intTypePromotion=1

Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
64
lượt xem
8
download

Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  81/1998/N§­C P   g µ y  01  th¸ng 10  n¨ m  1998 C n V Ò  in, ® ó c,  ¶ o  q u ¶ n, v Ë n  ch uy Ó n   µ  tiªu ñ y  ti Ò n gi Ê y,    b v  h ti Ò n ki m  lo¹i; o   u ¶ n,  Ë n  c h u y Ó n  t µi s¶ n q u ý  v µ   Ê y tê  ã  gi¸  b¶ q v   gi c   trong h Ö  th è ng  g © n  h µ n g n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997­ QH10   µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc    c, b¶o  ®Þ vi in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  µ    v tiªu hñy  Òn  Êy,tiÒn  ti gi   kim  ¹  äit¾t lµ tiÒn);b¶o  lo i(g         qu¶n, vËn    chuyÓn  µis¶n  t  quý  µ  Êy têcã    v gi     gi¸trongh Ö   èng  ©n  µng.   th ng h §i Ò u    èit ng ®iÒu  2. §  î   chØnh   Þ   nh  µy  iÒu  Ngh ®Þ n ® chØnh    it ngsau  y  c¸c®è  î   ®© : ­ TiÒn  Êy,tiÒn    gi   kim  ¹  do  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   äit¾t lµ lo i  Ng h Nh n     (g       Ng ©n  µng  µ   íc)in,®óc  µ    µnh; h Nh n     v ph¸th ­TiÒn  Éu,  iÒnl niÖm;   m t  u  ­  Êy  ê cã    å m     ©n  Õu  Gi t   gi¸g :ng phi thanh to¸n,th ng  Õu, tÝn  Õu,   ¬ phi   phi   tr¸phiÕu  µ    ¹ giÊy têcã      i v c¸clo i      gi¸kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   ­Tµis¶n  ý  åm  kim  Ý  ý,®¸  ý,ngo¹i Ö  µ    ¹tµi quý      qu g :  kh qu   qu     v c¸clo     t i s¶n  kh¸c. §i Ò u    3. Tr¸chnhiÖm  ña  ©n  µng  µ  íc   c Ng h Nh n   Ng ©n   µng  µ   íc lµ c¬  h Nh n     quan  chøc  ùc hiÖn  Öc    c  µ    tæ  th   vi in,®ó v tiªu hñy  Òn;b¶o  ti   qu¶n,vËn    chuyÓn  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy tê cã    íng dÉn, ti     qu v gi     gi¸; h    kiÓm    Öc  travi b¶o  qu¶n,vËn    chuyÓn  Òn,tµis¶n  ý,giÊy tê cã    µ  ti     qu       gi¸v c«ng  t¸cng©n  ü  ña    chøc  Ýn  ông.   qu c c¸ctæ  td
  2. 2 C h ¬ n g  II In, ® ó c  ti Ò n   §i Ò u      c  4. In,®ó thªm  Òn ®ang u  µnh  µ    c  Òn  íicha  ti   lh v in,®ó ti m   c«ng  bè u  µnh  lh   1. Thèng  c  ©n   µng  µ   ícc¨n cø  Õ   äach    ®è Ng h Nh n     k h cung øng  Òn t¨ng ti     thªm  îc ChÝnh  ñ  ®  ph phª  Öt,nhu  Çu  duy   c thanh to¸n cña  Òn     n kinh  Õ, nhu  t  cÇu  Òn  ù  ÷ph¸thµnh  µ  ti d tr     v nhu  Çu  c thay thÕ  Òn    ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µng  h n¨m    Õt  nh  ¬  Êu, sè îng,gi¸trÞ tiÒn  ang u  µnh  ®Ó quy ®Þ cc   l     ® lh cÇn    c  in,®ó thªm  µ  v giao cho    µ  c¸c nh m¸y    c  Òn  ùc  Ön  in,®ó ti th hi theo  îp  h ®ång. 2. Ng ©n  µng  µ   ícx©y  ùng  ù      c    ¹ tiÒn míicha    h Nh n   d d ¸n in,®ó c¸clo i      c«ng  bè u  µnh      lh ®Ó bæ sung, thay thÕ  Òn      ti trong l th«ng  ×nh Thñ íng Ch Ýnh   u  tr   t  phñ    Öt.KÌm  phª duy   theo  ù    d ¸n ph¶icã  ÕtkÕ   É u   Ò   Ö nh     Ých  íc,   thi   m vm gi¸,k th   träng l ng,h×nh  Ï,hoa    µ    Æc   iÓ m    î   v  v¨n v c¸c® ® kh¸ccña    ¹ tiÒn giÊy,tiÒn   c¸clo i        kim  ¹ míinµy. lo     i §i Ò u    ÕtkÕ   É u   Òn 5. Thi   m ti 1.  Öc  ÕtkÕ   É u   Òn  Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  µ    Vi thi   m ti do  h Nh n   hi v b¶o ®¶m       Çu  c¸cyªu c : a) V Ò   ×nh   h thøc   ã  Ýnh  Èm  ü   :c t th m cao,d Ô   Ën  Õt,phï hîp víib¶n    nh bi         s ¾c    ãa  ©n  écViÖtNam; v¨n h d t    b) V Ò   ü  Ët:ph¶iphïhîp víi Ët liÖu,quy  ×nh c«ng  Ö   Õ       k thu             v   tr   ngh ch b¶n vµ    c  Òn  ña    µ  in,®ó ti c c¸c nh m¸y; thuËn  Ön    ti cho  Öc  ö  ông  µ  vi s d v b¶o qu¶n  tiÒn. 2. Ng ©n   µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc  nghiªncøu, øng  ông  ü  ËttiªntiÕn     d k thu       trong thiÕtkÕ   É u   Òn,b¶o  ¶m      m ti   ® cho  ng  Òn b Òn,  p   µ  ã  ®å ti   ®Ñ v c kh¶  n¨ng  chèng    gi¶ cao; phï hîp  íivËt liÖu,c«ng  Ö   Õ       v      ngh ch b¶n  µ    c  Òn  ña  v in,®ó ti c c¸cnhµ    m¸y. §i Ò u    Õ   in,®óc  Òn 6. Ch b¶n    ti Ch Õ   b¶n    c    c  ö vµ    c  Ýnh  in,®ó (in, ®ó th   in,®ó ch thøc)c¸c lo¹  Òn do      i ti   c¸c nhµ  m¸y    c  Òn  ùc  Ön  in,®ó ti th hi ph¶i tinh x¶o, thÓ  Ön  y     éi dung       hi ®Ç ®ñ n   thiÕtkÕ   É u   µ  ïhîp víi  m v ph       c«ng  Ö     c  Òn cña  çi nhµ  ngh in,®ó ti   m  m¸y trongtõng    thêi kú.    §i Ò u      7. Tæ chøc  µ  v qu¶n  ýviÖc    c  Òn l  in,®ó ti 1. ViÖc    c  Òn  c¸c nhµ    in,®ó ti do    m¸y  ùc hiÖn  th   theo  îp  ng  íiNg ©n   h ®å v  hµng  µ   íc. Nh n 2.C¸c  µ    nh m¸y    c  Òn cã  Ö m  ô  in,®ó ti   nhi v: a) ChuÈn  Þ     ¹  ÕtbÞ,  Ët t  b c¸c lo ithi   v  ,nguyªn  Öu,phô  Öu phôc  ô    li   li   v cho viÖc    c  Òn theo hîp ®ång; in,®ó ti     
  3. 3 b) B¶o  ¶m   Êt l ng tiÒn in,®óc    nh    ® ch  î      æn ®Þ theo    c¸c th«ng  è  ü  Ët s k thu   cña  çi lo¹ tiÒn ®∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt; m   i  ®  ®è Ng h Nh n     c) ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   è îng,chÊt l ng c¸c lo¹  Òn  ∙    c. TiÒn    vsl    î     i ti ® in,®ó   thµnh  È m     ph khigiao cho  ©n   µng  µ   íc ph¶i® îc ®ãng  ãithèng  Êt Ng h Nh n      g  nh   theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n d)  Ëp  å  ¬  L h s theo  âilýlÞch  õng  ¹  Òn    c  d    t lo iti in,®ó theo quy  nh  ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; ®è Ng h Nh n e)    Tæ chøc  ¹ch  h to¸n kÞp  êi  Ýnh    Öc    c  Òn    th ,ch x¸c vi in,®ó ti theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Õ      èng      k to¸n­th kª; g)    Tæ chøc b¶o  qu¶n, theo  âi riªng c¸c lo¹    d      is¶n  È m     c  áng, ph in,®ó h   kh«ng  ng  ®ó quy  c¸ch ®Ó     ñy    tiªuh theo  quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  ®Þ c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n 3.  èng  c  ©n   µng  µ   íc cã  Th ®è Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ  Õt  ph k qu¶  ùc hiÖn    c  Òn hµng  th   in,®ó ti   n¨m, ®ång  öiBé  µichÝnh    g  T  vµ  é  B C«ng  an. §i Ò u    8. Ban  µnh    chÕ h c¸cquy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh    ®è Ng h Nh n   h c¸cquy  Õ   Ò    ch v : 1. ThiÕt kÕ   É u;  µm  Õ      m l ch b¶n    c;  in,®ó quy  ×nh  tr c«ng nghÖ     c  in,®ó tiÒn;tiªuchuÈn  ü  Ëtc¸clo¹ tiÒn;    k thu     i   2. B¶o  Ët    m trong viÖc    c  Òn;khãa  an  µn    Õ     in,®ó ti   m∙  to trªnch b¶n  èc  g tiÒn giÊy,tiÒn kim  ¹ ;       lo i 3.Mua  ÕtbÞ, vËtt    thi      ,nguyªn liÖu,phô  Öu phôc  ô  Öc    c  Òn.     li   v vi in,®ó ti §i Ò u    Ó m     9. Ki tra,gi¸m  s¸t Bé  µichÝnh  ã  T  c tr¸chnhiÖ m    : 1. KiÓ m       trachøng  õ,sæ   t   s¸ch,viÖc  ¹ch    ña  ©n   µng  µ   íc   h to¸nc Ng h Nh n   vÒ   è îng vµ    Þtheo m Ö nh       ¹ tiÒn in, c  µng  s l   gi¸tr     gi¸c¸clo i      ®ó h n¨m; 2. Chñ   ×,phèihîp víiBé     tr         C«ng    ©n   µng  µ   íc x©y  ùng    an, Ng h Nh n   d quy chÕ   µ  ùctiÕp gi¸m      ×nh in, c  Òn t¹ c¸cnhµ  v tr     s¸tqu¸ tr     ®ó ti       i m¸y. C h ¬ n g  III B ¶ o  q u ¶ n  ti Ò n, µi ¶ n q u ý  v µ  gi Ê y t ê c ã  gi¸  t  s §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  qu¶n  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy  êcã    b¶o  ti     qu v gi t   gi¸ 1. TiÒn  íiin,®óc  a    m   ch giao cho  ©n  µng  µ   ícdo    µ    Ng h Nh n   c¸c nh m¸y    in, ®óc  Òn  Þu  ti ch tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n  ¹  ti kho  ña  × nh  cm theo quy  nh  ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n 2. Trong  ¹m      ph viqu¶n  ýcña  ©n  µng  µ   íc,c¸clo¹ tiÒn cha  l  Ng h Nh n     i     c«ng  bè u  µnh, tiÒn  ang u  µnh  Ó  tiÒn  lh   ® lh (k c¶  kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng),  
  4. 4 tiÒn ®∙  nh    ®× chØ u  µnh,tiÒn m É u,  Òn l niÖ m,  µis¶n  ý  µ  Êy  ê cã  lh     ti  u  t  qu v gi t   gi¸do  ©n  µng  µ   ícchÞu    Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm b¶o      qu¶n. 3. TiÒn, tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    éc tµis¶n  ña    chøc  Ýn       qu v gi t   gi¸thu     c c¸c tæ  t dông  c¸c tæ  do    chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     b¶o qu¶n theo quy  nh   ®Þ cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ©y  ùng  µ  11. X d v qu¶n  ýkho  Òn l  ti 1. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh    ®è Ng h Nh n   h quy  nh    Èn  ü  ®Þ tiªuchu k thuËtkho  Òn,chÕ       ti   ®é qu¶n  ýkho  Òn  µ  Þch  ô  l  ti v d v b¶o qu¶n  µis¶n  t  trong  h Ö   èng  ©n  µng. th ng h 2. Ng ©n   µng  µ   íc® îcx©y  ùng      h Nh n     d c¸c kho  Òn trung  ng  µ      ti   ¬ v c¸c kho tiÒn  Æt   ¹    ® t ichi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è    Ng h Nh n     ph ®Ó b¶o  qu¶n  tiÒn,tµis¶n  ý  µ  Êy têcã    m ×nh     qu v gi     gi¸do  qu¶n  ý. l 3. C¸c  µ    nh m¸y    c  Òn;c¸c tæ  in,®ó ti     chøc  Ýn  ông  îc x©y  ùng  Ö   td ®  d h thèng kho  Òn ®Ó   ti   b¶o qu¶n  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    ti     qu v gi t   gi¸trong ph¹m      vi qu¶n  ýcña  n  Þ  × nh. l  ®¬ v m §i Ò u    12. B¶o  Ö   tiÒn v kho  1. Bé     C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö     µ  v c¸c nh m¸y    c  Òn;c¸c kho  in,®ó ti     tiÒn trung  ng  µ    ¬ v c¸c kho  Òn  Æt   ¹    ti ® t i nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, chi Ng h Nh n     thµnh  è. ph 2.Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ¬icã  t ÒnthuéchÖ   èng  ©n  µng  ã  nh d c¸cc n   kho  i     th Ng h c tr   Öm  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  Öc b¶o  Ö   toµn kho  iÒn. ¸chnhi t   ki thu l   vi   v an  i  t C h ¬ n g  IV V Ë n  c h u y Ó n  ti Ò n, µi ¶ n q u ý  v µ  gi Ê y t ê c ã  gi¸  t  s §i Ò u    ¹m    13. Ph vi,tr¸chnhiÖ m  chøc  Ën    tæ  v chuyÓn 1. Ng ©n   µng  µ   ícchÞu    h Nh n   tr¸chnhiÖm   chøc  Ën    tæ  v chuyÓn  Òn,tµi ti     s¶n  ý  µ  Êy têcã    m ×nh  qu v gi     gi¸do  qu¶n  ýtrongph¹m    l    vi: a) Tõ    µ    c¸c nh m¸y    c  Òn,s©n  in,®ó ti   bay,b Õn    c¶ng,nhµ  vÒ         ga  c¸c kho tiÒn trung ¬ng  µ  îcl¹ ;     v ng   i b) Gi÷a      c¸ckho  Òn trung ¬ng; ti     c)  ÷a    Gi c¸c kho  Òn  ti trung  ng  íic¸c kho  Òn    ¬ v    ti chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è; n    ph d) Gi÷a      c¸ckho  Òn chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. ti     Ng h Nh n     ph 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm   chøc  Ën    tæ  v chuyÓn  Òn,tµi ti     s¶n  ý  µ  Êy têcã    éc tµis¶n  m × nh  qu v gi     gi¸thu     do  qu¶n  ýgi÷a c¸c®¬n  Þ  l     v trong  cïng h Ö   èng  µ  ÷a tæ    th v gi   chøc  Ýn  ông  íi ©n  µng  µ   íc. td v  Ng h Nh n
  5. 5 §i Ò u    ¬ng  Ön vËn  14. Ph ti   chuyÓn Ng ©n  µng  µ   íc® îcthµnh  Ëp c¸c®éi xe  µm  Ö m  ô  Ën  h Nh n     l       l nhi v v chuyÓn  tiÒn,tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã       qu v gi t   gi¸.C¸c  i  nµy  îc trang  Þ   chuyªn ®é xe  ®  b xe    dïng cïng c¸cph¬ng  Ön kü  ËtcÇn  Õt.      ti   thu   thi §i Ò u    15. Nguyªn  ¾c  Ën  t v chuyÓn 1. ViÖc  Ën    v chuyÓn  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    ti     qu v gi t   gi¸trong h Ö   èng    th Ng ©n  µng  µ   ícvµ  chøc  Ýn  ông  h Nh n   tæ  td ph¶ib¶o  ¶m       ® c¸cnguyªn t¾c    : a) Ph¶icã  Önh  iÒu     l ® chuyÓn  ña  Êp  ã  Èm  Òn; c c c th quy b)VËn    chuyÓn  b»ng  chuyªndïnghoÆc  ¬ng iÖnvËn  xe     ph t   chuyÓn  chuyªndïng;   c)Bè  Ý®ñ   ©n  ùc¸p t¶i b¶o  Ö     tr   nh l     , v trong c¸cchuyÕn  Ën     v chuyÓn; d) Gi÷  Ý  Ët  µnh  ×nh vËn    bm h tr   chuyÓn. 2.Thèng  c  ©n  µng  µ  ícquy  nh  i   Èn    ¬ng  iÖnvËn    ®è Ng h Nh n   ®Þ t ªuchu xe,ph t  chuyÓn  µ  ¬ng  iÖn kü  Ëtchuyªn dïng;quy  ×nh vËn  v ph t   thu       tr   chuyÓn  iÒn,tµis¶n  t    quý,giÊytêcã          gi¸ tronghÖ   èng Ng©n  µng  µ  ícvµ  chøc  Ýn dông.   th   h Nh n   tæ  t  §i Ò u    16. B¶o  Ö   Öc  Ën  v vi v chuyÓn  1.  é   B C«ng  cã  an  tr¸ch nhiÖm   chøc  ùc l ng    tæ  l  î b¶o  Ö   toµn    v an  c¸c chuyÕn  vËn    chuyÓn  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    ña  ©n   µng  µ   ti     qu v gi t   gi¸c Ng h Nh níckhi® îcyªu cÇu  èihîp.      ph   2. Nghiªm  Ê m     ¹m  Óm     c c¸c tr ki so¸t,c¸c ®éi  Çn    ¬  ng     tu trac ®é kh¸m  Ðt  x däc  êng  i  íixe  µ    ¬ng  Ön  Ën  ® ®è v   v c¸c ph ti v chuyÓn chuyªn  ïng  ang  µm  d ® l nhiÖ m  ô  Ën  v v chuyÓn  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy têcã    ña  ©n  µng  µ   ti     qu v gi     gi¸c Ng h Nh nícvµ    chøc  Ýn  ông;trõtr ng  îp ph¸p luËtcã    c¸ctæ  td    ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. 3.C¸c  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  ã  ¸chnhiÖm  Êp  Êy phÐp  t ªncho    c th quy c tr   c gi   u  i   c¸c ph¬ng  iÖnlµm  Öm  ô  Ën  t   nhi v v chuyÓn  iÒn,tµi t     quý  µ  Êytêcã    ña  ©n   s¶n  v gi     gi¸ c Ng hµng  µ  íc®Ó   i tronggiêcao  iÓm,  c¸ccÇu  µ  µ  µo    êng  Êm. Nh n   ®      ® qua    ph v v c¸c® c 4.  û   U ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c tr¸ch nhiÖm   èi hîp  íiNg ©n   µng    ph   v  h Nhµ   íc,tæ  n   chøc  Ýn  ông  ö  ý kÞp  êi nh÷ng  ù  è  td x l  th   s c x¶y  trong    ra  c¸c chuyÕn  Ën  v chuyÓn  Òn,tµis¶n  ý  µ  Êy  ê cã    ña  ©n   µng  µ   ti     qu v gi t   gi¸c Ng h Nh nícvµ  chøc  Ýn  ông  ra trªn®Þa  µn    îcth«ng    tæ  td x¶y      b khi®   b¸o. C h ¬ n g  V Tiªu h ñ y  ti Ò n §i Ò u    ¹itiÒn tiªuhñy 17. Lo       TiÒn  îctiªuhñy  ®   bao  å m   g : 1. C¸c  ¹ tiÒn giÊy,tiÒn kim  ¹ kh«ng      Èn u    lo i         lo i   ®ñ tiªuchu l th«ng  theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n 2.C¸c  ¹ tiÒn ®∙  nh    lo   i   ®× chØ u  µnh. lh
  6. 6 §i Ò u    18. Qu¶n  ýtiªuhñy  Òn. l    ti 1.  µng   H n¨m  hoÆc   õng  êi kú, c¨n  tån  t th     cø  kho c¸c  ¹  Òn  lo iti nªu    ë §iÒu    èng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh  è îng,gi¸trÞcña  õng 17,Th ®è Ng h Nh n     sl      t  lo¹ tiÒn ph¶itiªuhuû.   i      2. ViÖc    ñy  Òn  îc tiÕn  µnh  êng    tiªuh ti ®   h th xuyªn,thêigian    ñy       tiªuh do Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh   µ  ®è Ng h Nh n   ®Þ v chØ   ùc  Ön  ¹      th hi t ic¸c kho tiÒn trung ¬ng  ña  ©n  µng  µ   íc.     c Ng h Nh n 3. TiÒn    ñy    tiªuh ph¶itrëthµnh  Õ   Öu vµ     ph li   kh«ng  Ó  ôc  åi®Ó   ö  th ph h   s dông  îcdíi Êt kú  ×nh  ®     hb thøc nµo.   4. Ng ©n   µng  µ   ícph¶ih¹ch    ®Çy  ,  Ýnh    Òn tiªuhñy;   h Nh n     to¸n  ®ñ ch x¸c ti       b¸o    ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  c¸o Th t Ch ph k qu¶    ñy  Òn  õng  tvµ  n¨m, ®ång   tiªuh ti t ®î   c¶    göi  é  µichÝnh  µ  é   B T   v B C«ng  an. §i Ò u    ¹ch    Òn b¸n  Õ   Öu 19. H to¸nti   ph li TiÒn  thu  õ  t b¸n  Õ   Öu    ñy  Òn  îc h¹ch  ph li tiªu h ti ®   to¸n vµo    kho¶n    thu nghiÖp  ô  ña  ©n  µng  µ   íc. v c Ng h Nh n §i Ò u      20. Tæ chøc    ñy  Òn tiªuh ti Thèng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh  ®è Ng h Nh n   h quy  Õ     ñy  Òn;thµnh  ch tiªuh ti   lËp bé    m¸y  chuyªn tr¸ch®Ó   chøc    ñy  Òn.     tæ  tiªuh ti §i Ò u    21. Gi¸m      ñy  Òn s¸ttiªuh ti 1. Bé   µi chÝnh  ñ  ×,cïng  íiBé     T  ch tr   v   C«ng  vµ  ©n   µng  µ   íc an  Ng h Nh n   x©y  ùng  d quy  Õ   ch gi¸m    µ  ö  bé  s¸tv c c¸n  gi¸m      ×nh tiªuhñy  Òn;x¸c s¸tqu¸ tr     ti     nhËn  Õt  k qu¶    ñy  Òn cña  ©n  µng  µ   íc. tiªuh ti   Ng h Nh n 2. Bé   µi chÝnh  Óm       T  ki trachøng  õ,sæ   t   s¸ch h¹ch    ña  ©n   µng    to¸n c Ng h Nhµ   ícvÒ     ñy  Òn hµng  n   tiªuh ti   n¨m. C h ¬ n g  VI C hi p h Ý  in, ® ó c, b ¶ o  q u ¶ n,  v Ë n  c h u y Ó n   v µ  tiªu ñ y  ti Ò n  h §i Ò u      Ý  êng  22. Chi ph th xuyªn Chi phÝ  êng    th xuyªn hµng    n¨m  cho  Öc    c, b¶o  vi in,®ó   qu¶n,vËn    chuyÓn  vµ    ñy    ¹  Òn ® îcthùc hiÖn  µ  tiªuh c¸c lo iti       v qu¶n  ýtheo  Õ     µichÝnh  ña  l  ch ®é t   c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n
  7. 7 §i Ò u      Ý    c  Òn míi 23. Chi ph in,®ó ti   Chi  Ý    ªnquan  n   Öc    c    ¹  Òn  íi cha  ph li   ®Õ vi in,®ó c¸c lo iti m   c«ng  è u  bl hµnh      ®Ó bæ sung, thay thÕ  ¬  cÊu  Òn      c  ti trong l th«ng  îc h¹ch   u  ®  to¸n riªng     theo  ù  ® îc Ch Ýnh  ñ  d ¸n    ph phª  Öt.Thèng  c  ©n   µng  µ   íc qu¶n  duy   ®è Ng h Nh n   lý,kiÓm       tra theo  Õ     ch ®é b¶o  Ët  µ  m v b¸o  c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   éi Th t Ch ph v n   dung  µ  Ýnh  Êtc¸ckho¶n    ng  öiBé  µichÝnh. vt ch     chi, ®å g   T   §i Ò u    Ó m       24. Ki trachitiªu Bé   µi chÝnh  Óm    Öc  ùc hiÖn      T  ki travi th   chitiªucho c«ng      c, b¶o  t¸cin,®ó   qu¶n,vËn    chuyÓn  µ    ñy  Òn cña  ©n  µng  µ   íc. v tiªuh ti   Ng h Nh n C h ¬ n g  VII Ti Ò n  m É u, ti Ò n lu  ni Ö m §i Ò u    Òn  É u 25. Ti m 1. TiÒn  É u   µ®ång  Òn chÝnh    m l  ti   thøc cña  Öt Nam,  ã    Vi   c thªm  ÷  ' iÒn ch ' t   m É u''hoÆc   ÷  'Specimen'   Òn  É u   îc dïng  µm  Èn    i    ch ' ' Ti m . ®  l chu ®Ó ®è chøng  trong nghiÖp  ô    µnh  Òn vµ    v ph¸th ti   kh«ng  ã    Þlµm  ¬ng  Ön thanh    c gi¸tr   ph ti   to¸n trongl th«ng.  u  2. Ng ©n   µng  µ   íc cã  Ó    h Nh n   th b¸n  Òn  É u   ti m cho    chøc, c¸ nh©n   c¸c tæ     trongvµ  µinícdïng lµm  Ët®èi chøng,su  Ëp    ngo       v      t hoÆc  u  Ö m l ni §i Ò u    Òn u  Öm 26. Ti l ni 1. TiÒn u  Ö m   µ ®ång  Òn îng tr kh«ng  ã    Þ lµm  ¬ng  Ön   l ni l  ti t   ng  c gi¸tr   ph ti   thanh to¸n,® îc ph¸thµnh       cho  ôc  ch  u  Ëp,l niÖ m   m ®Ý s t  u  hoÆc   ôc  ch  m ®Ý kh¸c. 2.  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Th ®è Ng h Nh n   duyÖt  É u   Õt kÕ,  m thi   quyÕt  ®Þnh  ÊtliÖu,m Ö nh     µ  è îng c¸clo¹ tiÒn l niÖ m   Çn    c. ch     gi¸v s l     i    u  c in,®ó 3. Ng ©n   µng  µ   íctù tæ    h Nh n     chøc  s¶n  Êt hoÆc   îp t¸cvíic¸c ®èi    xu   h      t¸c trongvµ  µinícs¶n  Êtvµ    ô tiÒn l niÖ m.   ngo     xu   tiªuth    u  §i Ò u    27. Qu¶n  ýtiÒn m É u,  Òn l niÖm l    ti  u  1.Thèng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh  ®è Ng h Nh n   h quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn m É u,  l    tiÒn l niÖ m.  u  2.C¸c kho¶n  ­ chivÒ     thu      s¶n  Êt,tiªuthô  Òn  É u,  Òn u  Ö m   îc xu     ti m ti l ni ®  h¹ch to¸nvµo          thu ­chinghiÖp  ô  ña  ©n  µng  µ   íc. v c Ng h Nh n C h ¬ n g  VIII K h e n  thë n g, k û  lu Ë t
  8. 8 §i Ò u    28. Khen  ëng th Hµng n¨m  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,khen  ëng  Th ®è Ng h Nh n   x  th hoÆc   tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph xem   Ðt, khen  ëng  x  th c¸c  chøc, c¸  ©n   ã  tæ    nh c thµnh  Ých  Êt  ¾c  t xu s trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi c¸c  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u    ö  ýviph¹m 29. X l     C¸c  tæ    chøc, c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy, tïy ®Þ n    theo  Ýnh  Êt,møc    ÏbÞ   ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh  t ch   ®é s   x l   lu   l   x ch hoÆc       truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g   IX §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 30. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Nh÷ng  15  k t  k  v¨n b¶n  íc®©y    íi   tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u   Õt  Öu  ùc. ®Þ n ®Ò h hi l §i Ò u    íng dÉn,kiÓm    ùchiÖn 31. H     trath   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é  ®è Ng h Nh n   tr BT    tr B C«ng    é   ëng  é   an, B tr B Giao  th«ng  Ën    v t¶itrong ph¹m      vichøc  n¨ng,nhiÖ m   ô    v cña  × nh  Þu  m ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    h d  travi th   NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u    32. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2