Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 12 c l p – T do – H nh phúc **** ***** S : 08/2006/NQ-H ND Qu n 12, ngày 29 tháng 06 năm 2006 NGHN QUY T V VI C XÁC NH N K T QU B U B SUNG THƯ KÝ KỲ H P H I NG NHÂN DÂN QU N 12, NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KHÓA III KỲ H P TH 8 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c T trình s 35/TTr-H ND ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Ch t ch H i ng nhân dân qu n gi i thi u ngư i ng c b u c b sung Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân qu n 12, nhi m kỳ 2004 – 2009; Căn c k t qu ki m phi u b u c b sung ch c danh Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân qu n 12, ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p b t thư ng l n th 8, khóa III, nhi m kỳ 2004-2009, QUY T NGHN: i u 1. Xác nh n k t qu b u c b sung ch c danh Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân nhi m kỳ 2004-2009 i bi u Nguy n Th Ánh H ng: ư c b sung vào ch c danh Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân khoá III nhi m kỳ 2004-2009. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n; Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân và i bi u Nguy n Th Ánh H ng có trách nhi m th c hi n theo Ngh quy t ã ra. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 12, khóa III, nhi m kỳ 2004-2009, thông qua t i kỳ h p b t thư ng l n th 8 vào ngày 29 tháng 6 năm 2006. CH TNCH ng Văn c
Đồng bộ tài khoản