Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 190/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 190/2007/NQ-H ND Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V VI C THÔNG QUA ÁN PHÂN LO I Ô THN CON CUÔNG, T NH NGH AN H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 9 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s : 72/2001/ N -CP ngày 05/10/2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th ; Sau khi xem xét T trình s : 4026/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a UBND t nh Ngh An v vi c ngh thông qua án phân lo i ô th Con Cuông; Trên cơ s xem xét báo cáo th m tra c a Ban pháp ch H i ng nhân dân t nh và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua án Phân lo i ô th Con Cuông, t nh Ngh An, v i n i dung như sau: - Ph m vi ô th : Bao g m th tr n Con Cuông và m t ph n t c a 3 xã: B ng Khê: 1431,13 ha, Chi Khê: 564,68 ha và Yên Khê: 1.431,77 ha. - Có v trí: + Phía ông giáp: Khe Diêm và xã Tam Sơn huy n Anh Sơn. + Phía Tây giáp: xã Chi Khê + Phía B c giáp: i núi xã M u c + Phía Nam giáp: i núi xã Yên Khê - T ng di n tích t nhi n là: 3.570,5 ha, - Dân s : 10.514 ngư i. - T l lao ng phi nông nghi p t trên: 70%. - T c tăng trư ng bình quân năm 2000 n 2005 là: 13%, bình quân GDP u ngư i năm 2005 t: 327 USD. Cơ c u kinh t chuy n d ch nhanh theo hư ng tăng t tr ng d ch v - công nghi p - thương m i; gi m t tr ng nông, lâm nghi p.
  2. - Các tiêu chí ư c ánh giá, g m: ch c năng, t l lao ng phi nông nghi p, cơ s h t ng, dân s , m t dân s t ư c và m c i m t ư c c a ô th Con Cuông ư c ánh giá qua b ng t ng h p sau: TT Các y u t ánh giá tiêu chuNn Yêu c u i mt i i m i m phân lo i ô th (TCPL T) a t ư c ph n u (2010) 1 ánh giá TCPL T theo y u t 25,0 21,4 22,0 ch c năng 2 ánh giá TCPL T theo y u t t 70% ³ 20,0 l lao ng phi nông nghi p trong 75% t ng s lao ng (%) 14 14,0 20,0 20 3 ánh giá TCPL T theo y u t cơ 30,0 22,8 27,6 s h t ng 27,6 4 ánh giá TCPL T theo y u t quy >100.000 15,0 4,5 15,0 mô dân s ô th 50.000 10,0 5 ánh giá TCPL T theo y u t m t ³ 8.000 10 1,8 7,0 dân s ô th (ngư i/km2) 6.000 7 T ng c ng 100 64,5 91,6 T ng h p phân tích ánh giá 05 ch tiêu nói trên, s i m hi n t i t ư c là 64,5/100 i m và ph n u n năm 2010 là 91,6/100 i m. Căn c vào i u 14, Ngh nh s 72/2001/N -CP và M c II.2.2 c a Thông tư liên t ch s : 02/2002- TTLT-BXD-TCCBCP, ô th Con Cuông i u ki n công nh n ô th lo i IV. i u 2. Giao UBND t nh hoàn ch nh án và th t c trình các c p có thNm quy n phê chuNn công nh n Con Cuông là ô th lo i IV làm cơ s pháp lý th c hi n các bư c ti p theo. Ngh quy t này ã ư c H ND t nh Ngh An khóa XV, kỳ h p th 9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH
  3. Nguy n Th Trung
Đồng bộ tài khoản