Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
53
lượt xem
5
download

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 Báo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex

  1. CAD: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 họp ngày 09/05/2009 như sau: Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008 - Báo cáo phân phối các quỹ năm 2008 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 - Thống nhất không chi cổ tức năm 2008 Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008: + Doanh số 1.048.660.000.000. đồng + Lợi nhuận còn lại sau thuế 713.822.078. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2008 + Quỹ dự phòng tài chính 10% 71.382.208.đồng + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 71.382.208. đồng + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 571.057.662. đồng - Chia cổ tức năm 2008: Do lợi nhuận thấp, Đại hội thống nhất chuyển sang chia cổ tức vào năm 2009, không chia cổ tức năm 2008 Điều 2: Thông qua kế hoạch năm 2009 - Doanh số 1.100.000.000.000. đồng - Lợi nhuận trước thuế 20.000.000.000. đồng - Phân phối lợi nhuận năm 2009 + Quỹ dự phòng tài chính 10% + Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% + Chia cổ tức bằng tiền mặt (15%/mệnh giá) Điều 3: Thông qua thù lao của Hội đồng quàn trị, Ban kiểm soát, mức thưởng năm 2009 1
  2. - Thống nhất chi lương Chủ tịch Hội đồng quản trị 10 triệu đồng/tháng, thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị 5 triệu đồng/người/tháng - Thống nhất chi lương của Trưởng Ban kiểm soát bằng mức lương Kế toán trưởng công ty, thù lao cho các thành viên của Ban kiểm soát 1 triệu đồng/người/tháng. - Thống nhất mức quỹ khen thưởng của Ban Tổng Giám đốc cho năm 2009 như sau: + Lợi nhuận từ 10 – 15 tỷ thưởng 3%/ số tiền vượt 10 tỷ + Lợi nhuận trên 15 – 20 tỷ thưởng 5%/ số tiền vượt 15 tỷ + Lợi nhuận trên 20 tỷ thưởng 10%/ số tiền vượt 20 tỷ + Nguồn trích quỹ khen thưởng trên đây của Ban Tổng Giám đốc, dùng để khen thưởng thành tích cho cán bộ lãnh đạo công ty hoặc mục đích khác cho Cán bộ công nhân viên do Ban Tổng Giám đốc quyết định. Điều 4: Thống nhất chọn công ty kiểm toán cho việc Báo cáo tài chính năm 2009 - Tên công ty: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) - Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM - Nếu trong đàm phán do khách quan không thể thuê công ty kiểm toán trên thì Đại hội cổ đông giao quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009. + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC) Điều 5: Thống nhất giữ nguyên phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông năm 2008 thông qua - Đại hội thống nhất giữ nguyên phương án phát hành 5.600.000 cổ phiếu tương đương 56 tỷ VNĐ. - Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành. Điều 6: Cơ cấu lại Hội đồng quản trị - Đại hội thống nhất cơ cấu lại Hội đồng quản trị, giảm từ 9 người xuống còn 7 người nhằm giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động, sau đó có hai thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm, Đại hội thống nhất thông qua: + Ông Tạ Hùng Mau Thành viên Hội đồng quản tri + Ông Nguyễn Quốc Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản