Nghị định thư về hội nhập ngành du lịch ASEAN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
105
lượt xem
31
download

Nghị định thư về hội nhập ngành du lịch ASEAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định thư về hội nhập ngành du lịch asean', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư về hội nhập ngành du lịch ASEAN

  1. NGH Đ NH THƯ H I NH P NGÀNH DU L CH ASEAN Chính ph các nư c Bru-nây Đa-ru-xa-lam, Vương qu c Campuchia, C ng hoà In-đô- nê-xia, C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào (sau đây đư c g i là “Lao PDR’), Ma-lay-xia, Liên bang Myanmar, C ng hoà Phi-líp-pin, C ng hoà Sing-ga-po, Vương qu c Thái Lan và C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam, các qu c gia thành viên c a Hi p h i các Nư c Đông Nam Á (sau đây đư c g i chung là “ASEAN” hay “Các qu c gia thành viên” hay g i riêng là “Qu c gia thành viên”); NH C L I Tuyên b Hoà h p ASEAN II (Tuyên b Hoà h p Bali II) đã đư c thông qua t i Bali, Indonesia ngày 7/10/2003, theo đó ASEAN cam k t h i nh p và liên k t kinh t n i b sâu hơn và r ng hơn, v i s tham gia c a khu v c tư nhân, nh m th c hi n m c tiêu C ng đ ng Kinh t ASEAN; MONG MU N r ng C ng đ ng Kinh t ASEAN s đưa ASEAN tr thành m t th trư ng và cơ s s n xu t chung, bi n s đa d ng v n là nét đ c trưng c a khu v c thành nh ng cơ h i và s b tr v kinh doanh nh m làm cho ASEAN tr thành m t m t xích phát tri n năng đ ng và m nh m hơn trong chu i cung c p toàn c u; GHI NH N r ng, như m t bư c đ u tiên hư ng t i vi c hi n th c hoá C ng đ ng Kinh t ASEAN, các nhà Lãnh đ o đã ký Hi p đ nh khung ASEAN v H i nh p các Ngành Ưu tiên vào ngày 30/11/2004 t i Viên Chăn, Lào (sau đây đư c g i là “Hi p đ nh khung”); ĐÃ ti n hành m t vòng các cu c đàm phán ban đ u và hoàn thành l trình h i nh p toàn di n ngành du l ch trong ASEAN, ĐÃ NH T TRÍ NHƯ SAU: Đi u 1: M c tiêu M c tiêu c a Ngh đ nh thư này là đ ra các bi n pháp đư c xác đ nh trong L trình đư c nêu t i Đi u 2, do các qu c gia thành viên th c hi n trên cơ s ưu tiên nh m t o thu n l i cho vi c h i nh p t ng bư c, nhanh chóng và có h th ng ngành du l ch. Đi u 2: Các bi n pháp 1. Các bi n pháp h i nh p s đư c th c hi n g m hai nhóm l n, có tính đ n các tho thu n hi n t i ho c các bi n pháp liên quan đã cam k t trư c đây, c th là: a. Các bi n pháp chung liên quan đ n t t c các ngành ưu tiên; và b. Các bi n pháp c th liên quan tr c ti p đ n ngành du l ch. 2. T t c các nhóm bi n pháp s đư c th c hi n đ ng th i. 3. SEOM có th đàm phán, khi và n u c n thi t, nh m xem xét các bi n pháp h i nh p m i đ i v i ngành này. Đi u 3: Các ph l c 1. L trình c a Ngành Du l ch s làm thành Ph l c c a Ngh đ nh thư này và là m t ph n không tách r i c a Ngh đ nh thư. 2. Các bi n pháp khác v i nh ng bi n pháp đư c nêu ra trong Ph l c có th đư c đưa ra, khi và n u c n thi t, thông qua m t s a đ i theo đo n 2 Đi u 4 c a Ngh đ nh thư này. Đi u 4: Các đi u kho n cu i cùng 1. Các qu c gia thành viên s ti n hành các bi n pháp phù h p nh m th c hi n các nghĩa v đã tho thu n phát sinh t Ngh đ nh thư này. 2. Các đi u kho n c a Ngh đ nh thư này có th đư c s a đ i b ng văn b n đư c t t c các qu c gia thành viên nh t trí. 3. Ngh đ nh thư này s b t đ u có hi u l c vào ngày 31/8/2005. Ngoài th i đi m hi u l c đã xác đ nh, các qu c gia thành viên cam k t s th c hi n các nghĩa v phát sinh trư c ngày có hi u l c c a Ngh đ nh thư này phù h p v i các m c th i gian đư c
  2. nêu ra trong Hi p đ nh khung v H i nh p các Ngành Ưu tiên và L trình H i nh p Ngành Du l ch kèm theo Ngh đ nh thư này. 4. Ngh đ nh thư này s đư c n p lưu chi u cho T ng Thư ký ASEAN, ngư i s g i m t b n sao đư c ch ng th c cho m i qu c gia thành viên. V I S CH NG KI N, nh ng ngư i ký dư i đây, đư c Chính ph các qu c gia y quy n h p pháp, đã ký k t Ngh đ nh thư H i nh p Ngành Du l ch ASEAN. HOÀN THÀNH t i Viên Chăn, Lào ngày 29/11/2004, làm thành m t b n duy nh t b ng ngôn ng Ti ng Anh. PH L C I PH M VI NGÀNH DU LNCH VÀ CÁC DNCH V LIÊN QUAN N DU LNCH Mã s phân lo i các s n ph m ch y u A. D ch v khách s n và nhà hàng (bao 641-643 g m d ch v ăn u ng) B. D ch v ho t đ ng du l ch và văn phòng 7471 du l ch C. D ch v hư ng d n du l ch 7472 D. Các d ch v khác 641 DNCH V KHÁCH S N VÀ NHÀ NGH Cung c p ch ngh cho khách tr Ngo i tr : D ch v ph c v ăn và u ng theo trong nhóm 642 và 643. D ch v cung c p ch tr trong ph n 82 (D ch v b t ng s n). 6411 64110 D ch v thuê khách s n D ch v thuê ho c liên quan n thuê ch ngh do khách s n cung c p. Ch ngh và các d ch v kèm theo, d ch v tr n gói thư ng thư ng ã bao g m trong giá thuê phòng khách, và g m có ph c v phòng, ph c v t i bàn, d ch v thư và d ch v ngư i tr c t ng. Khách s n thư ng luôn có s n nh ng d ch v như , xe, ăn, u ng, d ch v gi i trí, h bơi, phòng ti c, phòng h i ngh , và các ti n nghi cho các bu i mít ting. N u tính trong giá phòng khách s n thì có r t nhi u d ch v kèm theo ây. N u tính riêng thì phân chia theo t ng d ch v cung c p. Thư ng thì các d ch v do khách s n cung c p thì a d ng hơn nh ng d ch v ư c nhà ngh ven ư ng ho c các ch tr khác cung c p. 6412 64120 D ch v nhà ngh ven ư ng có ch ô tô Ch tr và các d ch v kèm theo khác thư ng ư c nhà ngh cung c p, bao g m t t c các d ch v ã tính trong giá thuê phòng. Nhà ngh ven ư ng thư ng t ven các i l , ho c ư ng ph l n, cung c p ch ăn ch y u cho i tư ng ngư i i ô tô. Do v y luôn có ch xe. Các d ch v cung c p thư ng không phong phú, y như khách s n. 6419 Các d ch v nhà ngh khác 64191 D ch v c m tr i ngày ngh cho tr em Ch ngh và các d ch v liên quan ph c v c m tr i ngày ngh cho tr em. Bao g m c nh ng d ch v khác cung c p cho c m tr i liên quan n ch ngh .
  3. 64192 D ch v khu ngh và nhà ngh gia ình D ch v ch ngh và các d ch v kèm theo cung c p cho kỳ ngh c m tr i c a ngư i l n và gia ình, nhà ngh g m t t ng và các nhà ngh tương t cho c gia ình. G m nhi u d ch v khác cung c p cùng ch ngh . 64193 D ch v thuê và c ti n nghi D ch v ch ngh và các d ch v kèm theo phòng tr , nhà ngh , ca bin, các căn h c l p, nhà riêng, ho c các ch ngh tương t . H u h t ch cung c p ch ngh , nhưng m t s có th cung c p thêm d ch v ph c v th c phNm. Ngo i tr : Các d ch v nhà ngh và khách s n phân nh theo th t trong các ti u m c 64110 và 64120. 64194 D ch v ch trú trên núi và ký túc xá thanh niên D ch v ch ngh và các d ch v liên quan do nhà t p th , khu chung cư, ký túc xá thanh niên, ch trú trên núi, và các ch ngh tương t . Nh ng d ch v này khác v i d ch v tr n gói c a khách s n, cung c p ít d ch v hơn và ch do ngư i dân cung c p, và nh ng d ch v này u ph i tr ti n. 64195 D ch v a i m c m tr i và nhà ngh lưu ng Ch ngh và d ch v liên quan do ngư i kinh doanh và các khu ngh gi i trí, a i m c m tr i, và nh ng nơi tương t . Nh ng d ch v này có th riêng ho c kèm theo trong a i m thuê, sau ó s căng l u b t ho c nhà ngh lưu ng lên a i m ó. Ngo i tr : D ch v thuê a i m nàh lưu ng phân nh trong m c 82101 (D ch v thuê liên quan n b t ng s n cư trú). D ch v thuê nhà lưu ng và xe mooc cho m c ích s d ng không c nh phân nh trong m c 83105 (D ch v thuê có s d ng thi t b i l i không có ngư i i u hành. 64196 D ch v ch ng trên ô tô và d ch v ch ng trên các phương ti n giao thông khác D ch v ch ng trên ô tô và d ch v tương t trên các phương ti n giao thông khác, ví d như: trên phà. 64199 D ch v ch tr khác Ch tr và các d ch v liên quan mà không ư c phân nh trong các m c khác. 642 DNCH V PH C V TH C ĂN 6421 64210 D ch v ph c v b a ăn và d ch v tr n gói c a nhà hàng D ch v ph c v th c ăn s n và d ch v ph c v u ng kèm theo ư c nhà hàng cung c p, cà- fê và các ăn tương t ư c nhà hàng cung c p trong d ch v tr n gói, g m c d ch v ngư i ph c v tài bàn. (g m c d ch v i ti n và d ch v i n tho i), có th ho c không kèm theo các d ch v gi i trí. Nhà hàng, quán bar, câu l c b êm, và các nơi khác cung c p các d ch v trên như khách s n, và các ch ngh khác, ho c các phương ti n giao thông, ví d như: tàu h a ho c boong tàu. Ngoài tr : D ch v ph c v đ u ng không kèm th c ăn s n, không kèm d ch v gi i trí, trong m c 64310; và trong m c 64320 n u có kèm d ch v gi i trí. 6422 64220 D ch v ph c v th c ăn nh ng a i m t ph c v D ch v ph c v và ch bi n th c ăn và d ch v ph c v u ng nh ng a i m ăn u ng cung c p hàng lo t các lo i th c ăn ch bi n s n theo yêu c u c u khách hàng và thanh toán theo hóa ơn. Nh ng a i m ăn u ng này có ch ng i cho khách hàng nhưng không có b i bàn, nh ng a i m này ư c bi t n như là quán ăn t ph c v . 6423 64230 D ch v cung c p th c ph m và th c ăn bên ngoài D ch v ph c v và ch bi n th c ăn trong nhà ho c nh ng a i m khác do các ch hàng cung c p cho t ng nhóm khách hàng. Kèm theo c d ch v ph c v u ng. 6429 64290 D ch v ph c v th c ăn khác
  4. D ch v ph c v và ch bi n th c ăn khác cùng các ti n nghi ph c v u ng liên quan, ví d như: a i m bán hàng hàng gi i khát.
  5. 643 DNCH V PH C V U NG TRONG NHÀ CHO KHÁCH HÀNG 6431 64310 D ch v ph c v u ng không kèm các ti n ích gi i trí D ch v ph c v u ng, thư ng là u ng có c n, do quán bar ho c các quán hàng tương t cung c p, không kèm các ti n ích gi i trí. Các d ch v này cũng ư c khách s n, và các a i m nhà ngh ho c các phương ti n giao thông cung c p, ví d như trên tàu h a ho c trên tàu bi n. Ngo i tr : D ch v ph c v th c ăn và u ng phân nh trong m c 64210 (D ch v tr n gói ph c v b a ăn c a nhà hàng) 6432 64320 D ch v ph c v u ng kèm ti n ích gi i trí D ch v cung c p u ng, thư ng là u ng có c n, do quán bar, câu l c b êm, và các a i m tương t cung c p, có kèm theo các ti n ích gi i trí. Ngo i tr : D ch v ph c v th c ăn và u ng liên quan ư c phân nh trong m c 64210 (D ch v tr n gói ph c v b a ăn c a nhà hàng). 747 DNCH V HƯ NG D N DU LNCH, H AT NG DU LNCH VÀ VĂN PHÒNG DU LNCH 7471 74710 D ch v h at ng du l ch và văn phòng du l ch D ch v do văn phòng du l ch cung c p, giúp cho khách du l ch, và các d ch v tương t như: thông tin du l ch, d ch v l p k ho ch và tư v n du l ch, d ch v liên quan n s p x p chương trình du l ch, i u ki n ti n nghi, ưa ón khách du l ch và v n chuy n hành lý; d ch v b o hành vé. Nh ng d ch v này ư c cung c p d a theo h p ng ho c cư c phí. 7472 74720 D ch v hư ng d n du l ch D ch v hư ng d n du l ch do văn phòng hư ng d n du l ch và hư ng d n viên du l ch tư. Ngo i tr : D ch v hư ng d n i săn cá nhân trong m c 96419 (D ch v th thao khác) D ch v h t ng cá nhân có trong m c 97090 (Các d ch v khác) PH L C I L TRÌNH H I NH P NGÀNH DU LNCH
  6. TT BI N PHÁP CƠ QUAN TH C H CÁC V N CHUNG I T do hoá Thương m i D ch v 1 Các Qu c gia thành viên s đ y nhanh t do hoá thương m i d ch v y ban Đi u ph i v D trư c năm 2020. Có th th c hi n vi c này thông qua: (CCS) và y ban Đi v Đ u tư (CCI - Đ t ra các m c tiêu và l ch trình c th đ i v i t do hoá các ngành d ch v đ i v i t ng ngành ưu tiên và t ng vòng đàm phán hư ng t i đ t đư c dòng ch y t do v thương m i d ch v vào năm 2010; và - Áp d ng công th c ASEAN-X 2 Đ y nhanh vi c xây d ng các Tho thu n Th a nh n L n nhau (MRAs); CCS 3 Xúc ti n các chương trình h p tác và đ u tư chung, bao g m th trư ng CCS và CCI các nư c th ba II T o thu n l i cho Du l ch trong ASEAN 4 Hài hoà hoá các th t c c p th th c cho khách du l ch qu c t Các C c trư ng C c Nh p c nh và C c tr C c Lãnh s c a B giao các nư c (DG 5 Mi n th th c cho du l ch n i kh i ASEAN c a các công dân ASEAN III Xúc ti n Thương m i và Đ u tư 6 Tăng cư ng các n l c xúc ti n chung trong và ngoài khôí ASEAN CCI; Phòng Thương m thư ng xuyên Công nghi p ASEAN (ASEAN-CCI); các Câ b /Hi p h i Ngành liê và SOM-AMAF 7 T ch c thư ng xuyên sáng ki n c a khu v c tư nhân nh m th c hi n: CCI; H i đ ng Tư v n doanh ASEAN (ASEA - th c hi n các bi n pháp xúc ti n và t o thu n l i chung trong BAC) và ASEAN-CCI ASEAN hi u qu hơn nh m khuy n khích các phái đoàn mua-bán FDI ASEAN; và - các ho t đ ng xúc ti n nh m h tr các nư c CLMV
  7. TT BI N PHÁP CƠ QUAN TH C H 8 Th c hi n các bi n pháp xúc ti n và t o thu n l i chung trong ASEAN hi u qu hơn và phát tri n các ngu n m i c a đ u tư tr c ti p nư c ngoài vào n i kh i, đ c bi t là t các nư c ti m năng như C ng hoà Nhân dân Trung Hoa, n Đ và C ng hoà Hàn Qu c IV Phát tri n Ngu n Nhân l c 9 Phát tri n và nâng cao các k năng và nâng cao năng l c thông qua các H i ngh Quan ch c h i th o và chương trình đào t o chung cao v Lao đ ng (S CÁC V N C TH V Đ y nhanh T do hoá Ngành Du l ch 10 Lo i b các h n ch v ti p c n th trư ng và đ i x qu c gia nh m đ t CCS đư c t do hoá thương m i trong ngành du l ch VI Marketing và Xúc ti n Du l ch ASEAN 11 Khuy n khích khu v c tư nhân tham gia vào các chương trình xúc ti n và Hi p h i Du l ch AS marketing chung đ i v i các ho t đ ng du l ch ASEAN như t ch c (ASEANTA) ASEAN Hip Hop Pass 12 Th c hi n các ho t đ ng đa d ng thu hút du l ch ASEAN thông qua vi c Nhóm Đ c trách thúc đ y đưa ra m t chương trình du l ch tr n gói bao g m, ngoài các th Marketing Du l ch AS trư ng khác, các th trư ng chính Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c và nĐ 13 Các nư c thành viên s d ng chung Logô Chi n d ch Du l ch ASEAN trong các tri n lãm, phương ti n truy n thông, và n ph m trong các chi n d ch nâng cao hình nh c a ASEAN như là m t đi m đ n du l ch chung 14 T ch c chung m t Khu v c Du l ch ASEAN trong các h i ch du l ch qu c t nh m liên t c nâng cao hình nh c a ASEAN như là m t đi m đ n du l ch chung 15 Cùng hư ng t i chương trình qu ng bá đư c Lãnh đ o các nư c ASEAN gi i thi u trên truy n hình như là m t đi m đ n chung đ i v i du l ch và đ u tư t i các H i ngh Thư ng đ nh ASEAN 16 Xây d ng các tiêu chí cho khu v c Di s n Du l ch ASEAN và các th t c Cơ quan Du l ch Qu đ i v i Danh hi u Di s n ASEAN (NTO) Thái Lan
  8. TT BI N PHÁP CƠ QUAN TH C H VII Đ u tư cho Ngành Du l ch 17 Đưa ra các ưu đãi trong phát tri n cơ s h t ng du l ch nh m khuy n ASEAN NTOs khích đ u tư tư nhân vào các nư c ASEAN 18 H tr và t o thu n l i cho vi c th c hi n các d án du l ch đã dư c phê Đ u m i/NTOs và A duy t n m trong Chương trình D án Ưu tiên ASEAN (APPS) BAC 19 Th c hi n m t nghiên c u nh m xác đ nh các lĩnh v c du l ch có kh NTOs và CCI năng thu hút đ u tư và các bi n pháp c n th c hi n nh m thúc đ y đ u tư trong ngành du l ch 20 Xây d ng và tri n khai các d án du l ch sinh thái nh m khuy n khích đ u NTO Thailand tư vào du l ch VIII Các Tiêu chu n Du l ch 21 Xây d ng các tiêu chu n du l ch ASEAN, thông qua vi c bư c đ u xây ASEAN NTOs d ng các tiêu chu n v c p đ c a các khách s n t p trung vào h th ng c p ch ng nh n qu n lý môi trư ng c a khách s n IX Phát tri n Ngu n Nhân l c 22 Xây d ng các tiêu chu n phù h p t i thi u trong ASEAN đ i v i các cơ Nhóm Đ c trách v quan du l ch chuyên nghi p tri n Ngu n Nhân 23 Xây d ng m t M ng lư i Phát tri n và Qu n lý Ngu n l c Du l ch 24 Đ y m nh các ho t đ ng Phát tri n Ngu n Nhân l c thông qua vi c xây ASEAN NTOs d ng m t chương trình trong n i kh i ASEAN bao g m chương trình trao đ i, các ho t đ ng đào t o chéo và ch ng nh n chéo 25 Xây d ng m t chương trình nghiên c u và c ng c m ng lư i h p tác Di n đàn Nghiên c u gi a các bên tham gia liên quan đ n ngành du l ch và thi t l p m t Ngân tri n Châu Á (ADRF) hàng D li u ASEAN nh m t o thu n l i cho s phát tri n nhanh chóng Nghiên c u Thái Lan c a ngành du l ch X T o thu n l i cho Ho t đ ng đi l i trong ASEAN 26 Nghiên c u tính kh thi c a vi c phát tri n m t s hình th c t o thu n l i DGICM hoá đ i v i các th t c liên quan đ n visa đ i v i ho t đ ng đi l i c a các th nhân không ph i là công dân ASEAN trong ph m vi ASEAN
  9. TT BI N PHÁP CƠ QUAN TH C H
Đồng bộ tài khoản