Nghị quyết số 11-NQ/HĐNN8

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 11-NQ/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 11-NQ/HĐNN8 về việc tha giảm thời hạn chấp hành hình phạt cho những người bị phạt tù nhân dịp Quốc khánh 02/09/1987 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 11-NQ/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11-NQ/H NN8 Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1987 NGHN QUY T C A CH TNCH H I NG NHÀ NƯ C S 11-Q /H NN8 NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1987 V VI C THA VÀ GI M TH I H N CH P HÀNH HÌNH PH T CHO NH NG NGƯ I BN PH T TÙ NHÂN DNP L QU C KHÁNH 2/09/1987 H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào k t qu thi hành chính sách giáo d c và c i t o c a Nhà nư c i v i ph m nhân và nh ng ngư i ph i t p trung giáo d c c i t o ; Nhân d p k ni m l n th 42 ngày Qu c khánh 2-9 ; Theo ngh c a H i ng b trư ng ; QUY T NNH 1- Tha cho nh ng ngư i b ph t tù ã ch p hành hình ph t ít nh t ư c 2/5 th i h n, n u b ph t tù chung thân thì ã ch p hành hình ph t ít nh t ư c 12 năm, và ã c i t o t t theo các i u ki n sau ây : a) Thành th t ăn năn h i c i, quy t tâm c i t o tr thành ngư i lương thi n ; b) Nghiêm ch nh ch p hành các ch , n i quy c a tr i giam ; c) Tích c c lao ng, h c t p và có tác d ng thúc Ny nh ng ph m nhân khác c i t o và ti n b . 2- Gi m th i h n ch p hành hình ph t cho nh ng ngư i b ph t tù ã ch p hành hình ph t ít nh t ư c 1/6 th i h n, n u b ph t tù chung thân thì ã ch p hành hình ph t ít nh t ư c 5 năm, và ã c i t o t t theo các i u ki n nói trên. 3- Khi xét tha ho c gi m th i h n ch p hành hình ph t, có th châm chư c v i u ki n th i gian ã ch p hành hình ph t cho nh ng ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây : a) ã l p công trong th i gian ch p hành hình ph t ; b) B n thân là thương binh, b nh binh ho c có công v i cách m ng ;
  2. c) Có ngư i ru t th t trong gia ình là li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng ho c ã l p thành tích xu t s c trong chi n u, trong s n xu t ; d) Già y u, b nh t t n ng ; ) ông con ho c con còn nh không ngư i trông nom, b m ho c ngư i ph i nuôi dư ng ã quá già y u không nơi nương t a, gia ình g p nhi u khó khăn trong i s ng. 4- Tha cho nh ng ngư i ph i t p trung giáo d c, c i t o ã c i t o t t. Khi xét tha c n chú ý nh ng ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây : a) ã l p công trong th i gian c i t o tr i ; b) Già y u, b nh t t n ng ; c) ông con ho c con còn nh không ngư i trông nom, b m ho c ngư i ph i nuôi dư ng ã quá già y u không nơi nương t a, gia ình g p nhi u khó khăn trong i s ng. 5- H i ng b trư ng, Toà án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản