Nghị quyết Số: 10/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
111
lượt xem
7
download

Nghị quyết Số: 10/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 10/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
 2. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Nguyễn Tấn Dũng - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ
 3. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ) Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ sáu đã thông qua Nghị quyết số 42/2009/QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ xây dựng Chương trình hành động với các nội dung chủ yếu sau: I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU: 1. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và đất đai tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Xây dựng Luật sử dụng vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào kinh doanh và sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan để trình Quốc hội ban hành. Trong khi chưa ban hành luật, Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Nghiên cứu để sớm tách chức năng thực hiện các quyền của chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước; tách bạch rõ ràng việc thực hiện quyền chủ sở hữu với quyền chủ động kinh doanh của doanh nghiệp; tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ chế phân cấp việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo nguyên tắc có một đầu mối chịu trách nhiệm chính, thực
 4. hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. 2. Rà soát, phân tích, đánh giá một cách toàn diện về hiệu quả của mô hình tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Đối với mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phân tích, đánh giá về vị trí, vai trò của tập đoàn, tổng công ty đối với nền kinh tế, ngành kinh tế kỹ thuật; mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động; hiệu quả hoạt động kinh doanh; việc quản lý, giám sát của Nhà nước đối với tập đoàn, tổng công ty. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế mới được thành lập; sửa đổi, bổ sung các điều lệ tập đoàn cho phù hợp với Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước. Kiên quyết sắp xếp các tổng công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi; đồng thời, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc để tổng công ty thua lỗ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tổng kết việc xử lý nợ trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và tìm ra biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng nợ dây dưa, nợ chiếm dụng không lành mạnh. 3. Xác định ngành, lĩnh vực cần thiết có tập đoàn kinh tế hoặc tổng công ty nhà nước trong 5 năm, 10 năm tới; trong đó, ngành, lĩnh vực nào Nhà nước giữ 100% vốn hoặc giữ chi phối ở công ty mẹ. Tổ chức, sắp xếp lại các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước để hình thành những tổng công ty nhà nước đủ mạnh chi phối nền kinh tế, có vị trí, vai trò ngày càng lớn, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới.
 5. 4. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Có quy định và phương thức phù hợp để thực hiện cổ phần hóa tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có hiệu quả. 5. Rà soát lại ngành nghề kinh doanh, danh mục đầu tư, cơ cấu tổ chức của các tập đoàn, tổng công ty để điều chỉnh bảo đảm các tập đoàn, tổng công ty kinh doanh đa ngành nhưng phải tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh chính, các ngành kinh doanh khác phải được lựa chọn kỹ lưỡng trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tập đoàn, tổng công ty với một tỷ lệ vốn đầu tư nhất định. 6. Quy định cụ thể chế độ báo cáo và công khai, minh bạch kết quả hoạt động bao gồm cả phân phối lợi nhuận của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trên cơ sở các tiêu chí được xác định rõ ràng để làm cơ sở kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, giám sát. Quy định rõ tiêu chuẩn để lựa chọn nhân sự quản lý các tập đoàn, tổng công ty; quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích; chế tài xử lý vi phạm; cơ chế thưởng, phạt cụ thể. 7. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đổi mới quản lý tiền lương, tiền thưởng trong tập đoàn, tổng công ty nhà nước, tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước. 8. Sơ kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; hoàn thiện cơ chế người đại diện phần vốn nhà nước trên cơ sở làm rõ địa vị pháp lý, mối quan hệ với cơ quan quản lý vốn, cơ quan quản lý nhà nước, xác định cơ quan đầu mối quản lý về nhân sự đối với đội ngũ cán bộ này. Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật để điều chỉnh phù hợp đối với hoạt động đặc thù của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
 6. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, nội dung công việc chủ yếu trên đây và Phụ lục kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tổ chức triển khai ngay Chương trình hành động này để bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung Nghị quyết 42/2009/QH12 ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội. 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo của Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, báo cáo tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XII. 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện Chương trình hành động này; báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả và đồng bộ./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
 7. PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2009/QH12 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ) Thời Cơ quan Cơ quan gian STT Nội dung công việc Sản phẩm chủ trì phối hợp hoàn thành Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý doanh nghiệp; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, 1 và đất đai tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; về đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: a) Sửa đổi, bổ sung Nghị Bộ Kế Bộ Tài Quý II Dự thảo Nghị
 8. định số 132/2005/NĐ- hoạch và chính, Bộ năm định thay thế CP ngày 20 tháng 10 Đầu tư Tư pháp, 2010 Nghị định số năm 2005 về thực hiện Ban Chỉ 132/2005/NĐ- các quyền và nghĩa vụ đạo Đổi CP ngày 20 của chủ sở hữu nhà mới và Phát tháng 10 năm nước đối với công ty triển doanh 2005 và Nghị nhà nước và Nghị định nghiệp định số số 86/2006/NĐ-CP 86/2006/NĐ- ngày 21 tháng 8 năm CP ngày 21 2006 sửa đổi, bổ sung tháng 8 năm một số điều của Nghị 2006 sửa đổi, định số 132/2005/NĐ- bổ sung một CP. Trong đó quy định số điều của rõ: Nghị định số 132/2005/NĐ- - Cơ chế phân cấp việc CP thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước; - Đề xuất một đầu mối chịu trách nhiệm chính, thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước và phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của
 9. doanh nghiệp nhà nước; - Việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước, của tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ có vốn góp vào doanh nghiệp khác. Dự thảo Nghị Sửa đổi, bổ sung Nghị định sửa đổi, định số 109/2007/NĐ- bổ sung Nghị CP ngày 26 tháng 6 Các Bộ, Quý II Bộ Tài định số b) năm 2007 về chuyển ngành có năm chính 109/2007/NĐ- doanh nghiệp 100% liên quan 2010 CP ngày 26 vốn nhà nước thành tháng 6 năm công ty cổ phần 2007 Sửa đổi, bổ sung Nghị Ngân hàng Dự thảo Nghị định số 09/2009/NĐ- Nhà nước định sửa đổi, CP ngày 05 tháng 02 Việt Nam, bổ sung Nghị năm 2009 ban hành Quý II Bộ Tài Ban Chỉ định số c) Quy chế quản lý tài năm chính đạo Đổi 09/2009NĐ- chính của công ty nhà 2010 mới và phát CP ngày 05 nước và quản lý vốn triển doanh tháng 02 năm nhà nước đầu tư vào nghiệp 2009 doanh nghiệp khác phù
 10. hợp với Luật Doanh nghiệp. Trong đó, có quy định về: - Tỷ lệ đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính phù hợp với mô hình tập đoàn, tổng công ty nhà nước - Tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước bảo đảm an toàn tài chính của tập đoàn, tổng công ty nhà nước Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quyết Quyết định định số 38/2007/QĐ- Quý thay thế TTg ngày 20 tháng 3 Bộ Kế Các Bộ, III Quyết định số d) năm 2007 về ban hành hoạch và ngành có năm 38/2007/QĐ- tiêu chí, danh mục Đầu tư liên quan 2010 TTg ngày 20 phân loại doanh nghiệp tháng 3 năm 100% vốn nhà nước 2007 Sửa đổi, bổ sung Nghị Bộ Kế Các Bộ, Quý Dự thảo Nghị đ) định số 31/2005/NĐ- hoạch và ngành có IV định thay thế CP ngày 11 tháng 3 Đầu tư liên quan năm Nghị định số
 11. năm 2005 về sản xuất 2010 31/2005/NĐ- và cung ứng sản phẩm CP ngày 11 dịch vụ công ích tháng 3 năm 2005 Sửa đổi, bổ sung Quyết Dự thảo định số 256/2006/QĐ- Quyết định TTg ngày 09 tháng 11 Quý thay thế năm 2006 ban hành Bộ Kế Các Bộ, IV Quyết định số e) Quy chế đấu thầu đặt hoạch và ngành có năm 256/2006/QĐ- hàng, giao kế hoạch Đầu tư liên quan 2010 TTg ngày 09 thực hiện sản xuất và tháng 11 năm cung ứng sản phẩm 2006 dịch vụ công ích Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quyết Quyết định định số 224/2006/QĐ- sửa đổi, bổ TTg ngày 06 tháng 10 Quý Các Bộ, sung Quyết năm 2006 về việc ban Bộ Tài III g) ngành có định số hành Quy chế giám sát chính năm liên quan 224/2006/QĐ- và đánh giá hiệu quả 2010 TTg ngày 06 hoạt động của doanh tháng 10 năm nghiệp nhà nước 2006 Đề án tách chức năng Các Bộ: Tài đại diện chủ sở hữu Bộ Kế chính, Nội Tháng Đề án trình 2 nhà nước với chức hoạch và vụ, Văn 7 năm Chính phủ năng quản lý nhà nước Đầu tư phòng 2011 của các cơ quan nhà Chính phủ
 12. nước và các cơ quan liên quan Bộ Tư Nghị định về quản lý, Quý II Bộ Tài pháp, Bộ Dự thảo Nghị 3 đầu tư và kinh doanh năm chính Kế hoạch định vốn nhà nước 2010 và Đầu tư Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân Rà soát lại ngành nghề các tỉnh, Bộ Kế kinh doanh, danh mục Quý II thành phố hoạch và Báo cáo 4 đầu tư, cơ cấu tổ chức năm trực thuộc Đầu tư, Bộ Chính phủ của các tập đoàn, tổng 2010 Trung ương Tài chính công ty quản lý, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước Sửa đổi, bổ sung điều Ban Chỉ lệ các tập đoàn kinh tế đạo Đổi cho phù hợp với Nghị mới và Phát Dự thảo Điều Quý I định số 101/2009/NĐ- Các tập triển doanh lệ trình Thủ 5 năm CP ngày 05 tháng 11 đoàn kinh tế nghiệp tướng Chính 2010 năm 2009 thí điểm phủ thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập
 13. đoàn kinh tế nhà nước Rà soát, phân tích, Bộ Tài đánh giá một cách toàn chính, Ban Bộ Kế Tháng diện về hiệu quả của Chỉ đạo Đổi Báo cáo 6 hoạch và 9 năm mô hình tập đoàn kinh mới và Phát Chính phủ Đầu tư 2010 tế, tổng công ty nhà triển doanh nước nghiệp Ban Chỉ Bộ Kế đạo Đổi Tháng Báo cáo sơ Sơ kết mô hình tập hoạch và 7 mới và Phát 9 năm kết trình đoàn kinh tế Đầu tư, Bộ triển doanh 2010 Chính phủ Tài chính nghiệp Phương án sắp xếp đối Bộ Tài với các tổng công ty Bộ quản lý chính, Bộ nhà nước hoạt động ngành, lĩnh Kế hoạch không hiệu quả, thua lỗ vực, Ủy ban và Đầu tư, kéo dài nhiều năm, nhân dân Ban Chỉ Phương án không có khả năng các tỉnh, đạo Đổi Tháng trình Thủ 8 phục hồi; làm rõ trách thành phố mới và Phát 5 năm tướng Chính nhiệm tập thể và cá trực thuộc triển doanh 2010 phủ nhân trong việc để Trung ương nghiệp tổng công ty thua lỗ và quản lý, các đề xuất hình thức xử lý tổng công theo quy định của pháp ty luật Tổ chức, sắp xếp lại Ban Chỉ Bộ Kế Tháng Đề án trình 9 các tổng công ty nhà đạo Đổi hoạch và 6 năm Chính phủ
 14. nước, công ty nhà mới và Phát Đầu tư và 2010 nước để hình thành triển doanh các cơ quan những tổng công ty nghiệp chức năng nhà nước đủ mạnh chi có liên quan phối nền kinh tế, có vị trí, vai trò ngày càng lớn, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới Bộ Kế Xác định ngành, lĩnh Ban Chỉ hoạch và vực cần thiết có tập đạo Đổi Tháng Đầu tư và Báo cáo trình 10 đoàn kinh tế hoặc tổng mới và Phát 6 năm các cơ quan Chính phủ công ty nhà nước trong triển doanh 2010 chức năng 5 năm, 10 năm tới nghiệp có liên quan Tổng kết việc xử lý nợ Ngân hàng trong khu vực doanh Nhà nước nghiệp nhà nước và Việt Nam Tháng Báo cáo tổng tìm ra biện pháp hữu Bộ Tài 11 và các cơ 6 năm kết trình hiệu để giải quyết tình chính quan chức 2010 Chính phủ trạng nợ dây dưa, nợ năng có liên chiếm dụng không lành quan mạnh Đánh giá lại giá trị Các cơ quan Quý II Bộ Tài Đề án trình 12 vốn, tài sản nhà nước chức năng năm chính Chính phủ tại các tập đoàn, tổng có liên quan 2010
 15. công ty nhà nước Bộ Tài Bộ, ngành, chính, Bộ Ủy ban Kế hoạch nhân dân và Đầu tư, Phương án các tỉnh, Bộ Lao Đẩy nhanh tiến độ sắp sắp xếp, đổi thành phố động - Tháng xếp, đổi mới, cổ phần mới doanh 13 trực thuộc Thương 3 năm hóa doanh nghiệp nhà nghiệp trình Trung ương binh và Xã 2010 nước Thủ tướng quản lý, các hội, Ban Chính phủ tập đoàn, Chỉ đạo Đổi tổng công mới và Phát ty nhà nước triển doanh nghiệp Ban Chỉ Quy định cụ thể chế độ đạo Đổi báo cáo và công khai, mới và Phát Quyết định minh bạch kết quả hoạt Tháng Bộ Tài triển doanh của Thủ 14 động của các tập đoàn, 6 năm chính nghiệp và tướng Chính tổng công ty nhà nước 2010 các cơ quan phủ trên cơ sở các tiêu chí chức năng được xác định rõ ràng có liên quan Cơ chế đổi mới quản lý Bộ Lao Bộ Tài tiền lương, tiền thưởng động - chính và Quý II Đề án trình 15 trong tập đoàn, tổng Thương các cơ quan năm Chính phủ công ty nhà nước, tạo binh và Xã chức năng 2010 quyền chủ động cho hội có liên quan
 16. doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước Quy định tiêu chuẩn để Ban Chỉ lựa chọn nhân sự quản đạo Đổi lý các tập đoàn, tổng mới và Phát Tháng Trình Thủ công ty; quyền hạn, triển doanh 16 Bộ Nội vụ 6 năm tướng Chính trách nhiệm, lợi ích; nghiệp và 2010 phủ chế tài xử lý vi phạm; các cơ quan cơ chế thưởng, phạt cụ chức năng thể có liên quan Sơ kết, đánh giá mô hình tổ chức và hoạt Bộ Kế động của Tổng công ty hoạch và Đầu tư và Kinh doanh Đầu tư, Bộ Tháng vốn nhà nước; hoàn Bộ Tài Nội vụ, Ban 02 Báo cáo Bộ 17 thiện cơ chế người đại chính Chỉ đạo Đổi năm Chính trị diện phần vốn nhà mới và Phát 2010 nước trên cơ sở làm rõ triển doanh địa vị pháp lý, mối nghiệp quan hệ với cơ quan
 17. quản lý vốn, cơ quan quản lý nhà nước, xác định cơ quan đầu mối quản lý về nhân sự đối với đội ngũ cán bộ này. Xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động Các cơ quan Quý II Bộ Tài Dự thảo Nghị 18 của Tổng công ty Đầu chức năng năm chính định tư và Kinh doanh vốn có liên quan 2010 nhà nước
Đồng bộ tài khoản