Nghị quyết Số: 05/2010/NQ-HĐND7

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
7
download

Nghị quyết Số: 05/2010/NQ-HĐND7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------Số: 05/2010/NQ-HĐND7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MỞ LỚP TẠO NGUỒN HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẮNG, HUYỆN DĨ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 16

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 05/2010/NQ-HĐND7

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BÌNH DƯƠNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/2010/NQ-HĐND7 Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 4 năm 2010 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MỞ LỚP TẠO NGUỒN HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẮNG, HUYỆN DĨ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Sau khi xem xét Tờ trình số 3583/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND-VHXH ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phê chuẩn việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An. Điều 2. Cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Bình Thắng có liên quan đến lớp tạo nguồn được hưởng chế độ hỗ trợ theo khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thời gian thực hiện kể từ năm học 2010 - 2011. Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.
  2. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 16 thông qua./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Vũ Minh Sang - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; - Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã; - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương; - Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh; - Lưu: VT (10 bộ).
Đồng bộ tài khoản