Nghị quyết số 31/1999/QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 31/1999/QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 31/1999/QH10 về nhiệm vụ năm 2000 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 31/1999/QH10

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/1999/QH10 Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 1999 NGH QUY T V NHI M V NĂM 2000 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Trên cơ s xem xét báo cáo c a Chính ph , báo cáo c a các cơ quan h u quan và ý ki n c a các v đ i bi u Qu c h i. QUY T NGH Tán thành đánh giá tình hình th c hi n nhi m v năm 1999; phương hư ng nhi m v năm 2000 v i các ch tiêu, gi i pháp đư c nêu trong báo cáo c a Chính ph và báo cáo c a các ngành h u quan. Qu c h i nh n m nh m t s v n đ sau đây: I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 1999 V i s l l c vư t b c c a toàn dân, chúng ta đã ph n đ u đ t và vư t h u h t các ch tiêu ch y u c a năm 1999 mà Qu c h i đã đ ra. T ng s n ph m trong nư c (GDP) tăng 5%. S n lư ng lương th c quy thóc đ t 33,8 tri u t n, m c cao nh t t trư c t i nay. Kim ng ch xu t kh u đ t 10,7 t đô la. T o vi c làm cho 1,2 tri u lao đ ng. Gi m đư c trên 40 v n h đói nghèo; các lĩnh v c văn hoá - xã h i có bư c ti n b . Đ i s ng nhân dân n đ nh. Quan h đ i ngo i đư c m r ng. Qu c phòng - an ninh đư c gi v ng. Tuy v y, n n kinh t nư c ta v n còn nhi u y u kém. T c đ tăng trư ng ti p t c gi m so v i năm trư c; năng l c c nh tranh và hi u qu chưa cao. S n ph m tiêu th khó khăn, th trư ng kém sôi đ ng, v n tín d ng t n đ ng l n. Cơ c u đ u tư có nh ng m t không h p lý, còn dàn tr i, hi u qu th p. Khu v c doanh nghi p Nhà nư c chuy n bi n ch m. Lao đ ng thi u vi c làm còn nhi u, t n n xã h i và t i ph m chưa gi m. B máy hành chính nhà nư c còn nhi u c ng k nh, kém hi u l c. T tham nhũng, quan liêu, c a quy n chưa đư c đ y lùi. II. M C TIÊU T NG QUÁT VÀ CH TIÊU CH Y U NĂM 2000 1. M c tiêu t ng quát:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ y m nh phát tri n kinh t v i t c đ cao hơn năm 1999; ph n đ u th c hi n cho đư c các ch tiêu đã đ ra trong chi n lư c 10 năm (1991 - 2000) và k ho ch 5 năm (1996 - 2000). T o đư c s chuy n bi n m nh m v nâng cao năng l c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t , v phát tri n khoa h c - công ngh . B i dư ng ngu n nhân l c và gi i quy t nh ng v n đ xã h i b c xúc. C i thi n đ i s ng v t ch t và văn hoá c a các t ng l p dân cư. B o đ m n đ nh xã h i. M r ng quan h đ i ngo i, c ng c qu c phòng - an ninh. 2. Các m c tiêu ch y u: - T ng s n ph m trong nư c (GDP) tăng t 5,5% đ n 6%; - Giá tr s n xu t nông nghi p tăng t 3,5% đ n 4%; - S n lư ng lương th c quy thóc đ t t 33,5% tri u đ n 34 tri u t n; - Giá tr s n xu t công nghi p tăng t 10,5% đ n 11%; - Giá tr các ngành d ch v tăng t 5,0% đ n 5,5%; - T ng kim ng ch xu t kh u tăng t 11,0% đ n 12%; - L m phát kho ng 6%; - B i chi ngân sách không vư t quá 5% GDP; - T o vi c làm m i cho 1,2 đ n 1,3 tri u lao đ ng; - Đào t o ngh cho kho ng 780.000 ngư i; - Gi m t l h nghèo còn kho ng 10%; - M c gi m t l sinh 0,05%. (Nh ng ch tiêu c th c a các ngành, lĩnh v c đư c ghi trong b ng ph l c kèm theo) III. NHI M V VÀ GI I PHÁP 1. Phát huy m i ngu n l c, tháo g khó khăn vư ng m c đ đ y m nh s n xu t kinh doanh, ch n đà gi m sút t c đ tăng trư ng, nâng cao hi u qu và kh năng c nh tranh c a n n kinh t . 1.1. Ti p t c tăng đ u tư cho nông nghi p và kinh t nông thôn, ưu tiên cho thu l i, các lo i gi ng cây tr ng v t nuôi có năng su t cao; phát tri n công nghi p ch bi n, d ch v . Khuy n khích phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i và các hình th c kinh t h p tác trong nông thôn. Ban hành cơ ch chính sách và t p trung ch đ o gi i quy t có hi u qu t t vi c tiêu th nông s n hàng hoá. 1.2. S p x p, đ i m i, nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n k ho ch c ph n hoá, bán khoán, cho thuê và chuy n giao m t b ph n
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. doanh nghi p Nhà nư c g n v i vi c ti p t c m r ng quy n t ch , t ch u trách nhi m. Có chính sách h tr các ngành s n xu t s n ph m có kh năng c nh tranh, nh t là s n ph m xu t kh u có quy mô l n, như khai thác d u thô, d t may, da giày, thu s n... Phát tri n m nh doanh nghi p v a và nh , thu hút nhi u lao đ ng. 1.3. Đi u ch nh cơ c u đ u tư, cơ c u kinh t đ nâng cao ch t lư ng, và s c c nh tranh c a n n kinh t . Đình ch các d án đ u tư không có hi u qu , không có kh năng thu h i v n. T p trung v n cho các d án kh thi. S a đ i ngay nh ng b t h p lý v cơ ch đ u th u. Giao cho đ a phương tr c ti p qu n lý và t ch c th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, các B , ngành Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra ch t ch . Khuy n khích các thành ph n kinh t và nhân dân đưa v n nhàn r i vào đ u tư phát tri n s n xu t. Kh n trương gi i quy t các khó khăn, vư ng m c đ thu hút đ u tư nư c ngoài. Đ y nhanh ti n đ gi i ngân và qu n lý ch t ch vi c s d ng ngu n v n h tr đ u tư phát tri n chính th c (ODA). 1.4. Ti p t c khai thác và m r ng th trư ng, coi tr ng lưu thông hàng hoá n i đ a, nh t là nông thôn. Đ y m nh xu t kh u. Khuy n khích và t o đi u ki n đ các doanh nghi p tìm ki m th trư ng và đư c quy n tr c ti p xu t kh u. Kiên quy t đ u tranh ch ng buôn l u, gian l n thương m i. 1.5. T ch c th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i v d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000. Tăng quy n ch đ ng và nâng cao vai trò trách nhi m trong công tác qu n lý tài chính và ngân sách các c p chính quy n đ a phương. Đ i m i cơ ch lãi xu t theo hư ng áp d ng lãi xu t cơ b n. Đi u hành t giá th n tr ng, linh ho t, phù h p v i nhu c u. Xây d ng cơ ch t o ngu n v n đ h tr vi c gi i quy t các kho n n quá h n. Kh c ph c tình tr ng đ ng v n trong các ngân hàng thương m i. Th c hi n đ y đ quy n t ch , t ch u trách nhi m trong ho t đ ng tín d ng. Ch m d t vi c ngân hàng thương m i cho vay theo l nh hành chính. S m xây d ng, hoàn thi n mô hình Ngân hàng chính sách, tách cho vay tín d ng chính sách ra kh i tín d ng ngân hàng, tín d ng ưu đãi ra kh i tín d ng thương m i. 2. T o s chuy n bi n m nh m trong ho t đ ng văn hoá - xã h i. 2.1. Đ y m nh các ho t đ ng thu c lĩnh v c văn hoá - giáo d c b ng vi c s d ng có hi u qu ngu n ngân sách Nhà nư c k t h p v i vi c th c hi n xã h i hoá. Phát tri n m nh các trư ng d y ngh . Quan tâm đào t o con em đ ng bào dân t c thi u s , mi n núi th c hi n c tuy n theo đúng lu t giáo d c. Xây d ng và phát tri n c m văn hoá dân cư. Nâng cao hi u qu công tác chăm sóc s c kho nhân dân và th c hi n t t các chương trình y t qu c gia. T o đi u ki n đ ngư i nghèo đư c th hư ng các d ch v y t . Gi m t l phát tri n dân s t nhiên... Chú tr ng đ u tư phát tri n và áp d ng các ti n b khoa h c - công ngh vào s n xu t. Nâng cao ch t lư ng th m đ nh, giám đ nh công ngh , đ c bi t là công ngh , thi t b nh p kh u.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2. Tri n khai th c hi n có hi u qu chương trình xoá đói gi m nghèo, t p trung cho các xã đ c bi t khó khăn. Th c hi n t t công tác đ nh canh đ nh cư, n đ nh s n xu t, đ i s ng c a đ ng bào mi n núi, dân t c và di cư t do. Đ y m nh chương trình gi i quy t vi c làm, phát tri n th trư ng lao đ ng. Gi i quy t m t bư c chính sách ti n lương. 2.3. Ch đ ng tri n khai đ ng b các bi n pháp ngăn ng a và x lý k p th i các t n n xã h i nh t là buôn bán, s d ng ma tuý. Đ y m nh công tác phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS. 3. Th c hi n quan h đ i ngo i r ng m , đa d ng hoá, đa phương hoá; c ng c qu c phòng - an ninh, t o đi u ki n phát tri n kinh t , gi v ng đ c l p ch quy n và b o đ m an ninh qu c gia. 3.1. Đ y m nh quan h h u ngh h p tác v i các nư c, trư c h t là các nư c láng gi ng và trong khu v c. Tích c c thúc đ y các cu c đàm phán v biên gi i, vùng bi n v i các nư c. Nâng cao hơn n a hi u qu kinh t đ i ngo i, chú tr ng th trư ng và đ i tác l n, c ng c th trư ng và đ i tác khu v c. Ti p t c đàm phán đ ký k t hi p đ nh thương m i song phương và đa phương. Ch đ ng h i nh p vào kinh t khu v c và th gi i. 3.2. Thư ng xuyên nâng cao c nh giác, ch đ ng ngăn ch n và đ i phó k p th i, có hi u qu v i m i tình hu ng ph c t p có th x y ra. Ti p t c ch n ch nh và nâng cao s c m nh chi n đ u c a l c lư ng vũ trang. Đ y m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c. Đ ng viên toàn xã h i tham gia Chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m, t o chuy n bi n m nh m v an ninh tr t t xã h i. G n nhi m v qu c phòng, an ninh v i phát tri n kinh t xã h i. Phát huy vai trò c a l c lư ng vũ trang trong vi c tham gia phòng ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai. 4. Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu ho t đ ng c a b máy Nhà nư c. 4.1. Rà soát s a đ i, b sung các văn b n pháp lu t làm cơ s cho vi c đ y m nh c i cách hành chính. Ti p t c c i ti n công tác ch đ o đi u hành, b o đ m sát th c, nhanh nh y, kiên quy t và có hi u qu . Soát xét s phân công trách nhi m trên các lĩnh v c gi a các c p hành chính, trư c h t là gi a Trung ương và c p t nh, vi c nào có th giao cho chính quy n đ a phương thì phân c p ngay. Nâng cao trách nhi m cá nhân trong vi c qu n lý và t ch c th c hi n nhi m v . K p th i phát hi n và kiên quy t x lý các cán b , công ch c Nhà nư c b t kỳ cương v công tác nào có thái đ và hành đ ng sách nhi u, gây khó khăn c n tr trong thi hành công v . 4.2. Tăng cư ng ho t đ ng giám sát c a Qu c h i và H i đ ng nhân dân các c p. Nâng cao ch t lư ng ho t đ ng đi u tra, ki m sát, xét x , gi i quy t d t đi m các v án ph c t p, t n đ ng kéo dài. X lý k p th i, nghiêm minh các t i ph m v tham nhũng, buôn l u....
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4.3. Tăng cư ng năng l c và nâng cao ch t lư ng ho t đ ng c a chính quy n đ a phương nhi m kỳ m i. Đ y m nh th c hi n quy ch dân ch cơ s . T p trung gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a công dân. 5. T p trung kh c ph c h u qu lũ l t mi n Trung; nâng cao năng l c ng phó đ h n ch th p nh t h u qu do thiên tai gây ra. 5.1. Ưu tiên đ u tư đ khôi ph c và c ng c cơ s h t ng kinh t xã h i, nh t là các công trình thu l i, giao thông, trư ng h c, cơ s y t . Tăng cư ng năng l c d báo; b o đ m các phương ti n k thu t, cơ s v t ch t đ s n sàng ng phó khi thiên tai x y ra. 5.2. Phát huy tinh th n tương thân, tương ái, đ ng viên s đóng góp c a toàn dân, các ngành, các c p, s h tr c a các t ch c qu c t và ki u bào ta nư c ngoài nh m s m n đ nh đ i s ng và s n xu t c a nhân dân vùng lũ l t. Năm 2000 là năm cu i cùng th c hi n k ho ch kinh t xã h i 5 năm (1996 - 2000) là chi n lư c phát tri n kinh t xã h i 10 năm (1991 - 2000), năm có nhi u ngày l l n. V i ni m tin vào s lãnh đ o c a Đ ng, s c m nh c a dân t c, truy n th ng đoàn k t, lao đ ng c n cù, sáng t o c a nhân dân, chúng ta nh t đ nh vư t qua m i khó khăn, th thách, giành đư c nh ng thành t u to l n trong vi c th c hi n nhi m v năm 2000, v ng bư c ti n vào th k m i. Ngh quy t này đã đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 6 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1999. Nông Đ c M nh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản