Nghị quyết số 1257-NQ/TVQHK6

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 1257-NQ/TVQHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 1257-NQ/TVQHK6 về việc quy định số đại biểu Quốc hội khóa VII, tổng số đơn vị bầu cử và số đại biểu của mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 1257-NQ/TVQHK6

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1257-NQ/TVQHK6 Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 1981 NGHN QUY T QUY NNH S I BI U QU C H I KHÓA VII, T NG S ƠN VN B U C VÀ S I BI U C A M I ƠN VN B U C Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào ngh quy t ngày 18 tháng 12 năm 1980 c a Qu c h i quy nh m t s i mv vi c thi hành Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào Lu t b u c i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: i u 1: - S i bi u Qu c h i ư c b u trong cu c b u c i bi u Qu c h i khóa VII ngày ch nh t 26 tháng 4 năm 1981 là 496 i bi u. S ơn v b u c là 93 ơn v . i u 2: - S ơn v b u c , danh sách các ơn v và s i bi u c a m i ơn v m i t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương ư c quy nh như sau: 1. Thành ph Hà N i: 7 ơn v b u c , b u 31 i bi u - ơn v 1 g m các qu n Hoàn Ki m và Hai Bà Trưng, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m qu n Ba ình và huy n T Liêm, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m qu n ng a và huy n Thanh Trì, b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Ba Vì, Phúc Th và th xã Sơn Tây, b u 4 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Th ch Th t, an Phư ng và Hoài c, b u 4 i bi u. - ơn v 6 g m các huy n Gia Lâm và ông Anh, b u 4 i bi u. - ơn v 7 g m các huy n Sóc Sơn và Mê Linh, b u 4 i bi u. 2. Thành ph H Chí Minh: 6 ơn v b u c , b u 35 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n C Chi, Hóc Môn và qu n Gò V p, b u 6 i bi u.
  2. - ơn v 2 g m các qu n 1, 5 và 8, b u 7 i bi u. - ơn v 3 g m các qu n 3, 10 và 11, b u 6 i bi u. - ơn v 4 g m các qu n Phú Nhu n và Bình Th nh, b u 4 i bi u. - ơn v 5 g m qu n 4 và các huy n Nhà Bè, Duyên H i và Th c, b u 6 i bi u. - ơn v 6 g m các qu n 6, Tân Bình và huy n Bình Chánh, b u 6 i bi u. 3. Thành ph H i Phòng: 3 ơn v b u c , b u 13 i bi u. - ơn v 1 g m các qu n H ng Bàng, Lê Chân và Ngô Quy n, b u 4 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Th y Nguyên, An H i, Cát H i và o B ch Long Vĩ, b u 4 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Sơn, Ki n An, Tiên Lãng và Vĩnh B o, b u 5 i bi u. 4. T nh Hà Tuyên: 1 ơn v b u c , b u 7 i bi u, trong ó có 5 i bi u là dân t c thi u s . 5. T nh Cao B ng: 1 ơn v b u c , b u 5 i bi u, trong ó có 4 i bi u là dân t c thi u s . 6. T nh L ng Sơn: 1 ơn v b u c , b u 5 i bi u, trong ó có 4 i bi u là dân t c thi u s . 7. T nh Lai Châu: 1 ơn v b u c , b u 4 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s . 8. T nh Hoàng Liên Sơn: 1 ơn v b u c , b u 7 i bi u, trong ó có 5 i bi u là dân t c thi u s . 9. T nh B c Thái: 1 ơn v b u c , b u 8 i bi u, trong ó có 5 i bi u là dân t c thi u s . 10. T nh Sơn La: 1 ơn v b u c , b u 4 i bi u là dân t c thi u s . 11. T nh Vĩnh Phú: 3 ơn v b u c , b u 13 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Vĩnh L c, Tam o, L p Th ch và th xã Vĩnh Yên, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Phong Châu, Sông Lô, thành ph Vi t Trì và th xã Phú Th , b u 4 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Sông Thao, Thanh Sơn và Tam Thanh, b u 4 i bi u.
  3. 12. T nh Hà B c: 3 ơn v b u c , b u 15 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Sơn ông, L c Ng n, L c Nam, L ng Giang, Yên Dũng và th xã B c Giang, b u 6 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Yên Th , Tân Yên, Hi p Hòa và Vi t Yên, b u 4 i bi u - ơn v 3 g m các huy n Yên Phong, Tiên Sơn, Qu Võ, Gia Lương, Thu n Thành và th xã B c Ninh, b u 5 i bi u. 13. T nh Qu ng Ninh: 1 ơn v b u c , b u 8 i bi u, trong ó có 2 i bi u là dân t c thi u s . 14. T nh Hà Sơn Bình: 3 ơn v b u c , b u 15 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n à B c, Mai Châu, Tân L c, L c Sơn, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, L c Th y, Yên Th y và th xã Hòa Bình, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Qu c Oai, Chương M , Thanh Oai và th xã Hà ông, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Thư ng Tín, ng Hòa, Phú Xuyên và M c, b u 5 i bi u. 15. T nh H i Hưng: 3 ơn v b u c , b u 20 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n Kim Môn, Nam Thanh, Chi Linh và th xã H i Dương, b u 6 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n T L c, Ninh Thanh và CNm Bình, b u 6 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Châu Giang, M Văn, Kim Thi, Phù Tiên và th xã Hưng Yên, b u 8 i bi u. 16. T nh Thái Bình: 2 ơn v b u c , b u 15 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n Ti n H i, Ki n Xương, Vũ Thư và th xã Thái Bình, b u 7 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Hưng Hà Quỳnh Ph , Thái Th y và ông Hưng, b u 8 i bi u. 17. T nh Hà Nam Ninh: 5 ơn v b u c , b u 26 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n V B n, Ý Yên và thành ph Nam nh, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Nghĩa Hưng và Nam Ninh, b u 4 i bi u.
  4. - ơn v 3 g m các huy n Xuân Th y và H i H u, b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Hoa Lư, Tam i p, Kim Sơn và Hoàng Long, b u 6 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Bình L c, Kim Thanh, Lý Nhân và Duy Tiên, b u 6 i bi u. 18. T nh Thanh Hóa: 5 ơn v b u c , b u 22 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Quan Hóa, Bá Thư c, Lương Ng c và CNm Th y, b u 3 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Thư ng Xuân, Như Xuân, Th Xuân, Tri u Sơn và Nông C ng, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Tĩnh Gia, Qu ng Xương, th tr n S m Sơn và th xã Thanh Hóa, b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n ông Thi u, Thi u Yên và Vĩnh Th ch, b u 4 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Ho ng Hóa, H u L c, Trung Sơn và th tr n B m Sơn, b u 5 i bi u. 19. T nh Ngh Tĩnh: 6 ơn v b u c , b u 27 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Qu Phong, Quỳ Châu, Quỳ H p, Nghĩa àn và Tân Kỳ, b u 3 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Di n Châu, Quỳnh Lưu và Yên Thành, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và ô Lương, b u 3 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Thanh Chương, Nam àn, Hưng Nguyên, Nghi L c và thành ph Vinh, b u 6 i bi u. - ơn v 5 g m các huy n Nghi Xuân c Th , Can L c và Hương Sơn, b u 5 i bi u. - ơn v 6 g m các huy n Kỳ Anh, CNm Xuyên, Th ch Hà, Hương Khê và th xã Hà Tĩnh, b u 5 i bi u. 20. T nh Bình Tr Thiên: 4 ơn v b u c , b u 19 i bi u, trong ó có 2 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Tuyên Hóa Qu ng Tr ch, B Tr ch, L Ninh và th xã ng Th i, b u 5 i bi u.
  5. - ơn v 2 g m các huy n B n H i Hư ng Hóa, Tri u H i và th xã ông Hà, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Hương i n và thành ph Hu , b u 5 i bi u. - ơn v 4 g m các huy n Hương Phú, Phú L c và A Lư i, b u 4 i bi u. 21. T nh Qu ng Nam – à N ng: 2 ơn v b u c , b u 15 i bi u, trong ó có 2 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Hòa Vang, i n Bàn, i L c, Hiên, Gi ng, thành ph à N ng và th xã H i An, b u 8 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Tam Kỳ, Tiên Phư c, Thăng Bình, Duy Xuyên, Qu Sơn, Trà My và Phư c Sơn, b u 7 i bi u. 22. T nh Nghĩa Bình: 3 ơn v b u c , b u 18 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Phư c Vân, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát và th xã quy Nhơn, b u 6 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Phù M , Hoài An, Hoài Nhơn, c Ph , M c và Ba Tơ, b u 6 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Bình Sơn, Sơn T nh, Nghĩa Minh, Sơn Hà, Trà B ng và th xã Qu ng Nghĩa, b u 6 i bi u. 23. T nh Phú Khánh: 2 ơn v b u c , b u 11 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n ng Xuân, Tuy An, Tây Sơn, Tuy Hòa và th xã Tuy Hòa, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n V n Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh và thành ph Nha Trang, b u 6 i bi u. 24. T nh Thu n H i: 2 ơn v b u c , b u 9 i bi u, trong ó có 2 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n An Sơn, Ninh H i và B c Binh, b u 4 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Hàm Thu n, Hàm Tân, c Linh, Phú Quý và th xã Phan Thi t, b u 5 i bi u. 25. T nh Gia Lai – Công Tum: 1 ơn v b u c , b u 6 i bi u, trong ó có 5 i bi u là dân t c thi u s . 26. T nh c L c: 1 ơn v b u c , b u 5 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s .
  6. 27. T nh Lâm ng: 1 ơn v b u c , b u 4 i bi u, trong ó có 2 i bi u là dân t c thi u s . 28. T nh Sông Bé: 1 ơn v b u c , b u 6 i bi u, trong ó có 2 i bi u là dân t c thi u s . 29. T nh Tây Ninh: 1 ơn v b u c , b u 6 i bi u. 30. T nh ng Nai: 3 ơn v b u c , b u 13 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n Xuyên M c, Long t, Châu Thành và Long Thành, b u 4 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Vĩnh C u, Th ng Nh t và thành ph Biên Hòa, b u 5 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n Tân Phú và Xuân L c, b u 4 i bi u 31. T nh Long An: 2 ơn v b u c , b u 8 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n M c Hóa, Tân Th nh, Vĩnh Hưng, c Hòa và c Hu , b u 3 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n B n Th , Vàm C , C n ư c, C n Giu c và th xã Tân An, b u 5 i bi u. 32. T nh ng Tháp: 2 ơn v b u c , b u 10 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n H ng Ng , Tam Nông và Cao Lãnh, b u 6 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n L p Vò, Châu Thành và th xã Sa éc, b u 4 i bi u. 33. T nh An Giang: 2 ơn v b u c , b u 14 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Tho i Sơn, Châu Thành, Ch M i, th xã Long Xuyên và các xã Bình Long, Bình Th y, Bình M , Bình Chánh, Bình Phú và Th ch M Tây c a huy n Châu Phú, b u 7 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Phú Châu, Phú Tân, T nh Biên, Tri Tôn, th xã Châu c, và các xã M c, M Phú, Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Vĩnh Th nh Trung và th tr n Cái u c a huy n Châu Phú, b u 7 i bi u. 34. T nh Ti n Giang: 2 ơn v b u c , b u 11 i bi u. - ơn v 1 g m các huy n Cái Bè, Cai L y và Châu Thành, b u 6 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Ch G o, Gò Công Tây, Gò Công ông và thành ph M Tho, b u 5 i bi u.
  7. 35. T nh B n Tre: 1 ơn v b u c , b u 9 i bi u. 36. T nh C u Long: 2 ơn v b u c , b u 13 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh, Tam Bình, Long H và th xã Vĩnh Long, b u 7 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Càn Long, Châu Thành, C u Kè, C u Ngang, Trà Cú và th xã Trà Vinh, b u 6 i bi u. 37. T nh H u Giang: 3 ơn v b u c , b u 19 i bi u, trong ó có 3 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Th t N t, Ô Môn và thành ph C n Thơ, b u 7 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Châu Thành, Ph ng Hi p, Long M và K Sách, b u 6 i bi u. - ơn v 3 g m các huy n M Tú, Th nh Tr , M Xuyên, Vĩnh Châu, Long Phú và th xã Sóc Trăng, b u 6 i bi u. 38. T nh Kiên Giang: 1 ơn v b u c , b u 8 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . 39. T nh Minh H i: 2 ơn v b u c , b u 10 i bi u, trong ó có 1 i bi u là dân t c thi u s . - ơn v 1 g m các huy n Vĩnh L i, Gi Rai, H ng Dân, Phư c Long, Cà Mau, th xã Minh H i và th xã Cà Mau, b u 5 i bi u. - ơn v 2 g m các huy n Ng c Hi n, Năm Căn, Ph Tân, Tr n Th i, Th i Bình, Cái Nư c và U Minh b u 5 i bi u. 40. c khu Vũng Tàu – Côn o: 1 ơn v b u c , b u 2 i bi u. Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản