Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N TÂN BÌNH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 62/2006/NQ-H ND Tân Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2006 NGHN QUY T V TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC 6 THÁNG U NĂM VÀ NHI M V CÔNG TÁC 6 THÁNG CU I NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN QU N TÂN BÌNH KHÓA IX, KỲ H P TH 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân, và các ngành liên quan v k t qu th c hi n nhi m v 6 tháng u năm và phương hư ng, nhi m v 6 tháng cu i năm 2006; phát bi u c a i di n y ban M t tr n T qu c qu n, và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n; trong phiên h p ngày 29 tháng 6 năm 2006 kỳ h p l n 6 c a H i ng nhân dân qu n khóa IX nhi m kỳ 2004 – 2009, QUY T NGHN: I. V TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC NHI M V , CH TIÊU V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG U NĂM 2006: - Nh t trí v i báo cáo ho t ng 6 tháng u năm 2006 c a H i ng nhân dân qu n; báo cáo thNm nh c a 2 Ban và chương trình công tác 6 tháng cu i năm c a H i ng nhân dân và c a 2 Ban H i ng nhân dân. - H i ng nhân dân qu n nh t trí thông qua báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng 6 tháng u năm và phương hư ng, nhi m v 6 tháng cu i năm 2006. II. NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2006: T p trung hoàn thành các ch tiêu v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng c a năm 2006 và xây d ng k ho ch kinh t - xã h i an ninh qu c phòng năm 2007, trong ó c n chú tr ng th c hi n các nhi m v ch y u. C th : 1. V Kinh t :
  2. Xây d ng và i u ch nh quy ho ch phát tri n Kinh t -Xã h i k t h p ch nh trang nâng c p ô th theo phương án chuy n d ch cơ c u kinh t t s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p và thương m i - d ch v sang thương m i - d ch v , s n xu t công nghi p và ti u th công nghi p. 2. V Xây d ng cơ b n - nhà t - giao thông công chính: - Tri n khai th c hi n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t i trà theo k ho ch. - Hoàn thành k ho ch c a qu n v vi c l p quy ho ch g n li n v i k ho ch s d ng t năm 2006 - 2010 và l p s b a chính cho 15 phư ng. - T p trung th c hi n t t các h ng m c công trình theo k ho ch. 3. V Tài chính - K ho ch: T p trung hoàn thành các ch tiêu thu - chi ngân sách năm 2006, xây d ng k ho ch kinh t - xã h i và d ki n phân b ngân sách năm 2007. 4. V Văn hóa- Xã h i: - Ti p t c v n ng nhân dân th c hi n các n i dung theo tiêu chuNn ăng ký phư ng Văn hóa; ph n u có t 1 n 2 phư ng t tiêu chuNn phư ng Văn hóa và th c hi n ra m t ăng ký xây d ng thêm 2 phư ng Văn hóa. - T p trung u tư trang b cơ s v t ch t, trư ng l p chuNn b cho năm h c 2006 - 2007; hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c 15/15 phư ng. - Th c hi n t t chương trình “xóa ói gi m nghèo”, hoàn thành ch tiêu ưa 30% h nghèo ra kh i chương trình. - Th c hi n t t công tác qu n lý, h tr ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. - Tri n khai th c hi n quy ho ch kinh doanh năm 2006 - 2007 i v i 6 ngành ngh theo ch o c a thành ph . 5. V an ninh qu c phòng: - Ngành công an ph i h p v i các ngành gi v ng an ninh chính tr tr t t an toàn xã h i. Ki m tra thư ng xuyên các ho t ng kinh doanh các ngành ngh d phát sinh t n n xã h i như nhà hàng, khách s n, karaoke. - Ti p t c th c hi n chương trình m c tiêu “3 gi m”, chuy n hóa có hi u qu a bàn tr ng i m, gi i quy t t t tình tr ng ngư i lang thang, ăn xin trên a bàn. - Xây d ng, c ng c và phát tri n l c lư ng dân quân t v t ch tiêu, duy trì công tác s n sàng chi n u và hu n luy n h i thao c p thành ph t k t qu t t. Ngoài ra, các ngành các c p tăng cư ng th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c trên t t c các lĩnh v c c a qu n.
  3. III. TRONG KỲ H P NÀY, H I NG NHÂN DÂN QU N: Nh t trí bi u quy t thông qua vi c i u ch nh a gi i hành chính gi a phư ng 15 qu n Tân Bình v i phư ng 12 qu n Gò V p theo T trình s 578/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n t i kỳ h p. IV. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch c th t ch c th c hi n thành công Ngh quy t này. Giao cho Thư ng tr c, các Ban c a H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n ph i h p ho t ng, giám sát và ki m tra th c hi n t t Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. H i ng nhân dân qu n kêu g i nhân dân, cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang, các ngành, các c p nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, năng ng, sáng t o, c n ki m, ph n u th c hi n hoàn thành các ch tiêu k ho ch năm 2006./. TM. H I NG NHÂN DÂN CH TNCH ng Văn Cư ng
Đồng bộ tài khoản