Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 417/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2003 NGH QUY T V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A VĂN PHÒNG QU C H I U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào Quy ch ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i, Quy ch ho t ng c a H i ng dân t c, Quy ch ho t ng c a các U ban c a Qu c h i, Quy ch ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i và các Ngh quy t s 368, 369, 370 ngày 17 tháng 3 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i v thành l p Ban công tác i bi u, Ban công tác l p pháp, Ban dân nguy n; Xét ngh c a Ch nhi m Văn phòng Qu c h i; QUY T NGH : i u 1. Ch c năng c a Văn phòng Qu c h i Văn phòng Qu c h i là cơ quan giúp vi c c a Qu c h i, có ch c năng nghiên c u, tham mưu t ng h p và t ch c ph c v các ho t ng c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, các Phó Ch t ch Qu c h i; các ho t ng c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i. i u 2. Nhi m v c a Văn phòng Qu c h i 1. Ph c v Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i trong công tác xây d ng pháp lu t; ph i h p ph c v U ban thư ng v Qu c h i trong vi c gi i thích Hi n pháp, lu t, pháp l nh. 2. Ph c v Qu c h i quy t nh nh ng chính sách cơ b n và ban hành nh ng ngh quy t, quy t nh v kinh t -xã h i, ngân sách nhà nư c, công trình quan tr ng qu c gia, qu c phòng, an ninh, i ngo i, v t ch c và nhân s nhà nư c thu c th m quy n c a Qu c h i. 3. Ph c v Qu c h i th c hi n quy n giám sát t i cao vi c tuân theo Hi n pháp, lu t và ngh quy t c a Qu c h i; ph c v U ban thư ng v Qu c h i giám sát vi c thi hành Hi n pháp, lu t, ngh quy t c a Qu c h i, pháp l nh, ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i, giám sát ho t
  2. ng c a Chính ph , Toà án nhân dân t i cao và Vi n ki m sát nhân dân t i cao; ph c v ho t ng giám sát c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i. 4. Ph i h p ph c v U ban thư ng v Qu c h i giám sát và hư ng d n ho t ng c a H i ng nhân dân các c p. 5. Ph c v U ban thư ng v Qu c h i công b và ch trì vi c b u c i bi u Qu c h i; công b vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p. 6. Ph c v công tác i ngo i c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i. 7. Ph i h p th c hi n vi c ti p dân, ti p nh n, x lý ơn thư khi u n i, t cáo và t nguy n v ng c a công dân; ph c v U ban thư ng v Qu c h i giám sát vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân; t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri g i n Qu c h i. 8. Nghiên c u, ph c v U ban thư ng v Qu c h i ch o, i u hoà, ph i h p ho t ng c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; b o m i u ki n ho t ng c a các i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i, giúp U ban thư ng v Qu c h i nghiên c u và t ch c th c hi n ch , chính sách i v i i bi u Qu c h i; giúp Ch t ch Qu c h i gi m i liên h v i các i bi u Qu c h i. 9. Ph c v ho t ng c a Ch t ch Qu c h i và các Phó Ch t ch Qu c h i, các U viên U ban thư ng v Qu c h i. Ph c v U ban thư ng v Qu c h i trong vi c i u hành công vi c chung c a Qu c h i, b o m vi c th c hi n N i quy kỳ h p Qu c h i, các Quy ch ho t ng c a các cơ quan c a Qu c h i, c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i. 10. xu t c i ti n ch làm vi c c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i và c a i bi u Qu c h i chuyên trách theo s ch o c a U ban thư ng v Qu c h i. 11. Ph i h p ph c v U ban thư ng v Qu c h i quy t nh biên ch và quy nh chính sách, ch i v i Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân và Văn phòng Qu c h i. 12. Xây d ng d ki n chương trình và t ch c ph c v các kỳ h p Qu c h i, các phiên h p U ban thư ng v Qu c h i, các cu c làm vi c khác c a U ban thư ng v Qu c h i, các cu c h p c a H i ng Dân t c, các U ban c a Qu c h i, các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i và các cu c làm vi c c a i bi u Qu c h i chuyên trách; d ki n và giúp t ch c th c hi n chương trình công tác c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng Dân t c, U ban c a Qu c h i và các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i. 13. Chu n b các d án, án, báo cáo do U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch Qu c h i và các Phó Ch t ch Qu c h i giao; chu n b các báo cáo công tác c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i.
  3. 14. ôn c vi c chu n b và b o m th t c trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i các d án, án, báo cáo, t trình c a các cơ quan và t ch c h u quan. 15. T ch c và qu n lý công tác thông tin, tin h c, nghiên c u khoa h c, báo chí, xu t b n, thư vi n c a Qu c h i. 16. Giúp U ban thư ng v Qu c h i trong vi c gi m i quan h v i Ch t ch nư c, Chính ph , U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan, t ch c h u quan. 17. Ph c v Ch t ch Qu c h i ch o và t ch c th c hi n kinh phí ho t ng c a Qu c h i. T ch c và qu n lý công tác m b o cơ s v t ch t-k thu t c a Qu c h i, qu n lý tài s n c a Qu c h i; t ch c công tác hành chính, văn thư, in n, lưu tr , b o v và l tân c a cơ quan. i u 3. Thành l p, bãi b các v , ơn v Văn phòng Qu c h i ư c t ch c các v , các ơn v tương ương c p v ; các phòng tr c thu c Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và phòng tr c thu c v ho c ơn v tương ương c p v . Vi c thành l p ho c bãi b các v và ơn v tương ương c p v do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. Vi c thành l p ho c bãi b các phòng tr c thu c Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, các phòng các v , ơn v ph c v chung do Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy t nh. Vi c thành l p ho c bãi b các phòng tr c thu c v tr c ti p giúp vi c H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i do Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban và Trư ng các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy t nh; Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ra quy t nh. i u 4. Cơ c u t ch c c a Văn phòng Qu c h i Văn phòng Qu c h i g m có các v , ơn v tương ương c p v sau: - Các v tr c ti p giúp vi c H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i: - V dân t c; - V pháp lu t; - V kinh t và ngân sách; - V qu c phòng và an ninh; - V văn hoá, giáo d c, thanh nhiên, thi u niên và nhi ng; - V các v n xã h i;
  4. - V khoa h c, công ngh và môi trư ng; -V i ngo i; - Các v tr c ti p giúp vi c 3 Ban c a U ban thư ng v Qu c h i: - V công tác i bi u; - V công tác l p pháp; - V dân nguy n; - Các v , ơn v ph c v chung: - V t ng h p; - V hành chính; - V t ch c - cán b ; - V k ho ch - tài chính; - Trung tâm thông tin, thư vi n và nghiên c u khoa h c; - Trung tâm tin h c; - C c qu n tr ; - V công tác phía Nam; - Báo ngư i i bi u nhân dân; - T p chí nghiên c u l p pháp. i u 5. Công tác ch o i u hành Ch nhi m Văn phòng Qu c h i là ngư i ng u Văn phòng Qu c h i, ch u trách nhi m trư c U ban thư ng v Qu c h i v công tác c a Văn phòng Qu c h i. Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i và Trư ng các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i ch u trách nhi m trư c U ban thư ng v Qu c h i v công tác c a Văn phòng Qu c h i i v i nh ng v n có liên quan. Các Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i giúp Ch nhi m Văn phòng Qu c h i th c hi n nhi m v theo phân công c a Ch nhi m Văn phòng Qu c h i. V trư ng, th trư ng ơn v tương ương c p v i u hành công vi c c a v ho c c a ơn v mình. Giúp v trư ng, th trư ng ơn v tương ương c p v có th có m t ho c nhi u phó v trư ng ho c phó th trư ng ơn v tương ương c p v .
  5. Trư ng phòng i u hành công vi c c a phòng, giúp trư ng phòng có th có m t ho c hai phó trư ng phòng. i u 6. Biên ch Biên ch c a Văn phòng Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. Hàng năm Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i và Trư ng các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i d ki n biên ch v tr c ti p giúp vi c c a mình; Văn phòng Qu c h i t ng h p d ki n biên ch chung trình U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. i u 7. Lãnh o, ch o công tác c a các v , ơn v 1. Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i, Trư ng các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy nh ch c năng, nhi m v c a các v tr c ti p giúp vi c H i ng dân t c, các U ban và các Ban. i v i các v tr c ti p giúp vi c H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i, Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i và Trư ng các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i tr c ti p ch o các m t công tác. 2. Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy nh ch c năng, nhi m v và ch o m i m t công tác c a các v , ơn v ph c v chung. i u 8. Công tác t ch c, cán b 1. Ch nhi m và các Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i b nhi m, mi n nhi m, cách ch c. 2. Vi c tuy n ch n cán b , công ch c, b nhi m, cách ch c v trư ng, phó v trư ng và các ch c v tương ương; trư ng phòng, phó trư ng phòng và các ch c v tương ương i v i các v tr c ti p giúp vi c H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i do Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban và Trư ng các ban ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy t nh; Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ra quy t nh. Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban và Trư ng các Ban ph i h p v i Ch nhi m Văn phòng Qu c h i trong công tác qu n lý và th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c các v tr c ti p giúp vi c H i ng dân t c, các U ban và các Ban. 3. Vi c tuy n ch n, qu n lý, th c hi n các ch chính sách i v i cán b , công ch c; b nhi m, mi n nhi m v trư ng, phó v trư ng và các ch c v tương ương, trư ng phòng, phó trư ng phòng và các ch c v tương ương thu c các v , ơn v ph c v chung do Ch nhi m Văn phòng Qu c h i quy t nh.
  6. i u 9. Qu n lý vi c th c hi n kinh phí 1. Ch nhi m Văn phòng Qu c h i giúp Ch t ch Qu c h i trong vi c t ch c th c hi n kinh phí ho t ng c a Qu c h i. 2. Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban c a Qu c h i và Trư ng các Ban c a U ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c s d ng kinh phí ư c phân b c a H i ng dân t c, các U ban và các Ban. 3. Văn phòng Qu c h i th c hi n nghi p v theo quy nh v ch qu n lý tài chính c a Nhà nư c và hư ng d n c a U ban thư ng v Qu c h i. i u 10. i u kho n thi hành 1. Ngh quy t này thay th Ngh quy t s 02-NQ/UBTVQH9 ngày 17/10/1992 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá IX; các quy nh trái v i Ngh quy t này u bãi b . 2. Thư ng tr c H i ng dân t c, Thư ng tr c các U ban, Trư ng các Ban và Ch nhi m Văn phòng Qu c h i ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản