c hi n b ng nhi u hình th c (như không t p trung, không chính qui, t i ch c, b túc, t h c, t xa...) nh m t o đi u ki n thu n l i cho m i công dân m i trình đ có th h c t p thư ng xuyên, phù h p v i hoàn c nh c th c a t ng ngư i, đáp ng nh ng yêu c u phát tri n kinh t và xã h i, khoa h c và công ngh , văn h c và ngh thu t. Khi đ t đ y đ nh ng yêu c u v m t văn b ng ho c ch ng ch quy đ nh t i Đi u 3, thì ngư i h c đư c c p văn b ng ho c ch ng ch đó. Đi u 5. - Văn b ng và ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân đ u do Nhà nư c th ng nh t qu n lý. Th trư ng c a nh ng cơ quan giáo d c đư c Nhà nư c cho phép t ch c các kỳ thi tương ng v i nh ng văn b ng, ch ng ch quy đ nh t i Đi u 3, thì đư c quy n c p nh ng văn b ng và ch ng ch đó. Các văn b ng và ch ng ch có giá tr ghi nh n trình đ đã đư c đào t o đ s d ng trong vi c ti p t c h c lên, xin d tuy n tìm vi c làm, xin hành ngh đ c l p. Đ i v i m t s ngành ngh , văn b ng, ch ng ch c n đư c coi như m t trong nh ng đi u t i thi u đ đư c phép hành ngh . Đi u 6. - Ngh đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng qui đ nh trư c đây trái v i ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 7. - B trư ng B Giáo d c và Đào t o có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh đ nh này, hư ng d n vi c chuy n t h th ng hi n nay sang h th ng m i này. B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản