Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2005 do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND

  1. T NH GIA LAI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG NHÂN DÂN c l p - T do - H nh phúc HUY N AK PƠ ******** ****** S : 05/2006/NQ-H ND ak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H ND HUY N NĂM 2005 H I NG NHÂN DÂN HUY N AK PƠ KHOÁ I - KỲ H P TH 5 (T ngày 12 tháng 01 năm 2006 n ngày 13 tháng 01 năm 2006) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Sau khi xem xét T trình s 04/TT-H ND ngày 06/01/2006 c a Thư ng tr c H ND huy n v chương trình ho t ng giám sát c a H ND huy n năm 2006; Báo cáo th m tra c a Ban Pháp ch H ND huy n và ý ki n th o lu n c a các i bi u t i kỳ h p th 5- H ND huy n khoá I, QUY T NGHN i u 1. Th ng nh t thông qua chương trình ho t ng giám sát c a H ND huy n năm 2006, bao g m các n i dung như T trình s 04/TT-H ND ngày 06/01/2006 c a Thư ng tr c H ND huy n. i u 2. Giao cho thư ng tr c H ND huy n ch o i u hoà ph i h p ho t ng c a các Ban H ND huy n, các t i bi u H ND huy n tri n khai th c hi n chương trình ho t ng giám sát năm 2006. Ngh quy t này ã ư c H ND huy n ak Pơ khóa I, kỳ h p th 5 thông qua ngày 13/01/2006./. CH TNCH Châu Dích
Đồng bộ tài khoản