Nghị quyết số 43/2005/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 43/2005/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 43/2005/NQ-QH11 về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2005 do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 43/2005/NQ-QH11

  1. QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/2005/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 NGHN QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM V/V BỔ SUNG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Trên cơ sở xem xét Tờ trình Quốc hội số 77/CP-XDPL ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Báo cáo thẩm tra số 1357/BC-UBXH11 ngày 08 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; QUYẾT NGHN: Điều 1 Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Điều 2 Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI (2002-2007) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Điều 3 Giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
Đồng bộ tài khoản