Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách quận 4 năm 2006 do Hội đồng nhân dân Quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 4 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 37/2007/NQ-H ND Qu n 4, ngày 18 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V PHÊ CHU N QUY T TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QU N 4 NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN QU N 4 KHÓA IX, KỲ H P L N 10 Căn c kho n 3 i u 19 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 210/2005/Q -UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2006; Căn c vào Ngh quy t s 19/2005/NQ-H ND ngày 13 tháng 12 năm 2005 v d toán và phân b ngân sách năm 2006 ã ư c phê chu n t i kỳ h p l n 5 c a H i ng nhân dân qu n và Ngh quy t s 31/2006/NQ-H ND ngày 21 tháng 7 năm 2006 v i u ch nh, b sung ngân sách năm 2006 ã ư c phê duy t t i kỳ h p th 8 c a H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX; Sau khi xem xét báo cáo và T trình s 32/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 4 v phê chu n quy t toán thu, chi ngân sách qu n 4 năm 2006; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 4, QUY T NGHN: i u 1. Phê chu n quy t toán thu ngân sách qu n 4 năm 2006 1. T ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn: 136,410 t ng. Trong ó: + Thu công thương nghi p ngoài qu c doanh: 53,671 t ng. + Thu chuy n quy n s d ng t: 2,530 t ng. + Thu ti n s d ng t: 6,642 t ng. + L phí trư c b : 22,038 t ng. + Thu thu nh p cá nhân: 1,113 t ng. + Thu nhà t: 2,256 t ng.
  2. + Ti n thuê t: 18,332 t ng. + Phí và l phí: 2,192 t ng. + Thu khác: 5,259 t ng. + Các kho n thu l i ơn v chi qua qu n lý ngân sách Nhà nư c: 22,377 t ng. 2. T ng thu ngân sách a phương: 192,245 t ng, bao g m: + Thu ngân sách c p qu n: 183, 253 t ng. + Thu ngân sách c p phư ng: 26,395 t ng (trong ó: 17,403 t ng thu b sung cân i t ngân sách qu n). i u 2. Phê chu n quy t toán ngân sách năm 2006 như sau: 1. T ng chi ngân sách a phương: 138,889 t ng, trong ó: - Chi ngân sách c p qu n: 133,857 t ng (trong ó có 17,403 t ng chi b sung ngân sách phư ng). - Chi ngân sách c p phư ng: 22,435 t ng. 2. N i dung quy t toán chi ngân sách a phương năm 2006 bao g m: - Chi u tư phát tri n: 17,872 t ng. - Chi thư ng xuyên: 90,629 t ng. - Chi chuy n ngu n sang ngân sách năm 2006: 8,011 t ng. - Chi không qua cân i ngân sách: 22,377 t ng. i u 3. X lý s k t dư ngân sách năm 2006 + Chuy n 100% s k t dư ngân sách c p qu n năm 2006 vào thu cân i ngân sách c p qu n năm 2007 là 49.395.830.111 ng. + S k t dư ngân sách phư ng do y ban nhân dân phư ng trình H i ng nhân dân phư ng quy t nh x lý chuy n thu cân i ngân sách phư ng năm 2007. i u 4. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các Ban, các T và các v i bi u c a H i ng nhân dân qu n giám sát vi c th c hi n quy t toán thu, chi và x lý s k t dư ngân sách năm 2006 theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 4 khóa IX, kỳ h p l n 10 thông qua./.
  3. CH TNCH Nguy n Văn Tư ng
Đồng bộ tài khoản