Nghị quyết số 180/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 180/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 180/2007/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 180/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 180/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V VI C XÁC NH N K T QU B U C B SUNG PHÓ CH TNCH UBND T NH NGH AN NHI M KỲ 2004 – 2009 H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c k t qu b u c b sung thành viên UBND t nh Ngh An, t i kỳ h p th 9, H ND t nh khoá XV, ngày 24 tháng 07 năm 2007, QUY T NGHN: i u 1. Xác nh n: ông H c Ph c, Phó Bí thư Th u , Ch t ch UBND th xã C a Lò ư c b u b sung gi ch c v Phó Ch t ch UBND t nh Ngh An nhi m kỳ 2004 – 2009. i u 2. Giao cho U ban nhân dân t nh hoàn ch nh th t c h sơ trình Th tư ng Chính ph phê chuNn theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh khoá XV, kỳ h p th 9 thông qua./. CH TNCH Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản