Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 10 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 26/2006/NQ-H ND Qu n 10, ngày 21 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V MI N NHI M CH C DANH Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN QU N 10 NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX KỲ H P TH 8 Căn c kho n 1 i u 25 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ơn t nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân qu n 10 c a bà Tr n Ng c áng; Căn c vào k t qu bi u quy t c a i bi u H i ng nhân dân qu n 10 v vi c mi n nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân qu n 10 nhi m kỳ 2004 - 2009 i v i bà Tr n Ng c áng, QUY T NGHN: i u 1. Thu n cho bà Tr n Ng c áng ư c mi n nhi m ch c danh y viên y ban nhân dân qu n 10 nhi m kỳ 2004 - 2009. i u 2. Giao cho y ban nhân dân qu n 10 trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh phê chuNn theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX, kỳ h p l n th 8 thông qua ngày 21 tháng 07 năm 2006./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản