Nghị quyết số 14/2001/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 14/2001/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 14/2001/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức vụ trưởng ban văn hóa xã hội của ông Phùng Hữu Phú khóa XII - kỳ họp thứ 5 (từ ngày 16 đến ngày 18/7/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 14/2001/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 14/2001/NQ-H Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2001 NGHN QUY T V VI C MI N NHI M CH C V TRƯ NG BAN VĂN HÓA XÃ H I C A ÔNG PHÙNG H U PHÚ KHÓA XII - KỲ H P TH 5 (T ngày 16 n ngày 18/7/2001) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh v nhi m v , quy n h n c th c a H ND và UBND m i c p; Căn c Quy ch ho t ng c a H ND các c p; Căn c t trình s 77TTr/TT ngày 16/7/2001 c a Thư ng tr c H ND Thành ph ; Xét ơn ngh c a ông Phùng H u Phú, Trư ng Ban Văn hóa xã h i c a H ND Thành ph khóa XII; QUY T NGHN: Mi n nhi m ch c v Trư ng Ban Văn hóa xã h i c a ông Phùng H u Phú m nh n nhi m v m i. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph thông qua t i kỳ h p th 5 - ngày 16 tháng 7 năm 2001. TM. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I PHÓ CH TNCH Ngô Th Doãn Thanh
Đồng bộ tài khoản