Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND về việc chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 6 khóa IX do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 6 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 12/2006/NQ-H ND Qu n 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T CH P THU N MI N NHI M CH C DANH Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX KỲ H P TH 7 Căn c kho n 1 i u 25 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ơn xin mi n nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân qu n 6 khóa IX nhi m kỳ 2004 - 2009 c a ông Nguy n Văn H ng; Căn c k t qu bi u quy t c a i bi u H i ng nhân dân qu n khóa IX, t i kỳ h p th 7, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n cho ông Nguy n Văn H ng mi n nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân qu n 6 khóa IX nhi m kỳ 2004 - 2009. i u 2. Giao trách nhi m y ban nhân dân qu n hoàn t t th t c báo cáo theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX kỳ h p th 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản