Nghị quyết số 63-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 63-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 63-HĐBT về việc đẩy mạnh hoạt động du lịch và chấn chỉnh tổ chức quản lý công tác du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 63-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63-H BT Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 1987 NGHN QUY T C AH I NG B TRƯ NG S 63 - H BT NGÀY 11-4-1987 V VI C Y M NH HO T NG DU LNCH VÀ CH N CH NH T CH C QU N LÝ CÔNG TÁC DU LNCH T ngày thành l p n nay, ngành du l ch ã ph n u c i t o và xây d ng ư c m t s cơ s v t ch t - k thu t, ào t o ư c m t i ngũ cán b , công nhân viên chuyên ngành, ph c v tương i t t các oàn khách nư c ngoài vào công tác, thăm h u ngh , tham quan du l ch và khai thác d u khí nư c ta. Qua ó, ngành du l ch ã góp ph n gi i thi u v i khách nư c ngoài v t nư c và con ngư i Vi t Nam. Ho t ng du l ch v a qua cũng áp ng ư c m t ph n nhu c u tham quan, gi i trí, ngh ngơi c a nhân dân lao ng trong nư c, ki u bào nư c ngoài, góp ph n Ny m nh giao lưu tình c m, giáo d c tình th n yêu nư c, truy n th ng cách m ng c a dân t c Vi t Nam. Tuy nhiên, ho t ng du l ch c a nư c ta còn nhi u t n t i, thi u sót, t p trung trên m t s m t chính sau ây: 1. Chưa nh n th c y v v trí, tính ch t và tác d ng t ng h p trên các m t chính tr , kinh t , xã h i c a ho t ng du l ch, do ó chưa ra ư c m t chi n lư c phát tri n du l ch tương i lâu dài, ng viên kh năng c a các ngành các c p cho vi c xây d ng và phát tri n du l ch. 2. Cơ s v t ch t - k thu t ph c v cho ho t ng du l ch còn thi u th ng nh t là Th ô Hà N i và các trung tâm du l ch n i ti ng như H Long, Hu ... nhi u khách s n có ti n nghi tương i y không ư c t ch c qu n lý t t, xu ng c p nhanh chóng; nhi u danh lam th ng c nh, di tích l ch s có giá tr cao chưa ư c tu b , tôn t o, b o dư ng, i u ki n i l i chưa ư c thu n ti n. N i dung các ho t ng du l ch còn nghèo nàn, ch t lư ng ph c v còn th p, chưa áp ng ư c yêu c u c a khách du l ch, nh t là khách qu c t . Hi u qu kinh doanh du l ch th p. 3. M t s nguyên t c, th t c v xu t nh p c nh, h i quan, i l i trong nư c, quay phim, ch p nh... ang áp d ng i v i khách du l ch còn gò bó, phi n hà, nh hư ng n vi c thu hút khách du l ch nư c ngoài vào nư c ta. Quan h ph i h p gi a ngành du l ch v i các ngành có liên quan n ho t ng du l ch như Ngo i giao, N i v , H i quan, Giao thông v n t i, Hàng không... chưa ăn kh p; n i dung trách nhi m chưa ư c quy nh c th .
  2. 4. T ch c b máy c a ngành du l ch chưa ngang t m v i nhi m v ư c giao. Ch c năng qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh doanh cũng như m i quan h gi a Trung ương và a phương trong ngành du l ch chưa ư c xác nh rõ ràng. i ngũ cán b trong ngành, nh t là cán b qu n lý khách s n, cán b nghiên c u kinh t , tuyên truy n, hư ng d n, ph c v khách du l ch còn thi u và y u, s ông chưa qua ào t o chuyên ngành, trình ngo i ng , trình chính tr , ki n th c kinh t , văn hoá, xã h i r t h n ch . 5. Quan h h p tác c a ngành du l ch nư c ta v i các t ch c du l ch và hàng không nư c ngoài, v i các t ch c du l ch c a th gi i (OMT), khu v c và h th ng xã h i ch nghĩa (Sportuss) chưa ư c m r ng, chưa có n i dung thi t th c, c th , nh m thu hút ư c nhi u khách du l ch nư c ngoài vào Vi t Nam. th c hi n t t phương hư ng phát tri n du l ch do i h i ng toàn qu c l n th VI ra: "Nhanh chóng khai thác các i u ki n thu n l i c a t nư c m r ng du l ch b ng v n u tư trong nư c và h p tác v i nư c ngoài"; nh m gi i thi u v i khác nư c ngoài v t nư c và con ngư i Vi t Nam, c ng c tình yêu quê hương, t nư c c a ng bào Vi t Nam s ng nư c ngoài, giáo d c truy n th ng cách m ng, lòng yêu T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, góp ph n tái s n xu t m r ng s c lao ng c a nhân dân, tăng ngu n thu cho ngân sách Nhà nư c (c ngo i t và ti n Vi t Nam), c n ph i nhanh chóng kh c ph c nh ng t n t i, thi u sót trên và th c hi n t t nh ng i m sau ây: 1. T ng c c Du l ch có trách nhi m so n th o chi n lư c dài h n phát tri n du l ch, trong ó c n xác nh quan i m m r ng du l ch ph i g n ch t hi u qu kinh t v i l i ích chính tr , văn hoá, an ninh c a t nư c. Trong nh ng năm trư c m t (1986 - 1990 và 1991 - 1995), c n có k ho ch, bi n pháp khNn trương tri n khai ón nh n khách du l ch nư c ngoài t các nư c xã h i ch nghĩa, t các nư c ông, ông - Nam và Nam Á, các nư c Tây Âu, B c M và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v thăm T qu c. Có k ho ch h p tác ch t ch v i hai nư c Lào và Cam-pu-chia, s m hình thành và hoàn ch nh các tuy n du l ch ba nư c ông Dương, ưa du l ch ba nư c ông Dương cùng phát tri n. T ng bư c t o i u ki n cho công dân Vi t Nam i du l ch nư c ngoài, trư c h t là n các nư c xã h i ch nghĩa anh em. i v i du l ch trong nư c, chú ý phát tri n du l ch gi a hai mi n Nam - B c, gi a mi n ngư c và mi n xuôi; n nh d n các tuy n tham quan có tính giáo d c cao, góp ph n giáo d c truy n th ng cách m ng c a dân t c cho th h tr . 2. Xoá b nh ng ch , th l , th t c phi n hà ang gò bó, h n ch ho t ng du l ch. Ban hành k p th i quy ch liên ngành (Du l ch, N i v , Ngo i giao, H i quan) v nh p xu t c nh, th l h i quan và các th t c i l i trong nư c; v quay phim, ch p nh, ti p xúc, v.v... t o i u ki n thu n ti n cho khách, phù h p v i các Công ư c, hi n chương du l ch và t p quán du l ch qu c t , ng th i v n b o m an ninh T qu c.
  3. 3. Tích c c xây d ng cơ s v t ch t - k thu t cho ngành du l ch theo phương châm l y ng n nuôi dài, t ng bư c và có tr ng i m kh c ph c s m t cân i v bu ng giư ng, trên các tuy n du l ch, nh t là t i m t s nơi có danh ti ng như Hà N i, H Long, Hu , Nha Trang... Trư c h t ph i s d ng t t các cơ s hi n có c a ngành du l ch, ph c h i các khách s n, nhà ngh và nh ng cơ s có ti n nghi chưa ư c s d ng h p lý kinh doanh du l ch. T ng bư c khai thác nhà và kh năng ngh nghi p c a cán b , nhân dân t o thêm cơ s ph c v khách. có ngu n v n u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t, ngoài v n t có và v n vay Ngân hàng, ngành du l ch ư c m r ng quan h h p tác v i các Công ty nư c ngoài, k c hình th c vay v n ngo i t ho c liên doanh trên cơ s cùng có l i. Ngành du l ch ư c liên doanh, liên k t v i các ngành và a phương h u quan phát huy s c m nh t ng h p cho s nghi p phát tri n du l ch. 4. M r ng quy n t ch v tài chính c a ngành và các cơ s kinh doanh du l ch. T nay n năm 1990, cho phép ngành du l ch k t h i cho ngân sách Nhà nư c Trung ương 20% doanh thu ngo i t và các kho n thu ho c thu qu c doanh (b ng ti n trong nư c); ph n còn l i ngành du l ch ư c s d ng tái s n xu t m r ng và trích m t t l thích áng khuy n khích các a phương và các ngành khác có tham gia phát tri n du l ch. Riêng i v i s kim ng ch thu ư c qua ngu n v n vay c a Ngân hàng trong nư c ho c h p tác và vay c a nư c ngoài thì ư c phép mi n k t h i cho n khi ngành du l ch tr xong các kho n n ó. Ngành du l ch ư c s d ng m t t giá du l ch i v i khách qu c t và ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c du l ch. T giá du l ch ư c i u ch nh trong m i tương quan v i t giá xu t khNu và t giá ki u h i. 5. Nhanh chóng ch n ch nh h th ng qu n lý du l ch t Trung ương n a phương và cơ s theo hư ng xoá b t p trung quan liêu bao c p, chuy n h n sáng h ch toán kinh doanh xã h i ch nghĩa; phân bi t rõ ch c năng qu n lý Nhà nư c c a T ng c c Du l ch v i quy n t ch kinh doanh c a các t ch c kinh doanh du l ch, nh m v a b o m s qu n lý th ng nh t c a Trung ương v ư ng l i chính sách, v a phát huy tính ch ng sáng t o c a cơ s . C th là: a) V m t qu n lý Nhà nư c: C ng c T ng c c Du l ch có th th c hi n t t hơn n a vai trò c a m t cơ quan giúp H i ng B trư ng qu n lý th ng nh t công tác du l ch trong c nư c. b) V m t qu n lý kinh doanh: - Hình thành mư i trung tâm du l ch i ngo i là Hà N i, H Long, H i Phòng, Hu , à N ng, Nha Trang, à L t, Vũng Tàu - Côn o, C n Thơ, thành ph H Chí Minh. T p trung u tư m i trung tâm th c s là m t c m i m du l ch có s c h p
  4. d n, thu n ti n và an toàn. m i trung tâm, thành l p m t Công ty (có th là Công ty h p doanh) huy ng ngu n v n, cơ s v t ch t k thu t, s c lao ng t các thành ph n kinh t khác nhau, t các ngành và các oàn th qu n chúng. - Thành l p T ng Công ty Du l ch ( i ngo i) Vi t Nam hay Liên hi p các Công ty Du l ch ( i ngo i ) Vi t Nam (Vietnam tourism) tr c thu c T ng c c Du l ch Vi t Nam, bao g m các Công ty Du l ch mư i trung tâm nói trên. T ng Công ty Du l ch ( i ngo i) Vi t Nam có nhi m v th ng nh t qu n lý khách du l ch là ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t u vào n u ra, và t ch c cho công dân Vi t Nam i du l ch nư c ngoài. - nh ng a phương không ph i là trung tâm du l ch, tuỳ i u ki n c th mà có th thành l p m t t ch c kinh doanh du l ch thích h p. - Các công ty du l ch tr c thu c T ng Công ty du l ch ( i ngo i) Vi t Nam, các t ch c kinh doanh du l ch thu c a phương và trung tâm du l ch thanh niên, Trung tâm du l ch Công oàn có th tr c ti p ký v i nhau nh ng h p ng ưa ón khách du l ch. T ó hình thành m ng lư i các t ch c kinh doanh du l ch, b o m áp ng yêu c u du l ch c a nhân dân trong nư c và c a khách du l ch t nư c ngoài vào. 6. T ng c c Du l ch khNn trương nghiên c u xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a ngành trình Ch t ch H i ng B trư ng ban hành trong quý II năm 1987. G p rút xây d ng ch c danh tiêu chuNn, có k ho ch ào t o i ngũ cán b , công nhân viên, trư c m t là cán b qu n lý khách s n, hư ng d n, nghiên c u th trư ng có phNm ch t chính tr t t, có ý th c và ki n th c v b o v an ninh, thông th o v kinh doanh du l ch và d ch v khác, có hi u bi t r ng v các lĩnh v c kinh t , văn hoá, xã h i và gi i ngo i ng . 7. b o m s phát tri n du l ch ư c ng b , úng phương hư ng nhi m v và m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ k ho ch, hàng năm, Phó Ch t ch H i ng B trư ng ph trách kinh t i ngo i s ch trì cu c h p g m th trư ng các ngành T ng c c Du l ch, U ban K ho ch Nhà nư c, B Ngo i giao, B N i v , T ng c c H i quan, B Ngo i thương, B N i thương, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, Trung ương, B Giao thông v n t i, T ng c c Hàng không dân d ng ki m i m tình hình th c hi n k ho ch phát tri n du l ch c a th i kỳ trư c và xác nh m c tiêu k ho ch phát tri n du l ch cho th i kỳ t i. T ng c c Du l ch có trách nhi m chuNn b n i dung cho các cu c h i ngh này. H i ng B trư ng yêu c u các ng chí B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, Th trư ng cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p, c ng tác ch t ch v i T ng c c trư ng T ng c c Du l ch tri n khai th c hi n t t Ngh quy t này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản