nghị định thư về Hội nhập ngành y tế ASEAN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
83
lượt xem
8
download

nghị định thư về Hội nhập ngành y tế ASEAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: nghị định thư về Hội nhập ngành y tế ASEAN

  1. PH L C I L TRÌNH H I NH P NGÀNH Y T I. M C TIÊU Các m c tiêu c a sáng ki n này là nh m: − Tăng cư ng h i nh p khu v c thông qua các bi n pháp t do hoá và t o đi u ki n thu n l i trong lĩnh v c thương m i hàng hoá, d ch v và đ u tư; và − Thúc đ y s tham gia c a khu v c tư nhân. II. CÁC BIÊN PHÁP Các sáng ki n trong ph m vi các đ xu t trong Tuyên b Bali II cũng như các sáng ki n t phía các đ i di n khu v c công và tư nhân t t t c các nư c ASEAN. Vi c th c hi n đ y đ các đ xu t này có t m quan tr ng đ i v i ASEAN trong vi c đ t đư c m c đích c a mình trong vi c h i nh p ngành y t vào năm 2010. Tuy nhiên, các đ xu t này cũng không h n là đã đ y đ hoàn toàn, và các nư c ASEAN c n ti p t c áp d ng các bi n pháp c n thi t khác khi và n u thích h p. L trình này bao g m các v n đ c th đ i v i ngành Y t , cũng như các v n đ chung liên quan đ n t t c các ngành. III. PH M VI Ph m vi các s n ph m c a ngành y t đư c nêu trong Ph l c 1. TT BI N PHÁP CƠ QU CÁC V N Đ CHUNG I Lo i b Thu quan Lo i b thu quan CEPT/AFTA đ i v i các s n ph m đư c xác đ nh y ban Đ CEP II Các Bi n pháp Phi Thu quan (NTMs)
  2. TT BI N PHÁP CƠ QU 2 Thi t l p Cơ s d li u NTMs c a ASEAN nh m đ m b o tính minh b ch[1] 3 Xây d ng các tiêu th c rõ ràng đ xác đ nh các bi n pháp đư c phân lo i là rào c n thương m i 4 Xây d ng chương trình công tác rõ ràng và có th i h n đ r b các hàng rào thương m i 5 Thông qua Hi p đ nh WTO v th t c c p phép nh p kh u và xây d ng hư ng d n áp d ng phù h p v i ASEAN III Quy t c Xu t x 6 C i ti n Quy t c xu t x CEPT, thông qua vi c: Nhóm Đ xu t x - làm cho Quy t c minh b ch hơn, d d đoán và chu n hoá, tham kh o các th c ti n t t nhât c a các Tho thu n Thương m i Khu v c khác, bao g m quy t c xu t x c a WTO, và - áp d ng chuy n đ i cơ b n như m t tiêu chí thay th trong xác đ nh xu t x IV Th t c H i quan 7 M r ng di n áp d ng Bi u thu quan hài hoà ASEAN (AHTN) v i thương m i ngoài Nhóm C ASEAN V nđ 8 Xây d ng m t m u khai h i quan đơn gi n, c i ti n và hài hoà 9 Đ m b o th c hi n đ y đ H th ng Lu ng xanh, hay h th ng tương t , cho các s n ph m CEPT, t i các c a kh u c a t t c các Qu c gia thành viên 10 Xây d ng các hư ng d n áp d ng, m t cách phù h p, cho các Qu c gia thành viên chưa phai là thành viên WTO nh m th c hi n các nghĩa v c a Hi p đ nh WTO v đ nh giá h i quan. 11 Các cơ quan h i quan ASEAN thông qua cam k t khách hàng (hi n chương ph c v khách hàng) 12 Xây d ng cơ ch M t c a, bao g m vi c x lý đi n t các ch ng t thương m i c p Nhóm Đ
  3. TT BI N PHÁP CƠ QU qu c gia và khu v c v C V Tiêu chu n và H p chu n 13 Đ y nhanh vi c th c hi n/ xây d ng các Tho thu n Th a nh n L n nhau (MRAs), khi y ban T thích h p Tiêu ch 14 Khuy n khích các cơ quan qu n lý công nh n các báo cáo th nghi m c a các phòng thí nghi m đư c công nh n b i các cơ quan ki m đ nh trong ASEAN là các bên ký k t các MRAs v H p tác Công nh n Năng l c Thí nghi m Qu c t (ILAC) và H p tác Công nh n Năng l c Thí nghi m Châu Á-Thái Bình Dương (APLAC). 15 Đ t ra các m c tiêu và l ch trình c th nh m hài hoà hoá các tiêu chu n trong các ngành ưu tiên n u c n thi t, th i h n hoàn thành vào ngày 31/12/2005. V i các lĩnh v c chưa có tiêu chu n qu c t và n u c n thi t cho các ngành, có th hài hoà tiêu chu n c a các qu c gia thành viên. 16 Hài hoà hoá và/ho c xây d ng các quy đ nh k thu t n u c n thi t, đ áp d ng ph m vi qu c gia 17 B o đ m s phù h p v i các quy đ nh c a các Hi p đ nh WTO v Rào c n K thu t đ i v i Thương m i và Áp d ng các Bi n pháp V sinh d ch t . 18 Xem xét kh năng xây d ng chính sách ASEAN v tiêu chu n và s phù h p nh m t o thu n l i hơn n a cho vi c th c hi n m c tiêu C ng đ ng Kinh t ASEAN, b t đ u vào năm 2005. VI D ch v Ti p v n (logistics) 19 Đ y nhanh s phát tri n c a d ch v ti p v n giao thông tích h p trong ASEAN thông qua: H i ngh v Gi - Tăng cư ng t o thu n l i cho v n chuy n hàng hoá t c a-đ n-c a và v n t i qua biên gi i hi u qu thông qua vi c th c hi n nhanh chóng Hi p đ nh khung v Hàng hoá Quá c nh và Hi p đ nh khung v V n t i Đa phương th c; - C i thi n cơ s h t ng và d ch v v n t i đư ng b nh m đ t t i s k t n i và liên k t l n nhau t t hơn v i m ng lư i đư ng bi n và hàng không qu c gia, khu v c và qu c t . - C ng c các d ch v v n t i bi n và d ch v ch hàng đư ng bi n trong n i kh i ASEAN; và - Xây d ng môi trư ng chính sách hi u qu , t o đi u ki n cho s tham gia tích c c hơn c a khu v c tư nhân và/ ho c thúc đ y quan h đ i tác gi a khu v c nhà nư c
  4. TT BI N PHÁP CƠ QU và tư nhân trong vi c phát tri n cơ s h t ng v n t i và cung c p và v n hành các d ch v và phương ti n ti p v n. VII Gia công/T o ngu n t bên ngoài (outsourcing) và B tr Công nghi p 20 Xác đ nh và th c đ y chuyên môn hoá các công đo n s n xu t, nghiên c u và phát tri n Nhóm c (R&D), và các thi t b th nghi m d a trên l i th c nh tranh c a t ng Qu c gia thành viên Công n đóng g 21 Xây d ng hư ng d n nh m khuy n khích các tho thu n gia công/t o ngu n t bên ngoài gi a các Qu c gia thành viên, khi c n thi t VIII H th ng Ưu đãi H i nh p ASEAN 22 C g ng m r ng ph m vi c a H th ng Ưu đãi H i nh p ASEAN (AISP) thông qua vi c b sung các s n ph m thu c các ngành ưu tiên. IX Đ u tư 23 Đ y nhanh vi c m c a các ngành hi n đang n m trong Danh m c Nh y c m (SL) thông U ban Đ qua vi c chuy n nh ng ngành này vào Danh m c Lo i tr T m th i (TEL) thu c Hi p đ nh khung v Khu v c Đ u tư ASEAN (AIA), s d ng công th c ASEAN-X 24 Gi m d n các bi n pháp h n ch đ u tư trong Danh m c SL 25 Hoàn thành vi c lo i b d n các bi n pháp h n ch đ u tư trong Danh m c TEL 26 Xác đ nh chương trình và ho t đ ng xúc ti n đ u tư trong ASEAN 27 Tăng cư ng liên k t các quy trình s n xu t gi a các nư c ASEAN nh m t n d ng các ưu th c nh tranh thông qua vi c: - thi t l p m ng lư i các khu v c m u d ch t do ASEAN nh m t o thu n l i cho các ho t đ ng đ t hàng (t o ngu n) t bên ngoài (outsourcing activities); - cùng th c hi n các bi n pháp thu n l i hoá và xúc ti n đ u tư tr c ti p nư c ngoài hi u qu hơn.
  5. TT BI N PHÁP CƠ QU 28 Xúc ti n và t o thu n l i cho các ho t đ ng đ u tư chung /qua biên gi i trong lĩnh v c ch t o, thông qua: - các ưu đãi đ c bi t c a các nư c CLMV, n u có th , dành cho các ho t đ ng đ u tư t ASEAN; và - các bi n pháp đ c bi t c a các nư c ASEAN-6, n u có th , nh m xúc ti n và t o thu n l i cho vi c phân b l i đ u tư vào các nư c CLMV đ c bi t đ i v i các ho t đ ng s n xu t s d ng nhi u lao đ ng. X Xúc ti n Thương m i và Đ u tư 29 Thư ng xuyên tăng cư ng các n l c xúc ti n thương m i trong và ngoài ASEAN CCI; Phò Công (ASEAN- b /Hi p 30 Thư ng xuyên t ch c các ho t đ ng c a khu v c t nhân nh m th c hi n: CCI; H doanh AS − các bi n pháp thu n l i hoá và xúc ti n chung c a ASEAN hi u qu hơn, t ch c các và phái đoàn mua-bán FDI ASEAN; và − các ho t đ ng xúc ti n h tr các nư c CLMV 31 Tri n khai các bi n pháp t o thu n l i và xúc ti n chung c a ASEAN, và phát tri n các ngu n đ u tư nư c ngoài m i, c th là t các nư c có ti m năng như Trung Qu c, n Đ và Hàn Qu c. XI Th ng kê Thương m i và Đ u tư N i kh i ASEAN 32 Thi t l p m t h th ng hi u qu nh m giám sát thương m i và đ u tư n i kh i ASEAN, Nhóm cô thông qua vi c: Nhóm cô Đ u tư Tr - c p nh t cho Ban Thư ký ASEAN các s li u th ng kê thương m i (hàng hoá và d ch v ) và đ u tư m i nh t - các hi p h i liên quan chu n b các h sơ ngành t ng th , bao g m các thông tin trong đó có năng l c s n xu c và ph m vi kinh doanh. XII Quy n S h u Trí tu 33 M r ng ph m vi h p tác v quy n s h u trí tu trong ASEAN ngoài các v n đ v nhãn Nhóm c hi u thương m i và b ng sáng ch đ b sung h p tác trao đ i thông tin v b n quy n và H p tác th c thi v quy n s h u trí tu . tu XIII Thương m i D ch v 34 Các Qu c gia thành viên s đ y nhanh t do hoá thương m i d ch trư c 2020. M c tiêu này đư c th c hi n b ng cách:
  6. TT BI N PHÁP CƠ QU - đ t ra các m c tiêu và l ch trình t do hoá t ng bư c c th cho các ngành ưu tiên và t ng vòng đàm phán hư ng t i m c tiêu t do hoá hơn n a thương m i d ch v trư c năm 2010; - đ y nhanh vi c xây d ng các Tho thu n Công nh n L n nhau (MRAs); y ban Đ (C - áp d ng công th c ASEAN-X; và - đ y m nh liên doanh và h p tác, bao g m c th trư ng các nư c th ba. XIV Di chuy n c a Thương nhân, Chuyên gia, Nhà chuyên môn, Lao đ ng có tay ngh và Nhân tài 35 Xây d ng m t Hi p đ nh trong ASEAN nh m t o thu n l i cho di chuy n c a thương nhân, Các C bao g m vi c thông qua Th đi l i ASEAN, có tính đ n lu t và quy đ nh c a các Qu c gia Nh p c thành viên C c Lãn giao cá 36 Xây d ng m t Hi p đ nh trong ASEAN nh m t o thu n l i cho vi c di chuy n c a các chuyên gia, nhà chuyên môn, lao đ ng có tay ngh và nhân tài, có tính đ n lu t và quy đ nh c a các Qu c gia thành viên 37 Đ y nhanh vi c hoàn thành các MRAs nh m t o thu n l i cho vi c di chuy n t do c a các chuyên gia, nhà chuyên môn, lao đ ng có tay ngh và nhân tài trong ASEAN, có tính đ n lu t và quy đ nh c a các Qu c gia thành viên XV Thu n l i hoá Di chuy n (Du l ch) trong ASEAN 38 Hài hoà th t c c p th th c cho khách du l ch qu c t 39 Mi n th th c cho các công dân ASEAN đi l i trong ASEAN XVI Phát tri n Ngu n Nhân l c 40 Phát tri n và nâng cao k năng và xây d ng năng l c thông qua các khoá đào t o chung H i ngh và h i th o v La
  7. TT BI N PHÁP CƠ QU CÁC V N Đ C TH XVII Đ u tư 41 Cho phép s h u/tham gia nhi u hơn c a các nư c ASEAN vào các cơ s y t nh t đ nh, C theo các lu t và quy đ nh c a t ng nư c ASEAN, trên cơ s ASEAN-X 42 Thi t l p “trung tâm m t c a” t i m i nư c ASEAN ph trách vi c t o thu n l i cho các ho t đ ng đ u tư, bao g m các d án trong lĩnh v c y t XVIII Tiêu chu n và H p chu n Các S n ph m Dư c 43 Nghiên c u tính kh thi c a m t Tho thu n Th a nh n L n nhau ASEAN (MRA) đ i v i Nhóm cô các s n ph m dư c/thu c. Dư c thu 44 Th c hi n H sơ K thu t Chung ASEAN 45 Hài hoà hoá các tiêu chu n v nhãn hi u đ i v i các s n ph m dư c/thu c 46 Nghiên c u tính kh thi c a vi c áp d ng m t h th ng phân ph i hài hoà hoá đ i các s n ph m dư c/thu c vào các th trư ng ASEAN 47 T o thu n l i cho ti n trình thông qua, có th áp d ng công th c ASEAN-X. Vi c th a nh n ti n trình thông qua có th đư c hi n th c hoá khi các Qu c gia thành viên th c hi n đ y đ ACTD 48 Nghiên c u tính kh thi c a vi c th c hi n m t h th ng song tính linh ho t, n u các qu c gia thành viên t nguy n h p tác v i m t ho c m t s qu c gia thành viên nh m ph i h p trong vi c nâng cao năng l c qu n lý c a các bên và phát tri n ngu n l c 49 Xây d ng m t h th ng c nh báo sau khi đưa ra th trư ng đ i v i các s n ph m dư c/thu c nhái và không an toàn M ph m 50 Đ y nhanh vi c th c hi n Chương trình Qu n lý M ph m Hài hoà ASEAN (AHCRS), và y ban v li t kê t đ ng các s n ph m m ph m thu c
  8. TT BI N PHÁP CƠ QU 51 Thi t l p m t h th ng c nh báo sau khi đưa ra th trư ng đ i v i các s n ph m m ph m nhái và không an toàn Trang Thi t bi Y t 52 Nhóm Công tác Trang Thi t b Y t s xem xét các bi n pháp h i nh p, bao g m các bi n Nhóm C pháp sau: b Yt - Xây d ng m t m u h sơ đăng ký chung đ i v i xét duy t s n ph m trong ASEAN - Nghiên c u tính kh thi c a ti n trình phê duy t tóm g n đ i v i các thi t b y t mà các cơ quan qu n lý c a các nư c tiêu chu n ho c các cơ quan qu n lý khu v c đư c công nh n đã xét duy t - - Nghiên c u tính kh thi c a vi c thông qua m t h th ng phân ph i hài hoà hoá các thi t b y t vào các th trư ng ASEAN d trên m t quy trình xét duy t s n ph m chung - - Thi t l p m t h th ng c nh báo sau khi đưa ra th trư ng đ i v i các trang thi t b y t nhái ho c không an toàn - - T t c các nư c ASEAN s xem xét vi c tham gia vào Nhóm Công tác Hài hoà Châu Á (AHWP) và ho t đ ng cùng v i Nhóm Công tác Hài hoà hoá Toàn c u (GHTF) v các n l c chung hài hoà hoá v k thu t] - 53 Trao đ i, rà soát và phân tích thông tin v khung pháp lý/ cơ ch hi n t i c a các qu c gia Nhóm thành viên bao g m các đ nh nghĩa tiêu chu n , các thu t ng và cơ c h t ng k thu t Thi t b Y t ng nư c thành viên. th n ( - 54 Xác đ nh nh ng lĩnh v c có th hài hoà chung và MRAs 55 Nghiên c u v khung pháp lý/ cơ ch hi n t i c a các qu c gia đư c l a ch n và các hư ng d n k thu t đư c qu c t ch p nh n. 56 Nâng cao cơ s h t ng k thu t bao g m vi c tin tư ng l n nhau trong đánh giá th nghi m và s phù h p. 57 Thành l p m t h th ng c nh báo sau khi đưa s n ph m ra th trư ng đ i v i thu c truy n th ng ho c thi t b y t không an toàn. XIX Xây d ng Năng l c
  9. TT BI N PHÁP CƠ QU 58 Các nư c phát tri n hơn trong ASEAN s cung c p các chương trình đào t o và th c t p Các Hi p đ i v i các cán b ngành y t và chăm sóc s c kho c a các qu c gia ASEAN kém phát liên quan tri n hơn. Hi p h 59 Th c hi n nhi u hơn các chương trình trao đ i và đào t o đ i v i các chuyên gia các lĩnh v c y t và chăm sóc s c kho t các nư c kém phát tri n hơn. Vi c làm này là đ c bi t c n thi t trong các lĩnh v c đang có thi u h t ch y u các nhà chuyên khoa và bác sĩ ngo i khoa có k năng s d ng các trang thi t b y t máy scan MRI và CT 60 Đ y m nh h p tác gi a các nư c ASEAN trong lĩnh v c xây d ng năng l c, ví d trao đ i chuyên gia, phát tri n h t ng qu n lý và ngu n nhân l c, trong ph m vi các ngu n l c s n có. 61 Các qu c gia thành viên s xem xét vi c xây d ng mô hình đ i v i các tiêu chu n k thu t và quy đ nh c a nư c mình sau khi đã phát tri n các quy đ nh và các tiêu chu n k thu t hài hoà hoá trong ASEAN t các quy đ nh và tiêu chu n k thu t khu v c và qu c t đã đư c công nh n. Vi c này s làm gi m chi phí xây d ng các quy đ nh và là m t bư c hư ng t i th c hi n hài hoà hoá các quy đ nh trong ASEAN XX Di chuy n B nh nhân 62 Gi m thi u các quy đ nh v th th c đ i v i vi c đi l i trong n i kh i ASEAN c a các công CC dân ASEAN nh m t o thu n l i cho vi c di chuy n qua biên gi i c a b nh nhân và thân nhân c a b nh nhân Cơ s d li u NTM c a ASEAN ã hoàn thành và d ki n s ư c t i lên trang [1] m ng c a ASEAN nhân d p H i ngh H i ng AFTA l n th 18 2 Th i gian bi u phù h p v i Hi p nh AIA (ASEAN-6 =2010; Vi t Nam = 2013; Campuchia, Laos và Myanmar = 2015)
Đồng bộ tài khoản