Nghị quyết Số: 108/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Nghị quyết Số: 108/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ VII , KỲ HỌP LẦN THỨ 17

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 108/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH VĨNH LONG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 108/2009/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 10 tháng12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ VII , KỲ HỌP LẦN THỨ 17 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản gốc, Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP, ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực; Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài Chính và Bộ Tư Pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Sau khi xem xét tờ trình số: 38/TTr.UBND ngày 19/11/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về một số loại phí - lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND trên địa bàn tỉnh; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất, QUYẾT NGHỊ : Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được áp dụng đối với việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký như sau :
  2. a) Cấp bản sao từ sổ gốc: 3.000 đồng/bản; b) Chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản; c) Chứng thực chữ ký: 10.000 đồng/trường hợp Đơn vị thu lệ phí đuợc giữ lại 20%, nộp ngân sách 80%. Điều 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện nghị quyết. Điều 3. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VII kỳ họp lần thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng công báo tỉnh./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - UBTVQH, CP để báo cáo; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp; Phan Đức Hưởng - TT.TU, UBND Tỉnh, UBMTTQVN; - Đ/B HĐND Tỉnh, Đoàn Đ/B QH Tỉnh; - Sở, Ban ngành Tỉnh; - TT.HĐND và UBND Huyện, Th/ phố; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản