Nghị quyết 11/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
2
download

Nghị quyết 11/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 11/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 11/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2003 NGH QUY T C A CHÍNH PH S 11/2003/NQ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2003 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2003 Trong 2 ngày 28, 29 tháng 8 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2004 và tình hình kinh t - xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm 2003; B trư ng B Tài chính báo cáo ánh giá tình hình th c hi n nhi m v ngân sách nhà nư c năm 2003 và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004. Chính ph nh n nh, trong 8 tháng u năm 2003, tuy g p nhi u khó khăn, n n kinh t v n duy trì ư c m c tăng trư ng khá, v i n l c ph n u trong nh ng tháng còn l i, chúng ta có kh năng t và vư t ph n l n các m c tiêu k ho ch ra cho năm 2003. Thu ngân sách nhà nư c tăng, cơ c u chi ngân sách có chuy n bi n tích c c. Cơ c u kinh t có bư c chuy n d ch rõ nét, xu t kh u ti p t c tăng trư ng cao. Ngu n l c huy ng cho u tư phát tri n t khá, cơ c u u tư ã hư ng vào thúc y chuy n d ch cơ c u kinh t ; k t c u h t ng kinh t - xã h i t ng bư c ư c c i thi n. Các lĩnh v c xã h i u có ti n b , công tác giáo d c - ào t o, xoá ói gi m nghèo, công tác y t t ư c nhi u k t qu . c bi t, ã kh ng ch và ki m soát thành công d ch b nh SARS; gi m ùn t c giao thông và tai n n giao thông; nhi m v chu n b cho SEAGAMES 22 b o m ti n . Qu c phòng - an ninh ư c c ng c , tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng, t o môi trư ng cho u tư, s n xu t, kinh doanh phát tri n. M c dù t ư c nh ng thành t u r t quan tr ng như trên, t c tăng trư ng kinh t (GDP) năm 2003 có kh năng t k ho ch ra nhưng v n chưa t ư c m c tiêu tăng trư ng c a k ho ch 5 năm 2001- 2005. Ch t lư ng phát tri n chưa cao, chưa b n v ng, kh năng c nh tranh c a hàng hoá còn th p, u tư m t s lĩnh v c kém hi u qu , tình tr ng n ng v n xây d ng cơ b n còn ph bi n, lãng phí, th t thoát, tiêu c c còn nhi u. Công tác c i cách hành chính ti n hành ch m, vi c tri n khai i m i cơ ch qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p có thu và khoán chi hành chính nhi u B , ngành, a phương chưa t yêu c u ra. M t s v n xã h i v n còn r t b c xúc, nh t là ch t lư ng giáo d c, vi c làm và t n n xã h i. hoàn thành m c tiêu k ho ch theo Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX và nhi m v còn l i c a k ho ch 5 năm 2001-2005, các B , ngành và a phương c n phát huy tinh th n ch ng sáng t o, t p trung th c hi n các gi i pháp phát tri n kinh t nhanh và b n v ng, c bi t chú tr ng gi m chi phí s n xu t, nâng cao hi u qu u tư và s c c nh tranh c a n n kinh t ;
  2. i m i chính sách ng viên tài chính, tăng ngu n thu, t o s c c nh tranh cho các doanh nghi p, b o m ngu n ngân sách th c hi n các nhi m v quan tr ng c a t nư c, tăng tích lu , gi v ng các cân i l n c a n n kinh t trong m i tình hu ng; y nhanh quá trình h i nh p kinh t qu c t ; ti p t c xoá ói gi m nghèo, c i thi n m c s ng c a nhân dân; t o bư c chuy n bi n t phá v c i cách hành chính mà tr ng tâm là c i cách th ch và th t c hành chính. Tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng thiên tai; tri n khai th ng l i nhi m v năm h c m i và t p trung m i n l c t ch c t t SEAGAMES 22 vào cu i năm. Giao B K ho ch và u tư, B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, hoàn ch nh các Báo cáo, trên cơ s ó d ki n phương án phân b c th v n u tư xây d ng cơ b n và d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 cho các B , ngành và a phương, chu n b trình Chính ph t i phiên h p thư ng kỳ tháng 9 năm 2003 và báo cáo Qu c h i vào th i gian t i. 2. Chính ph nghe B trư ng B N i v trình án phân c p qu n lý nhà nư c Trung ương - a phương và d th o Ngh quy t c a Chính ph v ti p t c y m nh phân c p qu n lý nhà nư c Trung ương - a phương. Phân c p qu n lý nhà nư c gi a Trung ương và a phương là m t ch trương l n c a Chính ph nh m nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c. Th i gian qua, Chính ph ã phân c p cho chính quy n a phương v th m quy n, trách nhi m trong vi c quy t nh quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d án u tư, phân b và i u hành ngân sách a phương... Vi c phân c p ã em l i nh ng k t qu bư c u: phát huy tính ch ng, sáng t o, quy n t ch , t ch u trách nhi m c a chính quy n a phương, khai thác t t hơn các ngu n l c, thúc y s phát tri n kinh t - xã h i. Yêu c u v m t b máy hành chính nhà nư c có hi u qu òi h i ph i gi i quy t m t cách cơ b n, có h th ng v n phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n c p t nh, trên cơ s quy n l c nhà nư c là th ng nh t nhưng có phân công, phân c p h p lý, b o m s ch o i u hành t p trung c a Chính ph , Th tư ng Chính ph k t h p v i phát huy quy n t ch , t ch u trách nhi m c a chính quy n a phương; k t h p ch t ch gi a qu n lý theo ngành và theo lãnh th ; tăng cư ng phân c p i ôi v i nâng cao năng l c qu n lý, i u hành, g n quy n h n v i trách nhi m. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph , Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh b n án và d th o Ngh quy t c a Chính ph v ti p t c y m nh phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n c p t nh, trình Chính ph xem xét trong m t phiên h p khác. 3. Chính ph nghe Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình D án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Lu t. Sau 5 năm th c hi n, Lu t Các t ch c tín d ng ã t o cơ s pháp lý quan tr ng trong vi c c ng c và phát tri n h th ng các t ch c tín d ng, góp ph n n nh và tăng trư ng kinh t ; t o môi trư ng kinh doanh lành m nh, bình ng cho các t ch c tín d ng, nâng cao tính t ch và t ch u trách nhi m c a các t ch c này. Tuy nhiên, n nay Lu t cũng ã b c l nhi u i m b t h p lý: nhi u quy nh còn chưa rõ ràng gi a ch c năng qu n lý nhà nư c v i ch c năng kinh
  3. doanh, gi a ưu ãi c a nhà nư c trong ho t ng tín d ng v i quy n t ch kinh doanh, t ch u trách nhi m c a các t ch c tín d ng; m t s quy nh c a Lu t chưa phù h p v i yêu c u c i cách hành chính hi n nay, gây phi n hà và làm ch m tr cơ h i kinh doanh c a doanh nghi p và công dân; m t s n i dung c a Lu t chưa phù h p v i thông l qu c t và quá trình h i nh p kinh t qu c t . Lu t Các t ch c tín d ng c n ư c s a i áp ng yêu c u huy ng v n cho n n kinh t , y m nh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t ; tháo g các vư ng m c ang c n tr ho t ng c a các t ch c tín d ng; t o cơ s pháp lý cho vi c thay i phương th c qu n lý nhà nư c i v i ho t ng ti n t và vi c xây d ng h th ng ngân hàng hi n i theo thông l và chu n m c qu c t , áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t ; t o s th ng nh t, ng b v i các Lu t có liên quan. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng; giao Th ng c Ngân hàng Nhà nư c th a u quy n Th tư ng Chính ph thay m t Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Lu t này. 4. Chính ph nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình d án Pháp l nh Thú y (s a i); B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v d án Pháp l nh. Pháp l nh Thú y năm 1993 ư c ban hành trên cơ s t ng k t, ch n l c t th c ti n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t v thú y nh ng năm trư c ây, ã góp ph n tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c, l p l i tr t t trong s n xu t, kinh doanh thu c thú y, gi t m ng v t, b o m v sinh an toàn th c ph m, nâng cao hi u qu phòng ch ng d ch b nh và m r ng quan h thương m i qu c t v ng v t, s n ph m ng v t. Tuy v y, n nay m t s quy nh c a Pháp l nh ã không còn phù h p v i các quy nh c a các Lu t, Pháp l nh có liên quan; ngành chăn nuôi ngày m t phát tri n òi h i ph i tăng cư ng hơn n a các bi n pháp qu n lý nhà nư c v thú y và trách nhi m qu n lý nhà nư c v thú y gi a các ngành, các c p; tránh vi c ch ng chéo, b sót nhi m v ; h th ng thú y cũng c n ư c i m i, ki n toàn. Vi c s a i Pháp l nh Thú y ph i quán tri t quan i m b o v và phát tri n ng v t, b o v s c kho con ngư i và môi trư ng, nâng cao hi u qu công tác phòng ng a, ngăn ch n d ch b nh lây lan; tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v thú y, quy nh rõ ràng trách nhi m c a các cơ quan có th m quy n b o m phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a t nư c ng th i áp ng yêu c u h i nh p kinh t . Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh Thú y (s a i); giao B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này.
  4. 5. Chính ph ã xem xét Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh c a Chính ph năm 2004 do B Tư pháp trình. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph xin ý ki n các thành viên Chính ph , t ng h p hoàn ch nh Chương trình, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình U ban Thư ng v Qu c h i. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản