intTypePromotion=1

Nghị quyết 399/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
100
lượt xem
2
download

Nghị quyết 399/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 399/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung biểu thuế theo danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 399/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ quyÕt cña uû ban thêng vô quèc héi Sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2003 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung biÓu thuÕ theo danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ñy ban thêng vô Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n cø vµo LuËt tæ chøc Quèc héi; C¨n cø vµo LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; Sau khi xem xÐt Tê tr×nh sè 785CP/KTTH ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung khung thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè nhãm hµng vµ B¸o c¸o thÈm tra sè 335/UBKT-NS ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Uû ban kinh tÕ vµ ng©n s¸ch cña Quèc héi; QuyÕt nghÞ: 1. Söa ®æi, bæ sung khung thuÕ suÊt mét sè nhãm hµng cña BiÓu thuÕ theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/1998/NQ-UBTVQH10 ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi thµnh khung thuÕ suÊt míi theo Danh môc söa ®æi, bæ sung ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt nµy. 2. Giao ChÝnh phñ, trong ph¹m vi khung thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña tõng nhãm hµng, quy ®Þnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cô thÓ cho tõng mÆt hµng trong tõng thêi gian, phï hîp víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; b¶o hé hîp lý vµ gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc, kh«ng g©y ®ét biÕn gi¸ c¶ thÞ trêng, nhÊt lµ nh÷ng mÆt hµng cã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n. 3. NghÞ quyÕt nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003.
  2. 2 Danh môc söa ®æi, bæ sung khung thuÕ suÊt mét sè nhãm hµng cña biÓu thuÕ theo danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Uû ban thêng vô Quèc héi) M· sè Nhãm hµng Khung thuÕ suÊt (%) 0407 Trøng chim vµ trøng gia cÇm nguyªn vá, t¬i, ®· b¶o qu¶n 0-50 hoÆc lµm chÝn Riªng: Lîng nhËp khÈu ngoµi h¹n ng¹ch 50-100 1006 Lóa g¹o 0-50 1104 Ngò cèc ®îc chÕ biÕn theo c¸ch kh¸c (vÝ dô: x¸t vá, xay, 5-50 vì m¶nh, nghiÒn vôn, c¾t l¸t hoÆc nghiÒn th«), trõ g¹o thuéc nhãm 1006; mÇm ngò cèc, nguyªn d¹ng, xay, vì m¶nh hoÆc nghiÒn 1701 §êng mÝa hoÆc ®êng cñ c¶i vµ ®êng su-co-za 0-50 (sucrose) tinh khiÕt vÒ mÆt hãa häc, ë thÓ r¾n Riªng: Lîng nhËp khÈu ngoµi h¹n ng¹ch 50-150 2401 L¸ thuèc l¸ cha chÕ biÕn; phÕ liÖu l¸ thuèc l¸ 10 - 50 Riªng: Lîng nhËp khÈu ngoµi h¹n ng¹ch 50-100 2501 Muèi (kÓ c¶ muèi ¨n vµ muèi ®· bÞ lµm biÕn tÝnh) vµ 0 - 30 natri clorua tinh khiÕt, cã hoÆc kh«ng ë d¹ng dung dÞch níc hoÆc cã chøa chÊt chèng ®ãng b¸nh hoÆc chÊt lµm t¨ng ®é ch¶y; níc biÓn Riªng: Lîng nhËp khÈu ngoµi h¹n ng¹ch 30-60 2523 Xi m¨ng Portland, xi m¨ng nh«m, xi m¨ng xØ (xèp), xi 0-50 m¨ng super sulfat vµ xi m¨ng chÞu níc (xi m¨ng thuû lùc) t¬ng tù, ®· hoÆc cha pha mµu hoÆc ë d¹ng clinkers 2529 Felspar, l¬xit (leucite), nepheline vµ nepheline syenite; 0-20 fluorit (fluorspar) 2709 DÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, ë 0-50 d¹ng th« 2713 Cèc dÇu má, bitum dÇu má vµ c¸c cÆn kh¸c tõ dÇu cã 0-20 nguån gèc tõ dÇu má hoÆc tõ c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ c¸c kho¸ng bitum 2714 Bitum vµ asphalt, ë d¹ng tù nhiªn; ®¸ phiÕn sÐt dÇu 0-20 hoÆc ®¸ phiÕn sÐt bitum vµ c¸t h¾c Ýn; asphaltite vµ ®¸ chøa asphalt 2715 Hçn hîp chøa bitum cã thµnh phÇn chÝnh lµ asphalt tù 0-20 nhiªn, bitum tù nhiªn, bitum dÇu má, kho¸ng chÊt hoÆc nhùa h¾c Ýn kho¸ng chÊt (vÝ dô: ma tÝt cã chøa bitum, cut-backs) 2922 Hîp chÊt amino chøc oxy 0-50 3304 Mü phÈm hoÆc c¸c chÕ phÈm ®Ó trang ®iÓm vµ c¸c 20-50 chÕ phÈm dìng da (trõ dîc phÈm), kÓ c¶ c¸c chÕ phÈm chèng n¾ng hoÆc b¾t n¾ng; c¸c chÕ phÈm dïng ®Ó
  3. 3 trang ®iÓm mãng tay, mãng ch©n 3305 ChÕ phÈm dïng cho tãc 20-50 3505 Dextrin vµ c¸c d¹ng tinh bét biÕn tÝnh kh¸c (vÝ dô: tinh 5-30 bét ®· ®îc tiÒn gelatin hãa hoÆc este hãa); c¸c lo¹i keo thµnh phÇn chÝnh lµ tinh bét, hoÆc dextrin, hoÆc c¸c d¹ng tinh bét biÕn tÝnh kh¸c 3825 C¸c s¶n phÈm cßn l¹i cña ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt 0-40 hoÆc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã liªn quan, cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; r¸c th¶i ®« thÞ; bïn cÆn cña níc th¶i; c¸c chÊt th¶i kh¸c ®îc ghi ë Chó gi¶i 6 Ch¬ng 38 cña Danh môc hµi hoµ m« t¶ vµ m· ho¸ hµng ho¸ cña tæ chøc H¶i quan thÕ giíi 3926 S¶n phÈm kh¸c b»ng plastic vµ c¸c s¶n phÈm b»ng c¸c 30-50 vËt liÖu kh¸c cña c¸c nhãm tõ 3901 ®Õn 3914 Riªng: Dïng cho môc ®Ých chuyªn dïng 0-20 4011 Lèp míi, lo¹i dïng h¬i b¬m, b»ng cao su 0-50 Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 4012 Lèp ®· qua sö dông hoÆc lèp ®¾p l¹i, lo¹i dïng h¬i b¬m, 0-50 b»ng cao su; lèp ®Æc hoÆc nöa ®Æc, hoa lèp vµ lãt vµnh, b»ng cao su Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 4013 S¨m c¸c lo¹i, b»ng cao su 0-50 Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 4016 C¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng cao su lu hãa trõ cao su cøng 0-30 Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 4411 V¸n sîi b»ng gç hoÆc b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu cã chÊt gç 0-30 kh¸c, ®· hoÆc cha ghÐp l¹i b»ng keo hoÆc b»ng c¸c chÊt kÕt dÝnh h÷u c¬ kh¸c 4418 §å méc, ®å gç dïng trong x©y dùng, kÓ c¶ pa-nen 0-30 (panel) gç cã lâi xèp nh©n t¹o, pa-nen l¸t sµn vµ v¸n lîp ®· l¾p ghÐp 4701 Bét giÊy c¬ häc tõ gç 0-20 4702 Bét giÊy ho¸ häc tõ gç, lo¹i hoµ tan 0-20 4703 Bét giÊy ho¸ häc tõ gç, s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p sun- 0-20 phat hoÆc kiÒm, trõ lo¹i hßa tan 4704 Bét giÊy ho¸ häc tõ gç, s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p sun- phÝt, trõ lo¹i hßa tan 0-20 4705 Bét giÊy tõ gç thu ®îc b»ng viÖc kÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p 0-20 nghiÒn c¬ häc vµ ho¸ häc 4706 Bét giÊy t¸i chÕ tõ giÊy lo¹i hoÆc c¸c t«ng lo¹i (phÕ liÖu 0-20 vµ vôn thõa) hoÆc tõ vËt liÖu x¬ sîi xen-lu-lo kh¸c 4707 GiÊy lo¹i hoÆc c¸c t«ng lo¹i (phÕ liÖu vµ vôn thõa) 0-30 4801 GiÊy in b¸o, d¹ng cuén hoÆc tê 0-60
  4. 4 4802 GiÊy vµ c¸c t«ng kh«ng tr¸ng, lo¹i dïng ®Ó in, viÕt hoÆc 0-60 dïng cho c¸c môc ®Ých ®å b¶n kh¸c, giÊy lµm thÎ vµ giÊy b¨ng kh«ng ®ôc lç, d¹ng cuén hoÆc tê h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng), kÝch thíc bÊt kú, trõ giÊy thuéc nhãm 4801 hoÆc 4803; giÊy vµ c¸c t«ng s¶n xuÊt thñ c«ng 4804 GiÊy vµ c¸c t«ng kraft kh«ng tr¸ng, ë d¹ng cuén hoÆc tê, 0-40 trõ lo¹i thuéc nhãm 4802 hoÆc 4803 4810 GiÊy vµ c¸c t«ng ®· tr¸ng mét hoÆc c¶ hai mÆt b»ng mét 0-60 líp cao lanh (China clay) hoÆc b»ng c¸c chÊt v« c¬ kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã chÊt kÕt dÝnh vµ kh«ng cã líp phñ tr¸ng nµo kh¸c, cã hoÆc kh«ng nhuém mµu bÒ mÆt, cã hoÆc kh«ng trang trÝ hoÆc in bÒ mÆt, ë d¹ng cuén hoÆc tê h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh vu«ng), víi bÊt kú kÝch cì nµo 4823 GiÊy, c¸c t«ng, tÊm lãt xen-lu-lo vµ sóc x¬ sîi xen-lu-lo 0-60 kh¸c, ®· c¾t theo kÝch cì hoÆc h×nh d¹ng; c¸c vËt phÈm kh¸c b»ng bét giÊy, giÊy hoÆc c¸c t«ng, tÊm lãt xen-lu-lo hoÆc sóc x¬ sîi xen-lu-lo 4908 §Ò can c¸c lo¹i (decalconamias) 0-30 4911 C¸c Ên phÈm kh¸c, kÓ c¶ tranh vµ ¶nh in 10-40 Riªng: S¬ ®å gi¶ng d¹y 0-20 5603 C¸c s¶n phÈm kh«ng dÖt, ®· hoÆc cha ng©m tÈm, tr¸ng, 15-40 phñ hoÆc Ðp líp 5803 V¶i dÖt quÊn, trõ c¸c lo¹i v¶i khæ hÑp thuéc nhãm 5806 10-40 5903 V¶i dÖt ®· ®îc ng©m tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp víi plastic, 0-40 trõ lo¹i thuéc nhãm 5902 6003 V¶i dÖt kim hoÆc mãc cã khæ réng kh«ng qu¸ 30cm, trõ 20-40 lo¹i thuéc nhãm 6001 hoÆc 6002 6004 V¶i dÖt kim hoÆc mãc cã khæ réng h¬n 30cm, cã tØ 20-40 träng sîi ®µn håi hoÆc sîi cao su tõ 5% trë lªn, trõ lo¹i thuéc nhãm 6001 6005 V¶i dÖt kim sîi däc (kÓ c¶ c¸c lo¹i lµm trªn m¸y dÖt kim 20-40 dÖt d¶i trang trÝ), trõ lo¹i thuéc c¸c nhãm tõ 6001 ®Õn 6004 6113 QuÇn ¸o ®îc may tõ c¸c lo¹i v¶i dÖt kim hoÆc mãc thuéc 30-50 nhãm 5903, 5906 hoÆc 5907 Riªng: QuÇn ¸o chèng ch¸y 5-15 6210 QuÇn ¸o may tõ c¸c lo¹i v¶i thuéc nhãm 5602, 5603, 30-50 5903, 5906 hoÆc 5907 Riªng: QuÇn ¸o chèng ch¸y 5-15 6810 C¸c s¶n phÈm b»ng xi m¨ng, b»ng bª t«ng hoÆc ®¸ nh©n 10-40 t¹o, ®· hoÆc cha ®îc gia cè 6907 C¸c lo¹i tÊm l¸t ®êng vµ vËt liÖu l¸t, g¹ch èp l¸t têng vµ l¸t 20-60 nÒn lß sëi b»ng gèm kh«ng tr¸ng men; c¸c khèi kh¶m vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm t¬ng tù b»ng gèm, sø kh«ng tr¸ng men, cã hoÆc kh«ng cã líp nÒn
  5. 5 6908 C¸c lo¹i tÊm l¸t ®êng vµ vËt liÖu l¸t, g¹ch èp l¸t têng vµ l¸t 20-60 nÒn lß sëi b»ng gèm, sø ®· tr¸ng men; c¸c khèi kh¶m vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù b»ng gèm, sø ®· tr¸ng men, cã hoÆc kh«ng cã líp nÒn 6910 Bån röa, chËu giÆt, bÖ chËu giÆt, bån t¾m, chËu vÖ 20-70 sinh dµnh cho phô n÷, bÖ xÝ bÖt, b×nh xèi níc, bÖ ®i tiÓu nam vµ c¸c s¶n phÈm vÖ sinh t¬ng tù g¾n cè ®Þnh b»ng gèm, sø 6911 Bé ®å ¨n, bé ®å nhµ bÕp, ®å gia dông vµ ®å vÖ sinh 20-70 kh¸c b»ng sø 7003 Thuû tinh ®óc vµ thuû tinh c¸n, ë d¹ng tÊm hoÆc d¹ng 0-50 h×nh, ®· hoÆc cha tr¸ng líp hÊp thô, líp ph¶n chiÕu hoÆc kh«ng ph¶n chiÕu, nhng cha gia c«ng c¸ch kh¸c 7004 KÝnh kÐo vµ kÝnh thæi, ë d¹ng tÊm, ®· hoÆc cha tr¸ng 0-50 líp hÊp thô, líp ph¶n chiÕu hoÆc kh«ng ph¶n chiÕu, nh- ng cha gia c«ng c¸ch kh¸c 7005 KÝnh næi vµ kÝnh ®· mµi hoÆc ®¸nh bãng bÒ mÆt, ë 0-50 d¹ng tÊm, ®· hoÆc cha tr¸ng líp hÊp thô, líp ph¶n chiÕu hoÆc kh«ng ph¶n chiÕu nhng cha gia c«ng c¸ch kh¸c 7012 Ruét phÝch vµ ruét b×nh ch©n kh«ng kh¸c 30-80 7013 Bé ®å ¨n, ®å nhµ bÕp, ®å vÖ sinh, ®å dïng v¨n phßng, 20-70 ®å trang trÝ néi thÊt hoÆc ®å dïng cho c¸c môc ®Ých t- ¬ng tù b»ng thñy tinh (trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 7010 hoÆc 7018) 7016 Khèi l¸t, tÊm, g¹ch, tÊm vu«ng, ngãi vµ c¸c s¶n phÈm 0-50 kh¸c b»ng thñy tinh Ðp hoÆc thñy tinh ®óc, cã hoÆc kh«ng cã cèt thÐp, thuéc lo¹i ®îc sö dông trong x©y dùng; khèi thñy tinh nhá vµ ®å thñy tinh nhá kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã líp lãt nÒn dïng ®Ó kh¶m hoÆc cho c¸c môc ®Ých trang trÝ t¬ng tù; ®Ìn phñ ch× vµ c¸c lo¹i t¬ng tù; thñy tinh ®a ph©n tö hoÆc thuû tinh bät d¹ng khèi, pa-nen, tÊm, líp, vá hoÆc c¸c d¹ng t¬ng tù 7207 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng b¸n thµnh phÈm 0-20 7210 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ®îc c¸n 0-50 ph¼ng, cã chiÒu réng tõ 600mm trë lªn, ®· phñ, m¹ hoÆc tr¸ng 7212 C¸c s¶n phÈm s¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ®îc c¸n 0-50 ph¼ng, cã chiÒu réng díi 600mm, ®· phñ, m¹ hoÆc tr¸ng 7213 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim d¹ng thanh vµ que, d¹ng 0-50 cuén xo¾n kh«ng ®Òu, ®îc c¸n nãng 7214 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thanh vµ que kh¸c, 0-50 míi chØ qua rÌn, c¸n nãng, kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn nãng kÓ c¶ c«ng ®o¹n xo¾n sau khi c¸n 7215 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng thanh vµ que kh¸c 0-50 7216 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim d¹ng gãc, khu«n, h×nh 0-50 7315 XÝch vµ c¸c bé phËn rêi cña xÝch, b»ng s¾t hoÆc thÐp 0-50 Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100
  6. 6 7318 VÝt, bu l«ng, ®ai èc, vÝt ®Çu vu«ng, vÝt treo, ®inh t¸n, 0-50 chèt h·m, chèt ®Þnh vÞ, vßng ®Öm (kÓ c¶ vßng ®Öm vªnh) vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù b»ng s¾t hoÆc thÐp 7320 Lß xo vµ l¸ lß xo, b»ng s¾t hoÆc thÐp 0-30 7614 D©y bÖn tao, c¸p, b¨ng tÕt vµ c¸c lo¹i t¬ng tù b»ng nh«m cha c¸ch ®iÖn 8202 Ca tay; lìi ca c¸c lo¹i (kÓ c¶ c¸c lo¹i lìi r¹ch hoÆc lìi khÝa 0-50 r¨ng ca hoÆc lìi ca kh«ng r¨ng) 8203 Giòa, n¹o, k×m (kÓ c¶ k×m c¾t), panh, lìi c¾t kim lo¹i, 0-50 dông cô c¾t èng, xÐn bu l«ng, khoan vµ c¸c dông cô cÇm tay t¬ng tù 8204 Cê lª vµ thanh vÆn èc (bu l«ng) vµ ®ai èc, lo¹i vÆn b»ng 0-50 tay (kÓ c¶ thanh vÆn èc vµ ®ai èc cã thíc ®o lùc vÆn (cßn gäi lµ cê lª ®Þnh lùc), trõ thanh vÆn ta-r«...); ®Çu cê lª cã thÓ thay ®æi ®îc, cã hoÆc kh«ng cã tay vÆn 8205 Dông cô tay cÇm (kÓ c¶ ®Çu n¹m kim c¬ng ®Ó c¾t 0-50 kÝnh) cha ®îc ghi hay chi tiÕt ë n¬i kh¸c; ®Ìn x×, má cÆp, bµn cÆp vµ c¸c ®å nghÒ t¬ng tù, trõ c¸c lo¹i phô tïng vµ c¸c bé phËn phô trî cña m¸y c«ng cô; ®e, bé bÖ rÌn x¸ch tay; bµn mµi h×nh trßn quay tay hoÆc ®¹p ch©n cã gi¸ ®ì 8206 Bé dông cô gåm tõ hai lo¹i dông cô trë lªn thuéc c¸c nhãm 0-50 tõ 8202 ®Õn 8205, ®· ®ãng bé ®Ó b¸n lÎ 8301 Khãa mãc vµ æ kho¸ (lo¹i më b»ng ch×a, sè hoÆc ®iÖn), 20-50 b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; chèt mãc vµ khung cã chèt mãc víi æ kho¸, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n; ch×a cña c¸c lo¹i khãa trªn, b»ng kim lo¹i c¬ b¶n Riªng: Cßng sè 8 0-10 8302 Gi¸, khung, ®å dïng ®Ó l¾p r¸p, ghÐp, nèi vµ c¸c s¶n 20-50 phÈm t¬ng tù b»ng kim lo¹i c¬ b¶n dïng cho ®å ®¹c trong nhµ, cho cöa ra vµo, cÇu thang, cöa sæ, mµnh che, khung vá xe, yªn c¬ng, r¬ng, tñ, hép vµ c¸c lo¹i t¬ng tù; gi¸ ®Ó mò, m¾c mò, ch©n gi¸ ®ì vµ c¸c lo¹i gi¸ cè ®Þnh t- ¬ng tù; b¸nh xe cã gi¸ ®ì b»ng kim lo¹i c¬ b¶n, c¬ cÊu ®ãng cöa tù ®éng b»ng kim lo¹i c¬ b¶n 8407 §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn 0-50 hoÆc kiÓu piston chuyÓn ®éng quay trßn, ®èt ch¸y b»ng tia löa ®iÖn Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 8409 C¸c bé phËn chØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho c¸c lo¹i 0-50 ®éng c¬ thuéc nhãm 8407 hoÆc 8408 Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 8414 B¬m kh«ng khÝ hoÆc b¬m ch©n kh«ng, m¸y nÐn vµ qu¹t 0-70 kh«ng khÝ hay chÊt khÝ kh¸c; n¾p chôp ®iÒu hoµ giã hoÆc cöa th«ng giã cã kÌm theo qu¹t, cã hoÆc kh«ng l¾p bé phËn läc 8425 HÖ rßng räc vµ hÖ têi, trõ têi n©ng kiÓu thïng (trôc t¶i 0-20 thïng kÝp); têi ngang vµ têi däc; kÝch c¸c lo¹i
  7. 7 8431 C¸c bé phËn chØ sö dông hay chñ yÕu sö dông cho c¸c 0-20 lo¹i m¸y thuéc c¸c nhãm tõ 8425 ®Õn 8430 8432 M¸y n«ng nghiÖp, lµm vên hoÆc l©m nghiÖp dïng cho 0-30 viÖc lµm ®Êt hoÆc trång trät; m¸y c¸n cá hoÆc s©n ch¬i thÓ thao 8433 M¸y thu ho¹ch hoÆc m¸y ®Ëp, kÓ c¶ m¸y ®ãng bã, b¸nh 0-30 (kiÖn) r¬m hoÆc cá kh«; m¸y c¾t cá t¬i hoÆc cá kh«; m¸y lµm s¹ch, ph©n lo¹i hoÆc lùa chän trøng, hoa qu¶ hay c¸c n«ng s¶n kh¸c, trõ c¸c lo¹i m¸y thuéc nhãm 8437 8436 C¸c lo¹i m¸y kh¸c dïng trong n«ng nghiÖp, lµm vên, l©m 0-30 nghiÖp, ch¨n nu«i gia cÇm hoÆc nu«i ong, kÓ c¶ m¸y - ¬m h¹t gièng cã l¾p thiÕt bÞ c¬ khÝ hoÆc thiÕt bÞ nhiÖt; m¸y Êp trøng gia cÇm vµ thiÕt bÞ sëi Êm gia cÇm míi në 8437 M¸y lµm s¹ch, tuyÓn chän hoÆc ph©n lo¹i h¹t ngò cèc 0-30 hay c¸c lo¹i rau hä ®Ëu ®· ®îc lµm kh«; m¸y dïng trong c«ng nghiÖp xay x¸t, chÕ biÕn ngò cèc, rau hä ®Ëu d¹ng kh«, trõ c¸c lo¹i m¸y n«ng nghiÖp 8454 Lß thæi (chuyÓn), nåi rãt, khu«n ®óc thái vµ m¸y ®óc, 0-20 dïng trong luyÖn kim hay ®óc kim lo¹i 8479 ThiÕt bÞ vµ phô kiÖn c¬ khÝ cã chøc n¨ng riªng biÖt, cha 0-40 ®îc chi tiÕt hay ghi ë n¬i kh¸c trong Ch¬ng nµy 8483 Trôc truyÒn ®éng (kÓ c¶ trôc cam vµ trôc khuûu) vµ tay 0-50 biªn; gèi ®ì trôc dïng æ l¨n vµ gèi ®ì trôc dïng æ trît, b¸nh r¨ng vµ côm b¸nh r¨ng, vÝt bi hoÆc vÝt ®òa; hép sè vµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu tèc kh¸c, kÓ c¶ bé biÕn ®æi m« men xo¾n; b¸nh ®µ vµ rßng räc, kÓ c¶ pa l¨ng; ly hîp vµ khíp nèi trôc (kÓ c¶ khíp nèi v¹n n¨ng) Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 8507 ¾c quy ®iÖn, kÓ c¶ v¸ch ng¨n (separator) cña nã, h×nh 0-60 ch÷ nhËt hoÆc h×nh kh¸c (kÓ c¶ h×nh vu«ng) 8544 D©y, c¸p ®iÖn (kÓ c¶ c¸p ®ång trôc) c¸ch ®iÖn (kÓ c¶ 0-50 lo¹i ®· tr¸ng men c¸ch ®iÖn hoÆc m¹ líp c¸ch ®iÖn) vµ d©y dÉn c¸ch ®iÖn kh¸c, ®· hoÆc cha g¾n víi ®Çu nèi; c¸p sîi quang lµm b»ng c¸c sîi ®¬n cã vá bäc riªng tõng sîi, ®· hoÆc cha g¾n víi d©y dÉn ®iÖn hoÆc g¾n víi ®Çu nèi 8714 Bé phËn vµ phô tïng cña xe thuéc c¸c nhãm tõ 8711 ®Õn 0-50 8713 Riªng: Lo¹i sö dông cho xe hai b¸nh g¾n m¸y 30-100 9612 Ruy b¨ng ®¸nh m¸y hoÆc t¬ng tù, ®· phñ mùc hay lµm 0-30 s½n b»ng c¸ch kh¸c ®Ó in Ên, ®· hoÆc cha cuén thµnh èng hoÆc ®Ó trong hép ruy b¨ng; tÊm mùc dÊu ®· hoÆc cha tÈm mùc, cã hoÆc kh«ng cã hép 9617 PhÝch ch©n kh«ng vµ c¸c lo¹i b×nh ch©n kh«ng kh¸c cã 30-80 kÌm vá, c¸c bé phËn cña chóng, trõ ruét phÝch thñy tinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2