intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định giáo dục

Xem 1-20 trên 3956 kết quả Quy định giáo dục
 • Mở rộng quy mô giáo dục đại học và sau đại học là điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trình bày một số nội dung chính như sau: cần phải có định hướng giáo dục phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phải tạo ra sự công bằng trước các cơ hội giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dienham63 10-12-2015 48 2   Download

 • Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm các nội dung: Quy định chung (4 điều); các yêu cầu của chuẩn nghề giáo viên mầm non (3 điều); tiêu chí xếp loại, quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non (3 điều); tổ chức thực hiện (3 điều). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf8p ferari 21-08-2010 2492 214   Download

 • 1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. 2. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội....

  doc8p dinhhau55 09-12-2012 180 31   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

  doc9p dienatc 01-11-2010 183 30   Download

 • Quản lý xã hội bằng pháp luật là phương thức quản lý cơ bản của hầu hết các Nhà nước đương đại trên thế giới. Để quản lý xã hội, đòi hỏi mỗi Nhà nước phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các quan hệ xã hội. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, vấn đề quan trọng hơn là tổ chức thực hiện như thế nào để pháp luật đó đi vào cuộc sống thực tiễn, để những quy định của Nhà nước được thực thi trong thực tế nhằm...

  pdf96p vinamilkvietnam 21-08-2012 85 17   Download

 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 107 13   Download

 • Tài liệu tham khảo Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy của đại học Cần Thơ

  pdf13p frisgo 17-01-2011 105 8   Download

 • Trong bài viết này, tác giả cung cấp những thông tin cơ bản làm luận cứ mang tính pháp lý về vai trò, vị trí, đường lối của Đảng ta, của Nhà nước ta và nội dung cơ bản quy định việc giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trước khi ban hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

  pdf11p vinobinu2711 03-03-2020 9 0   Download

 • Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại....

  doc27p vnstarone 05-04-2011 1063 421   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 49/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

  pdf10p luavitradong 22-05-2010 550 179   Download

 • Quy trình và phương pháp giáo dục hành vi văn hoá cho vị thành niên trong gia đình Bài viết về các quy trình và những phương pháp giáo dục cơ bản mà tác giả nêu ra để các gia đình tham khảo. Đó là Quy trình giáo dục hành vi văn hoá cho vị thành niên, các phương pháp giáo dục hành vi văn hoá cho vị thành niên trong gia đình như phương pháp thuyết phục, phương pháp luyện tập hình thành hành vi, thói quen có văn hóa, nhóm phương pháp khen thưởng, trách phạt.....

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 79 20   Download

 • Bước 1: Cá nhân làm thủ tục Giải thể hoạt động các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. - Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ. - UBND cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định; - Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và gia đình học sinh nếu không có vướng mắc gì, UBND cấp xã ra quyết định giải thể hoạt động....

  pdf2p ferari 21-08-2010 146 13   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 1363/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2010 2012 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...

  pdf8p luavitradong 24-05-2010 89 11   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1365/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC SOẠN THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2010 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf11p luavitradong 24-05-2010 94 11   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ GIÁO DỤC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p quadau_haudau 28-01-2011 93 11   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 1467/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf7p luavitradong 24-05-2010 162 10   Download

 • Bài giảng Giới thiệu văn bản quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp nhằm trình bày về những căn cứ xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp, bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp tham khảo.

  pdf45p slow_12 27-06-2014 80 10   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 472/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ GIAI ĐOẠN 2010 - 2016” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p luavitradong 24-05-2010 131 9   Download

 • Trách nhiệm nhà trường: phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và XH xây dựngtốt môi trường giáo dục. Trách nhiệm gia đình: thường xuyên liên hệ với nhà trường cùng nuôi dưỡng con cái

  ppt38p anhvu_nhatrang 01-01-2014 66 8   Download

 • Bài giảng "Đi bộ đúng quy định" thì giáo viên giúp học sinh biết được phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường. Qua đường ở ngã ba, ngã tư phải đi theo đèn hiệu và đi vào vạch quy định. Hy vọng với bài giảng này có thể giúp cho giáo viên giảng dạy tốt hơn.

  ppt20p tugiang22 14-03-2014 87 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định giáo dục
p_strCode=quydinhgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2